Protokół nr V/2014
z obrad XXXIX Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród
z dnia 16 czerwca 2014 r.
__________________________________________
Porządek obrad posiedzenia:
1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
4. Przyjęcie protokółów z obrad z poprzednich Sesji.
5. Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy i Miasta Wyszogród za 2013 rok
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok
oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi GiM absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie:
- określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020,
- przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013,
- o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Drwały i Rakowo,
- rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród,
- zmian w budżecie,
- zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej.
9. Sprawy różne.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Przedstawienie wniosków Komisji wniosków i uchwał.
12. Zakończenie obrad.
Listy obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Punkt 1.
O godz. 8:00 Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród, Maryś Maciej Mieszkowski otworzył obrady XXXIX Sesji Rady GiM witając radnych, Burmistrza wraz z pracownikami Urzędu, Starostę Płockiego, radnych powiatowych w osobach Wojciecha Zmysłowskiego i Jana Boszko oraz Kierownika Posterunku Policji, Kierownika MGOPS Wyszogród i sołtysów.
Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach uczestniczy 9 radnych (radny Hubert Więckowski oraz Wojciech Janczak obecność usprawiedliwiona), co stanowi quorum, przy którym Rada Gminy i Miasta może podejmować prawomocne decyzje i uchwały.
Punkt 2.
Przewodniczący poinformował, iż każdy z uczestników sesji otrzymał porządek, w związku z czym zapytał, czy są uwagi do porządku.
Sekretarz Gminy i Miasta Wyszogród zgłosiła uchwałę w sprawie wydzierżawienia obecnemu dzierżawcy na kolejny okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu działki ozn. ewid. nr 1004/3, położonej w Wyszogrodzie przy ul. Rębowskiej, wyjaśniając, że wnioskodawcą jest dotychczasowy dzierżawca, a dotyczy to kiosku ruchu.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie „za” przez Radę Gminy i Miasta Wyszogród ze zgłoszoną uchwałą.
Porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
4. Przyjęcie protokółów z obrad z poprzednich Sesji.
5. Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy i Miasta Wyszogród za 2013 rok
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok
oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi GiM absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie:
- określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020,
- przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013,
- o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Drwały i Rakowo,
- rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród,
- wydzierżawienia obecnemu dzierżawcy na kolejny okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu działki ozn. ewid. nr 1004/3, położonej w Wyszogrodzie przy ul. Rębowskiej
- zmian w budżecie,
- zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej.
9. Sprawy różne.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Przedstawienie wniosków Komisji wniosków i uchwał.
12. Zakończenie obrad.
Punkt 3.
W skład Komisji Wniosków i Uchwał weszli następujący radni:
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” powołali Komisję Wniosków i Uchwał w w/w składzie.
1. Radny Józef Zbigniew Boszko
2. Radny Zbigniew Madany
3. Radny Mieczysław Majewski
Punkt 4.
Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród Maryś Mieszkowski poinformował Radę, że nie zostały zgłoszone żadne uwagi do protokołu, a następnie przeszedł do głosowania.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli protokół z obrad poprzedniej Sesji bez uwag.
Punkt 5.
W tym miejscu Burmistrz podsumował miniony rok budżety w obszarze inwestycji, działań społeczno-promocyjnych wymieniając między innymi najważniejsze zadania:
- „Urządzanie przestrzeni publicznej” - budowa placu zabaw w Grodkowie, kompleks boisk, z placem zabaw w Kobylnikach i budowa zajezdni w Wyszogrodzie
- Rębowski Dom Kultury
- odtworzenie rowów w m. Starzyno, Pruszczyn, a także budowa chodników na ul. Kilińskiego, Zamieście w Wyszogrodzie
- zakup tramwaju wodnego i łodzi pychowych
- inwestycje drogowe.
Następnie Burmistrz powiedział o kolejnych remontach ulic Słonecznej, Kilińskiego i Mickiewicza, które planowane są do realizacji w ramach podpisanej już umowy Regionalnego Instrumentu Terytorialnego.
