Protokół nr II/2010

z obrad II Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 30 grudnia 2010 roku.


Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

2.Złożenie ślubowania przez radnego Z. Madanego.

3.Przyjęcie porządku obrad.

4.Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

5.Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami.

6.Interpelacje i zapytania radnych.

7.Przyjęcie budżetu GiM Wyszogród na 2011 rok – podjęcie stosownej uchwały.

8.Podjęcie uchwał w sprawach:

- uzupełnienia składu Komisji Rolnictwa, Rozwoju

Gospodarczego i Budżetu,

     • wynagrodzenia Burmistrza GiM Wyszogród,

     • zmian w Statucie GiM Wyszogród,

     • ustalenia ryczałtu dla radnych,

     • ustalenia ryczałtu dla Przewodniczącego Rady GiM i Wiceprzewodniczącego Rady GiM,

     • ustalenia ryczałtu dla Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli,

     • przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Oszczędnościowego dla Samorządu GiM Wyszogród,

     • zmian w Statucie Związku Gmin Regionu Płockiego,

     • przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej,

     • zmian w budżecie GiM

  1. Sprawy różne.

  2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania

  3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

  4. Zakończenie obrad.


Punkt 1.

O godz. 10-tej Pan Przewodniczący Rady GiM o godz. 10-tej otwiera obrady II Sesji Rady GiM Wyszogród witając radnych, sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli, Pana Burmistrza GiM wraz z pracownikami Urzędu oraz Pana J. Boszko – radnego Powiatu Płockiego.

Pan Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdza, że w obradach II Sesji Rady GiM na stan 15 radnych bierze udział 15 radnych co stanowi quorum, przy którym rada GiM może podejmować prawomocne decyzje i uchwały.

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.


Punkt 2.

Pan Przewodniczący Rady GiM z upoważnienia Przewodniczącej Miejsko Gminnej Komisji Wyborczej w Wyszogrodzie wręczyl nowo wybranemu radnemu Panu Zbigniewowi Madanemu zaświadczenie o wyborze na radnego.


-2-

Pan Przewodniczący poinformował, że radny Z. Madany nie mógł przybyć na obrady I Sesji Rady GiM i nie złożył w tym dniu ślubowania. W związku z tym zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym radny Z. Madany w dniu dzisiejszym złoży ślubowanie.

Pan Przewodniczący Rady GiM odczytał rotę ślubowania. Radny Z. Madany wypowiedział słowo „Ślubuję” dodając słowa „Tak mi dopomóż Bóg”.


Punkt 3.

Do przedstawionego porządku obrad zgłoszono następujące uwagi:

Pan Przewodniczący Rady GiM proponuje zdjąć z dzisiejszego porządku obrad następujące uchwały:

 1. w sprawie zmian w Statucie GiM Wyszogród,

 2. w sprawie ustalenia ryczałtu dla radnych,

 3. w sprawie ustalenia ryczałtu dla Przewodniczącego Rady GiM oraz Wiceprzewodniczącego Rady GiM,

 4. w sprawie ustalenia ryczałtu dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.

Pan Przewodniczący poinformował, że w/w projekty uchwał zostaną rozpatrzone w późniejszym terminie.

Pani Skarbnik GiM proponuje rozpatrzenie i podjęcie 2 uchwał:

1. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie samochodu pożarniczego od gminy Leoncin dla OSP Rakowo,

2. w sprawie zmiany uchwały dot. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień tego podatku na 2011 rok.


Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli porządek obrad ze zmianami zgłoszonym przez Pana Przewodniczącego Rady GiM oraz Panią Skarbnik GiM.


Punkt 4.

W skład Komisji Wniosków i uchwał powołano następujących radnych:

1. Radny Marek Głowacki,

2. Radny Zbigniew Madany,

3. Radny Sławomir Ząbek.


Punkt 5.

Informację na temat pracy między Sesjami przedstawił Pan Burmistrz GiM.

W swoim wystąpieniu poinformował:

- o trudnej sytuacji gospodarczej w nadchodzącej kadencji,

- o konieczności poszukania środków wys. 300 – 500 tys. zł na koszty związane z akcją p- powodziową i inne nieprzewidziane wydatki,

- o braku możliwości finansowania wydatków bieżących z kredytu,

- o braku możliwości pozyskiwania środków na modernizację dróg oraz oświatę z funduszy europejskich,

Pan Burmistrz poinformował również, że środki można będzie pozyskiwać tylko z

-3-

budżetu Państwa, partnerstwa publiczno – prywatnego oraz prywatyzacji majątku.

