OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU POSTĘPOWANIA

na

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SCHODÓW NA GÓRĘ ZAMKOWĄ

ogłoszonego w dniu 21 października 2014 r.

 

 

 

Wyszogród, dnia 23 października 2014 r.

 

 

 

 

Ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia w dniu ogłoszenia ODWOŁUJĘ

  postępowanie na  

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SCHODÓW NA GÓRĘ ZAMKOWĄ

ogłoszone w dniu 21 października 2014 r. z terminem składania ofert na dzień 29.10.2014 r.

 

 

 

 

 

Zatwierdzam

 

 

Mariusz Bieniek

Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród
OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT

Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród

Zaprasza do składania ofert na:

 

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SCHODÓW NA GÓRĘ ZAMKOWĄ

Wyszogród , dnia  21.10.2014   r.


Zamawiający:

 

Nazwa: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

Adres pocztowy:  ul. Rębowska 37,

Miejscowość: Wyszogród

Kod pocztowy: 09-450

Województwo: mazowieckie

Telefon: 024 23 11 020

Faks: 024 23 11 024.

Adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: https://ugimwyszogrod.bip.org.pl/

Tytuł Projektu:

 

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy i Miasta Wyszogród w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego RPO WM 2007 – 2013, Numer Projektu: RPMA.06.02.00-14-017/13.

 

Tytuł zamówienia: Zadanie w ramach projektu

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SCHODÓW NA GÓRĘ ZAMKOWĄ

Przedmiot zamówienia:

W ramach realizacji zadania przewiduje się:

 

1.       Zakres zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania zgłoszenia robót budowlanych, zgłoszenie robót budowlanych w imieniu Zamawiającego oraz realizacja robót zgodnie z opracowana dokumentacją.

2.       Wykonawca opracuje dokumentację niezbędna do zgłoszenia robót budowlanych, w tym: kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót, szkice i rysunki, wykaz i próbki materiałów planowanych do użycia, przedstawi ją do akceptacji Zamawiającego.

 

 

 

3.       Założenia funkcjonalne:

1.       Schody stanowiły będą ciąg  komunikacyjny umożliwiający dojście do stanowisk archeologicznych EKOMUZEUM, zlokalizowanych na Górze Zamkowej. Ze względu na charakter miejsca Zamawiający preferuje wykonanie schodów w następujący sposób:

a)       koryto drewniane (wangi i podstopnice), preferowany rodzaj drewna: dąb, akacja. Wymiary: strona zewnętrzna koryta 110 cm, grubość wang i podstopnic min 6 cm

b)       nastopnice: drewniana płyta betonowa (w kolorze piaskowym), wymiary: min  98/26/5,5  cm. Posadowione na podbudowie cementowo piaskowej o grubości min 15 cm.

c)       podstopnica wymiary: wysokość maksymalnie 20 cm.

d)       Dwustronne bariery ochronne: drewniane, preferowany rodzaj drewna: dąb, akacja. Poręcz o wymiarach 6x8 cm mocowana do wierzchu słupków podpierających. Słupki podpierające: rozmiar 150/8/6 cm ustabilizowane w gruncie min 50 cm. , dodatkowo mocowane do koryta (wangi) na śruby lub klamry. Rozstaw słupków min. co 100 cm.

Na wysokości 60 cm od poziomu gruntu w słupkach należy przeciągnąć w sznur jutowy o średnicy 30 mm jako dodatkowe zabezpieczenie.

 

2.       Wysokość wzniesienia ok. 16 m, mierzona od podstawy wzniesienia do wierzchołka. Wzniesienie nie jest zabudowane żadnymi elementami architektonicznymi.

3.       Lokalizacja schodów  w miejscu wskazanym przez Zamawiającego .

4.       Założenia dla ciągu komunikacyjnego:

a)       dojście od chodnika do podnóża wzniesienia (początek schodów ) min. 10 mb, szerokość 110 cm wykonane z drewnianej płyty betonowej zamkniętej obrzeżami (kolor piaskowy). Wymiar deski: min  98/26/5,5  cm, wymiar obrzeża: 100/25/6 cm.

b)       Szacowana liczba stopni (nastopnic):  75 szt

c)       Szacowana liczba spoczników o wymiarach min. 100/110 cm: 3 szt.

d)       Schody zwieńczone podestem o wymiarach min: 200/200 wykonanego z drewnianej płyty betonowej, zamkniętej brzeżami, na podbudowie cementowo piaskowej min 15 cm. 

e)       Szacunkowa powierzchnia przewidziana do wykonania z betonowej deski drewnianej (dojście, stopnie i spoczniki, podest): 37 mb.

f)        Schody powinny spełniać wymogi bezpieczeństwa dla ruchu pieszego.

g)       Schody zlokalizowane będą  na terenie o wysokich walorach przyrodniczych zatem ich konstrukcja i elementy wykończeniowe muszą być zaprojektowane w sposób nie zakłócający krajobrazu i w kolorystyce harmonizującej z otoczeniem.

