Protokół nr II/2006

z obrad II Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 7 grudnia 2006 roku.

_______________________________________________

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja nt. projektu budżetu GiM Wyszogród na 2007 rok.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • podatku od nieruchomości,
  • podatku rolnego,
  • stawek dziennych opłaty targowej,
  • podatku od posiadania psów, zwolnień i terminów płatności w 2007 roku,
  • określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień dot. tego podatku,
  • podatku leśnego.

 7. Sprawy różne.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 9. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
 10. Zakończenie obrad.

Punkt 1.

O godz. 10-tej Pan Przewodniczący Rady GiM otwiera obrady II Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród, witając radnych, sołtysów, przewodniczących Zarządów osiedli, Dyrektorów Szkół i Kierowników jednostek organizacyjnych oraz zaproszonych gości przybyłych na dzisiejsze obrady.

Pan Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdza, że w obradach na stan 14 radnych uczestniczy 12 radnych co stanowi quorum, przy którym Rada GiM może podejmować prawomocne decyzje i uchwały.

W obradach nie uczestniczą radni – Zbigniew Budek i Maryś Mieszkowski.

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Punkt 2.

Pan Przewodniczący przedstawia porządek obrad dzisiejszej Sesji.

Pyta czy są uwagi co do przedstawionego porządku obrad.

Radny J. Kuliński proponuje, żeby sołtysi i przewodniczący rad osiedlowych mogli zabierać głos w pkt. 4 porządku obrad tj. żeby mogli zgłaszać interpelacje i zapytania.

-2-

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli porządek obrad z uwagą wniesioną przez radnego J.Kulińskiego.

Punkt 3.

Pan Przewodniczący prosi o zgłaszanie kandydatów do Komisji Wniosków i Uchwał.

Radni zgłosili następujące kandydatury:

 1. Radny Zbigniew Laskowski
 2. Radny Jan Boszko
 3. Radny Janusz Kuliński.

W/w radni wyrazili zgodę.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” powołali Komisję Wniosków i Uchwał w w/w składzie.

Punkt 4.


Interpelacje i zapytania zgłosili następujący radni:

Radny Z. Laskowski stwierdza, że ponownie wystąpił problem agresywnych psów, który trzeba rozwiązać jak najszybciej. Dotyczy to ulicy Okólnej, Rynek, Narutowicza.

Radny J. Boszko pyta co z etatem gospodarza na stadionie. Obecny gospodarz zatrudniony był do końca listopada, oddał klucze i aktualnie nie ma tam osoby odpowiedzialnej za utrzymanie tego obiektu.

Radny W. Łopatowski w sprawie naprawienia świateł ulicznych we wsi Słomin.

Pan Przewodniczący nawiązując do interpelacji radnego Z. Laskowskiego przedstawił pismo Pani K. Sokołowskiej w sprawie bezdomnych psów.

Pan K. Plichciński w sprawie wykupu działek z wieczystego użytkowania gruntów na własność.

Punkt 5.

Pan Burmistrz GiM przedstawił informację nt. wyników wyborów samorządowych, które odbyły się w dniu 12 listopada 2006 oraz poinformował również o odbytej I Sesji Rady GiM i wyborze Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego Rady GiM oraz Przewodniczących Komisji Rady GiM.

Pani Skarbnik GiM przedstawiła informacje nt. projektu budżetu GiM na 2007 rok.

Projekt budżetu GiM stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

-3-

W dyskusji na temat projektu budżetu GiM głos zabrali:

Radny J. Boszko pyta w jaki sposób zostanie wykorzystana dotacja na organizację imprez sportowych.

Pani Skarbnik informuje, że będzie ogłoszony konkurs na organizacje imprez sportowych i środki te zostaną przekazywane zgodnie z wynikami konkursu.

Radny J. Boszko informuje, że w przyszłym roku kończy się licencja dla LKS Stegny. Działalność Klubu jest dobra i może być awans do wyższej ligi a to wiąże się z kosztami.

Radny M. Głowacki pyta czy są przewidziane środki na działalność orkiestry OSP w Rębowie.