Pan Burmistrz poinformował, że na początku lutego przedstawi pierwsze rozwiązania

dotyczące inwestycji. Rozwój Gminy to sięgnięcie po środki z zewnątrz.

W dalszej wypowiedzi Pan Burmistrz przedstawił informację na temat zrealizowanych w bieżącym roku zadań inwestycyjnych:

 • urządzenie Parku „Zamkowa” inwestycja ta została rozliczona. Pan Burmistrz poinformował, że to zadanie udało się wykonać dzięki środkom pozyskanym z Urzędu Marszałkowskiego - Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pan Burmistrz poinformował, że zaprosi Dyrektora tego Departamentu na Sesję lub posiedzenie Komisji.

 • modernizacja sieci wodociągowej ul. Rybaki i kanalizacja Starego Miasta zadanie to zostało zakończone,

 • zmodernizowano oczyszczalnię ścieków,

 • rekultywacja składowiska odpadów – jesteśmy po przetargu na to zadanie, wybrano ofertę za 664 tys. zł, koszt inwestorski wyliczony został na kwotę 1.200 tys. zł. Gmina do tego zadania dołoży tylko 100 tys. zł.

 • dla Rakowa i Drwał wydano decyzję na budowę opaski brzegowej po rozebraniu ostróg.

Pan Burmistrz poinformował również, o zagrożeniu powodziowym. Cały czas prowadzone są patrole. Znaleziono ponad 7 metrowe dziury w wałach zrobione przez bobry. Gmina wystąpiła o ich naprawę. Odpowiedziano nam, że Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych odpowiada za wały kiedy nie ma zagrożenia a kiedy jest zagrożenie to odpowiada Gmina.

Rozpoczęliśmy rozmowy z wójtami, żeby powołać Forum Gmin zagrożonych powodzią. W tym celu należałoby zorganizować konferencję, zaprosić na nią decydentów - Marszałka, Wojewodę. Poprzez takie działania wywierać wpływ, żeby w końcu się tą sprawą zajął. Wisła od 20 lat nie jest pogłębiana, w nasze rejony nie dopływają lodołamacze.

W dalszej części swojej wypowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że:

 • złożono projekt na 500 tys. zł na modernizację ulicy Wiślanej i odbudowę amfiteatru. 400 tys. zł pozyskano z LGD na zakup pływającego molo. Projekt ten uzyskał akceptację. W marcu na to zadanie będzie umowa do podpisu.

 • modernizacja przystanku autobusowego, wyburzenie obecnego zamontowanie nowej, przezroczystej wiaty, ułożenie kostki, zamontowanie monitoringu. Obecnie administratorem przystanku jest PKS. Wymówimy im umowę i Gmina będzie nim zarządzać i pobierać stosowne opłaty od użytkowników.

 • Rębowski Dom Kultury kompleksowa modernizacja remizy OSP na ogólnodostępny Dom Kultury.

 • zagospodarowanie przestrzeni przy świetlicy w Grodkowie,

 • zagospodarowanie terenu wokół Szkół w Kobylnikach - urządzenie placu zabaw, boiska przyszkolnego,

 • modernizacja Domu Strażaka w Wyszogrodzie do RPO złożono wniosek na ponad 600 tys. zł, planowane prace to przede wszystkim ocieplenie budynku,

-4-

 • zainstalowanie ogrzewania ekologicznego. Duża sala w Domu Strażaka będzie służyła społeczeństwu.

Pan Burmistrz poinformował również, że został powołany w skład Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego i będzie robił wszystko, żeby sfinalizować wspólny projekt modernizacji dróg gminnych.

LGD pozyskała środki na projekt dot. szkoleń dla osób pracujących w zakresie uzyskania prawa jazdy, kurs dla sekretarek, kurs komputerowy. Od stycznia 2011 rozpocznie się nabór na w/w kursy.


W dyskusji na temat przedstawionej informacji przez Pana Burmistrza GiM głos zabrali:

Radny J.Z Boszko pyta czy z tych kursów mogą skorzystać rolnicy.

