Urząd Gminy i Miasta Wyszogród
ul. Rębowska 37
09-450 Wyszogród

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko: Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród wybrana została do zatrudnienia Pani Anna Błaszczyk zam. Wyszogród.

 

Uzasadnienie:

Pani Anna Błaszczyk spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko: Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. W rozmowie kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą i przygotowaniem merytorycznym do pracy na w/w stanowisku, co w pełni zaspokaja oczekiwania Pracodawcy.

 

                                                                        Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

 

                                                                             18.04.2019 r.  Barbara Kopańska

      

                                                                        /data i podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej/


______________________________________________________________________________________________

                                                                                                


   Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 43/2019

Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 2 kwietnia 2019 r.

                                                                                             

               

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze:


Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród

 

I. Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria formalne:

 

Wymagania niezbędne /konieczne/:

1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.

2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
    publicznych.

3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne   
    przestępstwo skarbowe.

4. Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia.

5. Staż pracy w administracji: minimum 10 lat.

6. Znajomość przepisów z zakresu: Ustawy o samorządzie gminnym, Ustawy o zarządzaniu   
    kryzysowym, Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawy
    o ochronie informacji niejawnych, Ustawy o stanie klęski żywiołowej, Kodeksu   
    Postępowania   Administracyjnego.

7. Posiadanie prawa jazdy kat. B.

8. Znajomość obsługi komputera.

 

Wymagania dodatkowe:

  1. Umiejętność podejmowania decyzji i koordynowania działań.

  2. Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, komunikatywność.

  3. Umiejętność planowania i organizacji pracy.

 

II. Do głównych zadań wykonywanych na w/w stanowisku należeć będzie:

1. W zakresie spraw obronnych:

a) opracowywanie i aktualizacja dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań     

     obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej,

b) opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji stałego dyżuru,
c) planowanie i realizowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,
d) realizowanie zadań związanych z nakładaniem obowiązku świadczeń osobistych i
rzeczowych na rzecz obrony kraju,

e) opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie przedsięwzięć przygotowawczych do
    prowadzenia Akcji Kurierskiej,
f) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i zapewnieniem działań systemu                

    wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
g) opracowywanie i realizacja zadań wynikających z gminnego planu obrony cywilnej.

2. W zakresie spraw obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego:

a) o pracowywanie, uzgadnianie i aktualizowanie dokumentów planistyczno-organizacyjnych   

    obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
b) prowadzenie działań związanych z monitorowaniem i analizowaniem zagrożeń na terenie    

     gminy,
c) opracowywanie i realizacja zadań wynikających z gminnego planu zarządzania
     kryzysowego,
d) realizowanie zadań związanych z funkcjonowaniem gminnego zespołu zarządzania
     kryzysowego,
e) planowanie i organizowanie szkoleń obronnych oraz z zakresu reagowania na potencjalne
    zagrożenia.

3. W zakresie spraw wojskowych:

a) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony oraz   
    współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi,

b) przygotowanie i prowadzenie rejestracji przedpoborowych,

c) przygotowanie i udział w przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej,

d) prowadzenie czynności wyjaśniająco-poszukiwawczych wobec osób o nieuregulowanym    

     stosunku do służby wojskowej.

4. W zakresie spraw ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej:

a) współpraca z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych,    

b) nadzór nad działalnością statutową jednostek,

c) koordynowanie działań w ramach akcji zapobiegających lub zwalczających klęski żywiołowe na terenie gminy i miasta.   

5. Pełnienie funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.

6. Dokonywanie ocen i analiz w zakresie powierzonych spraw oraz prowadzenie   
    sprawozdawczości z wykonywanych zadań.

7. Udział w naradach, szkoleniach i ćwiczeniach z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony
    cywilnej i spraw obronnych.

 

III. Warunki pracy na w/w stanowisku:

Praca w siedzibie Urzędu jak również w terenie, praca przy komputerze, stanowisko pracy na drugim piętrze, brak windy, brak dostosowania toalet dla potrzeb niepełnosprawnych.

Pełen etat.

 

IV. Inne informacje

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

V. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys (CV)

Na CV niezbędne jest umieszczenie następującej informacji:

Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na ogłaszane stanowisko pracy. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

c) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie    
    zawodowe,

d) dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów),

e) dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie

    zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje),

f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i
    korzystaniu z pełni praw publicznych,

g) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
    przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

    (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia
    z Krajowego Rejestru Karnego),

h) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów,  
     którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, jeżeli znajdą się w gronie
     najlepszych kandydatów.

VI. Rekrutacja prowadzona będzie w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

Po upływie terminu składania ofert zostanie ogłoszona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu lista kandydatów spełniających wymagania formalne.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Procedura naboru odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm./ oraz Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród.

Zastrzegamy sobie prawo, w celu sprawdzenia kompetencji pracownika, możliwość zawarcia umowy na czas określony.

Komplet dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego” , z podaniem adresu do korespondencji i numeru telefonu, należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, w Kancelarii Ogólnej pok. nr 4 lub drogą pocztową na adres:

Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.04.2019r. do godz. 14 00   (liczy się data wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą

rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.ugimwyszogrod.bip.org.pl oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu, ul. Rębowska 37.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

/-/ Iwona Gortat


Załączniki:

1. Zarządzenie nr 43/2019 ws. ogłoszenia naboru: Pobierz

2. Regulamin naboru: Pobierz


Klauzula RODO: 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informuję, że:

1. Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przesłanki art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu

    realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy kodeks pracy
    w zakresie wskazanym w art. 22 1 § 1 i 2, ustawy o pracownikach samorządowych oraz art. 6 ust. 1 lit. a,
    zgody w przypadku danych wykraczających poza wskazany powyżej zakres wynikający z przepisu prawa,
    w celu realizacji procesu rekrutacji.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu przetwarzania.

3. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina i Miasto Wyszogród z siedzibą ul. Rębowska 37,

     09-450 Wyszogród, reprezentowana przez Burmistrza.

4. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować drogą mailową
    na adres iod@wyszogrod.pl lub pisemnie na adres ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa.

6. Udostępnianie danych osobowych odbywa się wyłącznie uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów
    prawa.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia

    przetwarzania oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. Oświadczenie
    o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga   jego złożenia w formie pisemnej lub

    elektronicznej na adres mailowy ugim@wyszogrod.pl

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
    Osobowych, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko:


Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród

 

  I. Ilość złożonych ofert: 2

     Liczba kandydatów spełniających wymagania formalne: 1

 

II. Kandydaci spełniający wymagania formalne na w/w stanowisko:

    1. Anna Błaszczyk – Wyszogród

 

III. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie poinformowany   
      telefonicznie.


                                                                             Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

                                                                           

                                                                                 15 .04.2019 r.  Barbara Kopańska

                                                                               /data i podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej/

 Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Pieniążek
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-04-02 10:00:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Pieniążek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-18 15:24:33
  • Liczba odsłon: 1372
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674864]

przewiń do góry