____________________________________________________________________________________
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (20.07.2020r.):

POBIERZ
____________________________________________________________________________________
Ogłoszenie o zamówieniu (08.07.2020r.):


 

UGiM.271.17.2020

Wyszogród, dnia 8 lipca 2020r.

 

Zapytanie ofertowe

Postępowanie o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm./

I.                    Zamawiający: Gmina Wyszogród z siedzibą w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród;

Adres do korespondencji: ul. Rebowska 37, 09-450 Wyszogród tel. 24 267 26 20 , faks 24 267 26 01   Zaprasza do złożenia ofert cenowych na: Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy i miasta Wyszogród w 2020 r.

II. Opis przedmiotu zamówienia ;

1. Specyfika głównych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Wyszogród   w 2020 r. Wykaz nieruchomości, z których należy usunąć wyroby zawierające azbest, zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy. Wybrany Wykonawca w dniu podpisania umowy oświadczy, że wszelkie dane, dokumenty i informacje pozyskane w trakcie realizacji zadania wykorzysta wyłącznie w celu wykonania tegoż zadania, a dane osobowe będzie chronić zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.).

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonane zostaną: pakowanie, załadunek, transport wyrobów zawierających azbest z miejsc zbiórki do miejsca unieszkodliwienia, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2020.797 t.j.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2019 r., poz. 819 z późn. zm.). Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest przewidzianych do utylizacji, składowana na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy   i Miasta Wyszogród wynosi: 8927 m 2 , co stanowi: 124,978 Mg. Dla potrzeb szacowania ilości wyrobów zawierających azbest zastosowano następujący wskaźnik: średnia waga 1m 2   wyrobów azbestowych wynosi 14 kg. Podana ilość wyrobów zawierających azbest objętych przedmiotem zamówienia określona została na podstawie szacunkowych danych przekazanych przez właścicieli nieruchomości.

Podstawą faktycznego rozliczenia będzie protokół odbioru końcowego sporządzony w oparciu o protokoły odbioru wyrobów zawierających azbest z poszczególnych nieruchomości oraz karty przekazania odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych. W związku z powyższym Wykonawca nie będzie miał podstaw do wnoszenia roszczeń co do ilości faktycznie odebranych wyrobów zawierających azbest.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1.           dokonania zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia (zwiększenia i/lub zmniejszenia ilości wyrobów zawierających azbest przewidzianej do utylizacji). Dokonanie w/w zmian uzależnione będzie od zaproponowanej ceny najkorzystniejszej oferty oraz wysokości środków finansowych zaplanowanych w budżecie gminy.

2.           realizacji prac zamiennych w innych lokalizacjach niż wskazane w dniu zawarcia umowy.

W przypadku rezygnacji lub zgłoszenia się kolejnych osób posiadających wyroby zawierające azbest, Zamawiający poinformuje Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanej zmianie.

W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje:

— odbiór wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród,

— zabezpieczenie wyrobów zawierających azbest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przygotowanie ich do transportu,

— zważenie zebranych wyrobów zawierających azbest przy użyciu własnych (posiadających legalizację) urządzeń Wykonawcy,

— uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i usunięciu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości (w tym oczyszczenie terenu nieruchomości z pyłu azbestowego),

— załadunek i transport odebranych wyrobów zawierających azbest specjalistycznym sprzętem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

— utylizację poprzez przekazanie wyrobów zawierających azbest do unieszkodliwienia podmiotom gospodarczym posiadającym stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z rozładunkiem, zdeponowaniem oraz unieszkodliwieniem przetransportowanych wyrobów na składowisku odpadów niebezpiecznych.

Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przestrzegania

przepisów:

— Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019.1781 t.j.),

— Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.2019.1396 t.j.),

— Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020.797 t.j.),

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019.1186 t.j.),

— Ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t.j.Dz. U. 2017 poz. 2119 z późn. zm.),

— Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. 2020.140 t.j.),

— Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2019 poz. 819 z późn. zm.),

— Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. 2005 nr 216 poz. 1824 z późn. zm.),

— Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004 nr 71, poz. 649 z późn. zm.),

— Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia $ sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2010 nr 162 poz. 1089 z późn. zm.),

— Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. 2011 nr 8, poz. 31 z późn. zm.),

— Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.2020.154 t.j.),

— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. nr 120, poz. 1126 z późn. zm.),

— Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR (Dz. U. 2019 poz. 510 z późn. zm.),

— Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. 2018 poz. 683 z późn. zm.).