Pan Burmistrz informuje, ze z tych kursów będą mogli skorzystać tylko pracownicy zatrudnieni poza rolnictwem. Rolnicy będą mogli skorzystać z kursów organizowanych przez MGOPS.

Radny W. Tomkiewicz pyta kiedy będą odbywać się zajęcia na tych kursach.

Pan Burmistrz informuje, że szkolenia te będą prowadzone w dni wolne od pracy i będą odbywać się na miejscu.

Radny J. Kuliński w sprawie obligacji, pyta jakim majątkiem mają one być zabezpieczone.

Pan Burmistrz informuje, że gmina wypuszczając obligacje nie wchodzi z tego powodu w zadłużenie.

Radny J. Kuliński stwierdza, że Pan Burmistrz dużo mówił o Rębowie, Kobylnikach, Grodkowie a nic nie jest planowane w Słominie, Bolinie.

Pan Burmistrz informuje, że Słomin czeka na modernizację świetlicy, ma zabezpieczone środki na ten cel w wys. 25 tys. zł. Pozostałe miejscowości mają zabezpieczone środki na najpilniejsze potrzeby w budżecie GiM.

Radny M. Głowacki pyta czy są jakieś wiadomości na temat budowy obwodnicy Rębowa.

Radny Z. Madany pyta w jakim terminie zaczną pracować Komisje Rady GiM na temat planów modernizacji dróg na naszym terenie również tych powiatowych.

Pan Jan Boszko – radny Powiatu Płockiego pyta o modernizację amfiteatru, czy nie będzie zagrożenia powodziowego tej inwestycji.

Pan Burmistrz informuje, że innego miejsca na to zadanie nie ma. Jest tam dużo miejsca i będzie modernizacja amfiteatru na bazie tego co jest.

Radny J. Z. Boszko pyta czy jest jakaś alternatywa jeśli program modernizacji 7 km dróg nie doszedłby do skutku.

Pan Burmistrz informuje, że może w tańszej technologii ale drogi te muszą być zmodernizowane.

Radny H. Więckowski pyta czy byłaby możliwość na organizację częściej i większych imprez dla naszego społeczeństwa.

Pan Burmistrz informuje, że jest to rola dużych organizacji pozarządowych, Gminy jest na to nie stać. Pan Burmistrz poinformował, że będzie

-5-

namawiał Szkoły, Związek Harcerstwa, miejscowy chór, żeby włączyli się w

organizację tego typu imprez.

Radny W. Tomkiewicz pyta co dalej z uszkodzonym fragmentem starego mostu.

Pan Burmistrz informuje, że całe molo należy do RZGW, nigdy nie zostało ono przekazane na majątek gminy. Gmina nie może nic w tym kierunku zrobić.

Może tylko Społeczny Komitet poprzez akcję charytatywną coś w tym kierunku zrobić.

Poza tym Pan Burmistrz poinformował, że jest inwestor, który przygotowuje plany i chce zainwestować w naszej miejscowości.

Radny J. Kuliński pyta czy dalej działa Fundacja powołana przez Pana G. Jachimiaka i co się stało z pieniędzmi wpłaconymi przez założycieli.

Punkt 6.

Nie zgłoszono interpelacji i zapytań.

Punkt 7.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia budżetu GiM na 2011 rok.

Pani Skarbnik GiM przedstawiła również informację na temat budżetu GiM na 2011 rok.

Treść budżetu GiM na 2011 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący rady GiM poprosił Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu radnego J. Kulińskiego o przedstawienie opinii w sprawie budżetu GiM na 2011 rok.

Pan Przewodniczący J. Kuliński informuje, że w dniu 16 grudnia odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady GiM, podczas którego radni dokonali analizy projektu budżetu GiM w wyniku której pozytywnie zaopiniowali przedstawiony dokument.

Wobec braku dyskusji na temat budżetu GiM na 2011 rok Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 8/II/2010 w sprawie przyjęcia budżetu Gminy i Miasta Wyszogród na 2011 rok.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


W tym punkcie porządku obrad przybył mieszkaniec Wyszogrodu Pan Gościcki, który zainteresowany był dochodami i wydatkami, w tym dochodami własnymi Gminy oraz dotacjami jakimi dysponuje Gmina.

