Uchwała Nr 90/XII/2008

Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

z dnia 25.04.2008

w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyszogród.

Na podstawie:

art. 7 ust 1 pkt 8, art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszym zm.), w związku z art. 30 ust. 6 i art. 49 ust.1 pkt.1 w związku z art.91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zmian.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy / Dz.U. Nr.22 poz 181 , z póź. zm/.

po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi ZNP działających na terenie gminy

Rada Gminy i Miasta

uchwala, co następuje:

§ 1

Regulamin wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyszogród, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Traci moc: Uchwała RGiM w Wyszogrodzie Nr 48/V/2007 Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie z dnia 26.04.2007 r w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyszogród.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku.

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta

Józef Zbigniew Boszko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do

Uchwały Nr 90/XII/2008

Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

z dnia 25.04.2008 r.

 

Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w :

  1. Gimnazjum w Wyszogrodzie
  2. Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie
  3. Szkole Podstawowej w Kobylnikach
  4. Szkole Podstawowej w Rębowie
  5. Przedszkolu samorządowym w Wyszogrodzie

dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyszogród.

 

I. Postanowienia wstępne

§ 1

Ilekroć w regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród,
 2. Radzie – zależy przez to rozumieć Radę Gminy i Miasta Wyszogród,
 3. Szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyszogród.
 4. Dyrektorze, wicedyrektorze, nauczycielu – należy przez to rozumieć dyrektora, wicedyrektora, lub nauczyciela jednostki, o której mowa w pkt 3.
 5. Roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od dnia 1 września danego roku do dnia 31 sierpnia roku następnego.
 6. Oddziale – należy przez to rozumieć oddział w szkole lub w przedszkolu, grupę uczniów w świetlicy,
 7. Uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka, słuchacza,
 8. Tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 lub w art. 42 ust. 4a lub art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela,
 9. Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56 poz. 357 z późn. zm.),
 10. Rozporządzenia w sprawie wynagradzania nauczycieli – rozumie się przez to Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego (Dz. U. Nr 22 poz. 181 z późn. zm.).
 11. § 2

  1. Średnią wynagrodzeń dla nauczycieli dla poszczególnych stopni awansu zawodowego obliczono na podstawie liczby nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wyszogród w wymiarze, co najmniej ½ etatu.
  2. Liczbę nauczycieli przyjętych do obliczeń stanowi suma liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze oraz liczby pełnych etatów wynikającej z dodania jednostkowego wymiaru zatrudnienia nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin z zastrzeżeniem pkt 1.
  3. Wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w wymiarze poniżej ½ etatu oblicza się proporcjonalnie do godzin ich pracy, według właściwego zaszeregowania.

 

 

§ 3

Przez składniki wynagrodzenia nauczycieli rozumie się:

 1. wynagrodzenia zasadnicze
 2. dodatków:
  1. za wysługę lat
  2. funkcyjny
  3. motywacyjny
  4. za warunki pracy

 3. wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw,
 4. nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych: dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego.

 

II. Wynagrodzenie zasadnicze

§ 4

 1. Stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ustala się w zależności od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji, oraz wymiaru zajęć obowiązkowych na poziomie minimalnych stawek zapisanych w § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy /Dz.U. Nr.22 poz 181 z póż. zm./
 2. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego ulegają zmianie w przypadku zmiany przepisów ustawy i aktów wykonawczych i nie wymagają zmiany niniejszego regulaminu.

III. Dodatek za wysługę lat

§ 5

 1. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym ze dodatek ten nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia zasadniczego.
 2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy, w których stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł, bez względu na sposób ustalania stosunku pracy.
 3. Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy z zastrzeżeniem ust. 4. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym pracownik jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy podstawowego zatrudnienia.
 4. Nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze łącznie nie przekraczającym wymiaru zajęć, do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej ze szkół zalicza się okresy zatrudnienia, o których mowa w ust.2.
 5. Do okresów pracy wymaganych do nabycia prawa do dodatku za wysługę lat zalicza się okresy pracy wykonywanej w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć (czasu pracy) oraz okresy pracy, o których mowa w art. 22 ust. 3 Karty Nauczyciela.
 6. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się także inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
 7. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie z zastrzeżeniem art. 20 ust. 6 Karty Nauczyciela. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy w powodu nieobecności w pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenia lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
 8. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