W tym miejscu dołączają do obrad radni: Andrzej Dobaczewski, a tuż za nim Wiesław Gaworski, Wiesław Tomkiewicz i na końcu radna Mariola Olszewska.
Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród podsumował prawie roczny system gospodarowania odpadami realizowany w ramach Związku Gmin Regionu Płockiego. Burmistrz powiedział o zmianach opłat za odbiór odpadów od przedsiębiorców. Przy tej okazji Burmistrz podziękował radnym, sołtysom za zaangażowanie w przekaz informacji do społeczeństwa o nowym systemie gospodarowania odpadami.
Następnie Burmistrz przeszedł do podsumowań społeczno-kulturowych (2013 r.) do najważniejszych zaliczając:
- promowanie dzieci i młodzieży,
- partnerstwo w ramach utworzonego Oddziału Izby Gospodarczej w Wyszogrodzie,
- plebiscyt pn. „Zasłużeni dla Gminy i Miasta Wyszogród”,
- chrzest dla tramwaju,
- sztandar dla OSP Słomin,
- dożynki gminne,
- otwarcie nowych ekspozycji w Muzeum Wisły,
- kiermasz świąteczny.
Kontynuując podsumowanie Burmistrz mówił o powstaniu Specjalistycznego Centrum Medycznego w Wyszogrodzie oraz wspomniał, że już niedługo zostanie oddany do użytku nowy budynek pogotowia ratunkowego.
Dalej Burmistrz powiedział o tworzonej inwestycji w miejscowości Drwały (budynek po starej szkole) oraz o zagospodarowywaniu terenu po dawnej pulpie.
Następnie Burmistrz podziękował za współpracę, zaangażowanie i wsparcie Radzie Gminy i Miasta Wyszogród, Sołtysom, a także partnerom bez których wiele przedsięwzięć nie mogłoby być zrealizowanych: Marszałkowi Województwa Mazowieckiego Adamowi Struzikowi, Staroście Płockiemu, Departamentowi Rolnictwa i Modernizacji Obszarów Wiejskich w UM, Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska, Zarządowi Lokalnej Grupy Działania, jak również Związkowi Gmin Regionu Płockiego.
Burmistrz przeszedł do przedstawienia bieżących informacji z prac urzędu w okresie międzysesyjnym informując, że:
- został rozstrzygnięty 2 przetarg na budowę przydomowych oczyszczalni, które będą realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyszogrodzie,
- przetarg na modernizacje świetlic jeszcze nie został rozstrzygnięty,
- 41 osób do 14 grudnia w gminie zostało zatrudnionych dzięki funduszom Powiatowego Urzędu Pracy (za 40 godzin pracy miesięcznie otrzymają 320 zł),
- przejście wysokiej fali na rzece Wiśle – centralne miejsce zagrożenia, gdzie stacjonowało ponad 200 strażaków działających na terenie gminy Wyszogród przy współpracy OSP Wyszogród, Drwały i Rakowo – w tym miejscu Burmistrz podziękował wszystkim zaangażowanym w akcję.
W dalszej części Burmistrz zaprosił do udziału w:
- spotkaniu informacyjnym organizowanym przez ARiMR – „PROW 2014 – 2020” – 30 czerwca 2014 r. hala sportowa w Wyszogrodzie,
- Dożynkach Powiatowych, Wojewódzkich i Diecezjalnych – 7 września w Staroźrebach
- Dożynkach Gminnych w Kobylnikach – 14 września w Kobylnikach.
Na tym Burmistrz zakończył swoje podsumowanie 2013 r. oraz przestawianie informacji międzysesyjnej.
Przewodniczący Rady podziękował i dodał, że w spotkaniu 30 czerwca uczestniczyć będzie również Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Płocku.
Punkt 6.
Przewodniczący poprosił o zgłaszanie interpelacji i zapytań.
