OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT

Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród

Zaprasza do składania ofert na:

 

„PRACE ARCHEOLOGICZNE NA GÓRZE ZAMKOWEJ W WYSZOGRODZIE”

 

Wyszogród , dnia 4 sierpnia 2014   r.


Zamawiający:

 

Nazwa: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

Adres pocztowy:  ul. Rębowska 37,

Miejscowość: Wyszogród

Kod pocztowy: 09-450

Województwo: mazowieckie

Telefon: 024 23 11 020

Faks: 024 23 11 024.

Adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: https://ugimwyszogrod.bip.org.pl/

Tytuł Projektu:

 

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy i Miasta Wyszogród w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego RPO WM 2007 – 2013, Numer Projektu: RPMA.06.02.00-14-017/13.

 

Tytuł zamówienia: Zadanie w ramach projektu

PRACE ARCHEOLOGICZNE NA GÓRZE ZAMKOWEJ W WYSZOGRODZIE

Przedmiot zamówienia:

W ramach realizacji zadania przewiduje się:

1.       Przygotowanie terenu do prac badawczych; wycinka drzew i krzewów, przygotowanie roboczego wejścia na teren badań, zabezpieczenie terenu.

2.       Badania wstępne, analiza zdjęć lotniczych terenu, analiza przekazów źródłowych.

3.       Odsłonięcie i rozpoznanie wraz z określeniem chronologii układu nawarstwień kulturowych.    

4.       W przypadku odkrycia - rozpoznanie chronologii nawarstwień wyeksplorowanych murów budynków murowanych oraz kurtyn obwodowych lub innych budynków.

5.       Wykonanie ekspozycji EKOMUZEUM.

§  Eskpozycja EKOMUZEUM powstanie na obszarze ok. 16 m2, którego celem będzie prezentacja historii wzgórza zamkowego w Wyszogrodzie. W przypadku natrafienia na elementy murów, dziedzińca itp. przygotowanie ich do ekspozycji z wyłączeniem konserwacji.

§  EKSPOZYCJA w częściach dotyczących murów obronnych: planuje się, że wykonanie ekspozycji może być wykonane na  powierzchni i   głębokości przekraczającej  3 m, przy czym w takim przypadku w ramach zadania należało będzie wykonać zabezpieczenie barierkami.

6.       W ramach prac archeologicznych odnowione zostaną drewniane i metalowe elementy bunkrów typu Tobruk zlokalizowane na Górze Zamkowej  z uwzględnieniem rekonstrukcji ich wyposażenia i uzbrojenia, przy czym rekonstrukcja uzbrojenia i wyposażenia realizowana będzie dla 1 bunkra.

7.       Sporządzenie dokumentacji badawczej zgodnie ze standardami zawartymi w Rozporządzeniu nr 987 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r.

8.        Sporządzenie inwentaryzacji znalezionych zabytków ruchomych i przeprowadzenie ich wstępnej konserwacji.

9.       Zmagazynowanie odnalezionych zabytków ruchomych celem zabezpieczenia ich do czasu powstania stałej ekspozycji w budynku Muzeum w Wyszogrodzie

10.    Przekazanie po jednym egzemplarzu każdego rodzaju dokumentacji do Muzeum w Wyszogrodzie.

11.    Przekazywanie bieżących informacji w celu zamieszczenia na profilu internetowym Muzeum

12.    Wykonanie scenariusza wystawy stałej ilustrującej prace archeologiczne na Górze Zamkowej

13.    Zakładana liczba stanowisk archeologicznych: 1

 

Ponad to do wykonawcy należy:

1.       Uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badań we właściwym miejscowo Urzędzie Ochrony Zabytków

2.       Prowadzenie prac zgodnie z uzyskaną decyzją zezwalającą na prowadzenie tych prac

3.       Organizacja i zabezpieczenie  terenu badań

4.       Organizacja ruchu i oznakowanie terenu badań

5.       Odtworzenie wszelkich zniszczeń związanych z pracami ziemnymi

6.       Usunięcie wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji zadania

7.       Badania archeologiczne prowadzone będą przy użyciu sprzętu własnego Wykonawcy

8.       Jeżeli podczas  badań konieczna będzie wykonanie przyłączy tymczasowych [woda, energia]  lub instalacja urządzeń, Wykonawca wykona je na własny koszt z materiałów dopuszczonych do  obrotu i stosowania w budownictwie 

9.       Pokrycie kosztów mediów wykorzystywanych przez Wykonawcę podczas realizacji badań

10.    Pokrycie koszów pobytu zespołu badawczego

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz obowiązki Wykonawcy opisano we wzorze Umowy stanowiącej załącznik Nr 2 do Ogłoszenia.

