Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

ul. Rębowska 37

09-450 Wyszogród

UGiM.6220.2.11.2015                                                                  Wyszogród, dnia 25.08.2015r

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz 267 z późn. zm.). w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm., dalej: ustawa OOŚ) Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „budowa budynku inwentarskiego – obory o pow. 1700m2 do chowu bydła mlecznego w wielkości 165 DJP o obsadzie średnio 140szt krów dojnych, 25 szt jałówek cielnych, w systemie rusztowym, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, tj. zbiornikami na gnojowicę i ścieki oraz silosem na paszę treściwą na działce o nr.ewid. 576 w m. Rębowo” niniejszym zawiadamiam strony postępowania o:

 

·         Wydaniu przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Płocku Opinii Sanitarnej znak: PPIS/ZNS/451/76/MW/4726/2015 z dnia 17.07.2015r,

·         Wydaniu postanowienia  uzgadniającego realizacje przedsięwzięcia i określającego warunki jego realizacji przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WOOŚ-II.4242.287.2015.UW z dnia 18.08.2015 r.

 

Zgodnie z uzyskanymi opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie -   postanowienie z dnia  27.04.2015 r. (znak: RDOŚ-  WOOŚ-II.4240.455.2015.BS) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku - pismo z dnia 28.04.2016 r, (znak: PPIS/ZNS/451/MW/2482/2015) po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz określił zakres koniecznego do przygotowania raportu o oddziaływaniu na środowisko – postanowieniem z dnia 05.05.2015  znak: UGiM.6220.2.2.2015.

Do czasu przedłożenia przez Państwa Marzenę i Mariusza Szymerskich  raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko organ prowadzący zawiesił postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach postanowieniem z dnia 06.05.2015, znak: UGiM.6220.2.3.2015. W dniu 06.07.2015 r. Inwestor złożył wymagany raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, a organ prowadzący postępowanie postanowieniem z dnia 07.07.2015 r. podjął zawieszone postępowanie. Stosownie do wymogów art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy OOŚ Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród pismem z dnia 06.07.2015 r. zwrócił się o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz wydanie opinii w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku wydał w dniu 17.07.2015 r. Opinię Sanitarną znak: PPIS/ZNS/451/76/MW/4726/2015. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 18.08.2015 r. wydał postanowienie znak: WOOŚ-II.4242.287.2015.UW uzgadniające realizację przedsięwzięcia i określające warunki jej realizacji.

 

 

 

 

Wywieszono dnia …………………

 

Zdjęto dnia ………………………..

 

 

 

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty:

1.      Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, sołectwa: Rębowo

2.      Strony postępowania wg rozdzielnika znajdującego się w aktach sprawy;

 

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katrzyna Rogulska
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-08-25 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-26 09:34:31
  • Liczba odsłon: 618
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680725]

przewiń do góry