Wyszogród 10 listopad 2009 r.


Ogłoszenie

Na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. 146, poz. 1222), ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty, Kultury i Sportu w Wyszogrodzie, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy.

Informacje o naborze umieszczone zostaną na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród (www.ugimwyszogrod.bip.org.pl) , na tablicy informacyjnej Gminnego Zarządu Oświaty, Kultury i Sportu w Wyszogrodzie oraz tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród.


Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej;

 2. Pełna zdolność do czynności prawnej oraz korzystania z pełni praw publicznych;

 3. Kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu , przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;

 4. Wykształcenie – wyższe magisterskie z kwalifikacjami w zakresie finansowo – księgowym;

 5. Doświadczenie zawodowe – staż pracy: 5 lat na stanowisku finansowym;

 6. Wiedza specjalistyczna – znajomość przepisów:

 • Kodeks Pracy;

 • Ustawa o pracownikach Samorządowych i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze;

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych;

 • Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze;

 • Ustawa o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego, w razie choroby
  i macierzyństwa;

 • Ustawa budżetowa;

 • Ustawa prawo zamówień publicznych;

 • Ustawa o rachunkowości;

 • Ustawa o finansach publicznych;

 • Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

 • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych;

 • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;

 1. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku;


Wymagania dodatkowe:

 1. Biegła znajomość obsługi komputera: pakiet MS Office, program Płatnik ZUS, preferowana znajomość obsługi programu SIGID;

 2. Umiejętność stosowania procedur zamówień publicznych;

 3. Wiedza z zakresu realizacji wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej;

 4. Umiejętność tworzenia wewnętrznych aktów prawnych i projektów umów;

 5. Umiejętność pracy w zespole, organizacji czasu, logicznego myślenia, selekcji informacji, korzystania z przepisów prawa, utrzymania porządku w dokumentach i miejscu pracy, odporność na stres, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji, sumienność, rzetelność
  i komunikatywność;


Zakres obowiązków:

 1. Opracowanie planów finansowych, analizy wykonania planu i budżetu oraz wniosków
  z analiz;

 2. Kontrolowanie wykonania budżetu;

 3. Dekretowanie dowodów księgowych;

 4. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej;

 5. Zatwierdzenie dowodów do wypłat gotówkowych i bezgotówkowych, sprawdzanie dokumentów finansowych, faktur i rachunków, pod względem formalnym i rachunkowym;

 6. Rozliczanie delegacji służbowych;

 7. Opracowanie projektu zarządzania w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji oraz czuwanie nad jej prawidłowym rozliczeniem;

 8. Kontrolowanie kasy i organizacja sprawnej wypłaty;

 9. Przestrzeganie terminowości rozliczeń należności, zobowiązań oraz sprawozdawczości
  w zakresie gospodarki budżetowej;

 10. Przestrzeganie dyscypliny budżetowej;

 11. Załatwianie korespondencji dotyczącej Księgowości;

 12. Dbałość o należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych, książeczek czekowych i innej dokumentacji związanej z księgowością;

 13. Kierowanie pracą podległych pracowników;

 14. Sporządzanie wspólnie z dyrektorami placówek oświatowych, placówek kultury i sportu, projektów planów finansowych placówek oświatowych, kultury i sportu sprawozdań i analiz
  z wykonywaniem budżetu;Zakres odpowiedzialności:

Pracownik na stanowisku Głównego Księgowego ponosić będzie odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne z prawem, terminowe wykonywanie określonych powyżej obowiązków i innych obowiązków wynikających z przepisów prawa.


Wymagane dokumenty:

 1. CV;

 2. List motywacyjny;

 3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie (oryginał do wglądu);

 4. Świadectwo pracy potwierdzające wymagany staż pracy;

 5. Dokumentacja potwierdzająca kwalifikacje zawodowe;

 6. Oświadczenia o korzystaniu w pełni z praw publicznych;

 7. Oświadczenie o niekaralności;

 8. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku Głównego Księgowego;

 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji- Oświadczam, że na podstawie art.23 ust.1, p.1 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz.926 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji.


Termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia konkursu tj. do dnia 24.11.2009 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, do godziny 15.00.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem: „Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy”, adres, telefon.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w jednostce, w której był przeprowadzony nabór, oraz opublikowane w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy.

 


Informacja o Wynikach Naboru

na stanowisko Głównego Księgowego Zarządu Oświaty, Kultury i Sportu

Gminy i Miasta Wyszogród

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana

Pani Elżbieta Danuta Biernat zamieszkała w Wyszogrodzie

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeanalizowania dokumentów złożonych przez kandydatów na stanowisko Głównego Księgowego Zarządu Oświaty, Kultury i Sportu

 1. Pani Biernat Elżbieta Danuta, zam. w Wyszogrodzie
 2. Pani Wiśniewska Katarzyna, zam. w Wyszogrodzie

oraz przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 17.12.2009r. Komisja jednoznacznie stwierdziła, iż przygotowanie zawodowe oraz staż pracy na dotychczasowych stanowiskach, biorąc pod uwagę zakres dotychczasowej pracy dla pełnienia funkcji Głównego Księgowego

wystarczająco spełnia kandydatura Pani Biernat Elżbiety Danuty.

 

 

 

 

 

                                                                          18.12.2009 r. Wojciech Rygalski

.........................................................

(data i podpis Przewodniczącego Komisji)


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-11-10 13:35:17
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-18 09:43:23
 • Liczba odsłon: 1813
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680753]

przewiń do góry