UGiM.271.17.2018r

                                                                       

                                                                                                    Wyszogród 07.06.2018r.

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

I.         ZAMAWIAJĄCY:

Gmina i Miasto Wyszogród

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

NIP: 774-32-11-407, REGON: 611015508

 

II.        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.                  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: ,,Drugi przetarg na realizację zadania: Modernizacja drogi gminnej w m. Rakowo o długości 815 mb, gmina  Wyszogród”

 

2.                  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, charakterystyka obiektu:

                a) Zakres robót budowlanych:

1)  roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,815 km,

2) profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonane mechaniczne pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni , wykonanie koryta o głębokości do 12 cm, odwóż urobku do 5 km –  na powierzchni 3 667,5 m²,

3)  wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/61,5 mm, grubości warstwy 10 cm po zagęszczeniu – na powierzchni 2 852,5  m²,

4)  wykonanie w górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0,21,5 mm, grubości warstwy 5 cm po zagęszczeniu –  na powierzchni 2 852,5  m²,

5)  wykonanie nawierzchni   z kruszywa naturalnego ( dolomitowego ) o frakcji  0,12 mm – 0,16 mm, grubości warstwy  po zagęszczeniu  5 cm  ( zamknięcie nawierzchni ) – 2 852,5  m²,

6)  wykonanie poboczy z kruszyw łamanych ( frakcja do 0/21,5 mm ) , grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – na powierzchni  815  m².

             b) Droga gminna w miejsc. Rakowo  stanowi drogę dojazdową do  części tego sołectwa  oraz do gruntów rolnych na terenie zarówno gminy Wyszogród ,jak i Gminy Mała Wieś. Jest łącznikiem alternatywnym spinającym drogę powiatową o nawierzchni bitumicznej z tą samą drogą powiatową. Ponadto droga ta stanowi część trasy autobusu szkolnego dowożącego dzieci do dwóch szkół . Klasa drogi D - dojazdowa. Obecnie droga posiada nawierzchnię gruntową, jest wzmocniona żwirem poprawiającym jej stabilność. Szerokość drogi zawiera się w szerokości pasa drogowego i wynosi ponad 7,0 m. Przebieg drogi jest zmienny, zależny od przejezdności. Teren plaski, widoczność dobra, brak drzew. Odprowadzenie wód na przyległy teren. Rowów brak.

 

 

 

 

III.      TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Prace polegające na modernizacji drogi  należy wykonać przy sprzyjających warunkach atmosferycznych w okresie od 15 lipca do 15 wrzesień 2018 roku .

 

IV.       OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową;

            - posiadać datę sporządzenia;

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres email;

            - dołączony parafowany projekt umowy – załącznik nr 2 do zapytania,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę, złożona w formie pisemnej.

 

V.         MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.    Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: k.caban@wyszogrod.pl , poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 0-450 Wyszogród (z dopiskiem Oferta - ,, Modernizacja drogi gminnej w m. Rakowo  o długości 815 mb, gmina  Wyszogród”), lub doręczona  osobiście w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 25 czerwca 2018r., do godz. 10:00 (liczy się data wpływu do urzędu, kancelaria UGiM Wyszogród – pokój nr 4) - na załączonym formularzu do zapytania załącznik nr 1

     Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2018 r o godzinie 10.15 w sali nr 6 -UGiM Wyszogród.

2.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI.       OCENA OFERT

       Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: najniższa cena.

           

VII.     INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej  lub poczty tradycyjnej oraz poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz stronie BIP tutejszego urzędu.

 

 

 

 

VIII.    DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela:

- Artur Kaźmierczak pod numerem telefonu (24) 267 26 15, kom. 512 050 993 oraz adresem email:       a.kazmierczak@wyszogrod.pl

 

 

UWAGA: Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 

 

 

                                                    

                                                 Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                                              /-/ Jan Boszko

 

 


zalacznik_nr._1_-_oferta
zalacznik_nr._2_-_przebieg_drogi_w_terenie
zalacznik_nr._3_-_uprojekt_umowy
zalacznik_nr._4_-_przedmiar_robot
zaproszenie_do_skladania_ofert_rakowo
Wyszogród, dn. 25.06.2018r.

 

 

UGiM.271.17.2018

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania o cenę, na zdanie pn.: „Drugi przetarg na realizację zadania: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rakowo o długości 815 mb, gm. Wyszogród”.

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

 Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, działając zgodnie z art. 86 ust. 5, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2017.1579, z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości informacje z otwarcia ofert.

 

1.      W dniu 25 czerwca 2018r., komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród nr 36/2018, dokonała otwarcia otrzymanych ofert. W przewidzianym w ogłoszeniu terminie (tj. do dnia 25.06.2018r. do godz. 10:00) do siedziby Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:

 

L.p.

Nazwa wykonawcy

Cena netto
 w PLN

VAT

%

Cena brutto

1

2

3

4

5

1

REN TRANS

Renata Zych

Drwały 5 09-450

Wyszogród

103 016,00 zł

23 693,68 zł

126 709,68 zł

2

U.S.T. Handel Żwirem

Nowy Podleck 20

09-454 Bulkowo118 582,50 zł

27 273, 98 zł

 

145 856,48 zł

 

 

 

 

2.      Zamawiający  podczas otwarcia ofert poinformował, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 106 784,07 zł brutto.

 

/-/ Jan Boszko

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

 Wyszogród, dn. 02.07.2018r.

UGiM.271.17.2018

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania o cenę, na zdanie pn.: „Drugi przetarg na realizację zadania: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rakowo o długości 815 mb, gm. Wyszogród”.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, działając zgodnie z art. 92, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2017.1579, z późn. zm.), zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli swoje oferty w przedmiotowym postępowaniu:

 

1.      W dniu 25 czerwca 2018r., komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród nr 36/2018, dokonała otwarcia otrzymanych ofert. W przewidzianym w ogłoszeniu terminie (tj. do dnia 25.06.2018r. do godz. 10:00) do siedziby Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:

 

L.p.

Nazwa wykonawcy

Łączna ilość uzyskanych punktów (Cena 100%)

1

2

5

1

REN TRANS

Renata Zych

Drwały 5

09-450 Wyszogród

100

2

U.S.T. Handel Żwirem

Nowy Podleck 20

09-454 Bulkowo

86

 

 

2.      Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów: cena 100%.

3.      Po przeanalizowaniu rzeczonych ofert, jako najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1:

 

REN-TRANS Renata Zych

Drwały 5, 09-450 Wyszogród

za kwotę brutto całości zamówienia: 126 709,68 zł.

 

4.      Zamawiający  podczas otwarcia ofert poinformował, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 106 784,07 zł brutto. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Zamawiający podjął decyzję o zwiększeniu tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

5.      Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta wybrana została jako najkorzystniejsza do zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu przetargowym.

/-/ Jan Boszko

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-07 20:30:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-02 23:41:42
  • Liczba odsłon: 930
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674996]

przewiń do góry