Pan Przewodniczący poprosił aby Pan Gościcki zwrócił się do Urzędu na piśmie jakie informacje chciałby uzyskać i wówczas otrzyma w tej sprawie informacje.


Punkt 8.

Podjęcie uchwał:

Radny A. Woźniak przedstawia projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu


         • 6 -

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę nr 9/II/2010 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radny A. Woźniak przedstawia projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza GiM Wyszogród.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 10/II/2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza GiM Wyszogród.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radny A. Woźniak przedstawia projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Oszczędnościowego dla Samorządu Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2011-2014.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 11/II/2010 w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Oszczędnościowego dla Samorządu Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2011-2014.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radny J. Kuliński wnioskuje, żeby to co jest omawiane na komisjach, szczególnie projekty uchwał nie były komentowane poza ich posiedzeniem, dopiero po ich przyjęciu na Sesji Rady GiM.

Radny A. Woźniak przedstawia projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 12/II/2010 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 13/II/2010 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie GiM.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 14/II/2010 w

-7-

sprawie zmian w budżecie GiM.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie samochodu pożarniczego dla OSP Rakowo.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 15/II/2010 w sprawie nieodpłatnego przejęcia samochodu pożarniczego.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 233/XXXII/2010 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 16/II/2010 w sprawie zmiany uchwały nr 233/XXXII/2010 Rady GiM Wyszogród z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Punkt 9.

W sprawach różnych głos zabrali:

Pan Przewodniczący Rady GiM poinformował, że PKO ma zamiar otworzyć w Wyszogrodzie swoją placówkę. W związku z tym w miesiącu styczniu na posiedzenie Komisji Rady poprosimy przedstawicieli tego Banku, żeby przedstawili nam swoją ofertę.

Radny Z. Madany w sprawie naszej targowicy. Radny Z. Madany uważa, że ją marnujemy. Należałoby zaprosić jej ajenta, żeby poinformował co zrobił do tej pory i co planuje dalej robić. W 2011 roku należałoby ten temat rozwiązać. Może pozyskać jakieś środki na jej modernizację.

Radny J. Kuliński uważa, że tylko wymieniono ajentów a poza tym nic się nie zmieniło.

Pan Przewodniczący Rady GiM zapewnił, że będzie robione wszystko, żeby sytuację targowicy poprawić. W miesiącu styczniu Komisje będą opracowywać swoje plany pracy, w których określą swoje zakresy działania.

Pan Przewodniczący stwierdza, że wspólnie w tej Gminie uda się dużo zrobić.

Pan W. Lubiszewski – sołtys wsi Ciućkowo w sprawie awarii linii wodociągowej w Przykorach. Woda się leje cały miesiąc a później Pan Prezes Laskowski koszty niedoboru wody wliczy odbiorcom.

Pan Przewodniczący Rady GiM poprosił, żeby takie sytuacje zgłaszać jak najszybciej do Urzędu.

Pan K. Plichciński podziękował, za sprawnie prowadzoną akcję

-8-

odśnieżania na terenie naszego miasta.

Pan Jan Boszko - radny Powiatu Płockiego podziękował za zaproszenie na dzisiejszą Sesję Rady GiM. Zadeklarował konstruktywną współpracę z Samorządem Wyszogrodu oraz podziękował za poparcie w tegorocznych wyborach samorządowych.Punkt 10.

Nie zgłoszono interpelacji i zapytań.


W tym punkcie porządku obrad Komisja Wniosków i Uchwał przedstawiła wnioski

z obrad dzisiejszej Sesji:

 1. Projekty uchwał, które są omawiane na posiedzeniach Komisji Rady GiM powinny być przekazywane sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli wraz zaproszeniami na Sesję, na której mają być przyjmowane.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli do realizacji w/w wniosek.


Punkt 11.

Protokół z obrad poprzedniej Sesji przyjęto bez uwag.


Punkt 11.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący rady GiM zamyka obrady II Sesji Rady GiM Wyszogród życząc wszystkiego najlepszego w Nowym 2011 Roku.Protokołowała:

Izabela Boszko


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-01-21 09:14:44
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-21 09:14:44
 • Liczba odsłon: 679
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2672474]

przewiń do góry