Protokół nr VIII/2007

z obrad VIII Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 27 września 2007 r.

_____________________________________________

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami.
 6. Ocena realizacji budżetu GiM Wyszogród za I półrocze 2007 r.
 7. Ocena działalności miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie.
 8. Informacja nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie GiM Wyszogród.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmian w budżecie GiM,
  • powołania inkasenta targowicy miejskiej.

   10.Sprawy różne.

   11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

   12.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

   13.Zakończenie obrad.

   Punkt 1.

   O godz. 10-tej Przewodniczący Rady GiM – Pan Józef Zbigniew Boszko otwiera obrady VIII Sesji Rady GiM – witając Pana Starostę Płockiego – Pana Michała Boszko, radnych, sołtysów. Pana Burmistrza wraz z pracownikami Urzędu, Kierowników jednostek organizacyjnych, Pana Kierownika Posterunku Policji oraz wszystkich przybyłych na dzisiejsze obrady.

   Pan Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdza, że w obradach na stan 15 radnych uczestniczy 15 co stanowi quorum, przy którym Rada GiM może podejmować prawomocne decyzje i uchwały.

   Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

   Punkt 2.

   Pan Przewodniczący stwierdza, że wszyscy radni otrzymali porządek obrad i pyta, czy są uwagi co do proponowanego porządku obrad.

   Radni nie wnieśli uwag do proponowanego porządku obrad i w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli porządek obrad VIII Sesji Rady GiM.

   Punkt 3.

   -2-

   Do Komisji Wniosków i Uchwał zgłoszono następujące kandydatury:

   1. radny Marek Głowacki
   2. radny Zbigniew Budek
   3. radny Zbigniew Madany.

   Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” powołali Komisję Wniosków i uchwał w w/w składzie.

   Punkt 4.

   Interpelacje i zapytania zgłosili następujący radni:

   Radny Z. Madany w sprawie zatrudniania naszych mieszkańców - osób niepełnosprawnych w naszych jednostkach organizacyjnych. Konkretnie chodzi o osobę, która przez rok zatrudniona była w Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie i nie została z nią przedłużona umowa na następny rok. Jest to osoba, która dojeżdża do pracy na teren sąsiedniej gminy co w jej przypadku jest bardzo uciążliwe. Radny Z. Madany uważa, że należałoby pomóc tej osobie i zatrudnić ją na naszym terenie.

   Radny J. Boszko w sprawie budowy wodociągu w ul. Rybaki do Chmielewa – czy jest szansa, żeby tą inwestycję wykonać oraz co dalej z II etapem inwestycji umocnienia skarpy wiślanej.

   Radny M. Mieszkowski w sprawie przebudowy stacji telefonii cyfrowej – maszt obok Zakładu Energetycznego. Radny M. Mieszkowski poinformował, że wysłany został protest mieszkańców w tej sprawie do Wojewody. Pyta dlaczego tak się stało, że okoliczni mieszkańcy nic nie wiedzieli o planach związanych z rozbudową tej stacji.

   Poza tym Pan M. Mieszkowski prosi o wyjaśnienie sprawy odwodnienia nieruchomości Pani Ruteckiej z ul. Zamieście.

   Radny Z. Madany pyta o termin wykonania obwodnicy w Rębowie.

   Radny J. Kuliński w sprawie ustawienia znaku ograniczenia prędkości w m. Wilczkowo. Znak wcześniej był ustawiony i po jakimś czasie zdjęty. Pan J. Kuliński poinformował, że znów w tej miejscowości doszło do wypadku drogowego w wyniku, którego został ciężko ranny chłopiec.

   Radny Z. Laskowski w sprawie:

   - SUW Kobylniki. Pyta jaki jest udział wykorzystania wody z SUW Kobylniki w stosunku do całej ilości pobieranej wody przez mieszkańców GiM Wyszogród. W jakim stopniu jest wykorzystana stacja w Kobylnikach.

   - wnioskuje, żeby Pan Burmistrz wystąpił do GDDKiA o pilne zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Zamieście i Rębowska z drogą krajową nr 62. Ze względu na bardzo duży ruch na tej drodze jest to konieczne.

   -3-

   - na odcinku drogi nr 50 występuje duże zagrożenie dla rowerzystów, przebudowa tej drogi nie spełnia oczekiwań mieszkańców. Powinno w tym miejscu być twarde pobocze, w innych miejscowościach takie pobocza są wykonywane u nas nie .

