Protokół nr XXVII/2010

z obrad XXVII Sesji Rady Gminy i Miasta

Wyszogród z dnia 29 kwietnia 2010 roku.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

 4. Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Sprawozdanie z realizacji budżetu GiM Wyszogród za 2009 rok

- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi GiM absolutorium za

2009 rok.

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:

- uzupełnienia opisu granic obwodów głosowania,

- ustalenia granic obwodów publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjum w

w GiM Wyszogród,

- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego obszaru między ul.

Klasztorną a trasą nr 50,

- wykupu budynku Urzędu GiM,

- ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości

nieruchomości,

- zmian w budżecie GiM

 1. Sprawy różne.

 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

 4. Zakończenie obrad.


Punkt 1.

O godz. 10-tej Pan Przewodniczący otwiera obrady XXVII Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród, witając radnych, sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli, Pana Burmistrza i jego Zastępcę wraz z pracownikami Urzędu, Dyrektorów Szkół, Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych oraz wszystkich, którzy przybyli na dzisiejsze obrady.

Pan Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdza, że w dzisiejszych obradach na stan 15 radnych uczestniczy 14 radnych co stanowi quorum, przy którym Rada Gminy i Miasta może podejmować prawomocne decyzje i uchwały.

W obradach nie uczestniczy radny Andrzej Woźniak.

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.


Punkt 2.

Pan Przewodniczący informuje, że porządek obrad radni otrzymali i pyta czy są uwagi do tych propozycji.

Pani Skarbnik GiM prosi o wprowadzenie do porządku obrad

-2-

rozpatrzenie i podjęcie 2 uchwał:

 1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu płockiego na modernizację drogi powiatowej Bolino – do granic Gawarca w Gminie Czerwińsk.

 2. W sprawie zmiany wynagrodzenia burmistrza GiM.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli proponowany porządek obrad ze zmianami zgłoszonym przez Panią Skarbnik GiM.


Punkt 3.

Komisję Wniosków i uchwał powołano w następującym składzie:

 1. radny Mieczysław Majewski,

 2. radny Maryś Mieszkowski,

 3. radny Jan Boszko

Punkt 4 – 6

Pan Burmistrz GiM przedstawił informację na temat pracy między Sesjami oraz sprawozdanie z realizacji budżetu GiM Wyszogród za 2009 rok.

Treść informacji i sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W tym punkcie porządku obrad Pan Burmistrz poinformował, że otrzymał pismo od Mazowieckiego Związku Tenisa Stołowego z podziękowaniem dla Prezesa LKS Stegny za pomoc w organizacji turnieju tenisa stołowego w naszej hali oraz podziękowanie obsłudze hali i nauczycielom za życzliwe przyjęcie organizatorów i zawodników tego turnieju.

Pan Burmistrz poinformował, że mówi o tym ponieważ często osoby z zewnątrz oceniają nas lepiej niż my sami.

Pan Burmistrz poinformował również o sytuacji prawnej budynku w którym mieści się Urząd GiM. Poinformował, że od roku jest decyzja Sądu o zwrocie spadkobiercom byłych właścicieli, którzy zażądali za niego ponad 4 mln zł.

Po odbytych negocjacjach i naszej propozycji spadkobiercy wyrazili zgodę na sprzedaż tego budynku za kwotę 580 tys. zł - wg wyceny rzeczoznawcy. Na dzisiejszej Sesji Pan Burmistrz proponuje uchwałę w tej sprawie.

Pan Burmistrz uważa, że dobrze się stało, że nie kupiono Domu Handlowego, ponieważ wg rzeczoznawców, żeby go przystosować do potrzeb Urzędu trzeba by było rozebrać go do fundamentów. Budynek ten stałby pusty bo nie byłoby pieniędzy na jego remont. Natomiast budynek po PKO można wykorzystać od zaraz. Przychodnia Zdrowia może przenieść się do budynku po PKO a Przychodnię można zaadoptować na ratusz.