Termin realizacji zamówienia:

30 listopada  2014 r., przy czym:

§  terenowe prace archeologiczne zostaną zakończone do 25.11.2014 r.

§  dokumentacja badawcza oraz scenariusz wystawy stałej zostaną zakończone do 30.11. 2014 r.

 

Zasady odbioru przedmiotu zamówienia opisano we wzorze Umowy stanowiącej załącznik Nr 2 do Ogłoszenia.

Kryterium oceny:

Kryterium najniższej ceny:  100% cena.

Miejsce składania ofert:

 Kancelaria Ogólna Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

Forma złożenia ofert:

Pisemna. Wykonawcy przedstawiają ofertę na Formularzu oferty – Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia.

 

1.     Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

2.     Wszystkie strony oferty muszą być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i kolejno ponumerowane, począwszy od numeru 1 na pierwszej stronie oferty.

3.     Kartki oferty muszą być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację.

4.     Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

5.     Oferta musi być umieszczona w dwóch kopertach.

6.     Koperta zewnętrzna musi być zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz musi posiadać oznaczenia:

Oferta na: PRACE ARCHEOLOGICZNE NA GÓRZE ZAMKOWEJ W WYSZOGRODZIE

Nie otwierać przed: 12 sierpnia  2014 r., godz. 12.00

7.    Koperta wewnętrzna oprócz opisu j.w. musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby Zamawiający mógł ją odesłać w przypadku stwierdzenia, że została złożona po terminie.

Wymagane Załączniki do Oferty:

§  Dokument rejestrowy [KRS, EDG, inny równoważny dokument rejestrowy]

§  Pełnomocnictwo do złożenia oferty – jeśli oferta nie jest podpisana przez osoby wskazane w dokumencie rejestrowym

§  Wykazy i oświadczenia wskazane w formularzu oferty i stanowiące załączniki do niej.

Termin złożenia ofert:

 

Termin związania ofertą:

Termin złożenia oferty:  12 sierpnia  2014 r. do godz. 12.00

 

Termin związania ofertą: 30 dni

Wymagania dla wykonawców

 

1.   Wykonawca powinien dysponować co najmniej 7 osobowym  zespołem badawczym  posiadającym doświadczenie w  pracach wykopaliskowych na stanowiskach średniowiecznych na obszarze północnego Mazowsza, przy czym:

a.    Prowadzący badania powinien posiadać tytuł naukowy. Ze względu na charakter badań Wykonawca zapewni udział konsultanta z tytułem naukowym  mającego doświadczenie w badaniach średniowiecznych budowli obronnych.

b.   Stopnie naukowe członków zespołu badawczego:  2 osoby z tytułem doktorskim, 5 osób z tytułem magisterskim.

Członkowie wchodzący w skład grupy badawczej oraz kierownicy poszczególnych odcinków powinni posiadać uprawnienia wymagane do prowadzenia samodzielnych prac badawczych zgodnie Rozporządzeniem nr 987 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r.

W przypadku wspólnych ofert, doświadczenie podlegać będzie  sumowaniu.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca przedkłada dokument: Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Formularza oferty.

2.    Wykonawca dysponować będzie personelem posiadającym doświadczenie w przygotowywaniu ekspozycji muzealnych, który po zakończeniu badań sporządzi scenariusz ekspozycji stałej do Muzeum w Wyszogrodzie.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z treścią w pkt. 12  Formularza oferty.

3.     Wykonawca musi udokumentować wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat interdyscyplinarnych badań archeologicznych dotyczących stanowisk średniowiecznych na obszarze północnego Mazowsza z potwierdzeniem ich należytego wykonania. W przypadku wspólnych ofert, doświadczenie podlegać będzie  sumowaniu.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca przedkłada dokument: Wykaz interdyscyplinarnych badań archeologicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Formularza oferty.

