Wyszogród, 06.12.2012 r

UGiM.6220.7.5.2012

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm., dalej: ustawa OOŚ) Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowie budynku biurowo- magazynowo – warsztatowego na działce o nr. ewid. 258/25 w Wyszogrodzie w oparciu o projekt budowlany zamienny w mieście Wyszogród niniejszym zawiadamiam strony postępowania o:

·         Wydaniu postanowienia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród znak: UGiM.6220.7.5.2012 z dnia 06.12.2012 r. w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji

 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 76  tego rozporządzenia przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ, dla których, zgodnie z art. 63 ust.1 ustawy OOŚ obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla których, zgodnie z art. 63 ust.1 ustawy OOŚ obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Zgodnie z uzyskanymi opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie -   postanowienie z dnia  04.10.2012 r. (znak: RDOŚ-  WOOŚ-II.4240.1180.2012.JC.1) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku - pismo z dnia 02.10.2012 r, (znak: ZNS.7170-681-205/2012.MP) po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz określił zakres koniecznego do przygotowania raportu o oddziaływaniu na środowisko – postanowienie z dnia 15.10.2012  znak: UGiM.6220.7.3.2012.

Do czasu przedłożenia przez Audistore s.c. Wojciech Boszko, Krzysztof Zych, ul Wspólna 17, 09-450 Wyszogród raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko organ prowadzący zawiesił postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach postanowieniem z dnia 16.10.2012, znak: UGiM.6220.7.4.2012. W dniu 06 grudnia 2012 r., pełnomocnik Inwestora złożył wymagany raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia. W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie wydał postanowienie z dnia 06.12.2012 r o podjęciu zawieszonego postępowania.

 

 

Z treścią wszystkich postanowień można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, przy ul. Rębowska 37 (pokój nr 3), w  godzinach pracy Urzędu. 

 

Zawiadomienie  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

                                                                                              Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                                 

 

 

Wywieszono dnia …………………

 

Zdjęto dnia ………………………..

 

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty:

1.       Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-12-07 22:53:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-07 22:53:19
  • Liczba odsłon: 676
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673121]

przewiń do góry