UCHWAŁA Nr 24/III/2011

RADY GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

z dnia 25.01.2011r.


w sprawie zmiany uchwały nr 152/XX/09 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 10 czerwca 2009r w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy i Miasta Wyszogród pod nazwą „Gminny Zarząd Oświaty Kultury i Sportu”.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w zw. z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwala, co następuje:


§ 1


W załączniku do uchwały nr 152/XX/09 Rady i Miasta Wyszogród z dnia 10 czerwca 2009r w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy i Miasta Wyszogród pod nazwą „Gminny Zarząd Oświaty Kultury i Sportu”, wprowadza się następujące zmiany:

1) Rozdział III organy zarządzające otrzymuje brzmienie:Rozdział III. Organy zarządzające

§ 8.

1. Działalnością Gminnego Zarządu Oświaty Kultury i Sportu w Wyszogrodzie kieruje bezpośrednio Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród.

2. Burmistrz upoważniony jest do udzielenia pełnomocnictwa wskazanemu pracownikowi Urzędu do zarządzania jednostką;

4. Burmistrza w czasie jego nieobecności, doraźnie zastępuje osoba przez niego wskazana.

§ 9.

1. Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy księgowego i pracowników Zarządu.

2. Księgowy i pracownicy działają w zakresie spraw powierzonych przez Burmistrza oraz wynikających z zakresu ich obowiązków i ponoszą przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

§ 10.

1. Burmistrz reprezentuje Zarząd na zewnątrz, czuwa nad jego mieniem i jest za to odpowiedzialny.

2. Burmistrz zatrudnia oraz zwalnia pracowników Zarządu, a także pełni wobec nich funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

§ 11.

Strukturę organizacyjną Zarządu oraz podział zadań, czynności i odpowiedzialności pracowników określa regulamin organizacyjny opracowany przez Burmistrza.”

2) § 12 otrzymuje brzmienie:

§ 12. Nadzór nad Zarządem kierowanym przez osobę upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa bądź osobę wskazaną sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, który jest uprawniony do:


1/. Dokonywania przez swoje organy kontroli działalności Zarządu;

2/. Dokonywania oceny pracy osoby kierującej Zarządem;

3/. Dokonywania oceny prawidłowości wykorzystania środków przeznaczonych na działalność statutową.


3) § 16 otrzymuje brzmienie:

§ 16. Oświadczenia woli osób kierujących Zarządem, dotyczące zobowiązań finansowych winny być kontrasygnowane przez głównego księgowego.”


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2011r po uprzedniej jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta

Wyszogród


Maryś Mieszkowski


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-03-09 11:15:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-14 08:21:29
  • Liczba odsłon: 672
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2668938]

przewiń do góry