4.                      Wykonawca powinien dysponować pomieszczeniami magazynowymi pozwalającymi , zgodnie z wymogami konserwatorskimi, na przechowywanie pozyskanego podczas badań materiału zabytkowego.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z treścią w pkt. 13  Formularza oferty.

5.     Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z treścią w pkt.7 Formularza oferty.

6.                      Wykonawca musi posiadać aktualną koncesją na prowadzenie w/w działalności wydaną przez odpowiedni organ

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z treścią w pkt. 7 Formularza oferty.

7.     Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000 zł. (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca przedkłada dokument poświadczający ubezpieczenie wraz z dowodami zapłaty składek z tytułu ubezpieczenia.

 

Informacje o umowie

Zgodnie z załączonym wzorem umowy. Załącznik  nr 2 do Ogłoszenia.

Inne informacje:

1.     Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2.     Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty. Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej terenu przeznaczonego do badań archeologicznych.

 

Zatwierdzam

 

Mariusz Bieniek

Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Ogłoszenia

Formularz Ofertowy

 

Pieczęć wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY

na zadanie pn.:

„PRACE ARCHEOLOGICZNE NA GÓRZE ZAMKOWEJ W WYSZOGRODZIE”

 

 

 

Wykonawca/ Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie:

(opis ze względu na siedzibę)

 

1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy :

_______________________________________________________________________________

 

2. Zarejestrowany adres Wykonawcy :

_______________________________________________________________________________

 

3. Numer  telefonu : ____________________________________

 

4. Numer Faxu:  ________________________________________

 

5. Adres e-mail:_________________________________________

 

6.Adres do korespondencji

_______________________________________________________________________________

 

 

 

Nawiązując do Ogłoszenia o zamówieniu realizowanym w zgodnie z zasadą konkurencyjności na zadanie pn. PRACE ARCHEOLOGICZNE NA GÓRZE ZAMKOWEJ W WYSZOGRODZIE  oferuję, wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w Ogłoszeniu i Załącznikach.

 

w kwocie brutto _____________________________________________

(słownie: ___________________________________________________)

w kwocie netto ______________________________________________

(słownie: ___________________________________________________)

Stawka VAT _______________%

 

 

1)       Oświadczam, że w pełni akceptuję wszystkie warunki określone w Ogłoszeniu i Załącznikach, w tym wyrażam zgodę na przyjęcie warunków umowy, określonych w Załączniku Nr 2 do Ogłoszenia.

2)       Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w Ogłoszeniu.

3)       Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres wskazany w Ogłoszeniu, tj. przez okres 30 dni

4)        Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia siłami własnymi.

5)       Oświadczam, że występuję w niniejszym postępowaniu jako: osoba  fizyczna/osoba prawna/jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej/konsorcjum.*

6)       Oświadczam, że podpisuję niniejszą ofertę jako osoba do tego upoważniona na podstawie załączonego: pełnomocnictwa / odpisu z ewidencji działalności gospodarczej/ odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego*.

7)       Oświadczam, że posiadam uprawnienia i koncesje do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

8)       Oświadczam, iż posiadam wiedzę i doświadczenie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

9)       Oświadczam, iż dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

10)   Oświadczam, iż jestem w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizacje zamówienia

11)   Oświadczam, iż na dzień złożenia oferty nie posiadam zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.

12)   Oświadczam, że dysponuję personelem posiadającym doświadczenie w przygotowywaniu ekspozycji muzealnych, który po zakończeniu badań sporządzi scenariusz ekspozycji stałej do Muzeum w Wyszogrodzie. Tę część zamówienia realizować będą następujące osoby:

a)       …………………………

b)       …………………………

c)       ………………………….

Pod nadzorem naukowym: Pana/Pani …………………………………….(wskazać również tytuł naukowy).

13)   Oświadczam,  że  dysponuję pomieszczeniami magazynowymi pozwalającymi , zgodnie z wymogami konserwatorskimi, na przechowywanie pozyskanego podczas badań materiału zabytkowego, tj. ………………………………….(należy wskazać lokalizację i podstawę stwierdzenia, iż pomieszczenia spełniają warunki konserwatorskie).