  1. począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca.
  2. za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.
  3. nabycie prawa do dodatku za wysługę lat lub wyższej stawki tego dodatku następuje z zastrzeżeniem ust. 2 nie wcześniej niż z dniem złożenia przez nauczyciela odpowiednich świadectw pracy lub innych dokumentów niezbędnych do ustalenia okresu uprawniającego do dodatku.
  4. dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

IV. Godziny ponad wymiarowe i zastępstwa

§ 6

 1. Wynagrodzenie, co jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (powiększoną o dodatki za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych odbywa się w takich warunkach) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych przez nauczyciela w ramach godzin ponadwymiarowych.
 2. Wynagrodzenia za jedną godzinę doraźnego zastępstwa lub zastępstwa realizowanego przez nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze zajęć ustala się w sposób ustalony w ust. 1.
 3. Nauczycielom realizującym tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust.4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się dzieląc przyznaną mu stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkami za warunki pracy, jeżeli praca w ramach tego zastępstwa realizowana była w warunkach uprawniających do takich dodatków) przez miesięczna liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.
 4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 3 uzyskuje się mnożąc odpowiedni tygodniowy wymiar godzin prze 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć poniżej 0,5 pomija się a co najmniej 0,5 godziny liczy się jako pełną godzinę.
 5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego lub dni ustawowo wolnych od pracy, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
 6. Godziny ponad wymiarowe przypadające w Dzień Edukacji Narodowej oraz w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy a w szczególności w związku z:
  1. zawieszeniem zajęć z powodu epidemii, klęski żywiołowej, mrozów lub awarii urządzeń technicznych,
  2. wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy
  3. delegowaniem służbowym nauczyciela
  4. chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej niż tydzień
  5. rekolekcjami

  • traktuje się jako godziny faktycznie odbyte

 1. jako godziny faktycznie odbyte traktuje się także godziny ponadwymiarowe nie zrealizowane z innych przyczyn niż wymienione w ust. 6, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych przysługuje wtedy wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego lub ustalone według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
 2. Do ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela, dni ustawowo wolne od pracy lub dni przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuję się tygodniowo obowiązkowy wymiar godzin określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela pomniejszony o ½ tego wymiaru (lub o ¼ gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin ponadwymiarowych przydzielonych w planie organizacyjnym.
 3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłacane jest miesięcznie z dołu.

 4. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których praca odbywa się we wszystkie dni tygodnia, którzy realizują zajęcia w dniu wolnym od pracy i nie otrzymuje za ten dzień innego dnia wolnego od pracy, przysługuje odrębne wynagrodzenie za efektywnie przepracowane godziny, nie więcej jednak niż za 4 godziny płatne wg zasad w ust. 1i 2.
 5. Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, sprawującym w dniu wolnym od pracy nadzór nad przebiegiem zajęć nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.

 

V. Dodatek funkcyjny

§ 7

 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko Dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny.
 2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono:
  1. wychowawstwo klasy
  2. sprawowanie funkcji opiekuna stażu,

 3. Prawo do dodatku z tytułu powierzenia stanowiska kierowniczego nie wyklucza prawa do dodatku, o których mowa w ust. 2 pkt a, b .
 4. Dodatek funkcyjny przysługuje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono funkcję. Jeżeli powierzenie funkcji nastąpiło z dniem pierwszym miesiąca, dodatek przysługuje z tym miesiącem.
 5. Dodatek funkcyjny przestaje przysługiwać z pierwszym dniem miesiąca po miesiącu, w którym nauczyciel został odwołany z funkcji lub wygasł akt jej pełnienia. Jeżeli odwołanie nastąpiło z dniem pierwszy miesiąca lub z tym dniem wygasł akt pełnienia funkcji, dodatek nie przysługuje od tego miesiąca.
 6. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie, w którym nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze. Nie przysługuje też w czasie urlopu dla poratowania zdrowia
 7. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko na czas określony, traci prawo do dodatku z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania – z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie. Jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
 8.  