   - Pan Z. Lskowski pyta dlaczego nie kontynuowany jest II etap umocnienia skarpy wiślanej. Jest już koniec września, zima za pasem a prace są nie kontynuowane.

   - na poprzednich Sesjach bulwersowała wszystkich radnych sprawa powołania inkasenta targowicy miejskiej w związku z tym Pan Z. Laskowski prosi o pisemne wyjaśnienie okoliczności powołania inkasenta, dwie komisje przetargowe miały wybrać inkasenta a uchwały trafiały bez wpisania wybranej osoby.

   - mieszkańcy ulic Klasztornej i Ogrodowej w trybie pilnym chcą przywrócenia ruchu pojazdów na tych ulicach. Różnica między ul. Ogrodową a Przechodnią wynosi ok. 30 cm.

   - informuje, że Pani Rutecka z Zamieścia również w sprawie odwodnienia jej nieruchomości zwracała się do niego. Wnioskuje, żeby pomóc tej osobie, ponieważ może ją zalać.

   - Pan Z. Laskowski zwraca uwagę na niskie wykonanie budżetu w zakresie wykorzystania środków inwestycyjnych.

   - na jakim etapie jest modernizacja oczyszczalni ścieków.

   - czy z niewykorzystanych środków NFOŚiGW można zakupić pojemniki na odpady. Mieszkańcy wsi chcą takie pojemniki i będą płacić za wywóz nieczystości.

   Radny Jacek Janczak w sprawie przywrócenia właściwego ruchu na rogu ul. Wąskiej i Rębowskiej – słaba widoczność z powodu postawionego płotu. Pyta również dlaczego nie przeprowadzono zgodnie z zaleceniami i wcześniejszymi ustaleniami 2 alarmów w naszych szkołach tylko 1. Informuje, że tylko nasza gmina tego nie zrobiła.

   Pan W. Kowalski w sprawie drogi powiatowej przez wieś Rakowo. Jakie są szanse na połączenie tego odcinka i czy jest możliwość dofinansowania tej drogi przez Urząd GiM.

   Pan Majewski zwrócił uwagę na problem ulicy Rybaki. W okresie wiosenno – jesiennym ulica ta jest nie przejezdna. Mieszka tam ok. 40 rodzin nie licząc działek i należałoby poprawić im warunki dojazdu.

   Radny Z. Laskowski uważa, że tej sprawy nie należy zostawiać tak sobie. Tereny Drwał, Rakowa i Chmielewa zostały zakwalifikowane pod rekreację i jeśli nie zostanie zrobiona droga, wodociąg to nie mają szans na rozwój. Radny Z. Laskowski stawia wniosek o remont ulicy Rybaki w kierunku Chmielewa.

   -4-

   Punkt 6 – 7.

   Informację o pracy między Sesjami oraz realizację zadań budżetowych za I półrocze 2007 r. przedstawił Pan Burmistrz GiM.

   Treść informacji stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

   W dyskusji na temat przedstawionych informacji głos zabrali:

   Pan Starosta – Michał Boszko w swoim wystąpieniu pogratulował dużych inicjatyw i osiągnięć. Stwierdził, że dużo spraw zostało załatwione.

   Stwierdził, że w każdej gminie potrzeby są większe niż możliwości. Pan Starosta poinformował, że Starostwo złożyło wniosek na dofinansowanie drogi powiatowej w Rakowie, której modernizacja jest konieczna. Starostwo myśli również o drodze w Rębowie. Poinformował, że przyjęto taką zasadę, że do modernizacji drogi powiatowej do każdej złotówki starostwa gmina dokłada również złotówkę. Od wsi Podgórze do Gminy Wyszogród dokłada Gmina Mała Wieś. Pan Starosta stwierdził, że jeśli Starostwo pozyska środki unijne to zwolnimy gminę z obowiązku dofinansowania. Pan Starosta zaapelował, żeby w budżecie GiM na rok 2008 uwzględnić tą inwestycję tj. modernizacje drogi powiatowej w Rakowie.

   Pan Starosta poinformował również, że o sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu dróg 50 i 62 starano się jednak udało się tylko załatwić sygnalizację ostrzegawczą. Stwierdził również, że jeśli GDDKiA nie zrobi chodników przez Rębowo i Kobylniki to będą protesty mieszkańców poprzez blokady dróg. Poinformował, że o ograniczenie prędkości w Wilczkowie będzie Starostwo występować. Będzie modernizacja całej drogi Warszawa – Płock.

