OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT

Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród

Zaprasza do składania ofert na:

 

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE STRONY INTERNETOWEJ ORAZ ANIMACJI MULTIMEDIALNEJ

Wyszogród , dnia 09.10.2014   r.


Zamawiający:

 

Nazwa: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

Adres pocztowy:  ul. Rębowska 37,

Miejscowość: Wyszogród

Kod pocztowy: 09-450

Województwo: mazowieckie

Telefon: 024 23 11 020

Faks: 024 23 11 024.

Adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: https://ugimwyszogrod.bip.org.pl/

Tytuł Projektu:

 

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy i Miasta Wyszogród w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego RPO WM 2007 – 2013, Numer Projektu: RPMA.06.02.00-14-017/13.

 

Tytuł zamówienia: Zadanie w ramach projektu

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE STRONY INTERNETOWEJ ORAZ ANIMACJI MULTIMEDIALNEJ

Przedmiot zamówienia:

W ramach realizacji zadania przewiduje się zaprojektowanie, wykonanie strony internetowej Muzeum Wisły  oraz animacji multimedialnej.

Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca w ramach zadania zapozna się z informacjami źródłowymi dotyczącymi charakteru ekspozycji i idei funkcjonowania Muzeum Wisły w Wyszogrodzie i wykona:

A.      Stronę internetową: wymagania funkcjonalne dla strony internetowej 

1.       Wykonawca Wykona projekt techniczny i graficzny strony internetowej Muzeum Wisły, który oddawać będzie charakter ekspozycji i idei funkcjonowania Muzeum Wisły w Wyszogrodzie i uzgodni go z Zamawiającym.

2.       Strona internetowa powinna umożliwiać zapoznanie się ze wszystkimi ekspozycjami  i zbiorami muzealnymi będącymi w posiadaniu Muzeum oraz ekspozycjami zewnętrznymi Ekomuzeum. Strona internetowa powinna zawierać opcje dostosowania dla osób niedowidzących i niedosłyszących.

3.       Strona powinna umożliwiać prezentowanie Aktualności, Tematy lekcji muzealnych ect.

4.       Wykonawca Wykona stronę internetową zgodnie z zatwierdzonym projektem.

5.       Elementy strony internetowej powinny być rozmieszczone na podstawie przygotowanej siatki o logicznych podziałach aby prezentowane  informacje były przejrzyste i łatwe do odczytania.  Strona powinna być kompatybilna z większością środowisk na których będzie oglądana z możliwością przeglądania za pomocą telefonu komórkowego.

6.       Wszelkie kody niezbędne dla funkcjonowania strony internetowej oraz prawa autorskie i prawa do eksploatacji zostaną przekazane Zamawiającemu.

b. Animacje multimedialną: wymagania funkcjonalne dla animacji multimedialnej:

1.       Wykonawca Wykona projekt techniczny i graficzny animacji multimedialnej stanowiącej wirtualną wycieczkę po Muzeum Wisły  i uzgodni go z Zamawiającym.

2.       Animacja multimedialna  powinna umożliwiać zapoznanie się ze wszystkimi ekspozycjami  i zbiorami muzealnymi będącymi w posiadaniu Muzeum oraz ekspozycjami zewnętrznymi Ekomuzeum.

3.       Wykonawca Wykona animacje multimedialną  zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz umieści ją na stronie internetowej.

4.       Elementy strony internetowej powinny być rozmieszczone na podstawie przygotowanej siatki o logicznych podziałach aby prezentowane  informacje były przejrzyste i łatwe do odczytania.  Strona powinna być kompatybilna z większością środowisk na których będzie oglądana z możliwością przeglądania za pomocą telefonu komórkowego.

5.       Wszelkie kody niezbędne dla funkcjonowania animacji oraz prawa autorskie i prawa do eksploatacji zostaną przekazane Zamawiającemu.

Termin realizacji zamówienia:

28  listopada  2014 r.

Zasady odbioru przedmiotu zamówienia opisano we wzorze Umowy stanowiącej załącznik Nr 2 do Ogłoszenia.

Kryterium oceny:

Kryterium najniższej ceny:  100% cena.

Miejsce składania ofert:

 Kancelaria Ogólna Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

Forma złożenia ofert:

Pisemna. Wykonawcy przedstawiają ofertę na Formularzu oferty – Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia.

1.     Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

2.     Wszystkie strony oferty muszą być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i kolejno ponumerowane, począwszy od numeru 1 na pierwszej stronie oferty.

3.     Kartki oferty muszą być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację.

4.     Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

5.     Oferta musi być umieszczona w dwóch kopertach.

6.     Koperta zewnętrzna musi być zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz musi posiadać oznaczenia:

Oferta na: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE STRONY INTERNETOWEJ ORAZ ANIMACJI MULTIMEDIALNEJ

 

Nie otwierać przed:  16 października 2014 r., godz. 12.00

7.    Koperta wewnętrzna oprócz opisu j.w. musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby Zamawiający mógł ją odesłać w przypadku stwierdzenia, że została złożona po terminie.

Wymagane Załączniki do Oferty:

§  Dokument rejestrowy [KRS, EDG, inny równoważny dokument rejestrowy]

§  Pełnomocnictwo do złożenia oferty – jeśli oferta nie jest podpisana przez osoby wskazane w dokumencie rejestrowym

§  Wykazy i oświadczenia wskazane w formularzu oferty i stanowiące załączniki do niej.

