U C H W A Ł A Nr 161/XVIII/ 2005
RADY GMINY i Miasta Wyszogród
z dnia 28.04.2005 roku


w sprawie : wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2005-2008

 


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. D.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zm./ w związku z art. 20 ust. 1, art.21 ust.1 pkt.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U.Nr.71 poz. 733 z 2001r. z późniejszymi zm.) Rada Gminy i Miasta Wyszogród Uchwala co następuje:


                                                               § 1

Uchwala się „ Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i miasta Wyszogród „ w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.


                                                              § 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród

                                                              § 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

§ 4

Uchyla się Uchwałę Nr 148/XVII/2005 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 09.02.2005rroku

 

 

Załącznik Nr.1
do Uchwały Nr 161/XVIII/2005
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
z dnia 28.04.2005Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

w latach 2005-2008

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy program opracowano na podstawie art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U.Nr71, poz.733 z późn. zmianami) zwanej dalej ustawą.


2. Artykuły ustawy powołane bez bliższego określenia oznaczają przepisy ustawy o której mowa w punkcie 1.


3. Postanowienia uchwały oraz załącznika stanowiącego program mają moc prawa miejscowego obowiązującego na terenie gminy i miasta Wyszogród i mają zastosowanie do mieszkaniowego zasobu gminy o którym mowa w art.20 ustawy .


4.
W celu stworzenia na terenie gminy warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wynikających z ustawy jak również dla gospodarstw domowych o niskich dochodach tworzy się na terenie gminy mieszkaniowy zasób gminy .


5.
Wykaz lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy zawiera

tabela nr 1 – zał. do niniejszego programu .


6. Z mieszkaniowego zasobu gminy wydziela się 1 lokal przeznaczony do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Lokal winien spełniać odpowiednie normy i standardy.


7. Z mieszkaniowego zasobu gminy wydziela się 7 lokali przeznaczonych na lokale socjalne, wykaz lokali zawiera tabela Nr 3 do programu .

 1. Z mieszkaniowego zasobu gminy wydziela się lokale w 16 budynkach przeznaczonych do sprzedaży, wykaz budynków zawiera Załącznik nr 1 do n/w Uchwały.

 2. Do niniejszego programu dołącza się Uchwałę Nr.144/VI/2004 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29.XII.2004 r w sprawie sprzedaży lokali z zasobów mienia gminnego.

 3. Wykaz lokali z mieszkaniowego zasobu gminy przeznaczonych do rozbiórki zawiera tab. Nr 2.

Rozdział IIPostanowienia szczegółowe


1. Program zawiera perspektywy rozwoju mieszkaniowego zasobu gminy , obecną wielkość gminnego zasobu mieszkaniowego oraz aktualny stan techniczny poszczególnych lokali . W skład mieszkaniowego zasobu gminy wchodzą lokale położone w budynkach będących własnością gminy i wspólnot mieszkaniowych. Informację o zasobie mieszkaniowym zawiera załączone zestawienie w tabeli Nr 1 do niniejszego programu.

W perspektywie lat 2005-2008 nie przewiduje się możliwości powiększenia zasobów mieszkaniowych.

2. Remonty i modernizacja mieszkaniowego zasobu gminy.


2.1./
analiza potrzeb remontów i modernizacji mieszkaniowego zasobu gminy zawiera tabela nr 5 do programu .

- Dotychczas nie przeprowadzano termomodernizacji budynków komunalnych i wspólnotowych. Z punktu widzenia właściciela i zarządcy nieruchomości jest to jedno z najważniejszych zadań, ponieważ zainwestowane na ten cel środki finansowe przynoszą największe korzyści.

 • należy również przystąpić do opracowania rewitalizacji Rynku w Wyszogrodzie łącznie z obiektami mieszkalnymi tam usytuowanymi oraz ulicy Rębowskiej. Na ten cel należy pozyskać środki unijne lub inne pomocowe.

 • Ważnym zadaniem jest również modernizacja budynków mieszkalnych i dostosowanie ich wymaganych norm i standardów.

 • Odnowienia elewacji wymaga większa liczba budynków pod tym względem zaniedbanych.

2.2./ ustala się , że właściciel lokalu jest zobowiązany do zapewnienia sprawnego działania istniejących urządzeń technicznych w lokalu .


