UGiM.6220.7.1.2014                                                                     Wyszogród, dnia 11.08.2014 r. 

 

 

 

Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania

Na podstawie;

- art. 49 i art. 61§4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (dz.U.z 2000r.Nr. 98, poz. 1071 z późn.zm).

-art. 73 ust. 1, art. 74ust.3, art. 75ust.1 pkt.4 i ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko(dz.U.z2008r.Nr199,poz.1227),

Organ zawiadamia strony, że na wniosek   Żegluga Wyszogrodzka Kpt.Żgl. Jerzy Pielaciński z siedzibą ul. Niepodległości 22/1, 09-450 Wyszogród w dniu 06.08.2014r zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „zakup dwóch statków pasażerskich i uruchamianie rejsów turystycznych w rejonie Płocka i Wyszogrodzie w powiecie płockim na rzece Wiśle o wyznaczonych trasach żeglugowych bez cumowania do wysp na obszarach natura 2000.

Zawiadomienie stron o wszystkich czynnościach i wydanych orzeczeniach w sprawie, organ prowadzący postępowanie będzie dokonywał w trybie zawiadomienia stron postępowania oraz poprzez tablicę ogłoszeń urzędu Gminy i Miasta  Wyszogród, BIP, publicznie dostępny wykaz danych o środowisku.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Gminy i  Miasta Wyszogród, gdyż na jej obszarze znajduje się teren, na którym będzie realizowane ww. przedsięwzięcie.

Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród zwrócił się o opinię w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku oraz Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Z materiałami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37(pokój nr 3) w godzinach pracy Urzędu.

 

                                                                       Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

Otrzymują;

-strony postępowania wg.rozdzielnika znajdującego się w aktach sprawy;

-tablica ogłoszeń UGiM. Wyszogród;

-a/a

 

Do wiadomości;

1.Żegluga Wyszogrodzka Kpt.Żgl. Jerzy Pielaciński z siedzibą ul. Niepodległości 22/1, 09-450 Wyszogród


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-08-11 12:40:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-11 12:40:44
  • Liczba odsłon: 605
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674991]

przewiń do góry