Pani Skarbnik informuje, że takie środki są zabezpieczone w pozycji budżetu – promocja gminy.

Radny Z. Madany odnośnie remontu dróg. Uważa, że należy rozwiązać problem dróg powiatowych. Należy w tej sprawie dogadać się ze Starostą. Informuje, że rozmawiał na temat remontu drogi w kierunku Orszymowa z Wójtem Małej Wsi, który stwierdził, że jeśli Gmina Wyszogród podejmie ten temat to Gmina Mała Wieś się włączy.

Radny Z. Laskowski informuje, że Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu wyraziła niezadowolenie z powodu niskich środków przeznaczonych w projekcie budżetu na inwestycje, jest to tylko 10 %. Stwierdza, że odpowiedź jest w planowanych wydatkach na wynagrodzenia osobowe pracowników. W tym roku jest 873.972 zł a w projekcie budżetu na 2007 rok ponad 1.200 tys. zł. Na administrację było 1.337.280 zł a planowane jest 1.767.000 zł tj o 400 tys. zł więcej.

Radny Z. Laskowski pyta dlaczego na rok 2007 tak mało środków przeznaczone jest na inwestycje.

Punkt 6.

Podjęcie uchwał.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości.

Radny J. Kuliński informuje, że na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu była burzliwa dyskusja na temat stawek podatkowych i ustalono, że wszystkie podatki należy podnieść o stopień inflacji tj. o 1 %.

Wobec braku dalszej dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym 11 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący” przyjęli Uchwałę Nr. 9/II/2006 w sprawie podatku od nieruchomości.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu

-4-

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako obliczenia podstawy podatku rolnego na terenie gminy w 2007 r.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę Nr 10/II/2006 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako obliczenia podstawy podatku rolnego na terenie gminy w 2007 roku.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie stawek dziennych opłaty targowej.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę Nr 11/II/2006 w sprawie stawek dziennych opłaty targowej.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie podatku od posiadania psów, zwolnień i terminów płatności.

Radny A. Woźniak uważa, że podatek od posiadania psów powinien być ustalony i przeznaczony na wyłapywanie bezdomnych psów.

Radny Z. Laskowski uważa, że ustalenie opłaty za psy nie rozwiąże tego problemu a wręcz więcej psów znajdzie się poza ogrodzeniem.

Pan A. Szymański uważa, że jeśli uchwali się ten podatek to ściągalność jego będzie na poziomie 10- 20 %. Działa wówczas obowiązek egzekucji a komornik nie chce przyjmować takich tytułów i koło się zamyka.

Wobec braku dalszej dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym 11 głosów „za”, 1 głos „przeciw” /radny A. Woźniak/ przyjęli Uchwałę Nr 12/II/2006 w sprawie podatku od posiadania psów, zwolnień i terminów płatności.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2007 oraz zwolnień dotyczących tego podatku.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę Nr 13/II/2006 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2007 oraz zwolnień dotyczących tego podatku.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku leśnego na terenie gminy w 2007 r.

-5-

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę Nr 14/II/2006 w sprawie zwolnienia z podatku leśnego na terenie gminy w 2007 roku.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący ogłasza 10 minutową przerwę w obradach.

Wznowiono obrady.

Punkt 7.

W sprawach różnych głos zabrali:

Radny J. Kuliński pyta co z planowanym zakupem samochodu dla osób niepełnosprawnych i równiarki.

Radny Z. Laskowski pyta co z pieniędzmi , które były planowane na zakup w/w sprzętu.

Pan Przewodniczący pyta jak w nadchodzącej zimie będzie rozwiązana sprawa odśnieżania.

Pan L. Kafliński pyta czy w ramach wodociągowania ul. Rybaki można byłoby założyć wodociąg osobie 90-letniej, która nie ma wody w studni.

Radny Z. Madany zwraca uwagę na bardzo duże niebezpieczeństwo z powodu dużego ruchu na trasie przez Rębowo – obok kościoła, szkoły i sklepu. Uważa, że nie trzeba czekać na wiadukt, problem ten trzeba rozwiązać szybko.