2.3./ Ponadto do właściciela należy :
- dokonywanie napraw dachu , elewacji i pomieszczeń wspólnych
- wymiana zużytych wewnętrznych instalacji wodociągowych, ciepłej wody bez urządzeń odbiorczych , instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, oraz instalacji elektrycznej z wyjątkiem osprzętu
- wymiana okien i drzwi
- wymiana podłóg , posadzek ,
- wymiana pieców grzewczych,

- inne określone prawem obowiązki


3. Obowiązki lokatora

Lokator zobowiązany jest do utrzymania wynajętego lokalu i pomieszczeń przynależnych we właściwym stanie technicznym i sanitarnym a także chronić lokal i pomieszczenie wspólnego użytkowania przed dewastacją i uszkodzeniami .
Ponadto najemcę obciążają naprawy i konserwacje elementów lokalu przewidziane w Ustawie o Ochronie Praw Lokatora i zmianie Kodeksu Cywilnego, a także

- naprawa i usuwanie wszelkich szkód powstałych z jego winy lub osób z nim zamieszkujących


4. Zasady polityki czynszowej4.1./
czynsz najmu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ustala się na podstawie bazowej stawki za1m²pow.użytkowej .


4.2./ ustalona stawka bazowa będzie stanowiła podstawę 100% i będzie obniżana w odpowiedni % w zależności od czynników obniżających wartość użytkową lokalu zgodnie z art.7 ustawy wg zasad ustalonych w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 104/XI/2004 Rady Gminy i miasta Wyszogród z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie ustalania zasad polityki czynszowej.

4.3./ W przypadku , gdy lokator nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub usług, właściciel lokalu oprócz czynszu będzie pobierał opłaty zależne i niezależne od niego , np.: za dostawę wody , energii elektrycznej , odbiór nieczystości stałych i płynnych , oraz innych opłat eksploatacyjnych .

Opłaty te będą pobierane wg wskazań urządzeń pomiarowych , a w przypadku ich braku na podstawie norm stanowiących podstawę ustaleń przez ceny dostawców lub w oparciu o własną kalkulację .

4.4./ Podwyżka czynszu może być dokonywana nie częściej niż raz w roku - zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisami.


4.5./ Stawkę czynszu za lokal socjalny ustala się w wysokości 50% najniższego czynszu obowiązującego w danym roku w gminnym zasobie mieszkaniowy.


5. Sposób i zasady zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy .


5.1./
Wszelkie decyzje związane z gminnym zasobem mieszkaniowym w zakresie zarządzania budynkami i lokalami oraz decyzjami wynikającymi z ustawy o ochronie praw lokatorów podejmowane będą bezpośrednio przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród po zasięgnięciu opinii Komisji ds. gospodarki komunalnej powołanej przez Radę Gminy i Miasta


5.2. Decyzje dotyczące lokali położonych w budynku wspólnoty będących jednocześnie w gminnym zasobie mieszkaniowym podejmowane będą zgodnie z ustawą o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz.903 z późniejszymi zm.)

5.3. Zarząd mieszkaniowym zasobem gminy sprawowany jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wyszogrodzie, ul. Rębowska 57. Do jego ustawowego obowiązku należy:

 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z wykonywaniem zadań wynajmującego, a w szczególności zawieranie i wykonywanie umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.

 • Prowadzenie całokształtu spraw związanych z realizacją remontów kapitalnych i modernizacji, w tym dokonywanie przeglądów budynków i mieszkań, analiza potrzeb remontowych i opracowywanie planu remontów, organizowanie prowadzenie robót remontowo- budowlanych , realizacja i rozliczanie finansowe.


6. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej .


6.1./
Podstawowym źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej będzie plan finansowania remontów opracowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wyszogrodzie jako głównego Zarządcę mienia mieszkaniowego w imieniu Gminy i Miasta Wyszogród oraz budżet Gminy, w którym corocznie planowane będą środki na gospodarkę mieszkaniową, w zależności od rodzaju planowanych remontów i modernizacji w danym roku zgodnie z niniejszym programem - na wniosek ZGKiM.


6.2./ Ustala się że , ulepszenia lokali mieszkalnych będą mogły być wykonane i sfinansowane przez lokatora za zgodą właściciela lokalu po zawarciu umowy z lokatorem , co do ulepszenia, umowa niniejsza powinna zawierać:

 1. ulepszenia dokonane w lokalu po wybudowaniu przechodzą na rzecz właściciela lokalu.

