Protokół nr XVIIII/2008

z obrad XVIII Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 6 lutego 2009 roku.

_______________________________________________

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Złożenie ślubowania przez radnego wybranego w wyborach uzupełniających w okręgu nr 2 w Wyszogrodzie.
 4. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 5. Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja Powiatowego lekarza Weterynarii na temat choroby Aujeszkego.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • ustalenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęć w miejscowościach Wyszogród, Kobylniki i Grodkowo,
  • ustalenia taryf za ścieki wprowadzane do gminnych urządzeń kanalizacyjnych,
  • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień na 2009 rok,
  • sprzedaży nieruchomości mienia gminnego położonego przy ul. Niepodległości w drodze bezprzetargowej,
  • przyjęcia Programu Usuwania Azbestu na terenie GiM Wyszogród do roku 2032,
  • przystąpienia do zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kobylniki,
  • zatwierdzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenów GiM Wyszogród,
  • wyrażenia zgody na realizację projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
  • ustalenia diet radnym,
  • ustalenia zryczałtowanej diety Przewodniczącemu i Wiceprzwodniczącemu Rady GiM,
  • uzupełnienia składu Komisji Rady GiM,
  • zmian w budżecie GiM.

 9. Sprawy różne.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 11. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady GiM.
 12. Zakończenie obrad.

-2-

O godz. 10-tej Pan Przewodniczący Rady GiM otwiera obrady XVIII Sesji Rady GiM , witając radnych, sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli, Pana Burmistrza i Zastępcę Burmistrza GiM wraz z pracownikami Urzędu, Dyrektorów Szkół, Kierowników Jednostek Organizacyjnych oraz zaproszonych gości i wszystkich przybyłych na dzisiejsze obrady.

W dzisiejszych obradach uczestniczy Pan Jacek Gruszczyński – Powiatowy lekarz Weterynarii oraz Pani Joanna Stelmach – Dyrektor NBS Czerwińsk Oddział Wyszogród.

Pan Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdza, ze na stan 15 radnych w obradach uczestniczy 15 radnych co stanowi quorum, przy którym Rada GiM może podejmować prawomocne decyzje i uchwały.

Punkt 2.

Pan Przewodniczący pyta czy są uwagi co do przedstawionego porządku obrad dzisiejszej Sesji.

Pan Burmistrz proponuje, żeby do dzisiejszego porządku obrad wprowadzić rozpatrzenie i podjęcie 2 uchwał:

 • w sprawie uaktualnienia Strategii Społecznej,
 • w sprawie poprawy sytuacji ekonomicznej rolników.

Proponuje również wprowadzić informację nt. działalności NBS Czerwińsk z/s w Wyszogrodzie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli proponowany porządek obrad Sesji rady GiM ze zmianami zgłoszonymi przez Pana Burmistrza GiM.

Punkt 3.

Pan Przewodniczący poinformował, że w wyborach uzupełniających radnym w okręgu nr 2 w Wyszogrodzie wybrany został Pan Mieczysław Józef Majewski. W związku z tym Pan Przewodniczący poprosił Pana M. Majewskiego o złożenie ślubowania.

Pan Przewodniczący Rady GiM odczytuje rotę ślubowania:

„ Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Pan Mieczysław Majewski wypowiada słowo „Ślubuję” dodając zdanie „Tak mi dopomóż Bóg”.

Punkt 4

W skład komisji wniosków i uchwał radni jednogłośnie „za” powołali następujących radnych:

 1. radny Mieczysław Majewski,
 2. -3-

 3. radny Jan Boszko
 4. radny Włodzimierz Łopatowski.

Punkt 5.

Informację na temat pracy między Sesjami przedstawił Pan Burmistrz GiM.

Treść informacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Brak dyskusji na temat przedstawionej informacji.

Punkt 6.

Interpelacje i zapytania zgłosili następujący radni:

Radny M. Głowacki w sprawie remontu mostu w Rębowie. Jak ten remont będzie wykonywany, czy będzie objazd, czy będzie pobudowany zastępczy przejazd obok remontowanego mostu.

Radny m. Głowacki pyta również czy złożony został wniosek w ramach Programu Odnowa Wsi.

