Protokół nr XII/2008

z obrad XII Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 25 kwietnia 2008 roku.

_____________________________________________

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 3. Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy i Miasta Wyszogród za 2007 r.
 6. - udzielenie absolutorium Burmistrzowi GiM za 2007 r. /podjęcie stosownej uchwały/.

 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

- odwołania zastępcy kierownika USC,

- powołania zastępcy kierownika USC,

- ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kat. zaszeregowania dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych GiM Wyszogród,

- ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyszogród,

  • zaciągnięcia kredytu,
  • udzielenia dla powiatu płockiego w 2008 roku pomocy finansowej na współfinansowanie modernizacji drogi powiatowej,

- zmian w budżecie GiM

 1. Sprawy różne

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

10. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

11. Zakończenie obrad.

Punkt 1.

O godz. 10-tej Pan Przewodniczący Rady GiM – Józef Zbigniew Boszko otwiera obrady XII Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród witając: radnych, sołtysów, Pana Burmistrza i Jego Zastępcę wraz z pracownikami Urzędu, Dyrektorów Szkół, Kierowników Jednostek Organizacyjnych, przedstawiciela NBS w Czerwińsku, Pana Dariusza Brodalkę – Kierownika Posterunku Policji w Wyszogrodzie oraz wszystkich przybyłych na dzisiejsze obrady.

 

-2-

Pan Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdza, ze w obradach na stan 15 radnych uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada GiM może podejmować prawomocne decyzje i uchwały.

W obradach nie uczestniczy radny Wojciech Baryt – usprawiedliwiony.

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Punkt 2.

Pan Przewodniczący pyta czy są uwagi i propozycje do przedstawionego porządku obrad., jednocześnie prosi o wprowadzenie do porządku obrad podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 219/XXVIII/2006 dot. przyjęcia Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.

Pan M. Bieniek prosi o wprowadzenie do porządku obrad przyjęcia uchwały w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminy przekazanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.

Powyższe projekty uchwał, omawiane były na posiedzeniach Komisji Rady GiM.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli proponowany porządek obrad ze zmianami zgłoszonymi przez Pana Przewodniczącego Rady GiM oraz Zastępcę Burmistrza GiM.

W tym punkcie porządku obrad Pan Zastępca Burmistrza GiM przedstawił zebranym nowego Kierownika Posterunku Policji w Wyszogrodzie Pana Dariusza Brodalkę.

Pan Dariusz Brodalka również przedstawił się informując o swojej karierze zawodowej.

Radny Z. Laskowski informuje, że radni wielokrotnie zajmowali się sprawami bezpieczeństwa i stwierdzali, ze brak jest pieszych patroli, żeby kontakt z policjantami był już z dziećmi w przedszkolu i w szkołach na lekcjach wychowania społecznego.

Radny J. Janczak informuje, że rano przy szkołach jest duży ruch i wówczas policjanci powinni częściej pokazywać się w tych rejonach. Powinni również zwracać uwagę na wagarowiczów.

Radny J. Kuliński uważa, ze należałoby odłączyć od naszego posterunku gminy Mała Wieś.

Pan Burmistrz poinformował, że będzie czynił starania, żeby w Wyszogrodzie powstał Komisariat Policji, wówczas zwiększono by obsadę kadrową policji.

-3-

 

Punkt 3.

Do Komisji Wniosków i Uchwał zgłoszono następujące kandydatury:

 1. radny Zbigniew Laskowski,
 2. radny Jan Boszko,
 3. radny Włodzimierz Łopatowski.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” powołali Komisję Wniosków i Uchwał w w/w składzie.

W związku z tym , że Pan Burmistrz w jednym wystąpieniu przedstawi pkt 4 i 6 porządku obrad Pan Przewodniczący poprosił o zgłaszanie interpelacji i zapytań.

Punkt 5.

Interpelacje i zapytania zgłosili następujący radni:

Radny J. Boszko pyta:

  • kiedy przeprowadzony zostanie remont dachu Gimnazjum i z jakich środków,
  • czy przeprowadzenie pracowników Urzędu do budynku przychodni nie pogorszy stanu funkcjonowania służby zdrowia,

Radny Z. Madany pyta o budowę obwodnicy w Rębowie, czy będzie robiona i ile czasu to będzie trwało.