 2. właściciel lokalu może dokonać zwrotu kosztów poniesionych w celu ulepszenia lokalu przez najemcę, odliczając maksymalnie trzymiesięczny czynsz.

 3. odliczenie czynszu musi być zgodne z harmonogramem wydatków na remonty.

6.3./ Częściowym źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej będą również dochody ze sprzedaży lokali.

6.4 ./Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej będą też wpływy z

 • czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe,

 • opłaty za najem innych pomieszczeń

 • innych dopuszczalnych prawem form pozyskiwania środków ( pożyczki, fundusze specjalne, dotacje z budżetu gminy i inne )

6.5/ Głównym założeniem przy formowaniu strategii mieszkaniowej gminy i Miasta Wyszogród będzie dążenie do sprzedaży jak największej ilości mieszkań komunalnych i do wytworzenia tzw. obiegu zamkniętego, tak, aby środki uzyskane ze sfery mieszkaniowej przeznaczone były na cele z nią związane.

 


7. Wysokości nakładów na koszty eksploatacji , remonty i inwestycje lokali i budynków mieszkaniowego zasobu gminy.


7.1./
Wysokość nakładów planowanych w budżecie ZGKiM Wyszogród w poszczególnych latach na koszty bieżącej eksploatacji oraz niezbędnych remontów w gminnym zasobie mieszkaniowym określona będzie corocznie przez Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na podstawie ustaleń niniejszego programu oraz wniosków składanych corocznie do budżetu przez zainteresowanych lokatorów .


7.2./ Zakres najpilniejszych remontów zawiera załącznik do niniejszego programu .


7.3./ W latach objętych programem nie przewiduje się nowych inwestycji
mogących powiększyć mieszkaniowy zasób gminy ewentualnie adoptację istniejących budynków i pomieszczeń określonych w pkt.1

8. Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących zasób gminy i miasta Wyszogród.

8.1./ Lokale stanowiący mieszkaniowy zasób gminy i miasta Wyszogród mogą być wynajmowane:

 • osobom związanym stosunkiem pracy z Urzędem Gminy i Miasta Wyszogród lub gminną jednostką organizacyjną – na okres trwania zatrudnienia – pod warunkiem, że osoby te nie dysponują na terenie wykonywania pracy innymi lokalami lub domem mieszkalnym,

 • w wyniku zamiany pomiędzy najemcami lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu , a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach – pod warunkiem uzyskania zgody zarządców zamienianych lokali oraz po uregulowaniu wszelkich ciążących na najemcach zobowiązań i zaległości finansowych,

 • osobom i ich małżonkom zamieszkałym stale z najemcą do chwili jego śmierci , a nie wstępujących w najem z mocy przepisów art. 691 Kodeksu cywilnego pod warunkiem, że średni dochód miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wyniesie w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza:

a/ 150 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,

b/ 100 % najniższej emerytury w gospodarstwie wielorodzinnym,

b/ nie mającym tytułu prawnego do zajmowania innego lokalu mieszkalnego

 • Dochód oblicza się według przepisów o dodatkach mieszkaniowych.

 • osobom, których przekwaterowanie stało się niezbędne z uwagi na konieczność przeprowadzenia rozbiórki budynku znajdującego się znajdującego się w mieszkaniowym zasobie gminy bądź z uwagi na jego kapitalny remont.

 • Osobom pozostającym w trudnych warunkach mieszkaniowych tj. zajmującym lokale , w który na członka gospodarstwa przypada mniej niż 5 m 2 powierzchni mieszkalnej ( pokoje + kuchnia ) i których dochód nie przekracza j.w.

 • Wnioski osób o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy podlegają zaopiniowaniu przez MGOPS w Wyszogrodzie,

 • Wypowiedzenie najmu lokalu mieszkalnego może nastąpić z zachowaniem terminów ustawowych.

8.2./ lokale socjalne:

 • W zasobie mieszkaniowym gminy i miasta Wyszogród wydziela się lokale o obniżonym standardzie, nadające się do zamieszkania ze względu na stan techniczny i wyposażenie - zwane dalej lokalami socjalnymi.

