UCHWAŁA NR 71/IX/2007

z dnia 28.XI. 2007r.

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

 

 

w sprawie: lokalizacji wielkopowierzchniowego obiektu handlowego przy ul. Mickiewicza w Wyszogrodzie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zmianami ), art. 5 ust.5 ustawy z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych
( Dz. U. Z 2007 r. Nr 127, poz.880) Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwala co następuje:

 

§ 1

Opiniuje się pozytywnie wniosek Przedsiębiorstwa Usług Budowlanych i Technicznych „MARBUD” Sp. z o.o, ul. B. Chrobrego 95, 87-100 Toruń na lokalizację wielkopowierzchniowego obiektu handlowego zlokalizowanego na działce o nr ewid. nr 240 w Wyszogrodzie, przy ul. Mickiewicza

§ 2

Uzasadnienie zawarte jest w załączniku do Uchwały i stanowi jej integralną część.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                      Przewodniczący Rady GiM Wyszogród

                                                                                   Józef Zbigniew Boszko

 

Załącznik do

Uchwały Nr 71/IX/2007

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 28.XI.2007

 

 

Uzasadnienie:

 

Inwestycja pn. Budynek usługowy wraz z infrastrukturą techniczną : pawilon handlowy o powierzchni sprzedaży 670 – 743 m 2 uzyskała warunki zabudowy zawarte w decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 15/2007 z dnia 12.04,2007 roku.

Decyzja określa warunki zabudowy wynikające z przepisów szczególnych i odrębnych, analizy funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z warunków art. 61 ust. 1-5 ustawy z dnia 27.03.2003r o planowaniu przestrzennym. Określa również warunki i wymagania kształtowania ładu przestrzennego, ustalenia dotyczące ochrony środowiska, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, a także zakres komunikacji i infrastruktury technicznej.

Lokalizacja obiektu omawiana była na komisjach Rady Gminy i Miasta Wyszogród, gdzie uzyskała opinię pozytywną .

Decyzja wydana była po uzyskaniu następujących uzgodnień:

  • Wojewódzkiego Konserwatora zabytków,
  • Wojewody Mazowieckiego w zakresie ochrony przyrody,
  • Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt spełnienia przesłanek zawartych w art., 5 ust,. 2 ustawy powołanej na wstępie i komplet złożonych dokumentów Rada Gminy i Miasta Wyszogród pozytywnie opiniuje lokalizację wielkopowierzchniowego obiektu handlowego na terenie działki nr 240 w miejscowości Wyszogród.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-12-07 09:22:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-07 09:22:54
  • Liczba odsłon: 689
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671391]

przewiń do góry