Radny Z. Laskowski informuje, że przedstawiciele GDDKiA informują, że Rębowo i Kobylniki ruszą jeszcze w tym roku. Uważa, że już dzisiaj można byłoby zrobić coś w tym temacie, może Pan Burmistrz zawnioskowałby o zwiększenie patroli w tych miejscach. Poinformował, że radni powiatowi wystąpili o zainstalowanie radarów przy szkołach.

Radny J. Kuliński pyta co dalej się dzieje z budynkiem, w którym zawaliła się część ściany oraz co z ograniczeniem prędkości przez wieś Wilczkowo.

Pan R. Pawlak – sołtys wsi Kobylniki wnioskuje o pilne spowodowanie usunięcia w Kobylnikach przydrożnych drzew od szkoły do sklepu ponieważ samochody w tym miejscu nie mogą się wymijać.

Radny M. Mieszkowski w związku z utrudnionym przejazdem przez skrzyżowanie z ulicą Zamieście proponuje wystąpić do GDDKiA o zainstalowanie sygnalizacji świetlnej w tym miejscu.

Punkt 4 i 6.

Pan Burmistrz GiM przedstawia informacje o pracy między Sesjami oraz Sprawozdanie z realizacji budżetu GiM Wyszogród za 2007 rok.

Treść informacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

-4-

Radny M. Mieszkowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi GiM Wyszogród za 2007 rok.

Radna E. Biernat przedstawia opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej – Zespół w Płocku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium przedłożonego przez Komisję Rewizyjną.

Pani Skarbnik GiM przedstawia opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej – Zespół w Płocku w sprawie przedłożonego przez Burmistrza GiM sprawozdania z realizacji budżetu GiM za 2007 rok.

W/w dokumenty stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Radny J. Kuliński - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu informuje, że radni na wspólnym posiedzeniu Komisji pozytywnie zaopiniowali realizację budżetu GiM za 2007 rok.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi GiM Wyszogród za 2007 rok.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

W czasie głosowania uchwały dot. udzielenia absolutorium w obradach na stan 15 radnych uczestniczy 14 radnych / o godz. 11.30 obrady opuścił radny Jacek Janczak – usprawiedliwiony – sprawy służbowe/.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 86/XII/2008 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Punkt 7.

Podjęcie uchwał:

Pan Sekretarz GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika USC.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 87/XII/2008 w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika USC.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Sekretarz przedstawia projekt uchwały w sprawie powołania Zastępcy Kierownika USC.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 88/XII/2008 w sprawie powołania Zastępcy Kierownika USC.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Sekretarz przedstawia projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia dla poszczególnych kategorii zaszeregowania w I

-5-

kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych GiM Wyszogród.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 89/XII/2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasta Wyszogród.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Sekretarz przedstawia projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina Wyszogród.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę nr 90/XII/2008 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wyszogród.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym 12 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące” /radny Z.. Madany, M. Głowacki/ przyjęli uchwałę nr 91/XII/2008 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu.

Pan i Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie udzielenia dla powiatu płockiego w 2008 roku pomocy finansowej na współfinansowanie modernizacji drogi powiatowej.

W dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały głos zabrali:

Radny M. Mieszkowski stwierdza, że jest za tym, żeby taką uchwałę podjąć ale uważa, że nie jest sprawiedliwe, że powiat do tej drogi nie dołoży nic, ponieważ Pan Marszałek dał 400 tys. zł i gmina 300 tys. Uważa również, że lepiej byłoby za te pieniądze zakupić programy komputerowe i komunikację przenieść do gminy.

Radny Z. Madany popiera zdanie Pana M. Mieszkowskiego.

Radny Z. Budek informuje, że Firma, która wydobywa kopaliny w Kobylnikach robi dla powiatu 1 km drogi za darmo.

Wobec braku dalszej dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym 11 głosów „za”, 1 głos „przeciw” /radny W. Łopatowski/, 2 głosy „wstrzymujące” /radni Z. Madany, M. Głowacki/ przyjęli uchwałę nr 92/XII/2008 w sprawie udzielenia dla powiatu płockiego w 2008 roku pomocy finansowej na współfinansowanie modernizacji drogi powiatowej.

