U C H W A Ł A NR 28/ IV /2011

Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

z dnia 30.03.2011w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

w Wyszogrodzie


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) w związku z art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180 poz. 1493 ze zmianami: z 2009 r. Dz. U. Nr 206 poz. 1589, z 2010 r. Nr 28 poz. 146 Nr 125 poz. 842) Rada Gminy i Miasta w Wyszogrodzie uchwala co następuje:§ 1Zatwierdza się tryb oraz sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Wyszogrodzie, a także warunki jego funkcjonowania w brzmieniu załącznika do Uchwały;


§ 2Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta;§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie


Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jednym z zadań własnych gminy realizowanych w ramach gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

W skład zespołów – powoływanych przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta – mają wchodzić przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, policji, oświaty, ochrony zdrowia, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacji pozarządowych itp. Zespół może powoływać grupy robocze, które m. in. będą opracowywać i realizować plan pomocy dla konkretnej rodziny, w której występuje przemoc.

Profesjonaliści w ramach zespołu interdyscyplinarnego mają ze sobą w sposób skoordynowany współpracować, w celu lepszego i bardziej skutecznego reagowania na przemoc. Jest to możliwe dzięki łączeniu kompetencji poszczególnych służb, co z kolei wpływa na większą efektywność pomocy udzielanej osobom krzywdzonym przez najbliższych.

Załącznik Nr ………..//2011

do Uchwały Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

z dnia ……………………..

Tryb oraz sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Wyszogrodzie, a także warunki jego funkcjonowania.Rozdział I


Przepisy ogólne.


1.Gmina podejmuje działania na rzecz osób dotkniętych przemocą domową między innymi organizując pracę Zespołu Interdyscyplinarnego.

2.Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Miejsko Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy oraz w oparciu o założenia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

3.Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie m. in.:

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie;

- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

- rozpowszechnianie informacji na temat możliwości uzyskania pomocy przez

osoby dotknięte przemocą domową w środowisku lokalnym;

- inicjowanie działań w stosunku do sprawców przemocy w rodzinie.

4.Zespół Interdyscyplinarny powołuje Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród.

5.W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie na podstawie porozumienia zawartego przez Burmistrza Gminy i Miasta z poszczególnymi instytucjami mogą być powołane grupy robocze zwane Wyjazdowymi Zespołami Interdyscyplinarnymi.


Rozdział II


Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.


1. W skład Zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:


a) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

b) Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Wyszogrodzie;

c) Posterunku Policji w Wyszogrodzie;

d) Centrum Medycznego w Wyszogrodzie;

e) Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

f) Sądu Rejonowego w Płocku (sądowi kuratorzy społeczni).


2. Powoływanie i odwoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego:


a) przedstawiciele poszczególnych instytucji zostają wskazani imiennie przez osoby kierujące instytucjami;

b) skład Zespołu Interdyscyplinarnego zostanie ustalony zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród powołującym Zespół Interdyscyplinarny;

c) każdy członek Zespołu Interdyscyplinarnego, przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach pracy w Zespole;

d) członek Zespołu Interdyscyplinarnego może zostać odwołany w trybie natychmiastowym, w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w Zespole Interdyscyplinarnym mocą zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród.


3.Powoływanie i odwoływanie przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego:


a)Przewodniczący zespołu Interdyscyplinarnego zostaje wybrany na pierwszym spotkaniu, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów;

b) Przewodniczący zostaje wybrany na czas określony, na okres 3 lat;

c) o wyborze Przewodniczącego zostaje pisemnie powiadomiony Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród.


4. Przewodniczący może zostać odwołany na podstawie:

a) uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu Interdyscyplinarnego, odwołanie następuje w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów;

b) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego;

c) uzasadnionego, pisemnego wniosku Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród.


5. Odwołanie skutkuje koniecznością powołania nowego Przewodniczącego zgodnie z zasadami określonymi powyżej.

Rozdział III


Warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego.


1. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Gminy i Miasta Wyszogród, a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w jego skład.

2. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

3. Za obsługę techniczno – organizacyjną Zespołu Interdyscyplinarnego odpowiedzialny jest MGOPS.

4. Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego odbywać się będą w ramach potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

5. Z każdego spotkania zostaje sporządzony protokół zawierający listę obecności, tematykę omawianych spraw oraz opis działań do podjęcia.

6. Spotkania organizowane są w siedzibie MGOPS lub salach urzędu.

7. Uczestnictwo w spotkaniach jest obowiązkowe.


Rozdział IV


Przepisy końcowe.


Realizację powyższych zapisów powierza się Kierownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we współpracy z Miejsko Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-19 09:25:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-19 09:25:32
  • Liczba odsłon: 558
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2675053]

przewiń do góry