   Na zakończenie swojej wypowiedzi Pan Starosta stwierdził, że jako radny powiatu Gminy Wyszogród ma obowiązek wspierać swoich wyborców, poinformował, że mieszkańcy mogą się do niego zwracać ze sprawami i problemami.

   Poinformował również, że w Starostwie przyjęto zasadę, że na interpelacje i zapytania odpowiadane jest na piśmie.

   Pan Przewodniczący ogłasza 15 minutową przerwę w obradach.

   Wznowiono obrady.

   Punkt 7.

   Pani Grażyna Piotrowska – Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne w Wyszogrodzie przedstawiła informację nt. działalności MGOPS.

   Treść informacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

   W dyskusji na temat przedstawionej informacji głos zabrali:

   Radny Z. Madany pyta o 3 osoby w DPS, za które gmina ponosi koszty utrzymania w tej placówce.

   Pani G. Piotrowska poinformowała, że są to osoby z Wyszogrodu.

   -5-

   Radny J. Boszko ubolewa, że w dalszym ciągu nie zmniejsza się liczba osób korzystających z pomocy społecznej.

   Pani G. Piotrowska informuje, że osoby, które wcześniej korzystały z takiej pomocy w dalszym ciągu z niej korzystają. Są to osoby, które sobie nie radzą.

   Punkt 8.

   Pan R. Koper – Kierownik Posterunku Policji w Wyszogrodzie przedstawił informację nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego na naszym terenie.

   Z informacji przedstawionej przez Pana Kierownika wynika, że stan bezpieczeństwa na naszym terenie uległ poprawie. Zanotowano o 10 przestępstw mniej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. O 8 mniej zatrzymano nietrzeźwych kierowców.

   Pan R. Koper poinformował, że sytuacja kadrowa na posterunku policji się nie zmieniła. Poinformował również o dodatkowych patrolach policji wykonywanych na mocy porozumienia z Urzędem Gminy i Policją. Patrole te odbywają się w miejscach gdzie dochodziło do największych ilości zdarzeń. W wyniku tych patroli nałożono 7 mandatów karnych, podjęto 5 interwencji, zatrzymano 1 przestępcę na gorącym uczynku. Nie odnotowano żadnych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu.

   Pan R. Koper na zakończenie swojej wypowiedzi zaapelował do Rady GiM, żeby w przyszłym roku również zabezpieczyła środki na dodatkowe patrole policji.

   W dyskusji na temat przedstawionej informacji głos zabrali:

   Radny Z. Laskowski pyta jakimi siłami są prowadzone dodatkowe patrole.

   Pan R. Koper informuje, że są to patrole 2 osobowe składające się z policjantów z naszego posterunku policji. Policjanci wykonują je w dni wolne lub przebywając na urlopach.

   Pan R. Koper podał nr telefonu do kontaktu z policją – 513 130 200.

   Radny J. Janczak pyta o zdarzenie jakie miało miejsce podczas powrotu dzieci z meczu Legii Warszawa.

   Pan R. Koper informuje, że sprawcy tego zdarzenia zostali wykryci i ukarani mandatami. To zdarzenie miało miejsce podczas tych dodatkowych patroli. Było 2 poszkodowanych podczas tego zdarzenia jednak nikt nie wniósł skargi.

   Radny J. Janczak pyta czy nie można było z Urzędu wnieść oskarżenie w tej sprawie.

   Pan R. Koper poinformował, że z Urzędu nie można było wnieść takiego oskarżenia.

   Radny J. Boszko stwierdza, ze dzięki temu dodatkowemu patrolowi uniknięto poważnego zdarzenia.

   -6-

   Radny J. Kuliński pyta o ostatni wypadek jaki wydarzył się w Ciućkowie.

   Pan R. Koper stwierdza, że prowadzone jest śledztwo i trudno w tej chwili mówić o winie. Nie mniej rowerzysta jechał nie oświetlony.

   Pan A. Szymański pyta jaki jest limit etatów na posterunku policji a ile jest zatrudnionych policjantów.

   Pan R. Koper informuje, że etatowo powinno być 10 policjantów a pracuje 7.

   Punkt 9.

   Podjęcie uchwał.

   Pani Skarbnik GiM przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie GiM.

   W związku z propozycją przeznaczenia 50 tys. zł zapisane w budżecie GiM na zakup równiarki na koszty związane z przekształceniem ZGKiM radny J. Kuliński poprosił o przerwę w obradach i pozostanie samych radnych w celu przedyskutowania tej sprawy.

   Pan Przewodniczący ogłasza 5 minutową przerwę w obradach i pozostanie na sali samych radnych.

   Wznowiono obrady.