Pan Burmistrz poinformował również, że droga powiatowa Rakowo – Podgórze będzie kosztować 800 tys. zł i z planowanej kwoty 500 tys. zł na modernizację tej drogi planujemy dofinansować w wys. ok.100 tys. zł. remont odcinka drogi Bolino Gawarzec. Na tej Sesji proponowana będzie uchwała w tej sprawie.

Radny Z. Madany prosi, żeby Pan Burmistrz wypowiedział się w sprawie odcinka drogi Rębowo – Orszymowo, odnośnie przejęcia tego odcinka i zaliczenia do kategorii drogi gminnej. Odcinek tej drogi należałoby zrobić w następnej kadencji.

-3-

Radny Jan Boszko pyta skąd środki na wykup budynku Urzędu, będzie to kwota ok.650 tys. zł.

Pan Burmistrz informuje, że propozycja jest taka, żeby drogę Rębowo – Orszymowo przejąć przez gminę. Starostwo w tym temacie jest przychylne.

Odnośnie zapłaty za budynek Urzędu Pan Burmistrz informuje, że na ten cel mamy zabezpieczony kredyt w Banku Krajowym.


Punkt 5.

Interpelacje i zapytania zgłosili następujący radni:

Radny J. Kuliński pyta dlaczego naliczane są nowe stawki wody skoro Rada ich nie zatwierdziła.

Radna E. Biernat dlaczego są pobierane opłaty do wody w wys. 1,80 zł.

Radny Jan Boszko jak się przedstawia sytuacja dotycząca remontu dróg gminnych w ilości 7 km.


Punkt 6.

Radna E. Biernat przedstawia:

 • wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi GiM za 2009 rok,

 • opinię RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

 • opinię RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu GiM za 2009 rok,

 • uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi GiM absolutorium za 2009 rok.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały

przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę nr 202/XXVII/2010 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród za 2009 ro.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


O godz. 11.30 Pan Przewodniczący ogłasza 15 minutową przerwę w obradach.


Wznowiono obrady.


Punkt 7.

Podjecie uchwał:

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie uzupełnienia opisu granic obwodów głosowania.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 203/XXVII/2010 w sprawie uzupełnienia opisu granic obwodów głosowania.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.-4-

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie ustalenia granic obwodów szkół publicznych na terenie GiM Wyszogród.

W dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały głos zabrali:

Radny Z. Madany informuje, że do obwodu Szkoły Podstawowej w Rębowie Pan Dyrektor nie dopisał części wsi Ciućkowo, zgodnie z opinią wyrażoną przez członków Komisji na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia br.

Pani D. Gwiazda informuje, że od strony lasu w Ciućkowie dzieci chodzą do Szkoły w Rębowie i należałoby część Ciućkowa dopisać do obwodu tej szkoły.

Pani B. Jasińska informuje, że niezależnie od granic obwodów szkoły i tak rodzice decydują, do której szkoły ma uczęszczać ich dziecko.

Pani T. Jarzyńska Koper informuje, że do Szkoły Podstawowej w Kobylnikach uczęszczają dzieci z Gminy Mała Wieś a proponowana uchwała tego nie zawiera.

Pan Burmistrz stwierdza, że proponowana uchwala jest nie doprecyzowana i jej projekt wycofuje.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” wycofali projekt uchwały w sprawie ustalenia granic obwodów szkół publicznych na terenie GiM Wyszogród.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego między ul. Klasztorną i trasą nr 50.

Pani B. Dominikiewicz przedstawiła uzasadnienie do w/w projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę nr 204/XXVII/2010 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego między ul. Klasztorną i trasą nr 50.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan M. Bieniek przedstawia projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę nr 205/XXVII/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 206/XXVII/2010 w sprawie ustalenia stawki opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek

-5-


wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie GiM.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 207/XXVII/2010 w sprawie zmian w budżecie GiM.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza GiM Wyszogród.

