OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT:

Opracowanie i wydanie Przewodnika Turystycznego

Wyszogród, dnia 01. 04. 2015 r.


Zamawiający

Nazwa: Gmina i Miasto Wyszogród Adres pocztowy: ul. Rębowska 37, Miejscowość: Wyszogród Kod pocztowy: 09-450 Województwo: mazowieckie Telefon: 024 23 11 020 Faks: 024 23 11 024. Adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: http://ugimwyszogrod.bip.org.

Tytuł Projekt:

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy i Miasta Wyszogród w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego RPO WM 2007 – 2013, Numer Projektu: RPMA.06.02.00-14-017/13.

Tytuł zamówienia:

Zadanie w ramach projektu

Opracowanie i wydanie Przewodnika Turystycznego

Przedmiot zamówienia:

W ramach realizacji zadania przewiduje się Zaprojektowanie graficzne i druk przewodnika po Ziemi Wyszogrodzkiej

Zakres zamówienia obejmuje: 1. W oparciu o przekazane materiały przez Zamawiającego zaprojektowanie graficzne oraz wydrukowanie 2500 sztuk przewodnika po Ziemi Wyszogrodzkiej

3. Projekt powinien charakteryzować się dużą estetyką i przejrzystością treści. Na końcu broszury powinien być umieszczony indeks miejscowości.

 1. format 14x29,7cm (⅓ A3)

 2. ilość stron: 4+52 (okładka+52str.)

 3. okładka: papier 250g laminowana mat

 4. wkład: papier 135g kreda mat

 5. broszura klejona

2. Wydrukowana broszurę wykonawca dostarczy do siedziby zamawiającego.


Termin realizacji zamówienia:

27 kwietnia 2015 r.

Zasady odbioru przedmiotu zamówienia opisano we wzorze Umowy stanowiącej załącznik Nr 2 do Ogłoszenia .

Kryterium oceny:

Kryterium najniższej ceny: 100% cena.

Miejsce składania ofert:

Kancelaria Ogólna Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród,

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród.

Forma złożenia ofert:

Pisemna. Wykonawcy przedstawiają ofertę na Formularzu oferty – Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia.

1. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

2. Wszystkie strony oferty muszą być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i kolejno ponumerowane, począwszy od numeru 1 na pierwszej stronie oferty.

3. Kartki oferty muszą być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację.

4. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

5. Oferta musi być umieszczona w dwóch kopertach.

6. Koperta zewnętrzna musi być zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz musi posiadać oznaczenia:

Oferta na: Opracowanie i wydanie Przewodnika Turystycznego

Nie otwierać przed: 10.04.2015r., godz. 10:00

7. Koperta wewnętrzna oprócz opisu j.w. musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby Zamawiający mógł ją odesłać w przypadku stwierdzenia, że została złożona po terminie.

Wymagane Załączniki do Oferty :

- Dokument rejestrowy [KRS, EDG, inny równoważny dokument rejestrowy]

- Pełnomocnictwo do złożenia oferty – jeśli oferta nie jest podpisana przez osoby wskazane w dokumencie rejestrowym

- Wykazy i oświadczenia wskazane w formularzu oferty i stanowiące załączniki do niej.


Termin złożenia ofert:

Termin złożenia ofert do dnia 10.04.2015r., do godz. 10:00

Termin związania ofertą 30 dni

Wymagania dla wykonawców:

1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia i koncesje do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3. Wykonawca musi być w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia

4. Na dzień składania oferty Wykonawca nie może posiadać zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.

5. W celu potwierdzenia spełnienia warunków w pkt. 1 – 4 Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z pkt. 7 – 11 Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 do Ogłoszenia


Informacje o umowie:

Zgodnie z załączonym wzorem umowy. Załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

Inne informacje:

1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.

3. Gwarancja: 24 miesiące

4. Płatność jednorazowa po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego

5. Osoba do kontaktu pod kątem opisu przedmiotu zamówienia:

Zdzisław Leszczyński – 508 049 100


Zatwierdzam

Jan Boszko

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród


zalacznik_nr_1_formularz_oferty2.docx

zalacznik_nr_2_wzor_umowy2.doc
Wyszogród, 20 kwietnia 2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYdotyczy: Opracowania i wydania Przewodnika TurystycznegoBurmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie i wydanie Przewodnika Turystycznego wpłynęło 15 ofert.Zbiorcze zestawienie złożonych ofert:Numer

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres

oferenta

Wartość zamówienia netto

Podatek VAT

Wartość zamówienia brutto

1

PASAŻ sp. z o.o.