Do obowiązków Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy w szczególności

będzie należało:

— uzgodnienie z właścicielami nieruchomości dogodnego terminu realizacji przedmiotu umowy. Niedopuszczalne jest wejście na teren nieruchomości w celu świadczenia usługi bez ustalenia terminu z właścicielem nieruchomości,

— zapewnienie organizacji i zabezpieczenia terenu, na którym dokonywany będzie odbiór wyrobów zawierających azbest, uporządkowanie nieruchomości po zakończeniu prac (oczyszczenie terenu nieruchomości z pyłu azbestowego), zważenie rzeczywiście odebranych wyrobów zawierających azbest bezpośrednio na każdej nieruchomości w obecności jej właściciela. Z czynności tych musi zostać sporządzony protokół odbioru wyrobów zawierających azbest oraz karta przekazania odpadów (dla każdej nieruchomości oddzielnie) - po jednym egzemplarzu dla Właściciela nieruchomości, Wykonawcy, odbiorcy odpadu i Zamawiającego. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca do ważenia odpadów zobowiązany jest użyć wagi spełniającej wymagania określone w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach(Dz. U. 2020.140 t.j.). Koszty ważenia ponosi Wykonawca, przekazanie odpadów na właściwe składowisko odpadów. Przekazanie odpadów musi zostać potwierdzone kartą przekazania odpadów do utylizacji na składowisko uprawnione do przyjęcia na stałe odpadów zawierających azbest ze wskazaniem ilości odebranych odpadów. Karty przekazania odpadów należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2019 r., poz. 819 z późn. zm.) — „Karta przekazania odpadów”.

Na karcie przekazania odpadów powinno zostać określone dokładne miejsce unieszkodliwienia odpadów (składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające stosowne pozwolenie na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest) oraz poświadczenie unieszkodliwienia przez składowisko dostarczonej partii odpadów. Karty przekazania odpadów winny również zawierać dokładne dane gminy, z terenu której odbierano wyroby zawierające azbest oraz wyszczególnienie ich ilości.

Uwaga: łączna ilość (Mg) materiału zawarta w protokołach odbioru wyrobów zawierających azbest powinna być zgodna z ilością materiału zawartą w kartach przekazania odpadów na składowisko.

Do kart przekazania odpadów Wykonawca winien dołączyć wykaz posesji, z których przekazano odpady wraz z ilością unieszkodliwionych odpadów wyrażoną w Mg. Nie dopuszcza się łączenia w kartach odpadów, które unieszkodliwiono w ramach innych umów zawartych przez Wykonawcę. Do karty przekazania odpadów winien być dołączony wykaz posesji z których przekazano odpady wraz z ilością unieszkodliwionych odpadów.

Prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2020.797 t.j.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2019, poz. 819 z późn. zm.) sporządzenie dokumentacji fotograficznej potwierdzającej wykonanie usługi na elektronicznym nośniku danych tj. min. 3 kolorowe fotografie każdej nieruchomości przed i po wykonaniu prac wraz z opisem, której nieruchomości dotyczą zdjęcia zapewnienie prawidłowej organizacji pracy gwarantującej bezpieczne i higieniczne warunki pracy, prawidłowe oznakowanie terenu prac, właściwe zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Prace związane z realizacją prac wykonywane muszą być przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenia w zakresie postępowania z wyrobami zawierającymi azbest dysponowanie niezbędnym sprzętem, posiadanie stosownych kwalifikacji, uprawnień oraz możliwości w zakresie prawidłowego wykonania przedmiotu umowy

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu zdarzeń i wypadków, a także za zniszczenia własności prywatnej spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.