   Pani Skarbnik GiM jeszcze raz przedstawia projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie GiM.

   W dyskusji na temat przedstawionego projektu uchwały głos zabrali:

   Radny Z. Madany proponuje, żeby w przyszłorocznym budżecie GiM zabezpieczyć środki na klęski losowe.

   Wobec braku dalszej dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

   Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę Nr 62/VIII/2007 w sprawie zmian w budżecie GiM.

   Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

   Pan Sekretarz GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie powołania inkasenta targowicy miejskiej w Wyszogrodzie.

   W dyskusji na temat przedstawionego projektu uchwały głos zabrali:

   Radny Z. Laskowski pyta w jakim trybie powołany zostanie inkasent targowicy.

   Pan Sekretarz informuje, że inkasenta zatwierdza Rada GiM na wniosek Burmistrza GiM, który proponuje Panią Agnieszkę Lewandowską, która już była inkasentem. W/w złożyła na piśmie propozycje w tej sprawie.

   Radny Z. Laskowski stwierdza, że w tej sprawie chodzi o to, żeby wszystko było zgodnie z prawem.

   Wobec braku dalszej dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

   -7-

   Radni w głosowaniu jawnym 14 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący” /radny Z. Laskowski przyjęli Uchwałę Nr 63/VIII/2007 w sprawie powołania inkasenta targowicy miejskiej w Wyszogrodzie i zatwierdzenia uposażenia.

   Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

   Pan Przewodniczący Rady GiM podziękował Panu Kierownikowi ZGKiM za prowadzenie targowiska przez okres 3 m-cy. Poinformował, że opinia kupców korzystających w tym czasie z tego targowiska była pozytywna i byli oni zadowoleni z jego obsługi przez pracowników ZGKiM.

   Pan Sekretarz poinformował, że jeśli Pani Lewandowska nie wywiązała by się z umowy to z 1 miesięcznym okresem można ją będzie wymówić.

   Radny J. Boszko pyta dlaczego powstał taki dług poprzedniego ajenta targowicy, kto to nadzorował, skoro była umowa i ten ajent nie wywiązywał się z niej.

   Pani Skarbnik GiM poinformowała, że poprzedni ajent deklaruje, że się rozliczy i wpłaci zaległości i nie będzie potrzeby występowania do Sądu o tą zapłatę.

   Punkt 10.

   W sprawach różnych głos zabrali:

   Radny Z. Madany poinformował, że zawiązał się Komitet Organizacyjny Obchodów 100-lecia OSP Rębowo i w związku z tym proszą o wsparcie finansowe w przyszłorocznym budżecie GiM.

   Radny Z. Laskowski proponuje, żeby w porządku obrad Sesji punkt dot. podejmowania uchwał przenieść zaraz po powołaniu Komisji Wniosków i Uchwał natomiast punkt interpelacje i zapytania zgłaszać po punkcie – informacja Burmistrza o pracy między Sesjami. Radny Z. Laskowski uważa, że w/w propozycja w znaczny sposób usprawni przebieg Sesji.

   Radny J. Janczak proponuje zakup roweru dla Pani B. Szeligowskiej, która zajmuje się roznoszeniem korespondencji na terenie miasta.

   Radny A. Woźniak stwierdza, że 50 % dzieci uczęszczających do miejscowych szkół chodzi ulicą Narutowicza. W związku z tym należałoby zaplanować remont chodników w tej ulicy.

   Pan Burmistrz poinformował, że w tej ulicy planowane są chodniki.

   Punkt 11.

   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

   Pan Burmistrz poinformował, że odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzielane będą zgłaszającym je na piśmie.

   Pan Przewodniczący poprosił, żeby taka odpowiedź dana była do wiadomości do Rady GiM.

   -8-

   Pan A. Dasiewicz w sprawie rozbudowy masztu telefonii komórkowej Centertel poinformował, że cała ta sprawa prowadzona jest zgodnie z przepisami – Burmistrz zobowiązany jest wydać decyzje i prowadzić postępowanie w tej sprawie. Stwierdził, że taka informacja była na tablicy ogłoszeń.

   Radny M. Mieszkowski stwierdza, że taka informacja powinna być na tablicy ogłoszeń na Zamieściu. Wyborcy zgłaszają się do niego w tej sprawie a radny nic w tej sprawie nie wie.

   Pan A. Dasiewicz informuje, że zainteresowane strony w tej sprawie były powiadomione.