Radny Z. Madany pyta co dalej z farmami wiatrakowymi na naszym terenie.

Radny Jan Boszko w sprawie oczyszczalni ścieków. Jest planowane 100 tys. zł zapisanych w budżecie GiM oraz 300 tys. z PROW. Modernizacja oczyszczalni jest sprawą pilną ponieważ na dzień dzisiejszy nie spełnia warunków.

Radny J. Kuliński w sprawie wysypiska śmieci, co dalej z tym składowiskiem, rośnie góra śmieci.

Pan Przewodniczący Rady GiM w związku z tegoroczną akcją powodziową zwraca uwagę na sprawę słabo przejezdnych dróg powodziowych.

Punkt 7.

Informację na temat choroby trzody chlewnej przedstawił Pan doktor Jacek Gruszczyński – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku.

W swojej wypowiedzi poinformował, że aktualnie żadne choroby zakaźne nie występują. Odnośnie choroby Aujeszkiego poinformował, że Polska jest ostatnim krajem w UE, w którym nie było programu zwalczania tej choroby. Program ten w pewnym sensie zmusza rolników do zgłaszania do Agencji i rejestracji stad trzody.

Wirus Aujeszkiego jest znany od 1958 roku. Choroba u trzody chlewnej rozprzestrzenia się poprzez naturalne krycie i drogą powietrzną. Choroba to powoduje zaburzenia w układzie rozrodczym, dużą śmiertelność i zachorowalność trzody chlewnej.

 

-4-

Program zwalczania choroby rozpoczęto 20 sierpnia 2008 roku a zakończony ma być w 2013 roku. Badania muszą być wykonane trzykrotnie, w tuczu trzody dwukrotnie.

W pierwszym próbko braniu wykryto prawie 300 stad najwięcej w gminach położonych na północnym Mazowszu.

W powiecie płońskim jest najwięcej stad chorych w woj. mazowieckim.

Następnie Pan J. Gruszczyński poinformował, że wykup zarażonych stad jest komisyjny – 3 osobowy. I prowadzony jest do stanu zerowego.

Pan J. Gruszczyński podziękował radnym Z. Budkowi i M. Głowackiemu za pracę w tej Komisji. Cena za skupowane stada jest ceną urzędową. Skup prowadzi Firma TOREX i Zakład z Wielkopolski.

Dezynfekcja pomieszczeń musi odbyć się dwa razy. Po drugiej dezynfekcji zdrowe stado może być wprowadzone po 15 dniach.

Pan J. Gruszczyński poinformował, że wirus nie jest chorobotwórczy dla człowieka. Można ubić na własne potrzeby ale musi być zbadany przez lekarza.

Odnośnie targowiska Pan J. Gruszczyński poinformował, że targowiska w Wyszogrodzie i Bodzanowie były ostatnie, które nie spełniały wymogów sanitarnych i zostały zamknięte dla handlu zwierzętami gospodarskimi. Żeby to targowisko reaktywować trzeba wykonać pewne urządzenia.

W dyskusji na temat przedstawionej informacji głos zabrali:

Radny M. Mieszkowski nawiązując do choroby Aujeskego stwierdza, że istnieje ona od 50 lat, zgadza się z teorią naukową ale nie z praktyką. Nie jest prawdą, że jest mniejsza plenność, mniejsze mioty z powodu tej choroby. Mówi to na swoim przykładzie, ponieważ jest producentem trzody i nie zauważa takich sytuacji, mioty są po 15 - 16 prosiąt. Ze swojej hodowli sprzedawał warchlaki i u tych co je kupili nie wykryto choroby. Pan M. Mieszkowski stwierdza, że Główny Lekarz Weterynarii przyznał, że przepisy są zbyt rygorystyczne. W innych krajach choroba była i tak radykalnie nie postępowano, stosowano szczepienia. Poinformował również, ze dokonał zakupu knura, który posiadał wszystkie zaświadczenia a był chory. Pan M. Mieszkowski uważa, że powinno się znaleźć jakieś inne metody walki z chorobą. Jeśli stada zostaną zlikwidowane nikt nie będzie w stanie ich odtworzyć.