Termin złożenia ofert:

 

Termin związania ofertą:

Termin złożenia oferty:    16 października   2014 r. do godz. 12.00

Termin związania ofertą: 30 dni

Wymagania dla wykonawców

1.     Wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem w realizacji przynajmniej 3 zamówień o podobnym charakterze. Za zamówienia o podobnych charakterze uznane będą zamówienia dotyczące budowy stron internetowych i/lub tworzenia animacji multimedialnych, niezależnie od wartości tych zamówień.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca przedkłada dokument: Wykaz wykonanych zamówień zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Formularza oferty.

2.     Wykonawca musi posiadać uprawnienia i koncesje do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

3.     Wykonawca musi być w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia

4.     Na dzień składania oferty Wykonawca nie może posiadać zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków w pkt. 2 – 4  Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z pkt.  7 – 11 Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

Informacje o umowie

Zgodnie z załączonym wzorem umowy. Załącznik  nr 2 do Ogłoszenia.

Inne informacje:

1.     Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2.     Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.

3.     Gwarancja: co najmniej 60 miesięcy

4.     Płatność jednorazowa po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego

 

 

Zatwierdzam

 

Mariusz Bieniek

Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Ogłoszenia

Formularz Ofertowy

 

Pieczęć wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY

na zadanie pn.:

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE STRONY INTERNETOWEJ ORAZ ANIMACJI MULTIMEDIALNEJ Wykonawca/ Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie:

(opis ze względu na siedzibę)

 

1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy :

_______________________________________________________________________________

 

2. Zarejestrowany adres Wykonawcy :

_______________________________________________________________________________

 

3. Numer  telefonu : ____________________________________

 

4. Numer Faxu:  ________________________________________

 

5. Adres e-mail:_________________________________________

 

6.Adres do korespondencji

_______________________________________________________________________________

 

 

 

Nawiązując do Ogłoszenia o zamówieniu realizowanym w zgodnie z zasadą konkurencyjności na zadanie pn. ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE STRONY INTERNETOWEJ ORAZ ANIMACJI MULTIMEDIALNEJ oferuję, wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w Ogłoszeniu i Załącznikach.

 

w kwocie brutto _____________________________________________

(słownie: ___________________________________________________)

w kwocie netto ______________________________________________

(słownie: ___________________________________________________)

Stawka VAT _______________%

 

 

1)       Oświadczam, że w pełni akceptuję wszystkie warunki określone w Ogłoszeniu i Załącznikach, w tym wyrażam zgodę na przyjęcie warunków umowy, określonych w Załączniku Nr 2 do Ogłoszenia.

2)       Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w Ogłoszeniu.

3)       Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres wskazany w Ogłoszeniu, tj. przez okres 30 dni

4)        Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia siłami własnymi.

5)       Oświadczam, że występuję w niniejszym postępowaniu jako: osoba  fizyczna/osoba prawna/jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej/konsorcjum.*

6)       Oświadczam, że podpisuję niniejszą ofertę jako osoba do tego upoważniona na podstawie załączonego: pełnomocnictwa / odpisu z ewidencji działalności gospodarczej/ odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego*.

7)       Oświadczam, że posiadam uprawnienia i koncesje do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

8)       Oświadczam, iż posiadam wiedzę i doświadczenie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

9)       Oświadczam, iż dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

10)   Oświadczam, iż jestem w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizacje zamówienia

11)   Oświadczam, iż na dzień złożenia oferty nie posiadam zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.

 

 

 

Załączniki do Formularza Oferty:

1.Wykaz wykonanych zamówień, podpisany przez osobę umocowaną ze strony Wykonawcy

2.Dokument rejestrowy …………………………………………………………………………………. (wskazać  nazwę dokumenty rejestrowego oraz załączyć kopię podpisana przez osobę upoważnioną).

3.Pełnomocnictwo dla Pana/Pani ………………………. (Jeśli dotyczy. Dokument pełnomocnictwa należy załączyć w oryginale)

4.Inne : ………………………………………………………………..

 

 

(*niepotrzebne skreślić)

 

 

 

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

 

 

_____________________________________

                                                                                              ( data, podpis, pieczęć)

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Formularza Oferty  

WYKAZ WYKONANYCH MAKIET

 

Pieczęć wykonawcy

 

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY

na zadanie pn.:

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE STRONY INTERNETOWEJ ORAZ ANIMACJI MULTIMEDIALNEJ Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy

 

__________________________________________

__________________________________________

 

Nawiązując do Ogłoszenia o zamówieniu realizowanym w zgodnie z zasadą konkurencyjności na zadanie pn. ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE STRONY INTERNETOWEJ ORAZ ANIMACJI MULTIMEDIALNEJ przedkładam  WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ

 

 

 

 

Lp.

Nazwa zamówienia

Charakterystyka zamówienia (strona www, animacja multimedialna)

Nazwa, adres, osoba do kontaktu Zamawiającego

Data wykonania zamówienia

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

 

 

_____________________________________

                                                                                              ( data, podpis, pieczęć)

 

 

 

 ogloszenie_2_multimedia
formularz_oferty_z_zalacznikiem_multimedia2_v_edytowalna
wzor_umowy_multimedia_2

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-10-09 14:30:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-09 14:30:13
  • Liczba odsłon: 697
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673154]

przewiń do góry