Protokół nr XXIX/2010

z obrad XXIX Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 29 czerwca 2010 roku.


Porządek posiedzenia:


1.Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

4.Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami.

5.Interpelacje i zapytania radnych.

6.Informacja nt. oświaty, funkcjonowania obiektów sportowych, dotychczasowa działalność, zamierzenia na najbliższy okres oraz ich przygotowanie do nadchodzących wakacji.

7.Informacja nt. aktualnej sytuacji w rolnictwie.

8.Informacja nt. działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o w Wyszogrodzie.

9.Podjęcie uchwał w sprawach:

- utworzenia odrębnego obwodu głosowania

- akceptacji propozycji zmian Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego,

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług

turystycznych, sportowych i rekreacyjnych w Marcjance,

-zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego,

-wydzierżawienia na kolejny okres 10 lat /garaże posesji przy ul.

Niepodległości 5,

-sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej przy ul.

Rębowskiej 57 /po ZGKiM/ oraz pod kioskami handlowymi,

-zakresu i formy składania informacji o przebiegu wykonania budżetu

za I półrocze roku budżetowego

-zmian w budżecie GiM.

  1. Sprawy różne.

  2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

12.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

13.Zakończenie obrad.

Punkt 1.

W związku z tym, że dzisiejsza Sesja Rady GiM odbywa się w Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie Pani Bogumiła Jasińska – Dyrektor tej Szkoły wszystkich serdecznie powitała i życzyła owocnych obrad.

O godz.10-tej Pan Przewodniczący otwiera obrady XXIX Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród witając radnych, sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół, Panią Elżbietę Annę Jachimiak – Dyrektor Zespołu Szkół, Pana Wojciecha Rygalskiego – Dyrektora Zarządu Oświaty, Kultury i Sportu, Pana Wojciecha Celińskiego – Prezesa Zarządu Centrum Medyczne w Wyszogrodzie, Pana Zbigniewa Adamkiewicza – Kierownika

-2-

Posterunku Policji w Wyszogrodzie, Pana Zbigniewa Laskowskiego – Prezesa Zarządu ZGK Spółka z o. o. oraz wszystkich, którzy przybyli na dzisiejsze obrady.

Pan Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdza, że w obradach na stan

15 radnych uczestniczy 13 radnych co stanowi quorum, przy którym Rada GiM może podejmować prawomocne decyzje i uchwały.

W obradach XXIX Sesji Rady Gminy i Miasta nie uczestniczą radni: Maryś Mieszkowski i Janusz Kuliński.

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.


Punkt 2.

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie „za”.

W tym punkcie porządku obrad Pan Zastępca Burmistrza wspólnie z Przewodniczącym Rady GiM wręczyli nagrody i okolicznościowe pisma młodzieży, która osiągnęła bardzo dobre wyniki sportowe.

Następnie Pani Aneta Boszko poinformowała o realizacji programu w ramach PPWOW, który realizowany był przez 2 lata. W ramach tego programu prowadzone były we wszystkich szkołach warsztaty teatralne przez Pana Pawła Kołodziejskiego. Z tej okazji wydany został okolicznościowy folder, który został przekazany wszystkim radnym.

Pan Paweł Kołodziejski podziękował Pani A. Boszko i Panu Burmistrzowi GiM za współpracę przy realizacji tego projektu.


Punkt 3.

W skład Komisji Wniosków i Uchwal powołano następujących radnych:

 1. Mieczysław Majewski,

 2. Jan Boszko

 3. Sławomir Ząbek.

Punkt 4.

Informację o pracy między Sesjami przedstawił Pan Mariusz Bieniek Zastępca Burmistrza GiM.

Pan M. Bieniek w swoim wystąpieniu poinformował o:

 • kosztach związanych z zagrożeniem powodziowym na naszym terenie,

 • budowie pogotowia ratunkowego,

 • zakończenia modernizacji parku „Zamkowa”,

 • zakończeniu budowy drogi powiatowej w Rakowie,

 • rozpoczęciu modernizacji drogi powiatowej w Bolinie, przy granicy z Gminą Czerwińsk,

 • modernizacji drogi gminnej w Wilczkowie i Słominie,

 • modernizacji chodników przy szkołach,

 • unieważnieniu przetargu na rekultywację wysypiska odpadów z powodu różnicy w ofertach – najwyższa oferta 1.400 tys. zł, najniższa 100 000 zł.