Pan M. Mieszkowski uważa, że forma pobierania próbek nie jest prawidłowa. Nie wiadomo, kto to robi i jak jest pobierana.

Radny J. Kuliński pyta ile próbek pobiera się od 1 sztuki trzody chlewnej.

Radny Z. Madany uważa, ze 75 % rolników nie wróci do hodowli świń. Jest to choroba wymyślona przez Unię. Rolnictwo jest w dołku.

-5-

Uważa, ze należałoby podjąć szczepienia a nie wybijać stad. Jeśli nie ma zagrożenia dla ludzi to stada te nie powinny być wybijane.

Pan dr Jacek Gruszczyński informuje, że polskie przepisy obowiązują i według nich wybrano metodę walki z tą chorobą poprzez ubój. Szczepienia to nie jest wyleczenie stada.

Pan J. Gruszczyński informuje również, że zgłoszono postulat, żeby zmodyfikować te przepisy, żeby na czas walki z chorobą zakazać naturalnego krycia a wprowadzić tylko sztuczną inseminację. Żeby szczepić całe stada a potem doszczepiać.

Pan W. Kowalski – sołtys wsi Rakowo pyta jak się wycenia stada zarodowe.

Pan J. Gruszczyński informuje, ze jeśli jest dokumentacja to tak jak zarodowe.

Pan W. Lubiszewski zgłosił problem warunków załatwiania spraw w Powiatowym Biurze Weterynarii – brak parkingu, ciasno na korytarzu. Poza tym poinformował, że zgłosił się do Biura z pełną dokumentacją i nie uzyskał zaświadczenia. Odesłano go do lek. Wet. w Wyszogrodzie.

Pan Burmistrz podziękował Panu dr Jackowi Gruszczyńskiemu za przybycie i przedstawienie informacji oraz poinformował, ze za chwilę wspólnie z Panem doktorem udadzą się na targowisko miejskie w celu ustalenia co trzeba wykonać, żeby to targowisko uruchomić w zakresie handlu zwierzętami gospodarskimi.

Następnie w tym punkcie porządku obrad głos zabrała Pani Joanna Stelmach – Dyrektor NBS Czerwińsk O/Wyszogród.

W swojej wypowiedzi poinformowała, że kryzys w pewnym stopniu dotknie nasz Bank ale nie w takim jak banki światowe. Pani Dyrektor poinformowała, ze nie inwestują w ryzykowne inwestycje.

Poza tym Pani Dyrektor poinformowała, że Bank wypłacił 2.213 tys. zł kredytów klęskowych. Pozyskano nowe środki na kredyty klęskowe, które będą wypłacane do końca czerwca br. Obniżek stóp procentowych nie będzie jest dalej tak jak było 3,5 %. NBS Czerwińsk udzielił najwięcej kredytów preferencyjnych. Pani Dyrektor zachęcała rolników do korzystania z kredytów krótko obrotowych, niskooprocentowanych, kredytów dla przedsiębiorców, kredytów konsumenckich. Pani Dyrektor poinformowała, że oferty bankowe są ciągle udoskonalane – usługi SMS, home bank. Umowy z bankiem są wiarygodne, bez chwytów reklamowych. Środki klientów są bezpieczne. Poza tym Bank w miarę możliwości sponsoruje instytucje, organizacje i stowarzyszenia. Dużym zainteresowaniem cieszył się zorganizowany przez Bank konkurs plastyczny.

 

-6-

Radny M. Mieszkowski nawiązując do wypowiedzi Pani Dyrektor Banku stwierdził, że nie jest to taki bank przyjazny klientom. Podał fakt na swoim przykładzie. Syn ubiegał się o kredyt w naszym Banku i przy omawianiu umowy była mowa o 2 % prowizji od zaciągniętego kredytu. Podpisał przygotowaną umowę już jej nie czytając. Potem okazało się, że w umowie jest jeszcze raz wpisana prowizja 0,5 % co rok. Uważa, że został oszukany przez Bank. Pyta za co płaci te 0,5 %. Uważa, że jest to niezgodne z przepisami.