   

 9. Wicedyrektorowi zastępującego Dyrektora przysługuje dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla Dyrektora Szkoły od pierwszego dnia miesiąca następującego po jednym miesiącu zastępowania nieobecnego Dyrektora.
 10. Nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie mają prawo do dodatku funkcyjnego w stawce ustalonej dla danego stanowiska kierowniczego, od pierwszego dnia miesiąca po upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia tych obowiązków.
 11. Nauczycielom przedszkoli przysługuje dodatek tylko za jeden oddział (grupę), niezależnie od liczby oddziałów (grup), w którym prowadzą zajęcia.
 12. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości takiej, jak nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin.

 

§ 8

 1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły w granicach stawek określonych w regulaminie ustala Burmistrz uwzględniając miedzy innymi:

  1. wielkość i strukturę organizacyjną szkoły,
  2. złożoność zadań wynikająca z zajmowanego stanowiska,
  3. warunki społeczne i środowiskowe, w jakich szkoła funkcjonuje,
  4. jakość pracy związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, a w szczególności:

1 – współpracę z organem prowadzącym lub bezpośrednim przełożonym – m.in. terminowe wykonywanie zadań.

2 – właściwe prowadzenie gospodarki środkami finansowymi oraz nadzorowanie realizacji zatwierdzonego planu finansowego.

3 – organizowanie pracy szkoły zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy uczniów oraz pracowników szkoły.

4 – kształtowanie właściwej polityki kadrowej, w szczególności pozyskiwanie nauczycieli wysoko wykwalifikowanych.

5 – umiejętności organizacyjne.

6 – kształtowanie struktury organizacyjnej szkoły

7 – umiejętności integrowania zespołu nauczycielskiego wokół wspólnych zadań, inspirowania oraz pomagania w rozwoju zawodowym nauczycieli.

8 – współprace z instytucjami i organizacjami wspomagającymi realizację programu wychowawczego szkoły.

9 – tworzenie materialnej infrastruktury szkoły, odpowiadanie przez szkołę na potrzeby edukacyjne społeczności lokalnej, tworzenie „szkoły środowiskowej”.

 1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora, innych osób zajmujących stanowiska kierownicze – w granicach stawek określonych w regulaminie ustala w ramach przyznanych na ten cel środków, dyrektor szkoły uwzględniając wielkość i złożoność zadań wynikających z pełnionej funkcji oraz jakość pracy związanej z pełnionym stanowiskiem kierowniczym.

§ 9

 1. Środki na dodatki funkcyjne rezerwuje się w wysokości nie niższej niż kwota wynikająca z sumowania iloczynu liczby osób i odpowiadającej im średniej wysokości dodatku dla każdej grupy wyodrębnionej w § 10.
 2. Dodatek funkcyjny przyznaje się na okres nie dłuższy niż jeden rok.
 3. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia
 4. Dodatek funkcyjny nauczyciela, któremu powierzono wychowawstwo klasy, wypłaca się miesięcznie z góry. Dodatek ten wypłaca się za okres pełnienia funkcji oraz za inne okresy, o ile wynika to z przepisów szczególnych.

 

 

 

W razie zaprzestania sprawowania funkcji wychowawczych w ciągu miesiąca lub powierzenie jej w takim czasie nauczyciel otrzymuje dodatek z tego tytułu proporcjonalnie do przeprowadzonego okresu. W takim przypadku wysokość dodatku ustala się dzieląc stawkę miesięcznego dodatku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie przepracowanym.

§ 10

Określa się następujące stawki dodatków funkcyjnych dla nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły oraz inne stanowiska kierownicze przewidziane w statucie organizacyjnym szkoły i zatwierdzone przez organ prowadzący szkołę oraz nauczyciela, któremu powierzono funkcje wychowawcy, opiekuna stażu:

Lp.

Stanowisko kierownicze lub pełniona funkcja

Miesięcznie w zł

1.

Dyrektor Przedszkola czynnego ponad 5 godz. dziennie

400 – 420

2.

Dyrektor szkoły

460 – 600

3.

Wicedyrektor

220 – 230

4.

Kierownik świetlicy szkolnej

165 – 170

5.

Wychowawca oddziału przedszkolnego

43

6.