 • Modernizacji CO w starej Szkole Podstawowej w Kobylnikach,

-3-

 • projekcie kanalizacji ul. Kościuszki, w dniu 8 lipca odbędzie się spotkanie z

mieszkańcami w tej sprawie,

 • Dni Wisły odbędą się w dniu 12 września na hali sportowej,

 • od lipca tego roku MGOPS rozpocznie realizację projektu szkoleń i przygotowania do zawodu dla 11 kobiet bezrobotnych.

W dyskusji na temat przedstawionej informacji głos zabrali:

Radny Jan Boszko w sprawie Parku „Zamkowa”. Uważa, że alejki w tym parku zamienią się w piaskownicę.

Pan M. Bieniek informuje, że jest inspektor nadzoru tej inwestycji i wszystkie niedociągnięcia zostaną przez wykonawcę usunięte.

Pan J. Janczak uważa, że w przyszłorocznym budżecie GiM należy zapisać 2 % budżetu GiM na klęski żywiołowe – dla strażaków, na powódź, na odśnieżanie. Natomiast z tego funduszu nie mogłyby być wypłacane zapomogi dla rolników. Z funduszu sołeckiego można byłoby dawać takie zapomogi.

Radny Z. Madany poinformował, że w sobotę był na terenach popowodziowych w Świniarach. Zobaczył ogrom tej tragedii. Uważa, że każde sołectwo powinno się rozliczyć z pomocy udzielonej powodzianom oraz pomoc ta powinna w dalszym ciągu trwać ponieważ ci ludzie zostali sami ze swoim nieszczęściem.

Radny A. Woźniak uważa, że droga do Vitessy powinna być uporządkowana oraz przypomina o remoncie części ulicy obok LO do schodów.

Radny W. Łopatowski prosi aby Pan Jacek Janczak uzasadnił, dlaczego nie można z utworzonego funduszu w budżecie GiM wypłacić zapomogi rolnikowi.

Radny J. Janczak uważa, że nie wolno wypłacać na zdarzenia losowe bo od tego są firmy ubezpieczeniowe oraz fundusz sołecki.

Radny M. Głowacki stwierdza, że jeśli doszło do tragedii w mieście czy na wsi pieniądze się znalazły i były wypłacone poszkodowanym.

Radny Z. Madany uważa, że Pana Jacek Janczak traktuje mieszkańców wsi jako drugiej kategorii.

Pan Przewodniczący Rady GiM podziękował Panu Burmistrzowi oraz pracownikom Urzędu za zaangażowanie i pomoc w czasie tegorocznych powodzi.


Punkt 5.

Interpelacje i zapytania zgłosili następujący radni:

Radny Z. Madany w sprawie funkcjonowania targowicy miejskiej, pyta czy nowy dzierżawca wywiązuje się ze swoich obowiązków.

Pan Przewodniczący Rady GiM w sprawie uruchomienia funduszu sołeckiego.

Pan M. Bieniek informuje, że wsie mogą z niego korzystać zgodnie z tym co zostało wcześniej zaplanowane.


Punkt 6.

Pan W. Rygalski – Dyrektor Zarządu Oświaty, Kultury i Sportu przedstawił informację nt. oświaty oraz przygotowania placówek oświatowych,

-4-

klubów i organizacji sportowych do wakacji.

Treść informacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W dyskusji nad przedstawioną informacja głos zabrali:

Radny Jan Boszko uważa, że Pan Dyrektor Rygalski przedstawił za mało informacji co mają robić w czasie wakacji dzieci w wieku 6 -12 lat.

Pan W. Rygalski informuje, że za zajęcia na hali sportowej odpowiedzialny jest Pan koordynator. Natomiast na stadionie sportowym rozgrywany będzie turniej dzikich drużyn.

Pan A. Szymański informuje, że w m-cu lipcu odchodzi na emeryturę, część jego obowiązków przejął Pan Lichota, który przygotował pewną koncepcję na okres wakacji. Pan A. Szymański uważa, że w czasie zajęć w wakacje powinna być zapewniona opieka pedagogiczna.

Pan W. Rygalski informuje, że po konsultacji z Panem Burmistrzem przedstawi radnym plan zajęć w okresie wakacji.

