Uchwała Nr 80/X/2011

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 22.XII.2011 r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

terenu Farmy Wiatrowej „Wyszogród”


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r.,/ oraz art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm./ oraz Uchwał Nr 178/XXIV/2009 z dnia 29.12.2009r. i Nr 21/III/2011 z dnia 25.01.2011r. Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwala, co następuje

Rozdział I

Przepisy ogólne


§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy Farmy Wiatrowej „Wyszogród” zwany dalej „planem”, obejmujący części działek Nr ewid. 148/5 i 1 w obrębie Pruszczyn, Nr ewid. 151, 279, 285, 186, 200/1 i 117 w obrębie Rostkowice, Nr ewid. 362, 334, 136, 132 i 81/1 w obrębie Kobylniki oraz nr ewid. 106 w obrębie Słomin.

2. Granice obszarów objętych ustaleniami planu oznaczone są na rysunku planu sporządzonym

w skali 1:2000 stanowiącym załączniki do niniejszej uchwały.

3. Załącznikami do Uchwały są:

1) rysunki planu w skali 1:2000, stanowiące integralną część uchwały – Zał. Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6,

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – Zał. Nr 7

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy – Zał. Nr 8,

4) stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium - załącznik Nr 9

§ 2.1. Plan zawiera ustalenia dotyczące:

1) przeznaczenia terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub

różnych zasadach zagospodarowania,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu terenów,

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i obsługi komunikacyjnej,

6) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości,

7) sposoby tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów,

8) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości,

2. Plan nie określa:

1) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu w tym zakazu zabudowy,

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków,

3) granic obszarów wymagających scaleń i podziałów nieruchomości,

4) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych,

5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

 1. Na rysunku planu następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice ustaleń planu,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu oraz różnych zasadach

zagospodarowania,

3) przeznaczenie terenu.

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej Uchwały jest mowa o:

 1. planie – należy przez to rozumieć ustalenia niniejszej Uchwały wraz z załącznikami graficznymi,

 1. przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,

 1. liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu (funkcjach) i różnych zasadach zagospodarowania terenu,

 1. przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno być dominujące na przedmiotowym terenie i stanowić więcej niż 50 % ogólnej powierzchni zabudowy w obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

 1. elektrowni wiatrowej – należy przez to rozumieć budowlę techniczną wraz z niezbędnymi urządzeniami oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną stanowiącą obiekt przetwarzający energię wiatru na energię elektryczną.

 1. wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce,

 1. uciążliwości obiektów i urządzeń - należy przez to rozumieć bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi wynikający z emisji gazów, pyłów, zapachów, hałasu, promieniowania itp.,

 2. maksymalnej wysokości budowli - jest to wysokość liczona od istniejącego poziomu terenu do najwyżej położonego punktu,

 3. wskaźniku powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię pod obiektami oraz utwardzoną (dojścia i dojazdy), nie pełniącą roli biologicznej,


§ 4.1. Ustala się podział obszaru na tereny o następującym przeznaczeniu wydzielonym liniami rozgraniczającymi:

 1. tereny elektrowni wiatrowej oznaczone symbolem Ew,

 2. tereny upraw rolnych oznaczone symbolem R

 3. tereny komunikacji drogowej - dróg wewnętrznych oznaczonych symbolem Kw.

Rozdział II

Ogólne ustalenia Planu

§ 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1. Obowiązuje:

 1. przekształcanie wskazanych w planie terenów w kierunku zgodnym z ich przeznaczeniem,

 2. zapewnienie dostępu do drogi publicznej ukształtowane w sposób zgodny z przepisami odrębnymi,

 3. kształtowanie gabarytów zabudowy w sposób zgodny z ustaleniami planu,

 4. zakaz realizacji ogrodzeń przy drogach publicznych,

 5. zakaz stosowania ogrodzeń betonowych i pełnych,

 6. zachowanie ustalonych planem wskaźników i powierzchni zabudowy oraz stosownej wielkości powierzchni biologicznie czynnej,

 7. zakaz sytuowania wolnostojących trwale związanych z gruntem urządzeń reklamowych,

 8. utrzymywanie obiektów oraz stosownego do funkcji obiektu zagospodarowania działki we właściwym stanie technicznym i estetycznym,

 9. obowiązuje odpowiednie zabezpieczenie obiektu elektrowni wraz z urządzeniami towarzyszącymi przed dostępem osób postronnych.

