Wyszogród, dn 07.04.2015 r.


Burmistrz Gminy i Miasta WyszogródOBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar położony w Gminie Wyszogród, na terenie wsi Grodkowo, Bolino, Pozarzyn, Wiązówka, Rębowo.

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. - Dz.U. z 2015 poz. 199) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. - Dz. U. z 2013, poz. 1235, ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród nr 167/XXI/2009 z dnia 29 września 2009 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar położony w Gminie Wyszogród, na terenie wsi Grodkowo, Bolino, Pozarzyn, Wiązówka, Rębowo.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Gminie Wyszogród, na terenie wsi Grodkowo, Bolino, Pozarzyn, Wiązówka, Rębowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 16.04.2015r. do 08.05.2015r

w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród przy ulicy Rębowskiej 37, 09-450 w Wyszogrodzie, pok. nr 3 w godz. od 8.00 do 15.00

Projekt dostępny będzie również na stronie internetowej ww.wyszogrod.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 06.05.2015r . w Sali posiedzeń (hala sportowa) przy ulicy Niepodległości 11, 09-450 w Wyszogrodzie, o godz. 10.00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy,
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej :

 1. opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,

 2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,

 3. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.


Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie:

 1. pisemnej,

 2. ustnie do protokołu,

 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres ugim@wyszogrod.pl bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym.


Uwaga składana do Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.06.2015r r. Uwagi złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.……………………………………………

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród


prognoza_oddzialywania_na_srodowisko
mpzp

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-04-07 16:17:48
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-16 14:24:25
 • Liczba odsłon: 1017
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671311]

przewiń do góry