 • Lokale socjalne mogą być wynajmowane :

 • Rodzinom i osobom nie posiadającym innych lokali mieszkalnych lub domów na terenie gminy i miasta, pod warunkiem, że średni dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie przekracza:

A/ 80 % kwoty najniższej emerytury dla gospodarstw wieloosobowych

B/ 100% kwoty najniższej emerytury dla gospodarstw jednoosobowych

 • dochód oblicza się wg zasad i przepisów o dodatkach mieszkaniowych .

 • rodzinom i osobom , w stosunku do których sąd orzekł w wyroku nakazującym opróżnienie zajmowanego lokalu i o uprawnieniu do lokalu socjalnego,

 • rodzinom i osobom poszkodowanym w wyniku klęski żywiołowej np. pożaru, powodzi itp.

 • Osobom opuszczającym Dom Dziecka w wyniku uzyskania pełnoletności, a pochodzącym z terenu miasta i gminy Wyszogród,

 • Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas oznaczony.


9.Inne działania poprawiające wykorzystanie mieszkaniowego zasobu gminy.


9.1./
W celu racjonalnego gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród może z inicjatywy własnej lub lokatora dokonywać zamian lokalu zgodnie z art.21 ust.4 i 5 ustawy w związku z koniecznością remontu lub pozyskania lokalu socjalnego bądź też lokalu przeznaczonego niniejszym programem do zamieszkania na czas stosunku pracy .


9.2./ Zamiana lokali może być również dokonana w przypadku gdy lokal został przeznaczony do sprzedaży a jego najemca nie skorzystał z prawa nabycia tego lokalu .

 

10./Wszelkie działania i zarząd gminnym zasobem mieszkaniowych opiera się na zasadach określonych obowiązującymi przepisami, w szczególności:

 

 • Kodeksu Cywilnego,

 • Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmainie Kodeksu cywilnego,

 • Ustawa o własności lokali,

 • Prawa budowlanego.

Tab. Nr 1

Budynki i lokale mieszkalne

Stanowiące zasób gminy i wspólnoty mieszkaniowe

 

Lp.

Adres

 

 

l.lokali/pow.

l.kom./pow.

l.wspól./pow.

Ilość izb

Rok budowy

Wyposaż tech.

Ilość osób

Stan techniczny

1.

Kilińskiego 21

3/54

3/54

-

4

1910

brak

5

średni

2.

Klasztorna 13

3/123

3/123

-

7

1890

wodociąg

12

3.

Klasztorna 4

3/88

2/60

1/28

6

1871

woda,kan.

6

dobry

4.

Narutowicza 14

1/18

1/18

-

4

1915

woda,kan.

3

średni

5.

Niepodległości 9

5/177

4/127

1/50

9

1910

woda

11

średni

6.

Okólna 3a

6/274,20

-

6/274,20

1985

woda,kan.

13

dobry

7.

Okólna 1

6/274,20

6/274,20

-

18

21

dobry

8.

Płocka 22

1/44

1/44

-

3

1942

woda,kan.

3

dobry

9.

Płocka 36b

14/553

7/294

7/259

51

1962

woda,kan

36

dobry

10.

Płocka 36c

14/552

6/235

8/317

47

1964

woda.kan

38

dobry

11.

Płocka 36d

14/568

10/404

4/164

51

1962

woda,kan

38

dobry

12.

Płocka 36e

14/586

10/423

4/163

47

1964

woda,kan.włłaź. w.c.

36

13.

Płocka 38

2/73

2/73

-

4

1890

woda

3

14.

Płocka 29

4/ 277,20

4/ 277,20

-

16

1989

woda, kan.

c.o.

14

15.

Rębowska 20

5/116

5/116

-

8

1870

woda

7

zły

16.

Rębowska 25

7/187

7/187

-

10

1860

woda,kan

10

zły

17.

Rębowska 4

9/252,50

5/129,50

4/123

14

1860

woda

21

średni

18.

Rębowska 6

4/92

4/92

-

6

1870

woda

9

19.

Rębowska 7-9-11

15/637,50

3/115,5

12/522

52

1958

woda,kan.

26

dobry

20.

Rębowska 27

6/180

6/180

-

12

1860

woda

10

średni

21.

Rębowska 28

7/204

6/171

1/33

9

1850

woda

14

zły

22.

Rębowska 33

5/180

4/132

1/48

12

1890

woda,kan.

12

Średni

23.

Rębowska 35

10/411,25

4/150

6/261,25

25

1890

woda,kan.

32

24.