Pani Skarbnik GiM poinformowała, że będzie to łączna kwota podwyżki w wysokości 1080 zł brutto.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 208/XXVII/2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza GiM Wyszogród.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi płockiemu.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym 13 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący” / radny Z. Madany/ przyjęli Uchwałę Nr 209/XXVII/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi płockiemu.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Punkt 7.

W sprawach różnych głos zabrali:

Pan Z. Lskowski informuje, że wg przepisów jeśli Rada Gminy i Miasta nie podejmie w terminie uchwały o zatwierdzeniu stawek to stawki te wchodzą w życie. Aktualnie Wojewoda rozpatruje tą uchwałę i jeśli zostanie ona utrzymana w mocy to pobrane należności za wodę wg nowych cen zostaną zwrócone.

Odnośnie dopłat do wody, o których mówiła radna E. Biernat to Pan Laskowski musi indywidualnie rozpatrzyć ten przypadek ponieważ aktualnie nie wie o co chodzi.

Poza tym Pan Z. Laskowski informuje, że porządkuje składowisko odpadów. Ostatnio były 3 włamania na to składowisko. Śmieci są przywożone non stop i składane przed bramą. Zakład je uporządkuje a za chwilę znów śmieci są składowane przed bramą wysypiska.

Pan Z. Laskowski poinformował, że zamierza złożyć wniosek o rozwiązanie umowy na administrowanie tego wysypiska.

Radny M. Głowacki stwierdza, że na ostatniej Sesji podjęto uchwałę o niezatwierdzeniu stawki wody, Wojewoda w tej chwili tą uchwałę

-6-


rozpatruje. Pan M. Głowacki stwierdza, że skoro wcześniej było mówione, że Gmina będzie dopłacać do 1 m3 wody to można to robić już zanim Wojewoda wypowie się w tej sprawie.

Pan Z. Laskowski stwierdza, że wcześniej mówił jak zgodnie z prawem podjąć tą uchwałę.

Radny J. Kuliński pyta czy wszystkie procedury przy podejmowaniu tej uchwały były wykonane w odpowiednim czasie.

Pan W. Lubiszewski informuje, że on płaci za wodę bezpośrednio do Małej Wsi i jest to 1,52 za m3 natomiast jego sąsiad płaci za tą samą wodę 1,90 bo płaci do ZGK Wyszogród. Pan Lubiszewski pyta dlaczego tak drogo, dlaczego jest taka różnica.

Pan Z. Laskowski informuje, że w Gminie Mała Wieś jest dotacja z Urzędu Gminy oraz w tej gminie są inne rozliczenia za wodę. W naszej gminie ZGK jest na własnym rozrachunku. Są awarie stacji wodociągowych. W ubiegłym roku na stacji w Kobylnikach uległ awarii panel za prawie 4 tys. zł. Prawdopodobnie był to błąd wykonawcy.

Pani B. Dominikiewicz informuje, że stacja w Kobylnikach budowana była pod nadzorem i Pan Prezes nie może mówić, że było coś źle zrobione.

Pan M. Bieniek odnośnie zachowania terminów przy podejmowaniu uchwały w sprawie ceny wody informuje, że Pan Prezes złożył wniosek do Rady GiM a nie do Burmistrza. Do Burmistrza Prezes złożył wniosek dopiero 1 lutego.

Pan m. Bieniek informuje, że Pan Prezes odwołał się od tej uchwały i Wojewoda rozpatruje zasadność jej podjęcia.

Pan M. Głowacki pyta dlaczego w obradach Sesji nie uczestniczy Radca Prawny Urzędu.

Pan Z. Madany pyta kto w tej sprawie zawinił, Burmistrz, Prezes czy Rada GiM.

Pan J. Kuliński pyta czy Rada GiM będzie musiała podjąć jeszcze jedną uchwałę.

