UWAGA: KONKURS ODWOŁANY

Zarządzenie nr 20/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród z dn. 22.03.2019r. w sprawie odwołania konkursu: Pobierz

__________________________________________________________________________________


Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr17/2019

Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 20 marca 2019 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

I Zasady postępowania konkursowego oraz przyznawania dotacji określają:

            1) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. DZ. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) zwana dalej Ustawą,

            2) uchwała Nr 15/II/2018 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ”Programu  współpracy Gminy i Miasta Wyszogród z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”, zwana dalej Uchwałą,

IIII. II Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie niżej wymienionych zadań z zakresu:

1).   Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego –   organizowanie imprez kulturalnych,

Zadanie nr 1 – upowszechnianie kultury we wszystkich środowiskach społecznych poprzez organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych (kwota przeznaczona na zadania – 10.000 zł)

 

2). Kultury fizycznej i sportu – organizowanie imprez sportowych,

 

Zadanie nr 1 – organizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych (kwota przeznaczona na zadania – 46.000 zł)

 

III. Na realizację zadań przeznacza się z budżetu Gminy i Miasta Wyszogród środki finansowe w wysokości 56 000 zł – słownie pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych.

IV. W konkursie na realizację powyższych zadań mogą uczestniczyć wyłącznie podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy.

 

V. Zasady i warunki przyznawania dotacji.

1)      Rozpatrywane będą oferty zgodne z tematem ogłoszonego zadania.

2)      Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania.

3)      Dotacja będzie przekazywana w jednej lub kilku transzach.

4)      Wysokość udziału środków własnych organizacji nie może być niższa od 3 % kosztów całkowitych realizacji zadania.

5)      W podziale środków nie będą uwzględniane oferty, których średnia ocena będzie mniejsza niż 50 % maksymalnej, możliwej do otrzymania w danym konkursie punktacji.

VI. Termin i warunki realizacji zadania.

1)   Termin realizacji zadania opisanego w ofercie, powinien rozpoczynać się nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy, a kończyć nie później niż do 30 listopada 2019 r.

2)    Dotowane podmioty zobowiązane są do:

     a) prowadzenia dokumentacji finansowej z realizacji zadania, gromadzenia materiałów potwierdzających zorganizowanie imprezy (zdjęcia, zaproszenia, listy uczestników zajęć i inne) oraz materiałów promujących imprezę oraz Gminę i Miasto Wyszogród,

     b) umieszczenia logo Gminy i Miasta Wyszogród na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących realizowanego zadania, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność,

     c) informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Gminy i Miasta Wyszogród, przy czym informacja ta powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego,

3)    Dotowane podmioty powinny posiadać niezbędne doświadczenie w zakresie zadań o podobnym charakterze.

VII. Termin i warunki składania ofert.

1) Termin składania ofert upływa z dniem 11 kwietnia 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego). Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne  lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2)  Oferta realizacji zadania powinna być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz 2057), dostępnego na stronie internetowej ugimwyszogrod.bip.org.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37 – Sekretariat.

VIII. Oferty należy składać w Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród lub wysłać pocztą na adres Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród – pokój nr 4 (Kancelaria ogólna), z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu: (należy podać nr i tytuł zadania)

IX. Wymagane załączniki do oferty:

1) Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru stowarzyszeń (Starostwa Powiatowego), ewidencji – odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

2) Statut stowarzyszenia – aktualny.

 

X. Tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonywania wyboru ofert.

1)   Oceny formalnej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród.

2)   Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

3) Oceny merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa w ciągu 7 dni od ostatniego dnia terminu składania ofert, w oparciu o ustalone kryteria.

a)       zgodność proponowanych działań z priorytetami

zawartymi w Programie współpracy                                                            0-10 pkt

b)       trafność zidentyfikowania grupy odbiorców                                                 0-5 pkt

c)       zasięg i oddziaływanie projektu,                                                                   0-5 pkt

d)      opis działań i przejrzystość jego harmonogramu,                                         0-5 pkt

e)       racjonalność wykazanych kosztów w ofercie,                                              0-5 pkt

f)        kwalifikacje osób zaangażowanych w realizacje projektu,                          0-5 pkt

g)       zaangażowanie wolontariuszy,                                                                     0-5 pkt

h)       doświadczenie oferenta w realizacji podobnych projektów,                        0-5 pkt

i)         prawidłowe i terminowe rozliczenie dotacji w latach poprzednich              0-5 pkt  

      Razem punktów                                                                                               50 pkt.

4)   Beneficjent musi uzyskać minimum 35 pkt,   aby oferta była rozstrzygana.

5)    Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości.

6) Burmistrz uwzględniając opinię Komisji Konkursowej, dokonuje wyboru najkorzystniejszych ofert i przyznaje środki finansowe, w okresie nie dłuższym niż w ciągu 14 dni, od ostatniego dnia terminu składania ofert.

7)   Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

8)   Decyzja Burmistrza o przyznaniu dotacji jest podstawą do podpisania, umowy dotacyjnej, z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

9) Podmiot dotowany, po zakończeniu realizacji zadania, zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania, zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań,

10) Organ administracji publicznej zlecający zadanie publiczne, ma prawo kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności prawo oceny i kontroli: stanu realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

11) W przypadku pozytywnej oceny większej liczby ofert, dla których łączna kwota wnioskowanej dotacji przekroczy poziom zaplanowanych na zadanie środków finansowych, dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w ofercie.

XI. W przypadku kiedy przyznana dotacja będzie niższa niż oczekiwana, beneficjent może zrezygnować z przyjęcia przyznanej dotacji.

XII. W 2018 r. Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, określonych w art. 4 ust 1 Ustawy. W ramach powyższego konkursu Gmina i Miasto Wyszogród przeznaczyła na ten cel łącznie 100 000,00 zł.

W ramach zadania z zakresu:

1. Ku ltury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – zrealizowano   dwukrotnie Turnieje Sołectw w Rakowie i Marcjance.

Kwota wydatkowanych środków finansowych   w roku 2018 zgodnie z Zarządzeniem   wynosiła -   9 000,00 zł

2. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – zrealizowano szkolenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych przez LKS Stegny   oraz zorganizowano II Nadwiślański Bieg w Wyszogrodzie.

Na w/w szkolenie   LKS Stegny   w roku 2018   wydatkowało 73 000,00 zł, natomiast na II Nadwiślański Bieg przeznaczona została kwota 4 000,00 zł.

3. Po dtrzymywania i upowszechniania tradycji   narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju – zrealizowano obchody 11 listopada oraz   uroczystość odsłonięcia kamienia pamiątkowego w Parku w 100 lecie obchodów odzyskania Niepodległości.

Kwota wydatkowanych środków finansowych w roku 2018   zgodnie z Zarządzeniem   wynosiła -   9 000,00 zł

4.T urystyki i krajoznawstwa

Kwota wydatkowanych środków finansowych w roku 2018 zgodnie z Zarządzeniem wynosiła -   5 000,00 zł. Zadanie polegało na częściowej realizacji półkolonii dla dzieci, w tym rajdu rowerowego.

Pouczenie:

W przypadku załączników złożonych w formie kserokopii, każda strona załącznika powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, składane dokumenty powinny być podpisane czytelnie z zaznaczeniem pełnionej funkcji.


Załączniki:

1. Zarządzenie nr 17/2019 z dn. 20.03.2019r.: Pobierz

2. Ogłoszenie o otwartym konkursie: Pobierz

3. Wzór oferty: Pobierz

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Pieniążek
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-03-21 12:05:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Pieniążek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-22 14:32:36
  • Liczba odsłon: 777
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674952]

przewiń do góry