W tym miejscu radny Zbigniew Madany poprosił o wyjaśnienie, czy w tym roku będzie zrobiona droga powiatowa na odcinku Orszymowo-Rębowo oraz czy Starostwo ma pieniądze przeznaczone na ten cel? Radny zapytał również, czy odbędą się zebrania sołeckie z mieszkańcami, a także czy będzie robiona targowica.
Starosta Płocki Michał Boszko powiedział, że słuchał z ogromnym zainteresowaniem o działaniu Rady. Następnie Starosta nawiązał do 25 lat samorządu, 15 lat samorządu powiatowego i 10 lat w Unii Europejskiej przy tym nawiązując do dynamiczności widocznej po przemianach w Polsce.
Dalej Starosta przeszedł do udzielenia odpowiedzi na pytanie dotyczące drogi powiatowej w Rębowie, mówiąc, iż jest pełen zawodu, że nie udało się zrealizować budowy wspomnianej drogi. Zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Starostwem a Gminą i Miastem Wyszogród, które nie zostało zrealizowane – powiedział Starosta.
Kończąc zaproponował, że jeżeli po wystąpieniu będą pytania i będzie mógł Starosta to odpowie, a jeżeli nie to są obecni radni powiatowi, którzy przekażą pytania do rady powiatu.
Przewodniczący podziękował, a następnie zarządził przerwę.
Punkt 7.
9:40 po przerwie salę posiedzeń opusza radny Wiesław Gaworski – nieobecność podczas głosowań usprawiedliwiona.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o odczytanie uchwały Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Głowacki odczytał uchwałę nr 1/2014 Komisji Rewizyjnej Rady GiM Wyszogród z dnia 14.05.2014 r. w sprawie wniosku o udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród za 2013 r.
Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy i Miasta Wyszogród za 2013 rok i wnioskuje do Rady Gminy i Miasta Wyszogród o udzielenie Panu Mariuszowi Bieńkowi – Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród absolutorium za 2013 rok. Następnie Przewodniczący Komisji odczytał uzasadnienie oraz opinię w sprawie wykonania Budżetu Gminy i Miasta Wyszogród w 2013 rok.
Radny Zbigniew Madany zadał pytanie Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej dlaczego nie był zapłacony ZUS za nauczycieli i dlaczego jest taki poziom zadłużenia?
Przewodniczący Marek Głowacki odpowiedział, iż ta sprawa była omawiana i wyjaśniona na posiedzeniu komisji rewizyjnej oraz na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy i Miasta Wyszogród. Poziom zadłużenia ponad 59 % wynika stąd, iż do końca roku nie wpłynęły środki między innymi za Rębowski Dom Kultury (10% długu), a tak się stało, że wpłynęły w styczniu.
Zaraz po tym poziom zadłużenia spadł. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał radnego Zbigniewa Madany, czy taka odpowiedź jest wystarczająca?
Radny Zbigniew Madany odpowiedział, że tak.
W związku z brakiem dalszej dyskusji Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika o odczytanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok.
Po odczytaniu projektu przez Elżbietę Biernat Przewodniczący przeszedł do głosowania:
Za przyjęciem uchwały jest 12 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymanych głosów – 0.
Uchwała nr 289/XXXIX/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok została przyjęta jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród poprosił Skarbnika o odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy i Miasta Wyszogród wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.
Skarbnik GiM Wyszogród odczytała opinię RIO w Warszawie, a następnie Przewodniczący poprosił o odczytanie przygotowanego projektu uchwały.
Skarbnik odczytała uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi GiM absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r., po czym Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania, w wyniku którego:
Za przyjęciem uchwały było 11 radnych
Przeciw 1 radny Zbigniew Madany
Wstrzymało się 0.
Uchwała nr 290/XXXIX/2014 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród z tytułu wykonania budżetu za 2013 r. została przyjęta.
Przewodniczący Rady podziękował za głosowanie, a następnie w imieniu radnych podziękowania i kwiaty złożył Wiceprzewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród Sławomir Ząbek oraz radna Elżbieta Biernat.
Głos zabrał Burmistrz, dziękując za kredyt zaufania jaki otrzymał, dodając, iż dzisiaj nie wszyscy będą zadowoleni, a w każdym kolejnym roku będzie ciężej poradzić sobie z kolejnymi problemami.