Ponad to do wykonawcy należeć będzie:

1.       Organizacja i zabezpieczenie  placu budowy

2.       Organizacja ruchu i oznakowanie  na terenie budowy

3.       Odtworzenie wszelkich zniszczeń związanych z pracami ziemnymi

4.       Usunięcie wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji zadania

5.       Jeżeli podczas  robót  konieczna będzie wykonanie przyłączy tymczasowych [woda, energia]  lub instalacja urządzeń, Wykonawca wykona je na własny koszt z materiałów dopuszczonych do  obrotu i stosowania w budownictwie 

6.       Pokrycie kosztów mediów wykorzystywanych przez Wykonawcę podczas prac budowlanych.

7.       Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonanych robot i jakości wbudowanych, materiałów i urządzeń wraz z nadzorem budowlanym, pełnionym przez inspektora nadzoru.

Termin realizacji zamówienia:

30 listopada  2014 r.

 

Zasady odbioru przedmiotu zamówienia opisano we wzorze Umowy stanowiącej załącznik Nr 2 do Ogłoszenia.

Kryterium oceny:

Kryterium najniższej ceny:  100% cena.

Miejsce składania ofert:

 Kancelaria Ogólna Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

Forma złożenia ofert:

Pisemna. Wykonawcy przedstawiają ofertę na Formularzu oferty – Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia.

 

1.     Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

2.     Wszystkie strony oferty muszą być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i kolejno ponumerowane, począwszy od numeru 1 na pierwszej stronie oferty.

3.     Kartki oferty muszą być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację.

4.     Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

5.     Oferta musi być umieszczona w dwóch kopertach.

6.     Koperta zewnętrzna musi być zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz musi posiadać oznaczenia:

Oferta na: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SCHODÓW NA GÓRĘ ZAMKOWĄ

Nie otwierać przed: 29 października 2014 r, godz. 12.00

7.    Koperta wewnętrzna oprócz opisu j.w. musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby Zamawiający mógł ją odesłać w przypadku stwierdzenia, że została złożona po terminie.

Wymagane Załączniki do Oferty:

§  Dokument rejestrowy [KRS, EDG, inny równoważny dokument rejestrowy]

§  Pełnomocnictwo do złożenia oferty – jeśli oferta nie jest podpisana przez osoby wskazane w dokumencie rejestrowym

§  Wykazy i oświadczenia wskazane w formularzu oferty i stanowiące załączniki do niej.

Termin złożenia ofert:

 

Termin związania ofertą:

Termin złożenia oferty:  29 października 2014 r., do godz. 12.00

 

Termin związania ofertą: 30 dni

Wymagania dla wykonawców

1.     Wykazać się realizacją  co najmniej 1 zadania o podobnym charakterze.Za zadania o podobnym charakterze uznane będzie również wykonanie dojść i  dojazdów do budynków mieszkalnych i/lub użyteczności publicznej, ciągów komunikacyjnych: chodników ścieżek w miejscach publicznych, schodów parkowych, ogrodowych.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków w pkt. 1  Wykonawca składa Wykaz wykonanych prac zgodnie z Załącznikiem Nr 1  do formularza Oferty. 

W przypadku wspólnych ofert, wymagania określone w pkt. 1 podlegać będą  sumowaniu.

2.     Wykonawca musi posiadać uprawnienia i koncesje do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

3.     Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

4.     Wykonawca musi być w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia

5.     Na dzień składania oferty Wykonawca nie może posiadać zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków w pkt. 2 – 5 Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z pkt.  7 – 11 Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

Informacje o umowie

Zgodnie z załączonym wzorem umowy. Załącznik  nr 2 do Ogłoszenia.

Inne informacje:

1.     Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2.     Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty. Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej terenu.