Poza tym Pan M. Mieszkowski stwierdził, że nie dopisano udziału oraz na początku konto emerytalne było bezpłatne a teraz prowadzone jest za odpłatnością.

Radny M. Mieszkowski uważa, ze oddzielna Sesja powinna być poświęcona działalności NBS Czerwińsk.

Radny M. Głowacki stwierdza, ze również jest udziałowcem Banku i nie zauważył takich sytuacji o których mówił Pan Mieszkowski. Sprawa prowizji jest zawsze negocjowana między klientem a Bankiem. Mimo pojedynczych przypadków ogólnie jesteśmy zadowoleni z obsługi i działalności Banku.

Punkt 8.

Podjęcie uchwał.

Radna E. Biernat przedstawia projekty uchwał:

 • w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęć w miejscowościach Wyszogród, Grodkowo i Kobylniki,
 • w sprawie ustalenia taryf za ścieki wprowadzane do gminnych urządzeń kanalizacyjnych,

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 wody pobieranej ze zbiorczych urządzeń wodociągowych dla ZGKiM Spółka z o.o. w Wyszogrodzie.

W dyskusji na temat przedstawionych projektów uchwał głos zabrali:

Radny J. Kuliński pyta z jakich środków budżetowych będzie dopłacała gmina 20 gr do 1 m3 wody.

Radny M. Głowacki stwierdza, że jest przeciw tej podwyżce. Uważa, że obecna cena 1,90 zł jest ceną wysoką. Jest to podwyżka 20 gr indywidualny odbiorca i 20 gr z budżetu gminy. Umarzany dla Spółki podatek i dopłata z budżetu to jest suma ponad 130 tys. zł. Jest to bardzo

-7-

duża suma. Radny M. Głowacki stwierdza, ze stworzyliśmy spółkę a kosztuje ona nas dużo więcej. Pan Prezes na pewno powie, że ma trudną

sytuację ale co mają powiedzieć rolnicy – wzrost podatków, wzrost ceny

wody

Radny Z. Madany stwierdza, ze również jest przeciwko tak drastycznej podwyżce. Pyta jaki produkt rolniczy zdrożał a wprost przeciwnie wszystko staniało i jeszcze nie ma gdzie ich sprzedać.

Pan Z. Laskowski – Prezes Zarządu ZGK Spółka z o.o mówi, że już nie będzie mówił, że sytuacja Zakładu jest zła ponieważ to wszystko widać i słychać. Żałuje, że radni nie zapoznali się z tabelami kalkulacji cen. Energia elektryczna wzrosła, wszystkie inne koszty również. Pan Z. Laskowski stwierdza, że proponowana cena wody jest niezgodna z wnioskiem taryfowym. W związku z tym można się spodziewać gorszej wody. Pan Z. Laskowski informuje, że później musi poczynić uzgodnienia i podjąć jakieś kroki w tej sprawie.

Radny J. Kuliński pyta jaką wodę pijemy.

Radny Jacek Janczak uważa, ze sprawa cen wody dyskutowana była na Komisjach i proponuje, żeby czas wypowiedzi nie przekraczał 30 sekund.

Radny J. Kuliński stwierdza, że radnym na Sesjach nie można zamykać ust. Uważa również, że w tej sprawie powinni sołtysi dostać materiały – kalkulacje cen.

Sołtys wsi Grodkowo stwierdza, że sołtysi powinni być wcześniej zapoznani z tymi dokumentami.

Pan Burmistrz GiM stwierdza, że wszyscy musimy podejmować decyzje niepopularne. Informuje, ze SUW w Grodkowie trzeba zamknąć i remontować. Pan Burmistrz poprosił o podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę bo skutek może być tragiczny. Odbyły się dwa posiedzenia Komisji, obrady Sesji z tego powodu były odkładane. Pan Burmistrz poprosił o odpowiedzialność i o zrozumienie sytuacji i podjęcie decyzji w tej sprawie tak jak było zaopiniowane na Komisjach.

Pan Burmistrz poprosił o zakończenie dyskusji i głosowanie przedstawionych uchwał.

