Zapytanie ofertowe nr UGiM.271.9.1.2018

W związku z realizacją Projektu nr RPMA.10.01.01-14-7235/16 pn. „Rozwój kompetencji najmłodszych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Gmina i Miasto Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, NIP: 774-32-11-407, REGON: 611015508, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego na realizację wyjazdów edukacyjnych do Warszawy, w okresie 01.06.-20.06.2018 roku oraz 01.06-20.06.2019 roku dla łącznie 280 uczniów szkół objętych projektem.

 

DZIAŁ 1 – INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Gmina i Miasto Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, NIP: 774-32-11-407, REGON: 611015508

 

Dane do kontaktu: Biuro Projektu w Wyszogrodzie, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród,

Tel. (24) 267-26-31

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest na stronie internetowej https://ugimwyszogrod.bip.org.pl/ , a także w Biurze Projektu w Wyszogrodzie przy ul. Rębowskiej 37, 09-450 Wyszogród.

 

DZIAŁ 2 – PROCEDURA ORAZ TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1 Postępowanie prowadzone jest na podstawie „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, podrozdział 6.5, sekcja 6.5.1.

2.2 Postępowanie jest współfinansowane ze środków pochodzących z Unii  Europejskiej.

2.3 Postępowanie jest wszczynane z dniem zamieszczenia przez Zamawiającego ogłoszenia o prowadzonym postępowaniu:

- na stronie internetowej Beneficjenta - https://ugimwyszogrod.bip.org.pl/ , w dniu 06.04.2018r.

- na tablicy ogłoszeń w Biurze Projektu w Wyszogrodzie, w dniu 06.04.2018 r.

2.4 Treść zapytania ofertowego, wszelkie ogłoszenia, zawiadomienia i inne dokumenty, które na mocy w/w Wytycznych muszą być zamieszczane, udostępniane będą pod adresem: https://ugimwyszogrod.bip.org.pl/ .

DZIAŁ 3 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1 Przedmiotem niniejszego zapytania jest wykonanie usługi realizacji wyjazdów edukacyjnych do Warszawy, w okresie 01.06.-20.06.2018 roku oraz 01.06-20.06.2019 roku dla łącznie 280 uczniów szkół objętych projektem tj. SP Kobylniki, SP Rębowo, SP Wyszogród oraz Gimnazjum Wyszogród.

Wspólny słownik zamówień CPV:

63500000-4 – usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej.

55240000-4 - usługi w zakresie ośrodków i domów wypoczynkowych.

3.2 Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i zwiększenie szans na wybór ścieżki edukacyjnej i zawodu przez uczestników projektu zgodnie z ich predyspozycjami oraz zdobycie praktycznych umiejętności obsługi programów komputerowych niezbędnych na rynku pracy

3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego:

3.3.1.1. Przedmiotem zapytania jest zorganizowanie dwóch wyjazdów edukacyjnych do Warszawy we wskazanych terminach dla łącznie 280 uczniów szkół ogólnokształcących, których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Wyszogród.

Planowany termin realizacji wyjazdów: I wyjazd- od 01.06.2018 roku do 20.06.2018 roku, II wyjazd- od 01.06.2019 roku do 20.06.2019 roku.

Wskazany wyżej termin rozpoczęcia jest terminem wynikającym z założeń projektowych i może ulec zmianie wskutek okoliczności nie wynikających z winy Zamawiającego, za które Zamawiający nie może ponosić wyłącznej odpowiedzialności.

3.3.1.2.  Organizacja oraz sposób realizacji wyjazdów:

a) w pierwszym wyjeździe weźmie udział łącznie 128 uczniów w wieku 8-16 lat, plus opiekunowie, w drugim wyjeździe weźmie udział łącznie 152 uczniów w wieku 8-16 lat, plus opiekunowie;

b) w ramach programu wyjazdu uczestnicy powinni zrealizować:

- wizytę w Centrum Nauki Kopernik wraz z uczestnictwem uczniów w warsztatach/prelekcjach interaktywnych z zakresu matematyczno-przyrodniczego dostosowanych do wieku uczniów,

- wizytę w muzeum połączoną ze zwiedzaniem wystaw.