Pani T. Jarzyńska Koper poinformowała, że w Szkołach Podstawowych w Rębowie i Kobylnikach będą prowadzone zajęcia opiekuńczo wychowawcze przez nauczycieli klas „0”. Po zgłoszeniu takich zajęć już w poniedziałek przyjeżdża kontrola z Kuratorium odnośnie przygotowania tych placówek do akcji lato.

Następnie głos zabrała pani Anna Jachimiak – dyrektor Zespołu Szkół w Wyszogrodzie. Zaprosiła do odwiedzenia Zespołu Szkół oraz przedstawiła ofertę nauczania w tej szkole. Oprócz Liceum Ogólnokształcącego jest Technikum Żywności i Gospodarstwa Domowego oraz Technikum Handlowe. Poza tym zorganizowano również szkoły zawodowe ponieważ trzeba dać szansę nauki również słabszej młodzieży. Trwa również nabór do szkół dla dorosłych do technikum i Liceum Ogólnokształcącego. Otworzono również oddział Technikum uzupełniającego dla dorosłych jest oferta bezpłatna.

Pani Dyrektor poinformowała, że w tej szkole poprawiają się warunki edukacji, wykonano remonty klas, zakupiono środki dydaktyczne. Szkoła w Wyszogrodzie uzyskała bardzo wysoką ocenę, konkuruje z Małachowianką i Jagiellonką.

Radny Marek Głowacki informuje, ze w ubiegłym roku radni otrzymali program zajęć na hali sportowej w okresie wakacji. Dziś nie ma takiej informacji.

Radny A. Woźniak informuje, że już rozpoczęły się wakacje i powinno już być ogłoszone jakie zajęcia w okresie wakacji będą prowadzone.

Pan W. Rygalski informuje, że taką informację w najbliższym czasie przekaże radnym. Poza tym Pan Rygalski informuje, że odnośnie kwalifikowania dzieci z dysfunkcjami przechodzą kompetencje do organu prowadzącego, takie dzieci będą chodzić do szkół ogólnodostępnych a Dyrektor Szkoły ma decydować o dysfunkcji dziecka.

Radny Z. Madany pyta dlaczego w okresie wakacji prowadzone są kontrole w szkołach, skoro są one zamknięte.

Pan W. Rygalski informuje, że Kuratorium prowadzi kontrole tych placówek, w których są prowadzone zajęcia w okresie wakacji.-5-

W tym punkcie porządku obrad głos zabrał Pan Andrzej Mosakowski – przedstawiciel Stacji Hodowli i Unasienniania Zwierząt, który poinformował, że zakład ten będzie prywatyzowany. Do 1 listopada br. ma być zakończony proces prywatyzacji. Hodowcy są potencjalnymi udziałowcami i należy maksymalnie wszystkich poinformować, żeby polska hodowla została w polskich rękach.

Następnie Pan Sekretarz GiM przedstawił informację nt. rolnictwa i sytuacji p-powodziowej.

Treść informacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani M. Lipczyńska – Specjalista MODR oddział Płock przedstawiła informację nt. realizacji zadań w zakresie doradztwa rolniczego na terenie GiM Wyszogród.

Treść informacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Punkt 8.

W tym punkcie porządku obrad Panowie Jakub Leśniewski i Stanisław Jachowicz - Specjaliści Uniwersytetu Warszawskiego przedstawili opinię na temat Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., z której wynikało, że Zakład ten w roku bieżącym osiągnął około 130 tys. straty. Brak jest strategii tego zakładu zarówno długoterminowej jak i bieżącej.

Pan Z. Laskowski stwierdza, że jest zaskoczony taką analizą i uważa, że powinna ona być przedstawiona w innym gronie – właściciel – Zarząd - a nie na takim forum. Pan Laskowski stwierdza, że w tej działalności zawsze istnieje konflikt między interesem społecznym publicznym.

Pan Z. Laskowski stwierdza, że informował Radę GiM o sytuacji finansowej Zakładu i taka jest jego sytuacja jak Panowie przedstawili.

Odnośnie korzystania ze środków zewnętrznych Pan Laskowski informuje, że aby takie środki pozyskać trzeba mieć część środków własnych.

Pan Z. Laskowski stwierdza, że wskaźniki, które przedstawili panowie on sam wyliczył i uważa, że przedstawianie przez niego informacji na ten temat jest już zbędne.