Radny Z. Laskowski pyta co z budową bloku przy ul. Niepodległości. Zaczęto ocieplać budynek bez zadaszenia, bez okien. Jakie będą dalsze losy tego budynku.

Punkt 8.

Pan Sekretarz informuje, że podjęto decyzję o wyłapaniu 5 bezdomnych psów. W najbliższych dniach Firma z Płońska tego dokona. Gminę kosztować to będzie ok. 3.500 zł.

Odnośnie etatu dla gospodarza stadionu Pan Sekretarz informuje, że Pan Zygnerski był zatrudniony do końca listopada. W miesiącach do marca Urząd Pracy nie dysponuje środkami na prace publiczne. Na ten cel nie mamy środków i musimy poczekać do marca. Aktualnie założony jest monitoring i nie ma potrzeby, żeby ktoś tam w tym okresie był.

Radny J. Boszko uważa, że przez 10 miesięcy gospodarz tego obiektu ma co robić. Uważa również, że musi być to jedna osoba, znająca się na tym. Nie może się zmieniać co 3 miesiące, czy co pół roku. Za darmo nikt nie będzie pracował na stadionie.

Zgłasza wniosek o rozwiązanie tego problemu.

-6-

Pani B. Dominikiewicz poinformowała, że istnieje możliwość przekształcenia własności z wieczystego użytkowania na własność. Trzeba tylko złożyć wniosek.

Odnośnie doprowadzenia wodociągu dla 1 osoby to nie jest sprawa prosta ponieważ trzeba przejść przez trasę krajową. Wodociągowanie ul. Rybaki jest już zakończone. Przyłącza od linii głównej każdy robi sam.

Pan Burmistrz GiM informuje, że pieniądze na równiarkę są. Równiarka po kapitalnym remoncie kosztować będzie ok. 150 tys. zł a w budżecie mamy tylko 50 tys. zł.

Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych zostanie zakupiony 16-go grudnia br.

Odnośnie niebezpiecznego przejazdu przez Rębowo Pan Burmistrz informuje, że inwestycja modernizacji trasy Płońsk – Wyszogród została przyspieszona na lata 2007 – 2008.

W sprawie budowy budynku przy ul. Niepodległości Pan Burmistrz informuje, że przed wyborami nikt nikogo nie zmuszał do ocieplania. Było już chętnych 10 osób na te mieszkania ale wpłaciły tylko 3 osoby.

Pan Burmistrz nawiązując do wypowiedzi w sprawie groźnych psów stwierdza, że jest to bardzo trudny problem. Najpierw należałoby zlokalizować kto te psy karmi i jeśli karmi to niech się nimi opiekuje. Poinformował, że ok. 700 zł kosztuje wyłapanie i odwiezienie do schroniska 1 psa.

Odnośnie znacznego zwiększenia wydatków na administracje Pan Burmistrz informuje, że w Urzędzie przewidziane są ruchy kadrowe, o których poinformuje na najbliższej Komisji.

Pani B. Dominikiewicz poinformowała, że do końca tego roku na odśnieżanie zawarta jest umowa z Panem Cichockim.

Pan W. Janczak i Pan W. Łopatowski uważają, że odśnieżanie przez Pana Cichockiego nie przynosi żadnych efektów. Są to wyrzucane pieniądze.

Radny J. Kuliński proponuje, żeby w przyszłorocznym budżecie GiM zaplanować również jakieś pieniądze na równiarkę. A pieniądze z tego roku przesunąć na przyszły rok.

Pan W. Janczak proponuje, żeby pieniądze wiejskie przeznaczyć na zakup równiarki.

Punkt 9.

Protokół z obrad poprzedniej Sesji przyjęto bez uwag.

-7-


Punkt 10.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący o godz. 12.30 zamyka obrady II Sesji Rady GiM Wyszogród.

 

Protokołowała:                                     Przewodniczacy Rady GiM

Izabela Boszko                                      Jozef Zbigniew Boszko

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-12-13 12:44:23
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2006-12-13 12:44:23
 • Liczba odsłon: 586
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681184]

przewiń do góry