8)          Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia następujących dokumentów:

protokołów odbioru odpadów zawierających azbest zawierających oświadczenie Wykonawcy o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, zgodnie z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2010 nr 162, poz. 1089 z późn. zm.) oraz kart przekazania odpadów - sporządzonych dla każdej nieruchomości oddzielnie. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania, karty przekazania odpadów na składowisko uprawnione do przyjęcia na stałe odpadów zawierający azbest sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2019 r., poz. 819 z późn. zm.). Do każdej karty przekazania odpadów Wykonawca ma obowiązek załączyć wykaz nieruchomości, z których przekazano odpady wraz z ilością unieszkodliwionych odpadów, sprawozdania zawierającego wykaz nieruchomości, z których odebrano azbest oraz ilość faktycznie unieszkodliwionego azbestu wraz z wyliczonym kosztem prac dla poszczególnych nieruchomości w oparciu o cenę przedstawioną w ofercie Wykonawcy, dokumentację fotograficzną potwierdzającej wykonanie usługi na elektronicznym nośniku danych tj. 3 kolorowe fotografie każdej nieruchomości przed i po wykonaniu prac wraz z opisem, której nieruchomości dotyczą zdjęcia oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, wystawionego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2010 nr 162, poz. 1089 z późn. zm.). Niniejsze oświadczenie dotyczy wykonania całego przedmiotu zamówienia. Zamawiający dokona weryfikacji dokumentów złożonych przez Wykonawcę. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany protokół końcowy przez Zamawiającego i Wykonawcę. Zapłata za wykonanie usługi obejmować będzie tylko faktyczną ilość unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest.

Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2020 r. Uwaga: przez termin zakończenia należy rozumieć ostateczny dzień podpisania końcowego protokołu odbioru prac bez żadnych uwag.

„ Miejsce wykonywania przedmiotu zamówienia: miejscowości zlokalizowane na terenie

Gminy i miasta Wyszogród. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III.      Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy łącznie spełnią następujące warunki;

Posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia tj.:

l)            dysponują aktualnym zezwoleniem na transport odpadów niebezpiecznych o kodzie 17 06 05 zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2019, poz. 819 z późn. zm.) lub aktualną umowę z firmą transportową posiadającą stosowne zezwolenie.

2)          dysponują aktualną umową z właścicielem (zarządzającym) składowiskiem odpadów niebezpiecznych. Składowisko winno posiadać decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zwierających azbest.

3.           Dysponują narzędziami i wyposażeniem zapewniającym bezpieczne prowadzenie prac w zakresie usuwania wyrobów azbestowych oraz wagę służącą do ważenia odpadów azbestowych odbieranych z nieruchomości (waga spełniająca wymagania określone w Ustawie z dnia 11 maja 2001r. Prawo o miarach (Dz. U. 2019 poz. 541 z późn. zm.),Dysponują osobami, które zostały przeszkolone w zakresie postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonali przynajmniej 2 usługi polegające na usunięciu wyrobów zawierających _ azbest "w ilości nie mniejszej niż 50,0 Mg każda.

Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia

IV.        Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała następujące dokumenty:

1.              wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo - ofertowy — wg   Załącznika nr 1,

2.                   aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS, Ewidencja Działalności Gospodarczej)     wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

4.           zezwoleniem na transport odpadów niebezpiecznych o kodzie 17 06 05 zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2020.797 t.j.),

5.           aktualną polisę polisy ubezpieczeniowej,

6.           podpisaną umowę z właścicielem składowiska odpadów niebezpiecznych posiadającego decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie,

7.           decyzję dla właściciela składowiska, na którym będą deponowane odpady zawierające azbest na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawieranych azbest poprzez składowanie.

Uwaga: wszystkie dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kserokopii

poświadczonej „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez Wykonawcę

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania oferty.

IV.       Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz

przekazywania oświadczeń i dokumentów;

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Wymagają one na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania dokumentów wymienionych w pkt. 1 przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, że pismo wysłane na nr faks lub adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający Wykonawcy zapoznanie się z jego treścią.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami;

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania   jest Pani Katarzyna Rogulska nr tel. 24/ 267 26 15 , faks: 24/ 267 26 01 , e-mail: katarzyna.rogulska@wyszogrod.pl

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego:

1)          Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

2)          Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3)          Zamawiający prześle wyjaśnienia do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub zamieści je na stronie internetowej, na której opublikował ogłoszenie.

4)          Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

5)          W przypadku rozbieżności pomiędzy — treścią zapytania _ ofertowego, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert

zmienić treść zapytania ofertowego. Zamawiający prześle zmiany do wszystkich

wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub zamieści je na stronie internetowej, na której opublikował ogłoszenie.

