Uchwała Nr168/XXI /2009

                                    Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

                                                    z dnia 29.09.2009

 

w sprawie: zmian w budżecie na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. 2001 r Nr.142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art.165 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2005 r Nr. 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami /.

Rada Gminy i Miasta postanawia:

§ 1

 

Zwiększyć plan dochodów budżetu na 2009 rok o kwotę 326 000 zł.

zgodnie z załącznikiem nr.1

Plan dochodów po zmianach wynosi 13 862 353,40 zł.

§ 2

Zwiększyć plan wydatków budżetu na 2009 rok o kwotę 326 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr.2

Plan wydatków po zmianach wynosi 17 089 796,40 zł.

§ 3

Dokonać przeniesień w planie dochodów i wydatków budżetu między działami klasyfikacji budżetowej.

zgodnie z załącznikiem nr. 3

§ 4

Dokonać zmian w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5

 

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik Nr.1
do Uchwały Rady Gminy i Miasta

w Wyszogrodzie Nr 168/XXI/2009

z dnia 29.09.2009 r.

dochody

Dział

Roz dział

§

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

6600

   

Transport i łączność

 

223 000,-

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

 

223 000,-

 

6260

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

 

30 000,-

6300

Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

 

193 000,-

7754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

70 000,-

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

 

70 000,-

 

6300

Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

 

70 000,-

7758

   

Różne rozliczenia

 

20 000,-

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t

 

20 000,-

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

 

20 000,-

8852

   

Pomoc społeczna

 

13 000,-

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

13 000,-

 

2360

Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 

13 000,-

Razem

   

326 000,-

 

 

 

 

 

Załącznik Nr.2
do Uchwały Rady Gminy i Miasta

w Wyszogrodzie Nr 168/XXI/2009

z dnia 29.09.2009 r.

dochody

Dział

Roz dział

§

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

6600

   

Transport i łączność

 

223 000,-

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

 

223 000,-

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

223 000,-

7754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

70 000,-

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

 

70 000,-

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

70 000,-

7801

   

Oświata i wychowanie

 

20 000,-

 

80101

 

Szkoły podstawowe

 

20 000,-

 

4270

Zakup usług remontowych

 

20 000,-

8852

   

Pomoc społeczna

 

13 000,-

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

13 000,-

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

9 000,-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

2 000,-

4300

Zakup usług pozostałych

 

2 000,-

Razem

   

326 000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr.3
do Uchwały Rady Gminy i Miasta

w Wyszogrodzie Nr 168/XXI/2009

z dnia 29.09.2009 r.

Dział

Roz dział

§

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

0010

   

Rolnictwo i łowiectwo

56 000,-

 
 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

56 000,-

 
 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

56 000,-

 

6600

   

Transport i łączność

 

172 000,-

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

 

172 000,-

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

172 000,-

7700

   

Gospodarka mieszkaniowa

 

10 000,-

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

10 000,-

 

4270

Zakup usług remontowych

 

10 000,-

7750

   

Administracja publiczna

97 000,-

10 000,-

 

75023

 

Urzędy gmin

97 000,-

10 000,-

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

10 000,-

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

97 000,-

 

7754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

60 000,-

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

 

55 000,-

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

5 000,-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

10 000,-

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

40 000,-

75478

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

 

5 000,-

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

3 000,-

4300

Zakup usług pozostałych

 

2 000,-

7758

   

Różne rozliczenia

5 000,-

 
 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

5 000,-

 
 

4810

Rezerwy

5 000,-

 

7801

   

Oświata i wychowanie

11 400,-

6 000,-

 

80101

 

Szkoły podstawowe

11 400,-

6 000,-

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

11 400,-

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

6 000,-

8854

   

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

11 400,-

 

85401

 

Świetlice szkolne

 

11 400,-

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

600,-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

9 200,-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

1 300,-

   

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

300,-

9900

   

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

100 000,-

 
 

90002

 

Gospodarka odpadami

100 000,-

 
 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100 000,-

 

9921

   

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

25 000,-

 
 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

25 000,-

 
 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

25 000,-

 

9926

   

Kultura fizyczna i sport

 

25 000,-

92601

Obiekty sportowe

25 000,-

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

25 000,-

Razem

 

294 400,-

294 400,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr168/XXI/2009/2009r.

                             Rady Gminy i Miasta z dnia 29.09.2009 r.

 

Do załącznika nr.1 i 2

Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu :

- w dziale 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 223 000 zł

 • droga Starzyno – 30 000zł zgodnie z umowąnr.453/RW./RM.II/D-F141/09 – dotacja ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych . DPŁ. 3101-9/09 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 03.04.09
 • droga Ciućkowo – 193 000 zł zgodnie z promesą MUW

 

- w dziale 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 70 000 zł zgodnie z umową z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego – dotacja na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Wyszogród.

- w dziale 758 rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 20 000 zł zgodnie z pismem Nr.ST5/4822/3g/BKU/09 Ministra Finansów z dnia 29.06.2009

z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących po stronie wydatków w dziale 801 rozdział 80101.

- w dziale 852 rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 13 000 zł –udział Gminy w przekazanych świadczeń alimentacyjnych ściągniętych przez komornika w 2009 roku z przeznaczeniem na

zwiększenie wydatki bieżących

Do załącznika nr.3

Dokonano przeniesień planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej

 

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 294 400 zł

w tym:

z planu wydatków inwestycyjnych:

- w dziale 010 rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z zadania

„Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Wyszogród„ o kwotę 56 000 zł

- w dziale 750rozdział 75023 Urzędy gmin z zadania „Wykup budynku UGiM „ o

kwotę 97 000 zł

- w dziale 900 rozdział 90002 Gospodarka odpadami z zadania

„Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wilczkowie”o kwotę

100 000 zł

- w dziale921 rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z zadania

„Rębowski Dom Kultury”o kwotę 25 000 zł

 

z planu wydatków bieżących:

- w dziale 758 rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 5 000 zł

- w dziale 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 11 400 zł

 

 

Z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków budżetu:

- wydatki inwestycyjne:

w dziale 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 172 000 na zadania

 • „Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Starzyno” – 25 000 zł
 • „Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Ciućkowo” – 61 000 zł
 • „ Modernizacja ul. Klasztornej i Ogrodowej wraz z oświetleniem” – 36 000 zł
 • „Wykonanie zejścia na Skarpie Wiślanej” - 50 000 zł

- w dziale 750

rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 10 000 zł w związku ze złożonym wnioskiem na pozyskanie środków pomocowych na termomodernizację budynku będącego własnością Urzędu

w dziale 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 50 000 zł na zadania:

 • „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu bojowego dla OSP Wyszogród” – 40 000 zł
 • „Termomodernizacja strażnicy OSP w Wyszogrodzie” - 10 000zł

- wydatki bieżące:

w dziale 700 rozdział 70005 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na remont lokali komunalnych.

W dziale 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów bojowych.

W dziale 754 rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 5 000 zł - środki z rezerwy kryzysowej na pokrycie wydatków związanych z usuwaniem szkód po burzy.

W dziale 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 6 000 zł -

 • Szkoła podstawowa w Wyszogodzie – 4 000 zł na zakup szaf do archiwum
 • Szkoła podstawowa w Kobylnikach - 2 000 zł na zakup paneli

 

W dziale 854 rozdział 85401 Świetlice szkolne o kwotę 11 400 zł uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia.

W dziale 926 rozdział 92601 Obiekty sportowe o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego do kotłowni przy hali sportowej.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-10-13 13:26:56
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-13 13:37:27
 • Liczba odsłon: 629
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674959]

przewiń do góry