PP.6730.30.2015                                                                           Wyszogród, dnia 10.06.2015r

 

 

OBWIESZCZENIE

o  wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 § 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z  późn. zm.)  oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199).

 

zawiadamia się

iż w dniu 08.06.2015r zostało wszczęte postępowanie na wniosek Masovii Wind Farm I Sp.z o.o, ul. Postepu 17b, 02-676 Warszawa reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Łukasza Nowaka w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie linii kablowych średniego napięcia (podziemne elektroenergetyczne połączenia kablowe) oraz linii kablowych światłowodowych (podziemna infrastruktura telechniczna) pomiędzy siłowniami wiatrowymi w m. Rostkowice.

W związku z powyższym informuję wszystkie strony postępowania o uprawnieniach wynikających z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszeń żądań.

 

W związku z powyższym w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród ( parter, pok.3), można uzyskać niezbędne informacje.

 

W trakcie postępowania strony mogą składać uwagi i wnioski w sprawie wszczętego postępowania na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Katarzyna Rogulska, Tel. 24 267 26 15


PP.6730.30.2015                                                                       Wyszogród, dnia   26.06.2015r

Uzupełnienie do Obwieszczenia
o wszczęciu postępowania z dnia 10.06.2015r

W związku z obwieszczeniem o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie linii kablowych średniego napięcia (podziemne elektroenergetyczne połączenia kablowe) oraz linii kablowych światłowodowych (podziemna infrastruktura telechniczna) pomiędzy siłowniami wiatrowymi w m. Rostkowice.
 Urząd Gminy i Miasta Wyszogród informuję, że przedmiotowa inwestycja będzie  prowadzona na działkach o nr.ewid. 279, 150/3, 200/1 położonych w miejscowości Rostkowice, gmina Wyszogród.
Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym dla decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy  elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 30 kV (podziemne elektroenergetyczne połączenia kablowe) oraz linii kablowych światłowodowych (podziemna infrastruktura techniczna) na działkach o nr ewid. 279, 150/3, 200/1 położonych w miejscowości Rostkowice, gmina Wyszogród.

 

 

 

Wyszogród, dnia 29.07.2015r

 

PP.6730.30.2015

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Działając zgodnie z art.7 do art. 11 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r.  poz. 199), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek firmy Masovia Wind Farm I Sp. z o.o. Warszawa ul. Postępu 17B, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 30 kV (podziemne elektroenergetyczne połączenia kablowe) oraz linii kablowych światłowodowych (podziemna infrastruktura techniczna) na działkach o nr ewid. 279, 150/3, 200/1 położonych w miejscowości Rostkowice,  gmina Wyszogród

 Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród  niniejszym informuje, że:

- został opracowany projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

- został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania w/w decyzji, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym zawiadomieniu.

 

W związku z powyższym strony mogą się zapoznać z aktami przedmiotowej sprawy, w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród  (siedziba urzędu: Wyszogród, ul. Rębowska 37 (pokój nr 3 na parterze ) w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ). W terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

PP.6730.30. 2015                                                                            Wyszogród, dn. 13.08.2015r

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 13.08.2015r.

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 30 kV (podziemne elektroenergetyczne połączenia kablowe) oraz linii kablowych światłowodowych (podziemna infrastruktura techniczna) na działkach o nr ewid. 279, 150/3, 200/1 położonych w miejscowości Rostkowice,  gmina Wyszogród

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 267.)  oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r.  poz. 199),  Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród zawiadamia, że w dniu 12.08.2015r  została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 30 kV (podziemne elektroenergetyczne połączenia kablowe) oraz linii kablowych światłowodowych (podziemna infrastruktura techniczna) na działkach o nr ewid. 279, 150/3, 200/1 położonych w miejscowości Rostkowice,  gmina Wyszogród

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród  ul. Rębowska 37, pokój nr 3 w godz. 7.30 – 15.30.

Spełniając wymogi ustawy informuję, że od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Za okres doręczenia uważa się okres 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-06-11 01:13:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-13 16:03:25
  • Liczba odsłon: 635
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673157]

przewiń do góry