____________________________________________________________________________________
UWAGA: postępowanie UNIEWAŻNIONE (09.07.2020r.)


____________________________________________________________________________________
Ogłoszenie o zamówieniu (07.07.2020r.):

 

Wyszogród, 07.07.2020r.

UGiM.271.18.2020                                                                                                     

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843), działając zgodnie z §5 załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2016 z dn. 09.02.2016r. Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług.

1.    Zamawiający : Gmina i Miasto Wyszogród, ul. Rębowska   37, 09-450 Wyszogród.

2.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych, sanitariatów, korytarzy, piwnicy i ciągów komunikacyjnych budynku Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie, znajdującego się przy ul. Rębowskiej 37, 09-450 Wyszogród w okresie: od 09.07.2020r. do 24.07.2020r.:

 

Lp.

Adres wykonania usługi

Powierzchnia

* Uwagi   - dodatkowe powierzchnie do sprzątania , które należy wkalkulować w cenę

1.        

Rębowska 37

ok. 270 m2

Korytarze, ciągi komunikacyjne, sanitariaty, pomieszczenia biurowe sprzątane codziennie.

 

Zakres usługi obejmuje:

1)     Codzienne      sprzątanie      pomieszczeń      biurowych,     sanitariatów,   korytarzy,    piwnicy   i   ciągów    komunikacyjnych:

a)         zamiatanie i mycie podłóg,   zgodnie z technologią;

b)         wycieranie kurzu, odkurzanie mebli tapicerowanych i wykładzin, a w przypadku zabrudzenia ich czyszczenie,

c)          mycie przedmiotów znajdujących się w sprzątanych pomieszczeniach tj. mebli, lamp biurowych, wyłączników, koszy na śmieci, parapetów okiennych, drzwi itp. środkami myjąco-konserwującymi;

d)         utrzymanie czystości w toaletach: mycie, czyszczenie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych, luster, umywalek, drzwi, pojemników na mydło, papier itp.;

e)         opróżnianie pojemników na śmieci, wymiana worków foliowych, wynoszenie nieczystości do miejsc wyznaczonych oraz dbanie o czystość w tych miejscach;

f)           opróżnianie   niszczarek;

g)         czyszczenie wycieraczek wewnątrz budynku;

h)         czyszczenie   poręczy przy schodach,

i)           uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych tj. papier toaletowy (do pojemników), mydło w płynie, kostki zapachowe WC,

j)         zamiatanie schodów przed wejściem do budynku,

k)       utrzymanie w czystości drzwi wejściowych do budynku,

l)         utrzymanie w czystości   tablic informacyjnych,

m)    dbanie o kwiaty znajdujące się   w   ciągach komunikacyjnych, pokojach biurowych i przed wejściem do budynku

n)       usuwanie zabrudzeń   (plam) z wykładzin dywanowych.

2)    Okresowe sprzątanie (na polecenie zamawiającego) pomieszczeń biurowych, sanitariatów, korytarzy, piwnicy i ciągów komunikacyjnych:

a)       gruntowne czyszczenie toalet,

b)       pranie wykładzin,

c)        mycie drzwi i   opraw świetlnych,

d)       mycie kaloryferów,

e)       mycie okien i pranie firan,

f)         pranie wertikali,

g)       konserwacja mebli, przy użyciu środków czyszczących i nabłyszczających przeznaczonych do mebli,

h)       czyszczenie   i dezynfekcja klamek, poręczy, włączników i aparatów telefonicznych,

3.       Wykonawca usługę sprzątania   będzie wykonywał przez 3 godziny dziennie, od poniedziałku do piątku, w ustalonych przedziałach czasowych.

4.       Wykonawca odpowiada za organizację usług.

5.       Zamawiający zabezpiecza środki czyszczące, materiały eksploatacyjne, sprzęt służący do utrzymania czystości .

6.       Cena 1 m 2 usługi powinna uwzględniać:

1)      koszt wykonania prac wymienionych w pkt. 2 ,


3.    Termin realizacji zamówienia : od 09.07.2020r. do dnia 24.07.2020 r.

4.    Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

5.    Inne istotne warunki zamówienia:

1)    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy :

a)       Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, posiadające wiedzę i doświadczenie w zakresie sprzątania obiektów biurowych

b)       Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz inne podmioty, posiadające wiedzę i doświadczenie w zakresie sprzątania obiektów biurowych.

6.    Sposób przygotowania oferty:

1)      Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (zał. nr 1 do niniejszego zapytania).

2)       Ofertę sporządzić należy w języku polskim.

3)       Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną (złożona w zamkniętej kopercie).

4)       W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis: „ Zapytanie ofertowe na świadczenie usług sprzątania”

7.         Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, pok. nr 5 (I piętro).

Ofertę można złożyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. W związku obowiązującym stanem epidemicznym dopuszcza się składanie ofert w formie elektronicznej na adres e-mail: ugim@wyszogrod.pl

8.         Termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 09.07.2020r. do godz. 09:00.

Wyszogród, dnia 07.07.2020r.

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

/-/ Iwona Gortat

 

Zapytanie ofertowe (.pdf): POBIERZ
Formularz ofertowy (.doc): POBIERZ


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Pieniążek
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-07-07 14:46:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Pieniążek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-09 15:16:53
  • Liczba odsłon: 647
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2669032]

przewiń do góry