UCHWAŁA NR 35 / IV /2011

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 30.03. 2011 rok


w sprawie: określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca1990roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art.17 ust. 1 pkt. 11, art. 50 ust. 6 oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr175 poz. 1362 z późn.zm.).

Rada Gminy i Miasta Wyszogród u c h w a l a co następuje:


§ 1

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, przyznawane są przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie na wniosek:

1) osoby zainteresowanej, jej rodziny lub sąsiadów,

2) przedstawiciela ustawowego osoby zainteresowanej,

3) lekarza,

4) pielęgniarki środowiskowej,

5) pracownika socjalnego,

Za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.


§ 2

1. Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych obejmuje działania dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, w tym pielęgnację, rehabilitację fizyczną, przystosowanie do funkcjonowania w społeczeństwie.

2. Uprawnienie do przyznania specjalistycznej usługi opiekuńczej musi wynikać z potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim rodzaju schorzenia, lub niepełnosprawności kwalifikującej osobę na podstawie odrębnych przepisów do otrzymania takiej usługi.§ 3

Wymiar i zakres przyznawanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej oraz sytuacji materialnej jego rodziny, ustalonej przez pracownika socjalnego w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz posiadanych środków finansowych w budżecie gminy na ten cel.

§ 4

Wymiar i zakres przyznawanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, miejsce ich świadczenia, wysokość odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorcę określa każdorazowo w decyzji administracyjnej Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie.


§ 5


Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych takich jak: zakupy, sprzątanie , przygotowanie posiłków, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zleconą przez lekarza oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem.


§ 6

Koszt 1 godziny usług opiekuńczych i usług specjalistycznych ustala Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie analizy kosztów realizacji tego zadania.

§ 7

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

§ 8

Osoby, które nie spełniają kryterium dochodowego, określonego w ustawie o pomocy społecznej zwracają poniesione przez gminę wydatki za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w części lub w całości, zgodnie z poniższą tabelą.

Dochód rzeczywisty netto na osobę jako procent kryterium dochodowego wg ustawy o pomocy społecznej

Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od ceny 1 godziny usług opiekuńczych lub usług specjalistycznych

dla:


Osoba samotnie gospodarująca

Osoba w rodzinie

Kryterium*

do 100%


nieodpłatnie


nieodpłatnie

powyżej 100 do 150%

nieodpłatnie

5%

powyżej 150 do 200%

5%

15%

powyżej 200 do 250%

10%

25%

powyżej 250 do 300%

25%

40%

powyżej 300 do 400%

35%

50%

powyżej 400 do 500%

50%

70%

powyżej 500 do 700%

70%

90%

powyżej 700%

100%

100%

*Kryterium kwalifikujące do świadczeń pomocy społecznej określone na podstawie art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej:

1. 477,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej ( 100% )

2. 351,00 zł na osobę w rodzinie × liczba osób w rodzinie (100%)


§ 9

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby uprawnionej lub pracownika socjalnego może być zwolniony częściowo lub w całości z ponoszenia opłat za określony czas korzystania z usług w szczególności ze względu na:

1. zdarzenie losowe (powódź, pożar i inne zdarzenia powodujące duże straty finansowe),

2. poniesienie wysokich kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, korzystania z dodatkowych płatnych usług leczniczych i opiekuńczych.

3. leczenie poszpitalne.
§ 10

Zaprzestaje się dochodzenia zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze w przypadku śmierci osoby samotnej, nie posiadającej małżonka, wstępnych oraz zstępnych.


§ 11

Odpłatność za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po wykonaniu usługi do rąk osób wykonujących usługi , a te wpłacają ją bezpośrednio do Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-19 11:44:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-19 11:44:34
  • Liczba odsłon: 666
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671394]

przewiń do góry