Pan S. Jachowicz stwierdza, że właściciel Spółki zatrudnia menadżera i w jego imieniu należy działać marketingowo jak na tym majątku zarobić. Pan S. Jachowicz uważa, że należy zrobić dobrą analizę finansową zakładu bo w przyszłym roku może być jeszcze większa, ponieważ nie widać w tym zakładzie ożywczych prądów.

Radny M. Głowacki przypomina o sprawie dot. ceny wody. Sprawa ta prawdopodobnie nie wyjaśni się do końca roku. Pan Mecenas mówił, że Pan Prezes niesłusznie pobiera opłatę za wodę po wyższych cenach a Pan Prezes mówi co innego i w dalszym ciągu płacimy za wodę po 2,60 zł.

Radny M. Głowacki stwierdza, że patrząc na Spółkę wizualnie jest poprawa ale liczby mówią co innego.

Radny Z. Madany pyta co będzie jeśli Burmistrz nie udzieli absolutorium Zarządowi ZGK.


-6-

Pan Burmistrz stwierdza, że w ZGK nie jest tak źle. Pan Prezes zostanie zobowiązany do sporządzenia programu naprawczego i poprawy wyniku finansowego zakładu.

O godz. 12.30 Pan Przewodniczący ogłasza 15 minutową przerwę w obradach.

Wznowiono obrady.


Punkt 9.

Podjęcie uchwał.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 212/XXIX/2010 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie akceptacji propozycji zmian w Statucie Związku gmin Regionu Płockiego.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę 213/XXIX/2010 w sprawie akceptacji zmian w Statucie związku Gmin Regionu Płockiego.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług turystycznych, sportowych i rekreacyjnych w miejscowości Marcjanka.

Wobec barku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w glosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 214/XXIX/2010 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług turystycznych, sportowych i rekreacyjnych w miejscowości Marcjanka.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego na okres 10 lat.

Wobec braku dyskusji na temat przedstawionej informacji Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę nr 215/XXIX/2010 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego na okres 10 lat.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego na kolejny okres 3 lat.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.-7-

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 216/XXIX/2010 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego na kolejny okres 3 lat.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia gminnego w drodze przetargu położonego w Wyszogrodzie przy ul. Rębowskiej 57.

Wobec barku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 217/XXIX/2010 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu położonej w Wyszogrodzie przy ul. Rębowskiej 57.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.

Wobec braku dyskusji and przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 218/XXIX/2010 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie GiM.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 219/XXIX/2010 w sprawie zmian w budżecie GiM.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Punkt 10 - 11

W sprawach różnych głos zabrali:

Pan Burmistrz GiM podziękował Dyrekcji i pracownikom szkoły za przygotowanie dzieci i młodzieży na uroczystość z okazji 600 – lecia Bitwy pod Grunwaldem, która odbyła się w Czerwińsku. Młodzież przygotowana i wypadła bardzo dobrze.

Poza tym Pan Burmistrz poinformował, że w dniu 12 września odbędą się uroczystości z okazji Dni Wisły na hali sportowej.

Odnośnie dzikiego wysypiska za stadionem Pan Burmistrz poinformował, że teren ten zostanie ogrodzony i będą surowe kary za wywożenie tam nieczystości.

Pan Burmistrz poinformował również, że rusza Program Odnowy Wsi oraz, że na wspólny program modernizacji dróg gminnych przydzielone są środki ale brak jest pieniędzy.
-8-


Punkt 12.

Protokół z obrad poprzedniej Sesji przyjęto bez uwag i wniosków.

W tym punkcie porządku obrad Komisja Wniosków i Uchwał przedstawiła niżej wymienione wnioski z obrad XXIX Sesji Rady GiM:

 • w przyszłorocznym budżecie GiM zapewnić środki w wysokości 2 % ogólnego budżetu na klęski żywiołowe – odśnieżanie, powodzie itp.

 • w dalszym ciągu organizować pomoc dla powodzian powiatu płockiego.


Punkt 13.

O godz. 14-tej Pan Przewodniczący zamyka obrady XXIX Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród.Protokołowała:                 Przewodniczący Rady GiM


Izabela Boszko                 Józef Zbigniew Boszko
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-08-18 11:49:47
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-18 11:49:47
 • Liczba odsłon: 705
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671407]

przewiń do góry