ul. Rydlówka 24

30-363 Kraków

9 600,00zł

2 208,00zł

11 808,00zł

2

EKSA sp. z o.o.

ul. Zefirowa 26 lok.2

53-027 Wrocław

7 275,00zł

1 673,25zł

8 948,25zł

3

IDEAHOUSE

Magdalena Łyko

ul. Warszawska 109,

42-202 Częstochowa

10 210,00zł

2 348,30zł

12 558,30zł

4

Agencja Promocyjno-Wydawnicza UNIGRAF

Józef Kloska

ul. Hetmańska 38

85-039 Bydgoszcz

11 000,00zł

550,00zł

11 550,00zł

5

Agencja Reklamowo Wydawnicza A. Grzegorczyk

ul. Kutrzeby 15

05-082 Stare Babice

7 750,00zł

1 782,50zł

9 532,50zł

6

GRAFPOL

Agnieszka Blicharz-Krupińska

ul. Czarnieckiego 1

53-650 Warszawa

6 900,00zł

345,00zł

7 245,00zł

7

ARCH S.C

Mirosława Nowicka

Marek Nowicki

ul. Żeliwna 43

40-852 Katowice

16 500,00zł

3 795,00zł

20 295,00zł

8

S-PRINT 2

ul. Techników 5

40-326 Katowice

7 400,00zł

370,00zł

7 770,00zł

9

EURO-PILOT Sp. z o.o.

ul. Konarskiego 3

01-355 Warszawa

20 500,00zł

1 025,00zł

21 525,00zł

10

MEDIAKOLOR Sp. J.

ul. Podchorążych 11

09-407 Płock

8 490,00zł

1 952,70zł

10 442,70zł

11

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe JANTER s.c.

Sławomir Terlikowski

ul. Chrobrego 4

11-300 Biskupiec

7 100,00zł

355,00zł

7 455,00zł

12

Drukarnia LASER-GRAF

Wojciech Włostowski

ul. Nowy Rynek 1

09-400 Płock

6 450,00zł

1 483,50zł

7 933,50zł

13

Heldruk

Helena Rąbalska

ul. Partyzantów 3b,

82-200 Malbork

6 125,00zł

1 408,75zł

7 533,75zł

14

Oficyna Wydawnicza

Liber Novum

Marzena Wiśniewska

ul. Nakielska 156C,

85-391 Bydgoszcz

6 440,00zł

322,00zł

6 762,00zł

15

Dźwignia Handlu Sp. z o.o.

ul. Mieszczańska 13/27

30-313 Kraków

13 987,04 zł

3 217,02zł

17 204,06zł

Po analizie ofert wniesionych do dnia 10 kwietnia 2015 r., do godz. 10.00, Zamawiający stwierdził, że wszystkie oferty złożone przez dostawców spełniają warunki specyfikacji i będą podlegały ocenie, a żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania.Zamawiający przy obliczaniu kryterium cena = 100% brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta z ceną najniższą otrzymała 100 pkt przemnożonych przez wagę kryterium i została przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru: 

                                                 Najniższa cena oferty

Kryterium cena    =      ------------------------------ x 100 pkt x 100 %

                                                Cena badanej oferty

Tabela oceny złożonych ofertNumer

oferty

Liczba pkt w kryterium:

cena 100% (max. 100 pkt.)

Liczba pkt w kryterium:

RAZEM:

1

57,27 pkt

-

57,27 pkt

2

75,57 pkt

-

75,57 pkt

3

53,84 pkt

-

53, 84 pkt

4

58,55 pkt

-

58,55 pkt

5

70,94 pkt

-

70,94 pkt

6

93,33 pkt

-

93,33 pkt

7

33,32 pkt

-

33, 32 pkt

8

87,82 pkt

-

87,82 pkt

9

31,41 pkt

-

31,41 pkt

10

64,75 pkt

-

64,75 pkt

11

90,70 pkt

-

90,70 pkt

12

85,23 pkt

-

85,23 pkt

13

89,76 pkt

-

89,76 pkt

14

100 pkt

-

100 pkt

15

39,30pkt

-

39,30pktZamówienie zostało udzielone firmie:

Oficyna Wydawnicza

Liber Novum

Marzena Wiśniewska

ul. Nakielska 156C,

85-391 Bydgoszcz

Z poważaniem

Jan Boszko

Burmistrz Gminy i Miasta

Wyszogród


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-04-01 16:56:29
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-20 20:42:29
 • Liczba odsłon: 806
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671383]

przewiń do góry