-6-

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie GiM.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę nr 93/XII/2008 w sprawie zmian w budżecie GiM.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 219/XXVIII/2006 z dnia 3 X.2006 r. dotyczącej przyjęcia nowego Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę nr 94/XII/2008 w sprawie zmiany uchwały nr 219/XXVII/2006 z dnia 3.X.2006 r. dotyczącej przyjęcia nowego Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan M. Bieniak przedstawia projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminy przekazanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę nr 95/XII/2008 w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminy przekazanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Punkt 8.

W sprawach różnych głos zabrali:

Radny Z. Laskowski na temat przekazywania 1 % na organizacje pożytku publicznego. Poinformował, że miejscowy LKS nie jest w wykazie organizacji pożytku publicznego i należałoby, żeby to stowarzyszenie taki status uzyskało, wówczas będzie można im przekazywać 1 % podatku.

Radny Z. Madany proponuje, żeby najbliższa Sesja odbyła się w terenie, w Szkole Podstawowej w Rębowie. Niech radni zobaczą jak wygląda Rębowo.

Proponuje również, żeby Komisje Rady obradowały oddzielnie tak jak było wcześniej.

Radny Z. Laskowski uważa, że o tym jak Komisje będą obradować decyduje Przewodniczący komisji i nie należy wkraczać w jego kompetencje. Jak on zdecyduje to tak ma być.

-7-

Pan Burmistrz uważa, że jeśli jest wspólny temat to obradować wspólnie a jeśli tematy posiedzeń różne to oddzielnie.

Radny Z. Budek w sprawie uruchomionego zakładu wydobywania kopalin w Kobylnikach. Informuje, że Zakład ten wykupił 30 ha i będą wpływać pieniądze do budżetu za tą działalność.

Radny Jan Boszko uważa, że 20 tys. zł zapisane w budżecie GiM na organizacje Dni Wisły to jest za mało. Od paru lat jest ta sama kwota.

Radny J. Kuliński w sprawie wysypiska śmieci. Które ma być utrzymywane do 2009 roku a później rekultywowane. Może w zamian coś zrobić dla wsi Wilczkowo, ponieważ za te śmieci są bardzo duże pieniądze.

W tym punkcie obrad przybył na obrady Sesji radny J. Janczak.

Radny Z. Laskowski stwierdza, że temat przywrócenia do ruchu drogi tzw. „Kiedrowskiego” został zapomniany. Z czasem ta droga stanie się szlakiem rowerowym i należałoby w najbliższych planach o tej drodze pamiętać.

Punkt 9.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzielił Pan Burmistrz w czasie wystąpienia w pkt. 6 porządku obrad.

W tym punkcie porządku obrad Sesji Komisja Wniosków i uchwal przedstawiła następujące wnioski:

 1. Wystąpić do GDDKiA o zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Rębowska i Zamieście /leżącej w ciągu drogi krajowej nr 60/.
 2. Wystąpić o usunięcie drzew przy drodze w Kobylnikach /od kościoła do sklepu/, w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 3. Wystąpić o ograniczenie prędkości w Wilczkowie na drodze nr 62 poprzez wprowadzenie obszaru zabudowanego.
 4. Wystąpić do Komendy Policji w Płońsku i Płocku o zwiększenie kontroli w Rębowie i Kobylnikach w związku z nieprzestrzeganiem prędkości przez przejeżdżających kierowców.
 5. Organizować oddzielne posiedzenia Komisji Rady, wspólne posiedzenia tylko w wyjątkowych przypadkach.

Wnioski 1, 2, 3 i 4 radni przyjęli jednogłośnie „za”, natomiast wniosek dot. organizowania oddzielnych posiedzeń Komisji radni odrzucili 9 głosami „przeciw”.

 

-8-

Punkt 10.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli protokół z obrad XI Sesji Rady GiM bez uwag.

Punkt 11.

O godz. 14 – tej Pan Przewodniczący zamyka obrady XII Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród.

 

Protokołowała                                                 Przewodniczący Rady GiM

Izabela Boszko                                                 Józef Zbigniew Boszko

 

 

 

 

  

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-05-20 08:56:16
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-20 08:56:16
 • Liczba odsłon: 606
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673160]

przewiń do góry