Pan Przewodniczący zarządza głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Radni w głosowaniu jawnym 11 głosów „za”, 4 głosy „przeciw” / radni Marek Głowacki, Zbigniew Madany, Zbigniew Budek, Wojciech Janczak/ przyjęli Uchwałę nr 123/XVIII/2009 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący zarządza głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

-8-

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący” /radny Z. Madany/ przyjęli uchwałę nr 124/XVIII/2009 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący zarządza głosowanie projektu uchwały w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 wody ze zbiorowych urządzeń wodociągowych dla ZGKiM Spółka z o.o. w Wyszogrodzie.

Radni w głosowaniu jawnym 12 głosów „za”, 3 głosy „przeciw” /radni Zbigniew Madany, Wojciech Janczak, Marek Głowacki”/ przyjęli Uchwałę nr 124/XVIII/2009 w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 wody ze zbiorowych urządzeń wodociągowych dla ZGKiM Spółka z o.o.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

O godz. 12.30 Pan Przewodniczący ogłasza 15 minutową przerwę w obradach.

Wznowiono obrady.

Dalszy ciąg punktu 8 porządku obrad. – podjęcie uchwał.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień na 2009 rok.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 126/XVIII/2009 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień na 2009 rok.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia gminnego przy ul. Niepodległości w drodze bezprzetargowej.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 127/XVIII/2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia gminnego położonego przy ul. Niepodległości w drodze bezprzetargowej.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Usuwania Azbestu na terenie GiM Wyszogród na lata 2008 – 2032.

-9-

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 128/XVIII/2009 w sprawie przyjęcia Programu Usuwania

Azbestu na terenie GiM Wyszogród na lata 2008 – 2032.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kobylniki gm. Wyszogród.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 129/XVIII/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kobylniki gm. Wyszogród.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Wyszogród.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 130/XVIII/2009 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Wyszogród.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 –2013.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 131/XVIII/2009 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie ustalenia diet radnym.

W dyskusji na temat przedstawionej uchwały głos zabrali:

-10-

Radny J. Kuliński uważa, ze w czasie kryzysu nie powinniśmy sobie podnosić diet. Radny J. Kuliński informuje, że sołtysi za swoją pracę otrzymują tylko 90 zł kwartalnie i nie mają podwyższane od kilku lat.

Radny M. Mieszkowski również uważa, że diety nie powinny być podnoszone chociażby ze względu na to, że Pan Burmistrz ogłosił, że nie będzie żadnych podwyżek dla pracowników Urzędu. Uważa, ze radnym nie jest się z chęci zysku tylko z zamiłowania.

Radny M. Mieszkowski stwierdza, ze niektórzy radni tak głosują, że jeśli dotyczy to ich to są „za”, a jeśli przeciw nim to głosują na nie.

Radny Z. Madany uważa, ze każdy głosuje za siebie i te pieniądze niczego nie rekompensują.

Wobec braku dalszej dyskusji Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym 8 głosów „za”, 7 głosów „przeciw” /radni. M. Mieszkowski, J. Kuliński, A. Woźniak, J. Janczak, W. Łopatowski,

W. Baryt, M. Majewski/ przyjęli Uchwałę Nr 132/XVIII/2009 w sprawie ustalenia diet radnym.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy i Miasta.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym 9 głosów „za”, 6 głosów „przeciw”/radni M. Mieszkowski, J. Kuliński, A. Woźniak, J. Janczak, W. Łopatowski, M. Majewski/ przyjęli Uchwałę Nr 133/XVIII/2009 w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy i Miasta.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady GiM na 2009 rok.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 134/XVIII/2009 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady GiM Wyszogród na 2009 rok.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady GiM.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

-11-

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 135/XVIII/2009 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady GiM.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rady GiM.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 136/XVIII /2009 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rady GiM.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie pokrycia wydatków z nadwyżki wolnych środków pieniężnych 2008 roku.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 137/XVIII/2009 w sprawie pokrycia wydatków z nadwyżki wolnych środków pieniężnych 2008 roku.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie GiM na 2009 r.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę Nr 138/XVIII/2009 w sprawie zmian w budżecie GiM na 2009 rok.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2006 – 2015.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 139/XVIII/2009 w sprawie aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2006 –2015.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie poprawy sytuacji ekonomicznej rolnków.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę Nr 140/XVIII/2009 w sprawie poprawy sytuacji ekonomicznej rolników.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

-12-

Punkt 9.

