PP.6730.11.2015                                                                           Wyszogród, dnia 11.03.2015r

 

 

OBWIESZCZENIE

o  wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 § 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z  późn. zm.)  oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199).

 

zawiadamia się

iż w dniu 09.03.2015r zostało wszczęte postępowanie na wniosek P. Pawła Kowalczyka działającego w imieniu Energa Operator oddział w Płocku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia przyłącza napowietrznego ze złączem pomiarowym w miejscowości Chmielewo.

W związku z powyższym informuję wszystkie strony postępowania o uprawnieniach wynikających z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszeń żądań.

 

W związku z powyższym w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród ( parter, pok.3), można uzyskać niezbędne informacje.

 

W trakcie postępowania strony mogą składać uwagi i wnioski w sprawie wszczętego postępowania na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród.

 

 

Sprawę prowadzi: Aleksandra Wachaczyk, Tel. 24 267 26 15

 

 

 

  Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym dla decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia przyłącza napowietrznego ze złączem pomiarowym w miejscowości Chmielewo.Wyszogród, dnia 16.04.2015r

PP.6730.11.2015

OBWIESZCZENIEDziałając zgodnie z art.7 do art. 11 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r.  poz. 199) w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek P.Pawła Kowalczyka działającego w imieniu Energa Operator oddział w Płocku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia przyłącza napowietrznego ze złączem pomiarowym w miejscowości Chmielewo.
 Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród  niniejszym informuje, że:
- został opracowany projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
- został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania w/w decyzji, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym zawiadomieniu.

W związku z powyższym strony mogą się zapoznać z aktami przedmiotowej sprawy, w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród  (siedziba urzędu: Wyszogród, ul. Rębowska 37 (pokój nr 3 na parterze ) w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ). W terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

PP.6730.11. 2015 Wyszogród, dn. 29.04.2015rOBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29.04.2015r.


o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia 0,4kV i przyłącza napowietrznego wraz ze złączem pomiarowym w miejscowości Chmielewo w gminie Wyszogród

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199) Burmistrz Gminy

i Miasta Wyszogród zawiadamia, że w dniu 28.04.2015r została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia 0,4kV i przyłącza napowietrznego wraz ze złączem pomiarowym w miejscowości Chmielewo w gminie Wyszogród.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37, pokój nr 3 w godz. 7.30 – 15.30.

Spełniając wymogi ustawy informuję, że od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Za okres doręczenia uważa się okres 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-03-12 02:31:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-30 16:11:28
  • Liczba odsłon: 581
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2669002]

przewiń do góry