Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym dla decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii  elektroenergetycznej napowietrznej 15kV na linię kablową średniego napięcia 15kV  w miejscowości Rębowo w gminie Wyszogród

 

Wyszogród, dnia 06.02.2014r

 

PP.6730.54.2013.2014

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

Działając zgodnie z art.7 do art. 11 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r.  poz. 647 z późn. zm.) , w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek P. Janusza Kurdeja występującego w imieniu Energa Operator oddział w Płocku  polegającego na przebudowie linii  elektroenergetycznej napowietrznej 15kV na linię kablową średniego napięcia 15kV  w miejscowości Rębowo w gminie Wyszogród

 Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród  niniejszym informuje, że:

- został opracowany projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

- został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania w/w decyzji, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym zawiadomieniu.

 

W związku z powyższym strony mogą się zapoznać z aktami przedmiotowej sprawy, w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród  (siedziba urzędu: Wyszogród, ul. Rębowska 37 (pokój nr 3 na parterze ) w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ). W terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.


PP.6730.54. 2013.2014                                                             Wyszogród, dn. 20.02.2014r

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 20.02.2014r.

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na  przebudowę linii  elektroenergetycznej napowietrznej 15kV na linię kablową średniego napięcia 15kV  w miejscowości Rębowo w gminie Wyszogród.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267.)  oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2013 r., poz. 405) Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród zawiadamia, że w dniu 20.02.2014r  została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii  elektroenergetycznej napowietrznej 15kV na linię kablową średniego napięcia 15kV  w miejscowości Rębowo w gminie Wyszogród.

W zawiązku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród  ul. Rębowska 37, pokój nr 3 w godz. 7.30 – 15.30.

Spełniając wymogi ustawy informuję, że od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Za okres doręczenia uważa się okres 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-02-06 14:57:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-20 17:22:20
  • Liczba odsłon: 626
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674982]

przewiń do góry