3.     Gwarancja na wykonane prace: co najmniej 60  miesięcy

4.     Płatność jednorazowa po dokonaniu odbioru prac przez Zamawiającego

5.     Wykonanie zamówienia z materiałów własnych Wykonawcy, materiały muszą być będą fabrycznie nowe i muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w rozumieniu przepisu art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

6.     Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy przed wbudowaniem materiałów i zamontowaniem urządzeń, stosowne dokumenty potwierdzające ich parametry techniczne, jakość  i dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

7.     Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonanych robot i jakości wbudowanych, materiałów i urządzeń wraz z nadzorem budowlanym, pełnionym przez inspektora nadzoru.

 

Zatwierdzam

 

Mariusz Bieniek

Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Ogłoszenia

Formularz Ofertowy

 

Pieczęć wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY

na zadanie pn.:

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SCHODÓW NA GÓRĘ ZAMKOWĄ

 

 

 

Wykonawca/ Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie:

(opis ze względu na siedzibę)

 

1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy :

_______________________________________________________________________________

 

2. Zarejestrowany adres Wykonawcy :

_______________________________________________________________________________

 

3. Numertelefonu : ____________________________________

 

4. NumerFaxu:  ________________________________________

 

5. Adrese-mail:_________________________________________

 

6.Adres do korespondencji

_______________________________________________________________________________

 

 

 

Nawiązując do Ogłoszenia o zamówieniu realizowanym w zgodnie z zasadą konkurencyjności na zadanie pn. ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SCHODÓW NA GÓRĘ ZAMKOWĄoferuję, wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w Ogłoszeniu i Załącznikach.

 

w kwocie brutto _____________________________________________

(słownie: ___________________________________________________)

w kwocie netto ______________________________________________

(słownie: ___________________________________________________)

Stawka VAT _______________%

 

 

1)       Oświadczam, że w pełni akceptuję wszystkie warunki określone w Ogłoszeniu i Załącznikach, w tym wyrażam zgodę na przyjęcie warunków umowy, określonych w Załączniku Nr 2do Ogłoszenia.

2)       Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w Ogłoszeniu.

3)       Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres wskazany w Ogłoszeniu, tj. przez okres 30 dni

4)        Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia siłami własnymi.

5)       Oświadczam, że występuję w niniejszym postępowaniu jako: osoba  fizyczna/osoba prawna/jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej/konsorcjum.*

6)       Oświadczam, że podpisuję niniejszą ofertę jako osoba do tego upoważniona na podstawie załączonego: pełnomocnictwa / odpisu z ewidencji działalności gospodarczej/ odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego*.

7)       Oświadczam, że posiadam uprawnienia i koncesje do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

8)       Oświadczam, iż posiadam wiedzę i doświadczenie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

9)       Oświadczam, iż dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

10)   Oświadczam, iż jestem w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizacje zamówienia

11)   Oświadczam, iż na dzień złożenia oferty nie posiadam zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.

 

 

Załączniki do Formularza Oferty:

1.Wykaz prac , podpisany przez osobę umocowaną ze strony Wykonawcy

2.Dokument rejestrowy …………………………………………………………………………………. (wskazać  nazwę dokumenty rejestrowego oraz załączyć kopię podpisana przez osobę upoważnioną).

3.Pełnomocnictwo dla Pana/Pani ………………………. (Jeśli dotyczy. Dokument pełnomocnictwa należy załączyć w oryginale)

4.Dokument poświadczający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wraz z dowodem opłacenia składek.

5.Inne : ………………………………………………………………..

6. 

 

(*niepotrzebne skreślić)

 

 

 

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

 

 

_____________________________________

                                                                                              ( data, podpis, pieczęć)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Formularza Oferty

WYKAZ WYKONANYCH PRAC

 

Pieczęć wykonawcy

 

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY

na zadanie pn.:

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SCHODÓW NA GÓRĘ ZAMKOWĄ

Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy

 

__________________________________________

__________________________________________

 

Nawiązując do Ogłoszenia o zamówieniu realizowanym w zgodnie z zasadą konkurencyjności na zadanie pn. ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SCHODÓW NA GÓRĘ ZAMKOWĄprzedkładamWYKAZ WYKONANYCH PRAC:

 

 

 

 

Lp.

Nazwa zamówienia

Charakterystyka  zadania

Nazwa, adres, osoba do kontaktu Zamawiającego na rzecz którego wykonano zadanie

Data rozpoczęcia i zakończenia zadania.

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

 

 

_____________________________________

                                                                                              ( data, podpis, pieczęć)

 

 

 

 

ogloszenie_schody_2
formularz_oferty_schody_2_v_edytowalna_2
wzor_umowy_schody_2

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-10-21 17:42:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-23 16:59:05
  • Liczba odsłon: 656
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671425]

przewiń do góry