W sprawach różnych głos zabrali:

Radny Jan Boszko w sprawie poszerzenia bazy naszego Przedszkola . W roku bieżącym 16 dzieci nie zostało przyjętych do Przedszkola. Zgodnie z nową ustawą wszystkie pięciolatki będą musiały iść do przedszkola i żeby nie było problemu z miejscami dla tych dzieci.

Pan K. Plichciński stwierdza, że nie było pieniędzy na odśnieżanie, nie ma pieniędzy na podwyżki w szkole a skąd znalazły się pieniądze na podwyżki diet.

Pan W. Lubiszewski – sołtys wsi Ciućkowo stwierdza, że cena wody pobieranej z Małej Wsi nie uległa zmianie i wynosi 1,50 i w związku z tym pyta jaką cenę będą płacić mieszkańcy naszej gminy, którzy pobierają wodę z ujęć Gminy Mała Wieś.

Punkt 10.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzielił Pan M. Bieniek – Z-ca Burmistrza GiM.

Odnośnie remontu mostu w Rębowie Pan M. Bieniek poinformował, że Urzędowi nie jest znany sposób jego remontu i wykonanie zastępczego przejazdu. Zapytano Urząd czy bylibyśmy skłonni udostępnić drogę zastępczą. Na to gmina się nie zgodziła.

W ramach projektu Odnowa wsi – przygotowywany jest wniosek na modernizację Parku Zamkowa.

Odnośnie modernizacji oczyszczalni ścieków Pan M. Bieniek poinformował, że zapisane w budżecie GiM 105 tys. zł obligatoryjnie musimy wykorzystać na ten cel, ponieważ musielibyśmy tą kwotę zwrócić. W tym roku planowana jest zmiana systemu napowietrzania.

Składowisko odpadów do 2009 roku będzie funkcjonowało a z końcem 2009 roku zostanie zamknięte.

Pani B. Dominikiewicz poinformowała, że składowisko odpadów i oczyszczalnia ścieków jest na etapie środowiskowej. Wniosek o rekultywacje składowiska został zrobiony.

Punkt 11.

Protokół z obrad poprzedniej Sesji został przyjęty bez zmian i uwag.

W tym punkcie porządku obrad Radny M. Majewski przedstawił wnioski z obrad XVIII Sesji Rady GiM:

1. Wystąpić do odpowiednich służb z wnioskiem o nie likwidowanie stad trzody chlewnej, u których stwierdzono chorobę Aujeskego.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli w/w wniosek.

-13-

2. Pozyskać środki finansowe na szczepienia ochronne w związku z chorobą trzody chlewnej.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli w/w wniosek.

3. Zaplanować wspólne posiedzenie Komisji Rady GiM na temat działalności NBS Czerwińsk z/s w Wyszogrodzie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli w/w wniosek.

4. Wszystkie problemy omawiać i ustalać na posiedzeniach Komisji Rady a nie na Sesji.

W/w wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za”.

5. Wystąpienia radnych ograniczyć do 30 sekund.

W/w wniosek 12 głosami „przeciw”, 2 głosy „za” i 1 głosem „wstrzymującym” został odrzucony.

6. Materiały na Sesję przekazywać sołtysom.

W/w wniosek przyjęto jednogłośnie „za”.

7. Czynić starania o poszerzenie bazy lokalowej dla miejscowego przedszkola samorządowego.

W/w wniosek przyjęto jednogłośnie „za”.

Punkt 12.

O godz. 14-tej Pan Przewodniczący zamyka obrady XVIII Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród.

 

Protokołowała:                                              Przewodniczący Rady Gminy i Miasta

Izabela Boszko                                                            Wyszogród

                                                                          Józef Zbigniew Boszko

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-04-24 12:34:23
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-24 12:34:23
 • Liczba odsłon: 540
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674544]

przewiń do góry