 

 

Załączniki do Formularza Oferty:

1.Wykaz wykonanych interdyscyplinarnych badań archeologicznych, podpisany przez osobę umocowaną ze strony Wykonawcy

2.Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia,  podpisany przez osobę umocowaną ze strony Wykonawcy

3.Dokument rejestrowy …………………………………………………………………………………. (wskazać  nazwę dokumenty rejestrowego oraz załączyć kopię podpisana przez osobę upoważnioną).

4.Pełnomocnictwo dla Pana/Pani ………………………. (Jeśli dotyczy. Dokument pełnomocnictwa należy załączyć w oryginale)

5.Dokument poświadczający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wraz z dowodem opłacenia składek.

6.Inne : ………………………………………………………………..

7. 

 

(*niepotrzebne skreślić)

 

 

 

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

 

 

_____________________________________

                                                                                              ( data, podpis, pieczęć)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Formularza Oferty  

WYKAZ WYKONANYCH INTERDYSCYPLINARNYCH BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH

 

Pieczęć wykonawcy

 

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY

na zadanie pn.:

„PRACE ARCHEOLOGICZNE NA GÓRZE ZAMKOWEJ W WYSZOGRODZIE”

 

Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy

 

__________________________________________

__________________________________________

 

Nawiązując do Ogłoszenia o zamówieniu realizowanym w zgodnie z zasadą konkurencyjności na zadanie pn. PRACE ARCHEOLOGICZNE NA GÓRZE ZAMKOWEJ W WYSZOGRODZIE przedkładam  WYKAZ WYKONANYCH INTERDYSCYPLINARNYCH BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH.

 

 

 

 

Lp.

Nazwa zamówienia (interdyscyplinarnych badań archeologiczno – architektonicznych)

Charakterystyka badań potwierdzająca spełnianie warunku udziału w postępowaniu

Nazwa, adres, osoba do kontaktu Zamawiającego na rzecz którego wykonano badania

Data rozpoczęcia i zakończenia badań.

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

 

 

_____________________________________

                                                                                              ( data, podpis, pieczęć)

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Formularza Oferty  

WYKAZ OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

Pieczęć wykonawcy

 

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY

na zadanie pn.:

„PRACE ARCHEOLOGICZNE NA GÓRZE ZAMKOWEJ W WYSZOGRODZIE”

 

Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy

 

__________________________________________

__________________________________________

 

Nawiązując do Ogłoszenia o zamówieniu realizowanym w zgodnie z zasadą konkurencyjności na zadanie pn. PRACE ARCHEOLOGICZNE NA GÓRZE ZAMKOWEJ W WYSZOGRODZIE przedkładam WYKAZ OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

 

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja i zakres zadań realizowanych w ramach zamówienia 

Stopień naukowy

Doświadczenie zawodowe

Podstawa dysponowania Osobą  (umowa o pracę, umowa zlecenie, ect.)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonawca powinien dysponować co najmniej 7 osobowym  zespołem badawczym  posiadającym doświadczenie w  pracach wykopaliskowych na stanowiskach średniowiecznych na obszarze północnego Mazowsza, przy czym:

a.    Prowadzący badania powinien posiadać tytuł naukowy. Ze względu na charakter badań Wykonawca zapewni udział konsultanta z tytułem naukowym  mającego doświadczenie w badaniach średniowiecznych budowli obronnych.

b.    Stopnie naukowe członków zespołu badawczego:  2 osoby z tytułem doktorskim, 5 osób z tytułem magisterskim.

Członkowie wchodzący w skład grupy badawczej oraz kierownicy poszczególnych odcinków powinni posiadać uprawnienia wymagane do prowadzenia samodzielnych prac badawczych zgodnie Rozporządzeniem nr 987 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r.

 

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

 

 

_____________________________________

                                                                                              ( data, podpis, pieczęć)

 

 ogloszenie
formularz_oferty_wykaz_badan_wykaz_osob
wzor_umowy_badania_archeologiczne
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-08-04 14:01:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-04 14:01:24
  • Liczba odsłon: 821
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2675052]

przewiń do góry