UGiM.6220.2.1.2015r                                     Wyszogród, dnia 10.04.2015r. Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania

Na podstawie:
-  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm., dalej: k.p.a.)
- art. 73 ust. 1, art. 74 ust 3, art.75 ust.1pkt 4 i ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (dz.U.z 2008r. nr 199, poz. 1227),
Organ zawiadamia strony, że na wniosek Państwa Mariusza i Marzeny Szymerskich, Rębowo 27, 09-450 Wyszogród w dniu 09.04.2015r zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dl przedsięwzięcia pn. „budowie budynku inwentarskiego – obory o pow. 1700m2 do chowu bydła mlecznego w wielkości 165 DJP o obsadzie średnio 140szt krów dojnych, 25 szt jałówek cielnych, w systemie rusztowym, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, tj. zbiornikami na gnojowicę i ścieki oraz silosem na paszę treściwą na działce o nr.ewid. 576 w m. Rębowo”
W związku z okolicznością, iż liczba stron w niniejszym postępowaniu nie przekracza 20, zawiadomienia stron o wszystkich czynnościach i wydanych orzeczeniach w sprawie, organ prowadzący postępowanie będzie dokonywał w trybie zawiadomienia stron postępowania  ora poprzez tablicę ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, BIP, publicznie dostępny wykaz danych o środowisku.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród. Gdyż na jej obszarze znajduje się teren, na którym będzie realizowane ww. przedsięwzięcie.
Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Gminy i Miasta zwrócił się do opinię w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku ora Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.
Z materiałami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37 ( pokój nr 3), w godzinach pracy Urzędu.
Burmistrz Gminy i Miasta WyszogródOtrzymują:
- strony postępowania wg.rozdzielnika znajdującego się w aktach sprawy
- tablica ogłoszeń UGiM Wyszogród, tablica ogłoszeń sołectwa Rębowo
- a/a
Do wiadomości:
Mariusz i Marzena Szymerscy, Rębowo 27, 09-450 Wyszogród
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-04-13 16:41:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-13 16:41:07
  • Liczba odsłon: 553
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681177]

przewiń do góry