Wychowawca klasy

50

7.

Opiekun stażu (jeden stażysta)

26

VI. Dodatek motywacyjny

§ 11

 1. Nauczycielowi przyznaje się dodatek motywacyjny w zależności od osiąganych wyników w pracy a w szczególności za:
  1. osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
  2. jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem,
  3. ocenę jego pracy,
  4. zaangażowanie w realizacje czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela.

 2. Dodatek przyznaje się na czas określony nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny. Dodatek motywacyjny jest uznaniowy i w szczególnie uzasadnionych przypadkach można go obniżyć lub podwyższyć bez konieczności wypowiedzenia.
 3. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela w granicach posiadanych środków przyznaje Dyrektor Szkoły, a dla Dyrektora Burmistrz ustalając jego wysokość oraz okres, na jaki został przyznany.
 4. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§ 12

 1. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli stanowi 3 % kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia zasadnicze tych nauczycieli z wyłączeniem Dyrektora Szkoły. Dla dyrektorów szkół tworzy się fundusz na dodatki motywacyjne w wysokości 9 % ich wynagrodzenia zasadniczego.
 2. Dodatek motywacyjny dla danej placówki jest proporcjonalny do jej udziału w funduszu płac na wynagrodzenia zasadnicze dla nauczycieli.
 3.  

 4. Dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor placówki w ramach posiadanych środków w oparciu o szczegółowe zasady przyznawania tego dodatku w formie regulaminu uzgodnionego ze związkami zawodowymi, określone przez dyrektora placówki, a dla Dyrektora Burmistrz.
 5. Ustala się kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Szkoły.

  1. za tworzenie jak najlepszych warunków dla działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkoły

 • szczególne osiągnięcia szkoły w realizacji programów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • tworzenie i realizowanie indywidualnych programów wychowawczych dostosowanych do potrzeb środowiska, w którym funkcjonuje placówka,
 • zaspokajanie szczególnych potrzeb edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych uczniów,
 • podnoszenie kwalifikacji oraz samokształceń,
 • systematyczny nadzór pedagogiczny,
 • inspirowanie nauczycieli do tworzenia i realizowania programów autorskich,
 • podejmowanie aktywnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym i utalentowanym lub trudnym w ramach grup rówieśniczych i szkoły ogólnodostępnej,
 • stwarzanie warunków do aktywności uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych,
 • stwarzanie sprzyjających warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników.

  1. za osiągnięcia szkoły i jej znaczenie w środowisku lokalnym

 • twórcze realizowanie polityki oświatowej gminy,
 • realizacja koncepcji szkoły otwartej dla środowiska lokalnego i wykorzystanie inicjatyw płynących od mieszkańców,
 • poszerzanie działalności pozalekcyjnej w ramach środków pozabudżetowych,
 • aktywne podejmowanie działań na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych patologią społeczną,
 • tworzenie dobrego klimatu pracy, właściwych stosunków międzyludzkich i umiejętne rozwiązywanie konfliktów,
 • prawidłowej organizacji pracy.

 1. Przyznany dodatek motywacyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, okresach urlopu dla poratowania zdrowia i przeniesienia w stan nieczynny oraz w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenia zasadnicze.
 2. Decyzje o przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły przyznaje się w formie pisemnej.
 3. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

VII . Dodatek za warunki pracy

§ 13

 1. Dodatek za warunki pracy przysługuje za pracę definiowaną w osobnych przepisach jako „praca w trudnych i uciążliwych warunkach pracy” – w § 8 i 9 rozporządzenia MENiS cytowanego w § 1 Regulaminu.
 2. Wysokość dodatku za warunki pracy nie może przekroczyć 15 % wynagrodzenia zasadniczego, jeżeli jest wykonywana w pełnym wymiarze godzin, za które to wynagrodzenie przysługuje.
 3. Dodatek za warunki pracy przysługuje za rzeczywiście przepracowane godziny i w wysokości proporcjonalnej do liczby tak przepracowanych godzin w stosunku do etatowego pensum.
 4. Wysokość stawki wynagrodzenia za godzinę ponadwymiarową przepracowaną w warunkach trudnych powiększa się odpowiednio.
 5. Dodatek za warunki pracy wypłacany jest z dołu.