Wyjazd będzie miał charakter wyjazdowego projektu interdyscyplinarnego, łączącego elementy nauk matematycznych, fizyczno-chemicznych oraz biologicznych. Projekt ma pobudzić ciekawość młodych ludzi do doświadczalnego poznawania świata poprzez zaangażowanie ich w doświadczenia i proste prace badawcze. W projekcie położony będzie duży nacisk na rozwijanie kreatywności, samodzielności oraz pasji.

c) uczestnicy wyjazdu, w tym opiekunowie, powinni podczas wyjazdu mieć zapewnione:

- transport autokarem spełniającym normy techniczne i zasady bezpieczeństwa zgodnie z przepisami Państwowej Inspekcji Transportu Drogowego, dotyczące przewozu dzieci (przed wyjazdem środki transportu zostaną sprawdzone przez miejscowy posterunek policji). Przejazd musi odbywać się w ciągu dnia. Autokar powinien być sprawny technicznie, wyposażony w WC, klimatyzację, a także spełniać normy emisji spalin minimum Euro 5.,

- ubezpieczenie NNW uczestników,

- opłacone wejścia do Centrum Nauki Kopernik wraz z udziałem w minimum 2 warsztatach/prelekcjach interaktywnych oraz muzeum na zwiedzanie wystawy  z  przewodnikiem,

- wyżywienie z napojem,

- przewodnika podczas wizyty w każdym odwiedzanym miejscu,

- kierownika wyjazdu ze strony Wykonawcy.

d) z prowadzonych wyjazdów Wykonawca powinien prowadzić następującą dokumentację:

- listy obecności na wyjeździe, gdzie uczestnicy własnoręcznie potwierdzają udział w wyjeździe,

- potwierdzenie odbioru wyżywienia, gdzie uczestnicy własnoręcznie potwierdzają otrzymanie wyżywienia,

- karty wycieczki wraz ze zgodami opiekunów prawnych dzieci na wyjazd,

- oświadczenie kierownika wyjazdu oraz opiekunów,

- regulamin wyjazdu wraz z programem wyjazdu.

 

DZIAŁ 4 – OPIS SPOSOBU ŚWIADCZENIA I WYKONANIA UMOWY. POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

 

4.1. Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego  na  lata  2014-2020.

 

4.2. Wynagrodzenie rozliczane będzie za każdy zorganizowany i zrealizowany wyjazd na podstawie wystawianych przez Wykonawcę rachunków lub faktur.  Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania wypłaty wynagrodzenia w przypadku nienależytego wykonania zamówienia i/lub braku środków dotacyjnych na koncie projektu.

 

DZIAŁ 5 – OKRES, TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

5.1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

 

-w II okresach: I wyjazd- od 01.06.2018 roku do 20.06.2018 roku, II wyjazd- od 01.06.2019 roku do 20.06.2019 roku.

 

5.2. Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wyszogród-Warszawa-Wyszogród.

 

DZIAŁ 6 – WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

 

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu- Wykonawca nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli-konieczne oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) (kryterium dostępu),

 

b) posiadają doświadczenie w realizacji wyjazdów dla dzieci i młodzieży- przez doświadczenie Wykonawcy rozumie realizację minimum 2 usług tożsamych ze składaną ofertą w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie tj. odpowiedniej ilości mini. jednodniowych wyjazdów dla dzieci lub młodzieży w wieku szkolnym- badane na podstawie załącznika nr 3 do zapytania ofertowego oraz załączonych kserokopii dokumentów potwierdzających wpis do odpowiednich ewidencji/rejestrów (kryterium dostępu),

 

c) osoba/-y wyznaczone do pełnienia funkcji kierownika wyjazdu nie były karane za przestępstwa na tle seksualnym i nie znajdują się w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS)- badane na podstawie oświadczenia osoby lub osób wyznaczonych do realizacji zamówienia przez Wykonawcę (kryterium dostępu).

 

6.2. Warunki udziału w postępowaniu:

6.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 6.1.

 

6.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

6.3.1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.3.2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

 

6.3.3 Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

 

 

DZIAŁ 7 – OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

 

7.1. Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:

 

a) Cena – 70 % max. ilości punktów,

 

b) Doświadczenie – 30% max. Ilości punktów.

 

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:

 

                                                  Najniższa cena oferty

          Kryterium cena    =      ------------------------------ x 70

                                                   Cena badanej oferty

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 70.      