 10. zachowanie jednolitej kolorystyki elektrowni tworzących farmę.

2. Ponadto obowiązują ustalenia z zakresu zasad zagospodarowania i kształtowania zabudowy

określone w Rozdziale III.


§ 6. Zasady ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego.

1. Ustala się:

1) w granicach objętych planem wprowadza się zakaz lokalizacji:

a) przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem przedsięwzięć ustalonych niniejszym planem oraz inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej,

2) maksymalną ochronę i utrzymanie istniejących układów zieleni wysokiej, w tym zadrzewień przydrożnych, śródpolnych i nadwodnych, cieków i związanych z nimi terenów podmokłych dla zachowania ciągłości korytarzy ekologicznych oraz zachowanie naturalnego ukształtowania powierzchni terenu,

3) przywrócenie powierzchni terenu (w tym wierzchniej warstwy gleby) zajętego tymczasowo pod prace budowlane do stanu umożliwiającego kontynuację dotychczasowego użytkowania,

4) pozostawienie pasa wolnego od posadowienia obiektów i ogrodzeń o szerokości 6m od górnej krawędzi skarpy rowów, zakaz zasypywania oraz prowadzenia prac mogących powodować zmiany stosunków wodnych,

5) zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku stosownie do klasyfikacji akustycznej terenów ustalonej w odniesieniu do przeznaczenia terenu,

 1. wyposażanie wszystkich obiektów w urządzenia zabezpieczające środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem,

 2. uporządkowaną gospodarkę odpadami – unieszkodliwianie odpadów zgodnie z przepisami z zakresu ochrony środowiska,

 3. w celu minimalizacji potencjalnego negatywnego oddziaływania realizacji elektrowni wiatrowych na środowisko przyrodnicze i krajobraz ustala się:

  1. dobieranie parametrów pracy elektrowni wiatrowej, aby nie powodowała uciążliwości w zakresie hałasu, emisji zanieczyszczen i wibracji dla terenów sąsiednich przeznaczonych pod zabudowę,

  2. przeprowadzenie badań geotechnicznych terenu przeznaczonego do posadowienia fundamentu obiektu,

  3. ograniczenie przekształceń terenu w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji,

  4. ujednolicenie kolorystyki całej Farmy Wiatrowej,

  5. przeprowadzanie okresowego monitoringu w czasie eksploatacji dotyczącego wpływu elektrowni wiatrowych na przeloty ptaków oraz pomiaru rzeczywistego poziomu hałasu w otoczeniu,

  6. prowadzenie gospodarki odpadami niebezpiecznymi zgodnie z przepisami odrębnymi,

  7. stosowanie najlepszych dostępnych technik przy realizacji inwestycji.§ 7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji.

Obowiązują następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1. Budowa sieci i urządzeń infrastruktury technicznej:

 1. wzdłuż układów komunikacyjnych w liniach rozgraniczających dróg lub poza liniami rozgraniczającymi dróg, przy zachowaniu przepisów szczególnych.

 2. z zachowaniem odpowiednich odległości od obiektów budowlanych i urządzeń uzbrojenia terenu,

 3. dopuszcza się wydzielanie działek dla potrzeb lokalizacji infrastruktury technicznej o powierzchni wynikającej z technologii.


2. utrzymanie istniejących urządzeń sieciowych onfrastruktury technicznej z możliwością ich przebudowy i rozbudowy wynikającą z potrzeb utrzymania w należytym stanie technicznym oraz zastosowania nowych technologii

4. Możliwość rozbudowy lub przebudowy istniejących urządzeń nadziemnych i podziemnych uzbrojenia terenów w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem.

3. Zaopatrzenie w wodę dla potrzeb bytowo - gospodarczych i przeciwpożarowych w oparciu o wodociąg gminny.

5. Uporządkowana gospodarka ściekowa w oparciu o szczelne zbiorniki na ścieki i okresowe wywożenie na oczyszczalnię ścieków.

6. Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych, z pasów drogowych poprzez powierzchniowe systemy odwadniające (urządzenia ściekowe, rowy). Wody opadowe odprowadzane do odbiornika powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących ochrony środowiska.

7. Zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej na warunkach technicznych ustalonych przez zarządcę sieci z zachowaniem następujących warunków:

 1. zabezpieczenie zapotrzebowania mocy elektrycznej dla elektrowni wiatrowej według bilansu zapotrzebowania mocy zgodnie z warunkami określonymi przez zakład energetyczny,

 2. przyłącza energetyczne wykonać jako kablowe, układy pomiaru energii zlokalizować w szafkach pomiarowych usytuowanych w granicach terenu Ew,

 3. stacje transformatorowe lokalizować na terenach Ew lub R; dopuszcza się wydzielenie działki pod lokalizację stacji z zapewnieniem dojazdu.

 4. budowę i przebudowę sieci oraz rozbudowę istniejących urządzeń elektroenergetycznych należy prowadzić w uzgodnieniu z właściwym zarządcą sieci,

 5. zachować odpowiednie odległości turbin (w szczególności łopaty) od przewodów elektroenergetycznych odpowiednio do wielkości napięć i zgodnie z szerokościami pasów technicznych:

  • dla linii Nn pas techniczny 20m (linia jednotorowa), 25m (linia dwutorowa),

  • dla linii SN pas techniczny 25m (linia jednotorowa), 30m (linia dwutorowa),

  • dla linii wyższych napięć powyżej 45kV – odległość końca łopaty turbiny powinna być powyżej wielkości średnicy okręgu zataczanego przez łopaty (w przypadku linii wyposażonej w tłumiki drgań) i powyżej 3 średnic w przypadku linii nie wyposażonej w tłumiki drgań.

 1. dopuszcza się budowę linii kablowej lub napowietrznej wysokiego napięcia łączącej elektrownie z systemem energetycznym,

 2. w przypadku wzrostu zapotrzebowania mocy, potrzeby rezerwowego zasilania odbiorców wymagających zwiększonej pewności zasilania oraz odbioru energii elektrycznej wytworzonej przez poszczególne elektrownie, powiązania projektowanej sieci z istniejącą realizować na podstawie odrębnych projektów w oparciu o warunki przyłączenia wydane przez zakład energetyczny,

h) realizacja oświetlenia w liniach rozgraniczających terenu Ew.


8. Zabezpieczenie w łącza telefoniczne z sieci administrowanej przez różnych operatorów.

 1. rozbudowa sieci telekomunikacyjnych zarówno w formie tradycyjnej jak i wykorzystując nowe technologie,

 2. ustala się rozwój systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych przewodowych i bezprzewodowych stosownie do wzrostu zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne,

 3. wyposażenie każdej elektrowni w odpowiednią sieć telekomunikacyjną dla potrzeb eksploatacyjnych.

9. Rozwiązanie gospodarki odpadami komunalnymi w oparciu o selektywną zbiórkę odpadów do pojemników zlokalizowanych na terenie posesji oraz na terenach ogólnodostępnych i wywóz na składowisko wg regulacji gminnych,

1) gospodarka odpadami technologicznymi wg zasad ochrony środowiska: zapobiegać powstawaniu odpadów, zapewnić odzysk i unieszkodliwianie odpadów.

10. Przebudowa bądź likwidacja istniejącej sieci drenarskiej po uzgodnieniu z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie – Oddział w Płocku,

 1. zakaz zmiany stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu, ze szkodą dla gruntów sąsiednich,

 2. obowiązuje zachowanie pasa szerokości min. 6 m od skarpy rowu wodnego wolnego od zabudowy,

 3. na terenach zmeliorowanych wykonać przebudowę sieci drenarskiej w oparciu o projekt techniczny przed realizacją inwestycji,

 4. bezwzględnemu zachowaniu podlega część systemu melioracyjnego, która przeprowadza wody melioracyjne z terenów sąsiadujących.