 

 

 

 

VIII. Regulamin nagród

§ 14

Zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela w budżecie organu prowadzącego szkoły tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne

 • wychowawcze w wysokości, co najmniej 1 % planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń.

§ 15

 1. 80 % funduszu nagród przekazywane jest bezpośrednio do szkół z przeznaczeniem na nagrody Dyrektora.
 2. Zasady i kryteria przyznawania nagród Dyrektora ustala Dyrektor po zaciągnięciu opinii Rady Pedagogicznej i w uzgodnieniu z działającymi w szkole związkami zawodowymi.

 3. 20 % funduszu nagród przeznacza się na nagrody Burmistrza.
 4. Zasady i kryteria przyznawania nagród Burmistrza reguluje załącznik do niniejszej uchwały.
 5. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mogą być przyznane z okazji:
  1. Dnia Edukacji Narodowej,
  2. Ważnych wydarzeń w życiu szkoły,
  3. Zakończenia roku szkolnego.

§ 16

Wysokość indywidualnej nagrody nie może przekroczyć:

 1. Wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym – w przypadku nagród dyrektora szkoły.
 2. Dwukrotności wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym – w przypadku nagród przyznawanych przez Burmistrza.

§ 17

Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego aktach osobowych.

 

IX. Dodatki specjalistyczne

§ 18

Nauczyciele posiadający nabyte prawo do dodatku specjalistycznego zachowują je do czasu uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego w wysokości i na zasadach obowiązujących w dniu wejścia w życie ustawy.

X. Dodatek wiejski

§ 19

 1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zatrudnionego w wymiarze, co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć przysługuje dodatek w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego.
 2.  

   

   

   

   

   

 3. Dodatek wiejski przysługuje nauczycielowi w okresie wykonywania pracy a także w okresach:
 • nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
 • pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
 1. Dodatek wiejski wypłacany jest miesięcznie z dołu.

 

XI . Dodatek mieszkaniowy

§ 20

 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze, co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
 2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie:
  1. przy jednej w osobie w rodzinie – 6 % ,
  2. przy dwóch osobach w rodzinie – 8 % ,
  3. przy trzech osobach w rodzinie – 10 % ,
  4. przy czterech osobach w rodzinie – 12 % ,
 • miesięcznej stawki najniższego wynagrodzenia za pracę ustalanego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej zwanego „najniższym wynagrodzeniem”, obowiązującym w roku 2007 .

 1. Do członków rodziny, o której mowa w ust 2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci uczące się i pozostające na utrzymaniu rodziców do osiągnięcia 25 roku życia.
 2. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem stale z nim zamieszkującemu przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy w wysokości określonej w ust 2. Małżonkowi wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.
 3. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, o którym mowa w ust 4 na ich wspólny wniosek. nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor a dyrektorowi organ prowadzący.
 4. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

 • niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,
 • od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

 1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
 • nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
 • pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego.

 1. Zmiana wysokości dodatku, w związku ze zmianą stanu rodzinnego następuje z dniem pierwszego najbliższego miesiąca kalendarzowego, o ile przyczyny te nie nastąpiły od dnia pierwszego danego miesiąca kalendarzowego. Obowiązek udokumentowania zmian rzutujących na wysokość dodatku mieszkaniowego ciąży na nauczycielu.
 2. Dodatek mieszkaniowy przysługuje w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia.

 

 

 

 

 

 

 

XII. Przepisy końcowe

1. Zobowiązuje się Dyrektorów szkół do udostępnienia treści regulaminu wszystkim

nauczycielom.

2. Regulamin został uzgodniony przez organ prowadzący z przedstawicielami

związku zawodowego ZNP w dniu ...........................................

 

Przedstawiciele związku Przedstawiciele organu prowadzącego. zawodowego ZNP

1.......................................... 1..............................................

2......................................... 2..............................................

3.......................................... 3...............................................

 

                                                     Przewodniczący Rady Gminy i Miasta

                                                                Józef Zbigniew Boszko

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-05-20 09:18:37
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-20 09:18:37
 • Liczba odsłon: 540
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674693]

przewiń do góry