 

Punkty przyznawane za kryterium doświadczenie będą liczone wg następującego wzoru:

D = (Db : Dmax) x 30 gdzie:

D – liczba punktów przyznana danej ofercie,

Db – doświadczenie (ilość zrealizowanych usług) obliczone badanej oferty,

Dmax – maksymalne doświadczenie (największa ilość zrealizowanych usług spośród złożonych ofert) spośród ważnych ofert.

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium doświadczenie wynosi 30.  

 

7.2. W przypadku nie przedstawienia jakichkolwiek dokumentów lub dokumentów na podstawie których nie da się jednoznacznie określić spełniania poszczególnego kryterium oceny ofert i przyznać punktów, wówczas Zamawiający uzna niespełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i przyzna Wykonawcy 0 (zero) punktów za którykolwiek warunek opisany w pkt. 7.1. lit. a i/lub b.

 

7.3. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanego kryterium i ustaloną punktację. Oferta może uzyskać maksymalnie 100pkt (100pkt=100%).

 

UWAGA! W PRZYPADKU NIESPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ JAKIEGOKOLWIEK Z KRYTERIÓW DOSTĘPU WSKAZANYCH W ZAPYTANIU OFERTOWYM, ZŁOŻONA OFERTA NIE BĘDZIE PODLEGAŁA OCENIE.

DZIAŁ 8 – WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA

8.1. Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę oczekuje złożenia:

- Formularza ofertowego – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

- Oświadczenia o braku powiązań – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

- Doświadczenie – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,

- Kserokopii dokumentów potwierdzających uprawnienia do organizacji wyjazdów,

- Oświadczenia o niekaralności oraz oświadczenia o tym, że osoba lub osoby wyznaczone do realizacji zamówienia jako kierownik wyjazdu nie były karane za przestępstwa na tle seksualnym i nie znajdują się w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS)- oświadczenie wystawione i podpisane przez każdą ze zgłoszonych przez Wykonawcę osób,

- W przypadku firm lub organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą odpisu z właściwego rejestru lub z  centralnej  ewidencji   i  informacji o działalności gospodarczej.

 

8.2. Zapisy w złożonych dokumentach muszą być jasne i czytelne, tak aby oceniający nie mieli wątpliwości czy Wykonawca spełnia dany warunek czy też nie spełnia oraz w jakim stopniu.

 

DZIAŁ 9 – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

9.1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.

 

9.2 Postępowanie   o   udzielenie   zamówienia   prowadzi   się   w   języku   polskim   i Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.

 

9.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

 

9.4. Treść oferty musi odpowiadać treści  zapytania ofertowego,

 

9.5. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 

9.6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do zapytania ofertowego.

 

9.7. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.

 

9.8. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów  składanych wraz z ofertą, chyba, że z treści pełnomocnictwa wynika co innego.

 

9.9. Pełnomocnictwo składa  się  w  oryginale  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność z oryginałem.

 

9.10. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez Wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.

 

9.11. Wykonawca zobowiązany jest ponumerować, parafować wszystkie strony stanowiące treść oferty oraz spiąć w sposób trwały, uniemożliwiający jej zdekompletowanie.

 

9.12. W przypadku złożenia kserokopii dokumentu każda kserokopia musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę.

 

9.13. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyników postępowania.

 

9.14. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać stosowne i nie budzące wątpliwości oznaczenie.

 

9.15. Na kopercie zewnętrznej należy umieścić nazwę Zamawiającego, adres wysyłki tj. 09-450 Wyszogród ul. Rębowska 37 oraz oznaczyć poprzez wyraźne określenie przedmiotu zamówienia tj.: Oferta na zapytanie ofertowe pn. „Organizacja wyjazdów edukacyjnych” Nie otwierać do 16.04.2018 godz. 10:15.

 

 

 

DZIAŁ 10 - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.

 

10.1. Miejsce i termin składania ofert:

a) miejsce  składania  ofert: Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród,

b) termin składania ofert: do dnia 16.04.2018 r. do godz. 10:00. Decyduje termin złożenia dokumentów.

 

DZIAŁ 11 – WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 2 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

Załącznik nr 3 – WYKAZ DOŚWIADCZENIA

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

/-/ Jan Boszko

 

zapytanie_ofertowe
zalacznik_nr_1
zalacznik_nr_2
zalacznik_nr_3 

Wyszogród, 18.04.2018 r.

