UGiM/3041/K.1.2015

Wyszogród,12.10.2015r.ZAPYTANIE OFERTOWE


Urząd Gminy i Miasta Wyszogród zaprasza do składnia oferty na :


dostawę węgla opałowego dla kotłowni w Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie, Szkole Podstawowej w Kobylnikach, Szkole Podstawowej w Rębowie, w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, w Przedszkolu Samorządowym w Wyszogrodzie, OSP Wyszogród i Dom Kultury w Rębowie.Termin składania ofert: 30.10.2015r. Do godz. 10.00


Miejsce składnia ofert: Kancelaria Ogólna UGiM Wyszogród , ul, Rębowska 37 ,

09-450 Wyszogród.


Forma składnia ofert: pisemna.


Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są przez pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za przedmiotowe zapytanie ,( p. Urszula Caban ):

UGiM Wyszogród, ul. Rębowska 37,09-450 Wyszogród , tel. 24/267 26 00


Kryterium wyboru: najniższa cena – 100%


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:


Zapotrzebowanie w ilości:

- węgiel - kostka - 25 ton

      • węgiel - orzech - 52 tony

      • węgiel - miał - 41 ton

      • węgiel ekogroszek - 17 ton

       /workowany/


Dostawa węgla opałowego w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. W ilości ogólnej / szacunkowej/ 135 ton. Parametry dostawy określone w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik do zapytania ofertowego ( załącznik nr. 2 ).


Termin wykonania zamówienia:Dostawa węgla opałowego winna być realizowana sukcesywnie , w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. na podstawie zgłoszenia telefonicznego dokonywanego przez pracownika Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie.


Podana przez oferenta cena winna również obejmować:

 • transport na miejsce przeznaczenia

 • rozładunek

Oferta powinna zawiarać nastepujące dokumenty:

 • wypełniony formularz ofertowy / zał. nr.1/

 • certyfikat dotyczący parametrów węgla

Wszystkie strony oferty wraz z dokumentami winny być podpisane przez oferenta.


Do kontaktu z oferentami upoważniona jest Urszula Caban tel. 24/267 26 00.


Ofertę należy złożyć na adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród pok. nr. 4


w kopercie z oznaczeniem: Zapytanie ofertowe na dostawę węgla opałowego.

Nie otwierać przed dniem 30.10.2015r przed godz.

10.00

w pok. Nr. 4 / Kancelaria/ do dnia 30.10.2015r. do godz.10.00.

Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa w miejscu i terminie podanym przez Zamawiającego.


Załączniki:

1.Specyfikacja techniczna określenia przedmiotu zamówienia.

2.Formularz ofertowy

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko


Zatwierdzam 12.10.2015r.foprmularz_ofertowy_-_zal._nr._1
siwz_zalacznik_nr._2UGiM.3041/K.1.2015

Wyszogród, 2.11.2015 r. 

Gmina i Miasto Wyszogród

Ul. Rębowska 37

09-450 Wyszogród

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Zapytania ofertowego na dostawę węgla opałowego dla kotłowni w Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie w Kobylnikach w Rębowie w UgiM Wyszogród w Przedszkolu Samorządowym,OSP Wyszogród i Domu Kultury w Rębowie.

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę węgla opałowego dla kotłowni w Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie  w  Kobylnikach w Rębowie w UgiM Wyszogród w Przedszkolu Samorządowym, OSP Wyszogród i Domu Kultury w Rębowie  wpłynęły 3 oferty.

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert:

Numer

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres oferenta

Oferowana kwota netto

Podatek VAT

Oferowana kwota brutto

Ilość uzyskanych punktów

1

 GORMAR Wiesław Pykacz

 Nowe Zduny 82b,

99-440 ZDUNY

62.427,00

14.358,21

76.785,21

100,00pkt.

2

 WĘGLOPASZ Sp.z o.o

 60-648 Poznań ul. Piątkowska 149/6 ,adres do korespondencji:

 Żołędowo,ul.Koronowska 38

 86-031 Osielsko

67.970,00

15.633,10

83.603,10

91,84 pkt.

3

 Handel Okrężny art.

Do Produkcji Rolnej

 Andrzej Pielat

 Brody Duże , gm. Mała Wieś     

74.463,61

17.126,63

91.590,24

83,83 pkt.

 

Po analizie ofert wniesionych do dnia 30.10. 2015 r., do godz. 10.00, Zamawiający stwierdził, że 3 oferty złożone przez dostawców spełniają wymogi określone w przedmiotowym zapytaniu i będą podlegały ocenie.

Zamówienie  zostało udzielone firmie:

GORMAR Wiesław Pykacz

Nowe Zduny 82 b ,99-440 ZDUNY

                                                                                                                             Z poważaniem

Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród

Jan    Boszko             


 
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Urszula Caban
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-10-12 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-05 08:07:18
 • Liczba odsłon: 667
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674863]

przewiń do góry