Punkt 8.
Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród poprosił Kierownika MGOPS o odczytanie projektu uchwały w sprawie - określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
Pani Grażyna Piotrowska odczytała uchwałę, po czym Przewodniczący zarządził głosowanie w wyniku którego:
Za przyjęciem uchwały jest 12 radnych
Przeciw 0
Wstrzymanych 0
Przewodniczący powiedział, że uchwała nr 291/XXXIX/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 została przyjęta jednogłośnie. Treść stanowi załącznik do protokółu.
Następny projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013, również odczytała Kierownik MGOPS, po czym Przewodniczący przeszedł do głosowania:
Za przyjęciem uchwały jest 12 radnych
Przeciw 0
Wstrzymanych 0
Przewodniczący powiedział, że uchwała nr 292/XXXIX/2014 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013 została przyjęta jednogłośnie. Treść stanowi załącznik do protokółu.
O odczytanie następnej uchwały Przewodniczący poprosił Panią Aleksandrę Wachaczyk. Po odczytaniu projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Drwały i Rakowo Przewodniczący przeszedł do głosowania:
Za przyjęciem uchwały jest 12 radnych
Przeciw 0
Wstrzymanych 0
Przewodniczący powiedział, że uchwała nr 293/XXXIX/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Drwały i Rakowo została przyjęta jednogłośnie „za”. Treść stanowi załącznik do protokółu.
Następną uchwałę odczytała Sekretarz Gminy i Miasta Wyszogród w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród. Sekretarz wyjaśniła, że jeden z przewoźników PKS Grodzisk Maz. wniósł skargę do RIO na działalność Burmistrza. Dotyczy to naliczonej opłaty, która wynosi ponad sto złotych. Sekretarz wyjaśniła, że Przewodniczący Rady po zaciągnięciu opinii radcy prawnego uznał skargę na bezzasadną i przyjmuj ją w formie uchwały.
Przewodniczący zarządził głosowanie:
Za przyjęciem uchwały jest 12 radnych
Przeciw 0
Wstrzymanych 0
Uchwała nr 294/XXXIX/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród został przyjęta jednogłośnie. Treść uchwały stanowi załącznik do protokółu.
Kolejną uchwałę w sprawie wydzierżawienia obecnemu dzierżawcy na kolejny okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu działki ozn. ewid. nr 1004/3, położonej w Wyszogrodzie przy ul. Rębowskiej również odczytała Sekretarz Bożena Myszkowska, a następnie Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania:
Za przyjęciem uchwały jest 12 radnych
Przeciw 0
Wstrzymało się 0.
Przewodniczący poinformował, że uchwała nr 295/XXXIX/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród została przyjęta jednogłośnie. Treść uchwały stanowi załącznik do protokółu.
Przewodniczący poprosił Skarbnika o odczytanie następnych uchwał.
Elżbieta Biernat odczytała uchwałę w sprawie zmian w budżecie, a następnie Przewodniczący zarządził głosowanie w wyniku którego:
Za przyjęciem uchwały jest 12 radnych
Przeciw 0
Wstrzymało się 0.
Uchwała nr 296/XXXIX/2014 w sprawie zmian w budżecie została przyjęta jednogłośnie – powiedział Przewodniczący (treść uchwały nr w sprawie zmian w budżecie stanowi załącznik do protokółu).
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej odczytała Skarbnik, a następnie Przewodniczący zarządził głosowanie:
Przeciw 0
Wstrzymało się 0.
Uchwała nr 297/XXXIX/2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej została przyjęta jednogłośnie – powiedział Przewodniczący (treść uchwały nr w sprawie zmian WPF stanowi załącznik do protokółu).
Punkt 9.
W sprawach różnych, jako pierwszy głos zabrał radny Józef Zbigniew Boszko zgłaszając wniosek, żeby każdy kto będzie się starał o dożywianie dla dzieci - pracownik MGOPS powinien najpierw sprawdzić, przeprowadzić wywiad, czy osoba starała się w jakiś sposób poprawić swoje warunki finansowe.