Pan Przewodniczący informuje, że dla naszych odbiorców wody z Gminy Mała Wieś miała być jeszcze wyższa stawka bo 2,34 zł jednak stawkę tą ZGK zmniejszył do 1,90 i taką stawkę Rada przyjęła.

Pan Z. Laskowski informuje, że Rada Nadzorcza Spółki zobowiązała go do naliczania kosztów amortyzacji i te koszty będą również wkalkulowane w stawki za wodę.

Pan W. Janczak pyta w jakiej wysokości gmina umarza podatki ZGK. Uważa, że nie powinno się w takim przypadku tego robić.

Pan Z. Laskowski informuje, że koszty podatków i amortyzacji naliczone będą do ceny wody.

Radna E. Biernat pyta o organizację zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Pan Z. Laskowski informuje, że taką zbiórkę organizował zawsze Pan Dasiewicz. Jeśli dostanie takie zlecenie to taką zbiórkę zorganizuje tylko trzeba za to zapłacić.


-7-

Radny Z. Budek pyta co będzie w przypadku jeśli ktoś kosz na śmieci weźmie ale płacić nie będzie.

Pan Z. Laskowski informuje, że jeśli będzie umowa to trzeba płacić a jeśli nie to jest droga egzekucji.

Pan Burmistrz stwierdza, że w przypadku zmiany stawek zawsze jest niezadowolenie. Pan Burmistrz informuje, że jeśli rozstrzygnięcie Wojewody będzie na niekorzyść odbiorców wody to na pewno dołożymy z budżetu GiM.

Pan Burmistrz informuje, że przed udzieleniem absolutorium Prezesowi ZGK Komisje powinny zebrać się i sprawdzić kalkulacje cen, żeby przed Walnym Zebraniem Spółki był materiał w tym temacie.

Pan Burmistrz informuje również, że bez doinwestowania sytuacja tego zakładu będzie się pogarszać.

Pan Burmistrz zaapelował do zebranych, żeby więcej pracować na roboczo. Jeśli są uwagi należy przychodzić i zgłaszać na bieżąco. Tak jak Pani Pielacińska miała uwagi odnośnie modernizowanej ulicy Ogrodowej, zgłosiła to i wykonawca musi te usterki naprawić. Jeden człowiek wszystkiego nie upilnuje.

Pan Przewodniczący nawiązuje do dyskusji na temat cen wody. Stwierdza, że Pan Laskowski na pewno te kalkulacje zrobił dobrze. Ale jak rolnik ma skalkulować cenę jeśli z jego kalkulacji wychodzi cena 3,60 za 1kg tucznika a płacą mu 2,60 zł i kto mu zapłaci wg jego kalkulacji.

Radny Z. Madany stwierdza, że Pan Burmistrz w swoim wystąpieniu nie wspomniał nic o rolnictwie. Pan Z. Madany uważa, że więcej czasu powinno się poświęcać rolnictwu.

Radny Jan Boszko pyta czy w budynku po PKO jest przewidziane miejsce dla biblioteki, żeby zmniejszyć koszty za wynajem pomieszczeń w TNP.

Pan Burmistrz informuje, że budynek po PKO zostanie opróżniony i wtedy wspólnie zostanie podjęta decyzja w tej sprawie.


Komisja Wniosków i Uchwał informuje, że podczas obrad dzisiejszej Sesji nie zanotowano wniosków.


Punkt 9.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzielone zostały w pkt 8 porządku obrad.


Punkt 10.

Protokół z obrad poprzedniej Sesji Rady GiM przyjęto bez uwag i wniosków.


Punkt 11.

O godzinie 12.45 Pan przewodniczący zamyka obrady XXVII Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród.

Protokołowała:                 Przewodniczący Rady GiM

Izabela Boszko                 Józef Zbigniew Boszko

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-08-18 11:31:45
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-18 11:31:45
 • Liczba odsłon: 590
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2672075]

przewiń do góry