U C H W A Ł A NR 57/VI/2007

RADY GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

z dnia 25 czerwca 2007 r.

 

w sprawie : zmiany Uchwały Nr 84/IX/2004 z dnia 3 lutego 2004r

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 Ustawy z dnia 808 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jedn. Dz.U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn.zm/ oraz art. 12 ust.1 i ust.2 Ustawy z dnia 26 października 1982r. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / t.jedn. Dz.U z 2007 roku Nr 70. poz.473 z późn.zm./

Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:

§ 1

 

W załaczniku Nr 1 do Uchwały Nr 84/IX /2004 z dnia 3 luty 2004r uchwalającej zasady usytuowania punktów i warunków wydawania zezwoleń - punkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

Sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych może być prowadzona w godz. otwarcia placówek .W zakładach gastronomicznych w okresie zimowym sprzedaż może być maksimalnie do godz. 22-giej . W okresie letnim - t.j od 1 maja do 30 września - sprzedaż może być prowadzona w piątki ,soboty i niedziele do godz. 24-tej w pozostałe dni tygodnia do godz. 22-giej.

W placówkach gastronomicznych usytuowanych w pobliżu PKS , z którego odjeżdża młodzież szkolna - sprzedaż może być prowadzona od godz. 14-tej.

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 84/IX/2004 z dnia 03.lutego 2004 r pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-07-06 09:07:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-06 09:07:17
  • Liczba odsłon: 645
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674489]

przewiń do góry