Kierownik MGOPS powiedziała, że w okresie wiosenno-letnim rzadko przyznawane są zasiłki celowe, tylko jeśli istnieje taka konieczność. Pani Kierownik wyjaśniła, że za każdym razem sprawdza czy osoba ubiegająca się o zasiłek zrobiła coś w kierunku poprawy swojej sytuacji finansowej. Grażyna Piotrowska kontynuując powiedziała, że zdarza się, że rolnicy zgłaszają potrzebę przyjęcia osób do prac sezonowych i wtedy bezpośrednio kieruje takie osoby do rolników. Ja nie udzielam zasiłków w okresie letnim, tylko wtedy, kiedy jest jakieś nieszczęście, niepełnosprawność, dzieci, wtedy tak oczywiście, bo to jest zasadne, ale tam gdzie są zdrowi dorośli ludzie to nie ma takich zasiłków – powiedziała Kierownik MGOPS.
Radny Wojciech Kuliński zapytał, czy Pani Kierownik MGOPS sprawdziła warunki do zrobienia podjazdu u mieszkanki Ciućkowa oraz czy MGOPS zainteresował się 99 letnią mieszkanką Wilczkowa.
Kierownik MGOPS odpowiedziała, że podjazd u Pani Zakrzewskiej będzie zrobiony, a do mieszkanki Ciućkowa na pewno pojedzie.
Następnie radny Marek Głowacki zapytał o remonty dróg i czy była poprawiana nawierzchnia drogi przy dawnej mleczarni w Rębowie?
Sołtys Piotr Jaroszewski zgłosił do poprawy drogę w m. Marcjanka na odcinku od kaplicy do świetlicy, ponieważ obecnie odcinek jest nieprzejezdny ze względu na to, iż wykonawca zadania poprawiając wcześniejsze zgłoszenie ubytków nawiózł kamieni z pobocza na środek drogi.
Burmistrz odpowiedział, że wykonawca miał to zrobić w ramach gwarancji i na pewno zostanie to naprawione.
Sołtys Mieczysław Ziętara zgłosił naprawę lampy w miejscowości Drwały oraz utwardzenie drogi na Drwałach (głównych).
Burmistrz odpowiedział, że lampa zostanie sprawdzona i zostanie udzielona odpowiedź, a co drogi jeśli była zapisana do realizacji w ramach funduszu sołeckiego to na pewno będzie utwardzona w tym roku, ponieważ w ramach zapisów funduszu sołeckiego w ciągu roku nie można robić przesunięć i zmian w zaplanowanych zadaniach.
Radny Andrzej Woźniak zwrócił się do radnych powiatowych jednocześnie składając wniosek w sprawie przedstawienia informacji, co samorząd powiatowy zrobił przez całą kadencję dla Gminy i Miasta Wyszogród.
Radny w swojej wypowiedzi nawiązał do zarzutów Starosty do samorządu gminy w kwestii nie wykonania inwestycji budowy drogi, po czym zapytał czy w powiecie wszystkie plany inwestycyjne wykonuje się bez żadnych zmian? Następnie radny zgłosił wniosek, aby nie zapraszać na sesję Pana Starosty.
Kolejne pytanie radnego Woźniaka dotyczyło Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie. Radny powiedział, że słyszał, że do końca tego roku będzie gro osób zwolnionych.
Radny poprosił, jeśli jest to możliwe, aby radni powiatowi uzyskali odpowiedzi na zgłoszone pytania.
Radny Wiesław Tomkiewicz, jako prezes Koła SUM - zabrał głos w kwestii zaniedbanego stawu w Rębowie mówiąc, że w tym roku staw jest w stanie krytycznym z uwagi na występującą dużą roślinność. Woda została już odkwaszona i nic więcej zrobić nie wolno w tym zakresie. W kwestii braku ławek randy wyjaśnił, że Mazowiecki Okręg wstrzymał program finansowy w wysokości 8.000 zł, dlatego wcześniejsze zaplanowane działania zostały wstrzymane.
