UGiM .6220.6.1.2012 Wyszogród, dnia 17.09.2012 r


OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm., dalej „Kpa”) oraz art. 75 ust.1, 3, 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm., dalej „uoś”)

zawiadamiam strony postępowania


o wszczęciu w dniu 13.09.2012 r. na wniosek „AUDISTORE s.c. Wojciech Boszko, Krzysztof Zych”, reprezentowanej przez Marka Gontarskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowie budynku biurowo – magazynowo – warsztatowego na działce nr 258/25 w Wyszogrodzie, w oparciu o projekt budowlany zmienny

Celem prowadzonego postępowania jest dokonanie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia przez określenie, analizę oraz ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.


W związku z faktem, iż obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie gminy Wyszogród, Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród prowadzi postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez dostarczenie, zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród – WWW.wyszogrod.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wyszogród.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego udziału w każdym jego stadium, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu dowodowym. Z aktami sprawy w powyższej sprawie można zapoznawać się w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul Rębowskiej 37, 09 - 450 Wyszogród, pok. nr 3, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -15.30.


Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust.1 pkt 40 litera b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r., nr 213, poz.1397) postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku. W związku z powyższym Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród wystąpił o wydanie opinii do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród


Otrzymują :

  1. Wnioskodawca,

  2. Strony wg rozdzielnika przez obwieszczenie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród

  3. a/a.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-09-18 11:17:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-18 11:17:36
  • Liczba odsłon: 803
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674990]

przewiń do góry