Rębowska 36

3/102

3/102

-

4

1890

woda

7

25.

Rebowska 38

4/171

4/171

-

11

1870

woda,kan.

25

26.

Rębowska 56

3/79

1/23

2/56

6

1928

woda

2

27.

Rębowska 57

10/305

9/273

1/32

15

1900

woda

19

średni

28.

Rynek 12

6/139

6/139

-

10

1860

wodociąg

17

zły

29.

Rynek 15

6/176

5/136

1/40

9

1820

wodociąg

14

30.

Rynek 22

1/49

1/49

-

5

1905

woda

5

31.

Zamieście 9

3/105

1/27

2/78

7

1920

woda

6

 

Ilość lokali/pow:

 

K- 133/4599,40

W- 61/2448,45

 

RAZEM

Ilość lokali/pow: 194/7047,85

Ilość izb- 482

Ilość osób-475

 

 

 

c.d. tab nr 1

(lokale przejęte w roku 1996 – z zarządu oświaty )

 

L.p.

Adres

 

 

L.lokali/ pow.

l.kom/pow

l.wspól./pow

Ilość izb

Rok budowy

Wyposaż tech

Ilość osób

uwagi

1.

Kobylniki 51 (c/1,2,3)

3/118

3/118

-

7

1910

Wod/kan

8

Dobry

2.

Kobylniki 51 a

1/58

1/58

-

3

1970

Wod/kan

2

Dobry

3.

Kobylniki 51 b

1/58

1/58

-

3

1970

Wod/kan

1

dobry

                   
                   
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. Nr 2

 

 

Lokale komunalne przeznaczone

do rozbiórki ze względu na zły stan techniczny

 

 

L.p.

Adres

 

Liczba lokali

Ilość izb

Rok budowy

wyposażenie

osoby

uwagi

1.

Rębowska 20

5/116

8

1870

woda

7

 

2.

Rynek 22

1/49

5

1905

woda

5

 

3.

Rębowska 25

7/187

10

1860

Woda,kan.

10

 

4.

Rębowska 28

6/171

9

1850

woda

14

 

 

 

 

 

 

 

Tab. Nr 3

Lokale Komunalne przeznaczone

na lokale socjalne

L.p.

Adres

Liczba lokali/p.u.

Ilość izb

Rok budowy

wyposażenie

osoby

uwagi

1.

Kilińskiego 21

3/54

4

1910

brak

5

 

2.

Klasztorna 13

3/123

7

1890

wodociąg

12

 

3.

Rębowska 33

1/27

2

1890

Woda,kan.

5

Jeden lokal w budynku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. Nr 4

 

l.p.

wyszczególnienie

lata

2005

2006

2007

2008

   

I.

Koszty bieżącej eksploatacji w tym:

-koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi

21 000,00

22 000,00

22 000,00

22 000,00

   

II.

Koszty remontów,

w tym:

 • konserwacja bieżąca, remonty nieprzewidziane

 • ( awarie)

 • remonty

 

 

 

 

 

23 000,00

 

 

 

 

25 000,00

 

 

 

 

25 000,00

 

 

 

 

25 000,00

   

III.

Wydatki ogółem

 

44 000,00

47 000,00

47 000,00

47 000,00

 

 

 

PLAN RZECZOWO – FINANSOWY NAJPILNIEJSZYCH REMONTÓW ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH MIENIA GMINNEGO

TAB. NR 5

L.P.

Zakres robót

Adresy budynków

PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ ROBÓT

LATA REALIZACJI

UWAGI

1.

Docieplenie ścian zewnętrznych

Rębowska 57, Płocka 36

( b,c,d,e)

250 000,00

2008-2010

Dofinansowanie zewnątrz

2.

Naprawa dachów, obróbki blacharskie, kominy

Płocka 36 ( b,c,d,e), Rębowska 7/9/11; Rębowska 36,38,25,27,35, Kilińskiego 21, Klasztorna 13

200 000,00

2007-2009

3.

Naprawa instalacji

( przełożenie ) elektrycznej, wod-kan.

j.w.

100 000,00

2006-2008

4.

Rewitalizacja

Rynek i ulica Rębowska

50 000,00

2006-2008

Koncepcje, planyrewitalizacji Opracowanie projektowe i

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-05-24 12:16:44
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2005-05-24 12:19:00
 • Liczba odsłon: 857
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2672091]

przewiń do góry