Następnie radny Tomkiewicz zgłosił awarię drzwi toalety na dworcu autobusowym.
Sekretarz powiedziała, że awaria została zgłoszona do wykonawcy. Sekretarz dodała, że było to już zrobione, ale sprawdzi i odpowie.
Powracając do stawu w Rębowie radny Zbigniew Madany zgłosił, że przed ostatnimi zawodami strażackimi zadzwoniła do radnego Pani Kossakowska (Prezes Spółdzielni „Wyszogrodzianka”), w celu zorganizowania „brygady”, aby zająć się stawem. Radny wyjaśnił, że trochę się zdenerwował, bo staw już nie jest w posiadaniu Rębowa. Dodał, że była zdziwiona, bo nie
wiedziała, że staw nie należy do sołectwa – powiedział radny Zbigniew Madany. W poprzednim roku było pięknie wycięte, a ostatnio dyrektor szkoły zorganizowała pana, który zajął się wycięciem przy stawie - rolnika, który zabrał trawę dla bydła. Radny zgłosił jeszcze okropną rzęsę na stawie oraz dodał, że jeżeli ktoś bierze staw to powinien przygotować staw do zawodów.
Sołtys Ciućkowa Wojciech Lubiszewski zapytał, czy jest możliwe wydawanie „kwitka” potwierdzającego odbiór śmieci.
Burmistrz odpowiedział, że płatność jest ryczałtowa w związku z tym nie ma takiej możliwości.
Następnie Andrzej Dobaczewski zapytał radnych powiatowych, czy gmina Bulkowo i gmina Mała Wieś przystąpiła do programu budowy dróg z powiatem i czy będą kontynuować budowę odcinaka drogi „Bulkowskiej”?
Radny Wojciech Kuliński zgłosił, aby ZGK zabrał wystawione opony z sołectwa Ciućkowo.
Burmistrz odpowiedział, że Prezes może zabrać je jednorazowo.
Następnie wywiązała się dyskusja dotycząca przenoszenia spraw Rady na spotkania partyjne. W dyskusji udział wzięli radni: Wojciech Kuliński, Zbigniew Madany, Andrzej Woźniak oraz Andrzej Dobaczewski. Dyskusja obejmowała między innymi kwestię organizowania wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i Miasta Wyszogród.
Następnie głos zabrał Andrzej Dobaczewski mówiąc do radnego Zbigniewa Madany, iż zadane przez niego pytanie do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dotyczące wyjaśnienia RIO podczas przedstawiania sprawozdania z budżetu było omówione na komisji.
Do dyskusji włączył się Piotr Kafliński, który powiedział między innymi, że temat był omówiony, a podczas dyskusji dotyczącej sprawozdania pytania zadawał tylko Wiesław. Wywiązała się dyskusja pomiędzy Przewodniczącym Zarządu Osiedla Piotrem Kaflińskim oraz radnym Andrzejem Dobaczewskim.
Zabrał głos Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród, Maryś Mieszkowski odnosząc się do prowadzonych dyskusji podczas dzisiejszego posiedzenia.
Przewodniczący w kwestii ilości odbywanych sesji i komisji wyjaśnił, że sesje zgodnie z przepisami odbywają się raz na kwartał albo według potrzeb, a komisje odbywają się średnio dwa razy w miesiącu, bądź również częściej jeśli zachodzi taka potrzeba.
Następnie Przewodniczący odniósł się do poruszonej kwestii przez Pana Zbigniewa Madany dotyczącej „protokółu” wyjaśniając, że zgodnie z przepisami Statutu protokółu nie jest przekazywany „do domu”.
W dalszej części głos zabrał radny powiatowy Jan Boszko, gratulując Burmistrzowi otrzymanego absolutorium, a radnym udzielonego światła Burmistrzowi w kwestii realizacji budżetu. Następnie odniósł się do plotek dotyczących zamykania Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie mówiąc, że sytuacja DPS na dzień dzisiejszy jest dobra.
