Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na wolne stanowisko urzędnicze:
Referent ds. obsługi administracyjnej mieszkańców
 w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród

I  Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria formalne:  

Wymagania niezbędne /konieczne/:
1. Posiadanie obywatelstwa polskiego;
2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  publicznych;
3. Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów - wskazane administracja, prawo, politologia; 
4. Doświadczenie zawodowe: min. 6 miesięcy w administracji publicznej;
5. Znajomość regulacji prawnych z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
6. Znajomość przepisów z zakresu: Ustawy o samorządzie gminnym, Ustawy o ochronie środowiska,
   Ustawy o gospodarowaniu odpadami, Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  
    Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Ustawy
    o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy          
    a organy administracji rządowej oraz zmianie niektórych ustaw.
       
Wymagania dodatkowe:
1. Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego (edytora tekstu, arkusza
    kalkulacyjnego);
2. Umiejętność interpretowania i korzystania z przepisów prawa;
3. Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, terminowość, komunikatywność;
4. Posiadanie prawa jazdy kat. B (czynne).
   
II  Do głównych zadań wykonywanych na w/w stanowisku należeć będzie:
1. Udzielanie porad w zakresie spraw załatwianych w urzędzie w tym: informowanie interesantów o  
    obowiązujących procedurach w poszczególnych rodzajach spraw;
2. Kompletowanie dokumentacji niezbędnej do podjęcia decyzji w sprawach objętych zakresem   
    obowiązków;
3. Dokonywanie uzgodnień z instytucjami i urzędami w zakresie niezbędnym w prowadzonych  
    sprawach wynikających z zakresu obowiązków;
4. Prowadzenie rejestrów spraw w zakresie powierzonych obowiązków;
5. Wykonywanie innych niezbędnych czynności administracyjno-kancelaryjnych.

III  Warunki pracy na w/w stanowisku:
Praca w siedzibie Urzędu, przy komputerze, brak windy, brak dostosowania toalet dla potrzeb niepełnosprawnych.

IV  Inne informacje
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.     

V  Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem,
d) dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie
    odbytych studiów),
e)  inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie                 
    zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje),
f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
    z pełni praw publicznych,        
g) oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych  osobowych dla celów
    rekrutacji,
h)  oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne   
    przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe                         
    (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia  
    z Krajowego Rejestru Karnego),
i) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy  
   zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, jeżeli znajdą się w gronie najlepszych
   kandydatów.

VI Procedura naboru odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach                  samorządowych /Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz. 1458 ze zm./ oraz Regulaminem naboru  na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 51/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród   z dnia 10 października 2011r.
Zastrzegamy sobie prawo,  w celu sprawdzenia kompetencji pracownika, możliwość zawarcia umowy na okres próbny i ewentualnych umów na czas określony. Zatrudniona osoba,  o której mowa w  art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem.
Komplet dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. obsługi administracyjnej mieszkańców”, z podaniem adresu do korespondencji i numeru telefonu, należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród,                 ul. Rębowska 37, w Kancelarii Ogólnej, pok. nr 4 lub drogą pocztową na adres:
Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie
ul. Rębowska 37
09-450 Wyszogród
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.02.2012r. do godz. 10.00 (liczy się data wpływu do Urzędu).
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą
rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.ugimwyszogrod.bip.org.pl oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu,           ul. Rębowska 37.

                                Burmistrz
                                Gminy i Miasta Wyszogród
                                Mariusz BieniekLista kandydatów spełniających wymagania formalne
Lista osób zakwalifikowanych do dalszego postępowania rekrutacyjnego
Zestaw pytań testowo-opisowych przygotowanych w związku z procedurą wyłonienia kandydatury w konkursie na stanowisko: Referent ds. obsługi administracyjnej mieszkańców

Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie
ul. Rębowska 37
09-450 Wyszogród

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
Referent ds. obsługi administracyjnej mieszkańców

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Referent ds. obsługi administracyjnej mieszkańców wybrana została do zatrudnienia Pani Katarzyna Rogulska, zamieszkała w Wyszogrodzie.

 

Uzasadnienie:

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania zawarte  w ogłoszeniu o naborze.

Oceniana była według następujących kryteriów: kwalifikacje,  predyspozycje do pracy na stanowisku Referent ds. obsługi administracyjnej mieszkańców, doświadczenie.

Podczas testu kwalifikacyjnego Pani Rogulska wykazała się wiedzą niezbędną do pracy na w/w stanowisku i gwarantującą prawidłowe wykonywanie powierzonych jej obowiązków. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej przedstawiła koncepcję pracy na w/w stanowisku, zaspakajającą oczekiwania Pracodawcy.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-26 11:38:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-22 14:44:01
  • Liczba odsłon: 2252
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681346]

przewiń do góry