11. 1. Obsługę komunikacyjną terenów zapewniają drogi publiczne: krajowa Nr 50 (w kategorii drogi głównej ruchu przyśpieszonego KDGP), powiatowe (w kategorii drogi zbiorczej KDZ) i gminne (w kategorii drogi lokalnej KDL i dojazdowej KDD) poprzez wyznaczone drogi wewnętrzne Kw lub określone orientacyjnie w ramach terenów rolniczych R.

2. Rozbudowa, przebudowa i budowa systemów komunikacyjnych winna być prowadzona z zachowaniem następujących warunków:

1) Kw – drogi wewnętrzne

- szerokość w liniach rozgraniczających – min. 5m, odstępstwa zgodnie z przepisami odrębnymi i rysunkiem planu,

 • bezpośrednia obsługa terenów przyległych,

 • realizacja dróg w formie ulicy jednoprzestrzennej.

12. Ustala się następujące zasady zagospodarowania pasów drogowych wymienionych w pkt. 11.

a) dopuszcza się sytuowanie liniowych urządzeń infrastruktury technicznej,

b) odprowadzenie wód opadowych z pasów drogowych za pomocą urządzeń do powierzchniowego odwodnienia (rowy, ścieki),

c) dostosowanie warunków technicznych dróg do transportu wielkogabarytowych elementów kondtrukcyjnych

d) dopuszcza się urządzanie miejsc postojowych,

e) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi.Rozdział III

Zasady zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy

§ 8.1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolami 1Ew, 2Ew, 3Ew, 4Ew, 5Ew, 6Ew, 7Ew, 9Ew, 10Ew, 11Ew, 12Ew, 13Ew, 16Ew ustala się:

 1. funkcję podstawową – elektrownia wiatrowa,

 2. funkcje uzupełniające – obiekty i urządzenia związane z funkcją podstawową oraz urządzenia infrastruktury technicznej,

3) zakaz realizacji innych funkcji

2. zasady zagospodarowania terenu:

a) maksymalna powierzchnia w liniach rozgraniczających do 0,3ha,

b) obsługa komunikacyjna z najbliższych dróg publicznych poprzez drogi wewnętrzne,

c) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 10 % powierzchni wydzielonego terenu,

d) dopuszcza się sytuowanie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej związanej z funkcją podstawową,

e) dopuszcza się ogrodzenie terenu,

f) wskaźnik powierzchni zabudowy nie może przekraczać 70% powierzchni wydzielonego terenu, na terenach 4Ew, 5Ew, 6Ew dopuszcza się wskaźnik powierzchni zabudowanej 95% i zmniejszenie wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej,

g) dopuszcza się urządzanie miejsc postojowych i dróg technicznych.

3. zasady kształtowania zabudowy:

a) maksymalna wysokość wieży elektrowni 125m,

b) wysokość pozostałych budowli wynikająca z wymagań technologii,

c) dopuszcza się sytuowanie fundamentów elektrownie bezpośrednio przy granicy działki,

d) ograniczenie maksymalnej mocy akustycznej elektrowni do poziomu, który nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu na granicy obszarów zabudowanych,

e) ujednolicenie kolorystyki elektrowni tworzących farmę,

f) dopuszcza się wykraczanie zasięgu łopat wirnika poza granice działki, na których jest posadowiona elektrownia wiatrowa,

g) obiekty o wysokości równej i większej od 50m npt. Należy zgłaszać i uzgadniać z Szefostwem Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP

4. zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomości:

a) dopuszcza się podziały i scalenia nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 9.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem R ustala się:

 1. funkcję podstawową - tereny upraw rolnych (rolniczej przestrzeni produkcyjnej),

 2. funkcja uzupełniająca – drogi wewnętrzne, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,

2. zasady zagospodarowania terenu:

 1. tereny bez prawa zabudowy za wyjątkiem urządzeń i obiektów gospodarczych bezpośrednio związanych z użytkowaniem terenu,

 2. dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg wewnętrznych obsługujących tereny Ew i dojazdów do pól, możliwość realizacji dróg i placów montażowych,