Radny Wojciech Kuliński zapytał ile gmina dopłaca do DPS?
Radny powiatowy wyjaśnił, że gmina nic nie dopłaca, tylko kierując mieszkańca, który się kwalifikuje do DPS gmina opłaca pobyt w ramach zadania własnego gminy. Radny przybliżył uczestnikom sesji zasady kierowania mieszkańców przez gminę do DPS, po czym odpowiedział na pytania radnych, że koszt utrzymania jednego mieszkańca to kwota 3.500,00 zł. miesięcznie dla gminy. To, że ma być ktoś zwalniany czy zamykany zostało zdementowane przez radnego - są tylko plotki, a decyzja o połączeniu to decyzja władzy. Radny nadmienił, że miała być zrobiona fuzja z DPS Miszewo, ale sytuacja się zmieniła.
Następnie radny powiatowy zwrócił się do radnego Andrzeja Woźniaka, mówiąc, że szkoda, że nie zwrócił się z pytaniami do Pana Starosty.
Radny Andrzej Woźniak powiedział, że nie mógł, ponieważ Pan Starosta znalazł czas, żeby porozmawiać przed budynkiem, a na sesji nie został, aby wysłuchać radnych i sołtysów, nigdy nie ma na to czasu.
Następnie, Jan Boszko powiedział, że nie było zasadne kierowanie takich słów o nie zapraszaniu Starosty. Radny powiatowy ustosunkował się do wypowiedzi radnego Woźniaka odpowiadając, że w kwestii dróg może powiedzieć, iż nie wszystkie gminy weszły w program z powiatem. Potwierdził to co powiedział Starosta mianowicie, to iż powiat po przetargach zdecydował, że dla gminy Wyszogród przeznaczone jest 260 tyś. zł. z budżetu powiatu na drogę Rębowo - Orszymowo. Jan Boszko zaproponował radnym, aby w tym roku przygotować całą drogę w podbudowie tłuczniem i pozostawić do budowy w następnym roku.
Następnie głos zabrał radny powiatowy Wojciech Zmysłowski mówiąc o powiatowym programie drogowym. Kontynuując radny mówił o podejmowanych działaniach Wyszogrodu, o zaciągniętym kredycie, a na koniec dodał, że nie jest to krytyka. W ocenie radnego Wyszogród zmierza we właściwym kierunku - perspektywicznym i prorozwojowym.
W dalszej wypowiedzi radny powiedział, że przekaże uwagę skierowaną dzisiaj do Starosty oraz w kwestii DPSu potwierdził wypowiedź radnego Jana Boszko, że rzeczywiście powiat nie ma żadnych planów, przedstawiając bieżącą sytuację w DPS w Wyszogrodzie między innymi w kwestii brakujących pensjonariuszy.
Następnie radny Wojciech Kuliński zapytał o szkołę w Ciućkowie.
Radny powiatowy Wojciech Zmysłowski powiedział, że nie jest sprzedana, to jest już4 przetarg, a na razie szukają inwestora.
Radny odpowiedział radnemu Andrzejowi Dobaczewskiego na pytanie „czy będzie budowana droga powiatowa Bulkowo-Kobylniki?” - droga będzie budowana częściowo.
Radni Andrzej Dobaczewski i Wojciech Zmysłowski przez chwilę dyskutowali w kwestii montażu finansowego z gminami oraz o pierwotnej wersji porozumienia powiatu z gminą Wyszogród.
O zabranie głosu poprosił Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 1 Piotr Kafliński kierując pytanie do radnego Zbigniewa Madany, czy w ciągu ostatniego roku przeczytał protokół? A następnie o to samo zapytał pozostałych radnych?
Kilku radnych odpowiedziało, że tak.
Piotr Kafliński powiedział, że zdarza mu się czytać protokół i ostatnio zgłosił uwagę Przewodniczącemu w kwestii zapisu w protokóle, która nie została uwzględniona, a dzisiaj Przewodniczący powiedział, że nie było żadnych uwag, a uwaga była.
