STATUT

                   MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
                                         W WYSZOGRODZIE

I Przepisy ogólne

                                                     § 1.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wyszogrodzie zwana dalej Biblioteką została utworzona na mocy decyzji Burmistrza Wyszogrodu w sierpniu 1949 roku i działa na podstawie :

 1. Ustawy z dnia 08 marca 1990 o samorządzie gminnym Dz. U. Nr 142 z 2001
  poz.1591
 2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach Dz. U. nr 85, poz. 539,
  z późniejszymi zmianami
 3. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu

działalności kulturalnej tj. Dz. U. Nr 13 z 2001 r. poz. 123 , z późniejszymi zmianami

4. Niniejszego Statutu

                                                       § 2.

Biblioteka jest instytucją kultury prowadzącą w szczególności działalność
w zakresie upowszechniania kultury.

                                                        § 3.

Siedzibą Biblioteki jest miasto - Wyszogród a terenem jej działania gmina i miasto – Wyszogród

                                                        § 4.
Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta w Wyszogrodzie.

                                                        § 5.

Biblioteka korzysta z pomocy fachowej Książnicy Płockiej

 

                                                        § 6.

Biblioteka może używać pieczęci podłużnej z nazwa Biblioteki w pełnym brzmieniu

IL Cele i zadania biblioteki

                                              § 7.

Celem Biblioteki jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianie wiedzy i nauki, rozwój kultury, pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości

                                                        § 8.

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

  1. Gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych służących
   rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych,
   edukacyjnych i samokształceniowych.
  2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie
   do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
  3. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów
   bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym..
  4. Prowadzenie form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu
   sztuki, nauki oraz upowszechnianiu ogólnoświatowego dorobku
   kulturalnego.
  5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami
   i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajaniu
   potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców gminy
  6. Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb
   środowiska lokalnego.

III. Organy biblioteki, pracownicy

§ 9.

Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje placówkę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród.

 

                                                         § 10.

W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej,

administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeby w Bibliotece mogą być

zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością

Biblioteki.

Pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor Biblioteki.

                                                          § 11.

 1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Kultury.
 2. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki ustalane są na podstawie
  Regulaminu wynagradzania pracowników.

                              

 1.                                                 § 12.

Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

                                                            13

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala dyrektor w regulaminie organizacyjnym.

                                                        § 14.

Przy Bibliotece, jej filiach mogą działać koła przyjaciół biblioteki, rady społeczne powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.IV.
                                                            15

Gospodarka finansowa biblioteki

                                                       

Biblioteka jest finansowana z budżetu gminy, z dochodów własnych
i innych źródeł.

 

                                               § 16.

Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową określoną dla instytucji kultury i w ramach posiadanych środków kieruje się zasadami efektywności ich wykorzystania.

 

                                              § 17.

Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe Biblioteki.

                                              § 18.

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy.§ 19.

Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-03 11:45:36
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-04 12:04:45
 • Liczba odsłon: 1325
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673050]

przewiń do góry