 3. sytuowanie liniowych systemów infrastruktury technicznej wzdłuż układów komunikacyjnych w liniach rozgraniczających dróg lub poza liniami rozgraniczającymi dróg,

 4. ograniczenie przekształcania trwałych użytków zielonych na inne funkcje,

 5. dopuszcza się realizację stawów rybnych, zbiorników wodnych oraz urządzeń melioracji wodnych,

 6. dopuszcza się lokalizację urządzeń niezbędnych do pomiarów parametrów wiatru,

 7. maksymalne zachowanie zadrzewień i zakrzewień, szczególnie elementów zieleni wysokiej śródpolnej,

 8. zachowanie wskaźnika powierzchni zabudowy max. 10 % wydzielonego terenu.

3. zasady kształtowania zabudowy:

a) maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej związanej z funkcja podstawową do 9m,

b) wysokość pozostałych budowli wynikająca z wymagań technologii.

4. zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomości:

a) dopuszcza się podziały i scalenia nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi.


§ 10. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

 1. Na terenie objętym planem dopuszcza się realizację obiektów tymczasowych związanych z funkcją podstawową,

 2. dopuszcza się realizację obiektów tymczasowych, prowizorycznych w ramach zaplecza placu budowy na okres prowadzenia robót.

 3. Do czasu zabudowy i zagospodarowania zgodnie z okreslonym w planie przeznaczeniem tereny pozostają w dotychczasowym użytkowaniu.


Rozdział IV

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 11. Stawki procentowe służące naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowane uchwaleniem niniejszego planu ustala się wysokości . . %.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

§ 13. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2.Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej gminy


Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr . . . . . . . . . .

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia . .. . . . . . . . . ..


Wykaz uwag WNIESIONYCH do wyłożonego do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

terenu Farmy Wiatrowej „Wyszogród”

Lp.Data wpływu uwagi


Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi
Treść uwagi


Oznaczenie
nierucho-mości, której
dotyczy uwaga


Ustalenia projektu planu dla nierucho-mości, której
dotyczy uwaga


Rozstrzygnięcie
Burmistrza w sprawie
rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie
Rady Gminy i Miasta
Załącznik do
Uchwały nr ...................
z dnia ............................

Uwagiuwaga uwzględ-
niona

uwaga nie-uwzględ-niona

uwaga uwzględ-
niona

uwaga nie-uwzględ-niona


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.Nie wniesiono uwag


Załączniki:

 • zbiór uwag zamieszczonych w wykazie


...........................................................

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr . . . . . . . . ..

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia . . . .. . . . . . . . . ..


Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu Farmy Wiatrowej „Wyszogród” inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.


Zmian przeznaczenia gruntów rolnych na funkcję z zakresu infrastruktury technicznej – realizacja turbin wiatrowych, obiektów towarzyszących i dróg wewnętrznych w obszarze objętym planem, nie spowoduje wydatków z budżetu Gminy i Miasta. Korzystny wynik finansowy dla gminy będący skutkiem uchwalenia niniejszego planu wynika głównie z faktu, że inwestor ponosi wszystkie koszty związane z przedsięwzięciem.


Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr . . . . . . . . . . .

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia . . .. . . . . . . . . . . ..


Stwierdzenie zgodności „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Farmy Wiatrowej „Wyszogród” z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Wyszogród”


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 i art.40 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art.20 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) stwierdza się:

§ 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Farmy Wiatrowej „Wyszogród” jest zgodny z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Wyszogród”.

uzasadnienie

Tereny objęte opracowaniem „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Farmy Wiatrowej „Wyszogród” położone są na określonych w „Studium”, w ramach obszaru rolniczej przestrzeni produkcyjnej i nieużytków, terenach najkorzystniejszych dla rozwoju produkcji rolnej i terenach upraw rolnych pozostałych. Zgodnie z ustaleniami polityki przestrzennej dla strefy rolniczo-osadniczej obejmującej m.in. obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej, „na terenach strefy dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Obowiązuje zakaz lokalizacji turbin wiatrowych w istniejących i projektowanych obszarach chronionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody.”

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-03 12:41:59
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-03 12:41:59
 • Liczba odsłon: 784
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681214]

przewiń do góry