Następnie Piotr Kafliński zgłosił, że na skrzyżowaniu ul. Płockiej z Mostową śmierdzi. Przewodniczący Zarządu powiedział, że sprawdzał w oczyszczalni, tam nie czuć i nie wie gdzie jest problem.
Dalej Piotr Kafliński zapytał o naprawy dróg, które robione są cementem mieszanym pytając czy to jest ostateczna forma i czy tak już zostanie? Następnie zgłosił uwagę w kwestii niemytych pojemników i opłaty za odbiór odpadów.
Piotr Kafliński zwrócił się do radnych, z prośbą o wyjaśnienie jakich argumentów użył przewoźnik składając skargę na Burmistrza.
Radna Elżbieta Biernat odpowiedziała, że nie została zaakceptowana opłata.
Wywiązała się dyskusja dotycząca skargi. Radni powiedzieli, że skarga została odczytana na posiedzeniu komisji przez Sekretarz.
W dalszej części Piotr Kafliński powiedział, że zmiany w opłatach za śmieci dla przedsiębiorców są kosmetyczne, obniżka 10, 15% jest żadna.
Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród zgłosił wniosek odnośnie pisania protokółu, jeżeli ktoś ma problem i chciałby, żeby było to szczegółowo ujęte w protokóle to niech problem sugeruje, a szczegóły zawarte będą w załączniku do protokółu i wtedy każda myśl będzie uwzględniona.
Następnie Sekretarz powiedziała, że odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Sekretarz za pośrednictwem radnych i sołtysów złożyła podziękowania dyrektorom szkół oraz dyrektorowi DPS za przygotowanie lokali wyborczych. Sekretarz powiedziała, że jeśli są sugestie co do organizacji lokali wyborczych w przyszłych wyborach samorządowych to prosi o takie zgłoszenie, a na koniec dodała, że na terenie Gminy i Miasta Wyszogród nie zostały odnotowane żadne incydenty podczas przeprowadzonych wyborów.
Następnie Piotr Kafliński zapytał, co się dzieje z ulicą Kościuszki, bo czytał, że wykonawca powinien zakończyć prace do 30 czerwca, po czym poprosił o terminy realizacji zadania.
Burmistrz wyjaśnił, że to zadanie jest połączone z inwestycją przydomowych oczyszczalni, jest na to jeden projekt. Burmistrz powiedział, że myśli, że w lipcu zostaną rozpoczęte prace. Termin zakończenia prac jest do końca marca 2015 r. Burmistrz powiedział, że droga była częściowo tylko załatana, z uwagi na nie długo rozpoczynające prace. Z uwagi na rozpoczynające się w niedługim czasie prace nie było sensu naprawiania drogi.
Punkt 10.
Odpowiedzi były udzielane na bieżąco.
Punkt 11.
Radny Zbigniew Madany powiedział, że były 2 wnioski, które odczytał tak jak zostały zapisane przez Komisję Wniosków i Uchwał:
1. Co zrobił pan Starosta dla Wyszogrodu przez całą kadencję.
2. Żeby Pana Starosty nie zapraszać na następne sesje, jeśli nie ma czasu na wysłuchanie pytań.
Po odczytaniu zgłoszonych wniosków wywiązała się dyskusja w której udział wzięli radni: Józef Zbigniew Boszko, Zbigniew Madany, Wiesław Tomkiewicz, Andrzej Woźniak, Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród – Maryś Mieszkowski oraz Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród – Mariusz Bieniek w wyniku której radny Andrzej Woźniak wycofał zgłoszony przez siebie wniosek, a następnie radni w wyniku głosowania jednogłośnie zdecydowali, że wniosek nr 1 zostaje przyjęty do realizacji.
Punkt 12.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący o godz. 11:50 zamyka obrady XXXIX Sesji Rady GiM Wyszogród.
Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród
Maryś Mieszkowski
Protokołowała:
Agata Szczurowska
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-08-28 08:59:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-28 08:59:54
  • Liczba odsłon: 739
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680624]

przewiń do góry