CKW1.2.2013                                                                                  

 

Wyszogród, 30 kwietnia 2013 r.

 

 

 

 

Zakończenie konkursu ofert nr 1/2013 r.

na zadanie:

 

 

Dzierżawa terenu przy ul. Wiślanej w Wyszogrodzie – działki nr 1076 (pow. ok. 0,1 ha) pod organizację małej gastronomii i ogródka piwnego w okresie 36 m-cy.

 

 

Zgodnie z pkt. 17 regulaminu konkursu ofert nr 1/2013, - „Konkurs uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli na konkurs nie wpłynęła żadna oferta lub jeżeli żaden z uczestników konkursu pisemnego nie zaoferował stawki czynszu wyższej od wywoławczej, a także jeżeli Komisja Konkursowa nie wybrała żadnej oferty”, postanawia się niniejszym zakończyć konkurs wynikiem negatywnym z powodu nie wpłynięcia żadnej oferty w wyznaczonym terminie.

 

Mariusz Bieniek

 

Burmistrz Gminy i Miasta

Wyszogród

 
 

 

 CKW1.2.2013                                                                                  

 

Wyszogród, 22 kwietnia 2013 r.

 

 

 

 

 

Konkurs ofert nr 1/2013

 

Centrum Kultury ,,Wisła” w Wyszogrodzie zaprasza do składania oferty na:

 

Dzierżawę terenu przy ul. Wiślanej w Wyszogrodzie – działki nr 1076 (pow. ok. 0,1 ha – zgodnie z załącznikiem graficznym) pod organizację małej gastronomii i ogródka piwnego w okresie 36 m-cy.

                                                                   

 

Opis zamówienia

 

Termin składania ofert: 30 kwietnia 2013 r.

 

Miejsce składania ofert: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, kancelaria ogólna (pok. nr 4);

 

Forma składania ofert: pisemna, oferty w zamkniętej kopercie z napisem „Dzierżawa terenu przy
ul. Wiślanej”, zgodnie z warunkami konkursu ofert;

 

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są w: Centrum Kultury ,,Wisła”, ul. Płocka 12  w Wyszogrodzie tel. (024) 231 21 79 oraz regulaminie konkursu ofert;

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z regulaminem konkursu ofert oraz regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 14000 euro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu ofert nr 1/2013

 (szczegółowy opis zamówienia)

 

1.       Konkurs ofert przeprowadza się zgodnie z niniejszym regulaminem konkursu ofert.

 

2.       Konkurs ogłasza, organizuje i przeprowadza Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, który powołuje w drodze zarządzenia Przewodniczącego i członków Komisji Konkursowej.

 

3.       Przedmiotem konkursu ofert jest dzierżawa nieruchomości gruntowej będącej we władaniu Gminy i Miasta Wyszogród, położonych w przy ul. Wiślanej (działka nr 1076, pow. ok. 0,1 ha – zgodnie z załącznikiem graficznym).

 

4.       Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi: 300,00 zł netto miesięcznie (słownie: trzysta złotych 00/100).

 

5.       Do konkursu przystępuje się poprzez złożenie oferty. Oferty mogą składać wszystkie podmioty deklarujące spełnienie łącznie poniższych warunków:

- posiadanie uprawnienia do prowadzenia działalności gastronomicznej co najmniej 1 rok, przed złożeniem oferty;

- oświadczenie o spełnieniu wszelkich wymogów sanitarnych dla planowanej małej gastronomii  
i ogródka piwnego - wymogi w zakresie warunków sanitarnych i zasad przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie środkami spożywczymi (rozp. Ministra Zdrowia w sprawie warunków sanitarnych oraz zasad przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie środkami spożywczymi, używkami i substancjami dodatkowymi dozwolonymi (Dz. U. nr 30, poz. 377 ze zm.), dotyczące terenu, zabudowy, instalacji, oświetlenia, wentylacji, rozmieszczenia funkcji, toalet, wody pitnej i na potrzeby gospodarcze, itd.;

- dbałość o czystość na dzierżawionym terenie (ponoszenie opłat związanych z wywozem śmieci);

- poniesienie kosztów przyłącza wodnego, zgodnie z kosztorysem wykonanym dnia 15 kwietnia 2013 r.,
w zamian za zwolnienie z opłat dzierżawy do wysokości kosztów przyłącza w kolejnych okresach rozliczeniowych; 

- poniesienie kosztów mediów;

- zapewnienie bezpieczeństwa dla klientów;

- współpraca z Centrum Kultury ,,Wisła” podczas trwania imprez kulturalno -  rozrywkowych;

- konsultacja z Centrum Kultury ,,Wisła” przy wprowadzaniu jakichkolwiek zmian.

 

6. Oferta powinna zawierać:

a) imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy oraz jej siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, w przypadku firmy upoważnienie do jej reprezentowania;

b) datę sporządzenia oferty;

c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem i warunkami konkursu ofert (pkt. 5)  i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

d) określony miesięczny czynsz (kwotowo i słownie) jaki oferent zamierza uiszczać za dzierżawę nieruchomości gruntowej, wyższy od stawki wywoławczej, i sposób jego zapłaty;

e) dokument potwierdzający prowadzenie działalności gastronomicznej;

f) podpis oferenta.

7. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, kancelaria ogólna (pok. nr 4) w zamkniętej kopercie z napisem „Dzierżawa terenu przy ul. Wiślanej”, w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r., do godz. 10.00

 

8. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, sala ślubów (pok. nr 6) w terminie - dnia 30 kwietnia 2013 r., o godz. 10.15

 

9. Komisja Konkursowa:

- stwierdza liczbę otrzymanych ofert, otwiera koperty z ofertami i odczytuje ich treść;

- przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów;

- weryfikuje oferty;

 

10. Komisja Konkursowa odmawia zakwalifikowania ofert, które:

- zostały zgłoszone po terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o konkursie;

- nie zawierają danych określonych w pkt. 6 niniejszego regulaminu;

- nie zawierają daty sporządzenia oferty;

- nie zawierają wyrażonej kwotowo i słownie, oferowanej stawki czynszu dzierżawnego oraz sposobu jego zapłaty;

- są nieczytelne, budzą wątpliwości, co do ich treści, rzetelności danych, lub zawierają przeróbki i skreślenia;

- są ofertami warunkowymi;

 

11. Komisja Konkursowa:

- dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert;

- sporządza protokół z konkursu, podając w nim rozstrzygnięcie konkursu wraz z uzasadnieniem;

 

12. Przy wyborze oferty Komisja Konkursowa kieruje się wysokością oferowanej stawki czynszu dzierżawnego oraz oświadczeniem o spełnieniu warunków konkursu, wymienionych w pkt. 5, niniejszego regulaminu.

 

13. W przypadku złożenia równorzędnych ofert Komisja Konkursowa organizuje dodatkowy konkurs ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. O terminie dodatkowego konkursu Komisja zawiadomi ww. oferentów ustnie lub, w przypadku ich nieobecności, pisemnie.

 

14. O rozstrzygnięciu konkursu oferenci zostaną powiadomieni w formie pisemnej, na stronie www Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród.

 

15. Warunki współpracy z podmiotem wyłonionym w drodze konkursu będą określone w umowie dzierżawy.

 

16. Podmiot wyłoniony w drodze konkursu, na usytuowanie ogródka piwnego na przedmiotowym terenie, obowiązany jest do uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń i dokumentów, dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej.

 

17. Konkurs uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli na konkurs nie wpłynęła żadna oferta lub jeżeli żaden z uczestników konkursu pisemnego nie zaoferował stawki czynszu wyższej od wywoławczej, a także jeżeli Komisja Konkursowa nie wybrała żadnej oferty.

 

18. Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego konkursu lub zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

19. Załącznikami do niniejszego regulaminu są: formularz ofertowy oraz mapka sytuacyjna (załącznik graficzny).

 

Burmistrz

Gminy i Miasta Wyszogród

 

Mariusz Bieniek

 

Nr sprawy CKW.1.2.2013

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu ofert nr 1/2013

 

 

 

...............................................                                                                       …………………………………………………

(pieczęć wykonawcy)                                                                                                              (data)

 

 

OFERTA

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................

 

działając w imieniu i na rzecz :

.........................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

 

..........................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

 

REGON...................................................... Nr NIP ............................................................

 

Nr konta bankowego: ......................................................................................................

 

nr telefonu ........................................................................ nr faxu ..................................

 

e-mail ..............................................................................   nr KRS(EDG) ………………………

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie ofert nr 1/2013

składam(y) niniejszym ofertę na:

 

Dzierżawę terenu przy ul. Wiślanej w Wyszogrodzie – działki nr 1076 (pow. ok. 0,1 ha – zgodnie z załącznikiem graficznym) pod organizację małej gastronomii i ogródka piwnego w okresie 36 m-cy.

 

Cena jednostkowa netto czynszu dzierżawnego ………………………………… /miesięcznie.

 

Cena jednostkowa brutto czynszu dzierżawnego …………………………………/miesięcznie.

 

tj. łącznie wartość netto .............................................. zł (słownie: ............................................

.....................................................................................................................................................)

podatek VAT – ..................... % tj. ............................................... zł (słownie: .....................................................................................................................................................)

co stanowi łącznie cenę brutto ................................ zł (słownie: .....................................................

.....................................................................................................................................................)

 

Cena brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.

 

 

 

 

 

 

2. Oświadczam(y), że:

 

1) posiadamy uprawnienia do prowadzenia działalności gastronomicznej co najmniej 1 rok, przed złożeniem niniejszej oferty;

 

2) spełniamy wszelkie wymogi sanitarnych dla planowanej małej gastronomii  i ogródka piwnego - wymogi w zakresie warunków sanitarnych i zasad przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie środkami spożywczymi (rozp. Ministra Zdrowia w sprawie warunków sanitarnych oraz zasad przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie środkami spożywczymi, używkami i substancjami dodatkowymi dozwolonymi (Dz. U. nr 30, poz. 377 ze zm.), dotyczące terenu, zabudowy, instalacji, oświetlenia, wentylacji, rozmieszczenia funkcji, toalet, wody pitnej i na potrzeby gospodarcze, itd.;

 

3) zapewnimy dbałość o czystość na dzierżawionym terenie (poniesiemy opłaty związane
z wywozem śmieci);

 

4) poniesiemy koszty przyłącza wodnego, zgodnie z kosztorysem wykonanym dnia 15 kwietnia 2013 r., w zamian za zwolnienie z opłat dzierżawy do wysokości kosztów przyłącza w kolejnych okresach rozliczeniowych; 

 

5) poniesiemy kosztów mediów;

 

6) zapewnimy bezpieczeństwo dla klientów;

 

7) zobowiązujemy się do współpraca z Centrum Kultury ,,Wisła” podczas trwania imprez kulturalno -  rozrywkowych;

 

8) zobowiązujemy się do konsultacji z Centrum Kultury ,,Wisła” przy wprowadzaniu jakichkolwiek zmian.

 

9) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert;

 

 

Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.

 

 

 

Na ofertę składają się :

1. formularz ofertowy;

2. dokument potwierdzający prowadzenie działalności gastronomicznej;

 

 

 

 

..............................., dn. ...............................                           .....................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych

do reprezentacji wykonawcy

 Mapa


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-04-24 12:10:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-30 15:20:36
  • Liczba odsłon: 829
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674843]

przewiń do góry