 

Informacja z otwarcia ofert na wykonanie zadania pn.:

„Organizacja wyjazdów edukacyjnych II”

 

Dnia 16 marca 2018 r. o godz. 10:15 w budynku Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród dokonano otwarcia ofert. Zgodnie z określonym w Zapytaniu do składania ofert wywieszonym na tablicy ogłoszeń oraz umieszczonym na stronie internetowej urzędu dnia 06.04.2018r. w terminie tj. do 16 marca do godz. 10:00 do siedziby zamawiającego, wpłynęły 2 oferty.

 

Zestawienie ofert:

Numer

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres oferenta

Data wpłynięcia

Cena netto na 1 osobę

Cena brutto na 1 osobę

 

1

BIURO USŁUGOWO-TURYTYCZNE

ATLANTIC

35-073 Rzeszów, Pl. Wolności 12

 

16.04.2018

125,00 zł

125,00 zł

 

2

Sun & More Sp. z o.o.

71-037 Szczecin, ul. Ogrodowa 25

 

16.04.2018

75,00 zł

75,00 zł

 

 

 

 

Z up. Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród

SEKRETARZ

Gminy i Miasta Wyszogród

Anna Kossakowska
Wyszogród, 08.05.2018 r. 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy: : „Organizacja wyjazdów edukacyjnych II”.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na – Organizację wyjazdów edukacyjnych II wpłynęły 2 oferty.

 

 

Ofertę złożyły następujące firmy:

 

1.      BIURO USŁUGOWO-TURYSTYCZNE ATLANTIC, 35-073 Rzeszów, Pl. Wolności 12

 

2.      Sun & More Sp. z o.o., 71-037 Szczecin, ul. Ogrodowa 25

 

 

Po analizie ofert  wniesionych w terminie tj. do dnia 16.04.2018r. do godz. 10:00  zleceniodawca stwierdził, że oferta z numerem 2 zawiera rażąco niską cenę.  Zamawiający zwrócił się z prośbą do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, lecz nie uzyskał odpowiedzi do dnia 07.05.18r. W związku z powyższym zleceniodawca zdecydował o odrzuceniu oferty firmy: Sun & More Sp. z o.o., 71-037 Szczecin, ul. Ogrodowa 25.

 

Z uwagi na rażąco niską cenę do analizy ofert wzięto pod uwagę 1 ofertę:

 

1.      BIURO USŁUGOWO-TURYSTYCZNE ATLANTIC, 35-073 Rzeszów, Pl. Wolności 12

 

 

Zamawiający przy obliczaniu kryterium brał pod uwagę:

 

 

a)      najkorzystniejszą cenę – 70 %

 

Punktacja za ceny kolejnych ofert odbyła  się wg wzoru: 

                                             

                                                   Najniższa cena oferty

          Kryterium cena    =      ------------------------------ x 70 pkt.

                                                   Cena badanej ofert

b)     doświadczenie – 30 %

 

Punktacja za doświadczenie kolejnych ofert odbyła  się wg wzoru: 

 

D = (Db : Dmax) x 30 gdzie:

            D – liczba punktów przyznana danej ofercie,

            Db – doświadczenie (ilość zrealizowanych usług) obliczone badanej oferty,

            Dmax – maksymalne doświadczenie (największa ilość zrealizowanych usług spośród złożonych ofert) spośród ważnych ofert.

 

 

Tabela oceny złożonych ofert

 

Numer

oferty

Liczba pkt w kryterium: cena

70 pkt

Liczba pkt w kryterium: doświadczenie

30 pkt

Suma punktów:

Max. 100 pkt

1

70

30

100

 

 

Najwyższą liczbę punktów zdobyła oferta złożona przez firmę: BIURO USŁUGOWO-TURYSTYCZNE ATLANTIC, 35-073 Rzeszów, Pl. Wolności 12

za cenę brutto: 125,00 zł/ na osobę.

 

 

 

Z up. Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród

SEKRETARZ

Gminy i Miasta Wyszogród

Anna Kossakowska

 Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-04-06 10:37:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-10 08:48:42
  • Liczba odsłon: 813
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2675047]

przewiń do góry