VI.       Miejsce składania ofert;

1.           Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród (pok. nr 5   - Sekretariat) w terminie do dnia 17.07.2020r. godz. 09.00 w zamkniętej i opisanej kopercie: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Wyszogród   w 2020r.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rebowska 37,

09-450 Wyszogród w dniu 17.07.2020r. o godz. 09.30.

VII.    Opis sposobu obliczania ceny;

Na załączonym formularzu cenowo — ofertowym, należy przedstawić:

1)          cenę brutto za odbiór i unieszkodliwienie 1 Mg wyrobów zawierających azbest (wraz z podaniem stawki podatku VAT)

2)          cenę brutto za odbiór i unieszkodliwienie 124,978 Mg wyrobów zawierających azbest (wraz z podaniem stawki podatku VAT).

Podana cena brutto za odbiór i unieszkodliwienie 1 Mg wyrobów zawierających azbest nie

podlega zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym musi obejmować wszystkie elementy konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia (w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty).

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie

może być podstawą do żądania zmiany ceny brutto za odbiór i unieszkodliwienie

1 Mg wyrobów zawierających azbest

Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada

zaokrąglenia: poniżej — należy końcówkę pominąć, powyżej 1 równe — należy zaokrąglić w górę).

Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

3). Cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Wykonawca dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialność i ryzyko.

4). Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku VAT.

5). Przed sporządzeniem oferty zaleca się zdobycie wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

VIII.   Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert;

  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami (liczonymi z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku): Cena — 100% W zakresie kryterium „cena” oferta może uzyskać max 10,00 pkt., przy czym ocena punktowania kryterium będzie dokonana zgodnie z formułą:

                                                            

                                     Najniższa cena oferty

Cena    =      ------------------------------ x 10,00pkt   =…………………pkt

                        Cena badanej oferty

                                                                               

Do realizacji przedmiotu zamówienia zostanie wybrany Oferent, którego oferta otrzyma największą liczbę punktów.

IX.       Informacje o formalnościach;

l.              Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny lub innych warunków zamówienia, celem uzyskania najkorzystniejszych warunków jego realizacji.

2.           Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty, które otrzymały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym przez niego terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach.

3.           Zamawiający zastrzega sobie możliwość poprawy:

a)          oczywistych omyłek w złożonych ofertach,

b)          oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnienie konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c) innych omyłek polegających na niezgodności oferty z treścią zapytania / ogłoszenia, nie powodujących zmian w treści oferty.

4.           W przypadku, gdy oferty wykonawców zawierają braki lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że cena jest rażąco niska, Zamawiający może wezwać wykonawców do uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty.

5.           Zamawiający może odrzucić ofertę wykonawcy w następujących przypadkach:

a)          oferent nie został zaproszony do udziału w postępowaniu,

b)          oferent nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,

c)           oferent zaproponował rażąco niską cenę,

d)          oferent nie złożył wyjaśnień na wezwanie Zamawiającego lub prowadzą one do istotnej zmiany ogłoszenia,

e)          oferent w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego naruszenia nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych

6.           Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty / unieważnieniu postępowania, Zamawiający zawiadomi o tym fakcie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

7.           Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

8.           Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

XI.       Klauzula informacyjna;

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

·          Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto Wyszogród z siedzibą w Wyszogrodzie,ul. Rębowska 37, 09- 450 Wyszogród

·          Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@wyszogrod.pl

·       Dane osobowe będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym   do wykonania zawartej   umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO ).

·            Pozyskane dane mogą być przekazywane innym uprawnionym podmiotom w celu realizacji    obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub na podstawie zawartych umów.

·          Dane osobowe po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa.

·          Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych i profilowaniu.

·          Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych.

 

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

Załączniki:

1.           Formularz ofertowo-cenowy — Załącznik Nr 1: POBIERZ

2.           Projekt umowy — Załącznik Nr 2: POBIERZ

3.      Zapytanie ofertowe (.pdf): POBIERZ

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Pieniążek
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-07-08 10:27:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Pieniążek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-20 14:34:57
  • Liczba odsłon: 657
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671250]

przewiń do góry