   Radny Z. Laskowski uważa, że należy mieszkańców zrozumieć i jeśli taki wniosek wpływa to trzeba o tym poinformować, chociażby na Sesji poinformować radnych. Radny Z. Laskowski stwierdza, że nikt z nas nie wie w jaki sposób takie maszty oddziaływują na nasze organizmy. Na działce Pana Szmulewicza postawiono antenę i nikt się nikogo nie pytał o zgodę.

   Pan A. Dasiewicz informuje, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody to jest coś innego nie wiąże to organu do wydania pozwolenia na wykonanie inwestycji.

   Odnośnie sprawy Pani Ruteckiej Pan A. Dasiewicz poinformował, że Pani Rutecka kilkanaście lat temu zwróciła się o studzienkę, którą wykonano. Teraz zwraca się, żeby zmienić przekrój z 20 na 50. Pan Dasiewicz informuje, że w tej sprawie trzeba by było uzyskać zgodę właściciela działki oraz mieć dodatkowe środki finansowe. Pan A. Dasiewicz stwierdza, że tej wody nie ma tak dużo, żeby była konieczność tej zmiany.

   Pan Burmistrz informuje, że na pozostałe interpelacje i zapytania zostaną udzielone odpowiedzi na piśmie.

   Odnośnie interpelacji dotyczącej modernizacji ul. Rybaki Pan Burmistrz stwierdza, że najpierw trzeba zrobić tam wodociąg a później drogę. Poinformował również, że ulica Klasztorna i Ogrodowa będzie robiona.

   Radny Z. Laskowski uważa, że należy realizować inwestycje tak, żeby wykonawca zostawił drogę przejezdną. Zostawiono tą inwestycje nie dokończoną.

   Pan Burmistrz stwierdza, że nie zrobimy wysypiska, modernizacji oczyszczalni a zrobimy Klasztorną. Też jest za tym, żeby tą ulicę zrobić.

   Radny Z. Laskowski pyta kiedy ta ulica będzie zrobiona.

   Pan Burmistrz informuje, że w przyszłym roku jeśli pozyskamy środki unijne. Poinformował, że chce zatrudnić zastępcę burmistrza, który będzie pozyskiwał środki unijne. Stwierdził, że tym pracownikami w ostatnim czasie zrobiono bardzo dużo – SUW Kobylniki, skarpa, hala sportowa, melioracja, drogi, wodociągi.

   -9-

   Radny Z. Laskowski informuje, że będziemy zmierzać do wykonania kanalizacji na Starym Mieście i też tak zostaną ulice nie do korzystania. Uważa również, że jeśli inwestor zastępczy chce więcej środków to może jest zły.

   Pan Burmistrz uważa, że ta inwestycja weszła to był cud. Gminy nie było stać na zapłacenie 1 mln zł Vatu i dlatego robi to RZGW.

   Radny W. Baryt informuje, że nastąpiła zmiana całej konstrukcji i dlatego jest większa kwota.

   W dalszej części obrad radny M. Głowacki przedstawił wnioski z obrad dzisiejszej Sesji:

   1. Osoby niepełnosprawne i najbardziej potrzebujące w pierwszej kolejności zatrudniane były na terenie naszej gminy.
   2. Wystąpić do GDDKiA o pilne zamontowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Zamieście i Rębowska z drogą krajową Warszawa- Płock.
   3. W trybie natychmiastowym umożliwić ruch pojazdów w ulicach Klasztorna, Ogrodowa, Przechodnia.
   4. W przyszłorocznym budżecie GiM zaplanować budowę ulicy Rybaki w kierunku Chmielewa.

   W sprawie wniosku odnośnie zatrudniania osób niepełnosprawnych głos zabrała Pani B. Jasińska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wyszogrodzie. Pani Dyrektor poinformował, że przyjmując tą osobę do pracy zapewniała, że nie będzie w stanie przedłużyć tej umowy na następny rok. Poinformowała, że o powyższym również przesądziły kryteria z nadzoru pedagogicznego i merytorycznego.

   Pan Przewodniczący stwierdza, że mamy 4 szkoły i można byłoby tej osobie pomóc.

   Radny Z. Madany stwierdza, że w tej sprawie nie chodzi tylko o tą nauczycielkę ale o wszystkich zatrudnianych na naszym terenie. Potrzebna jest tylko dobra wola w tej sprawie.

   Poza tym radny Z. Madany uważa, że nie powinno być przerwy wakacyjnej w pracach Rady. Stwierdza, że przez 3 miesiące Rada się nie spotkała a w tym czasie wiele spraw i informacji trzeba było wyjaśnić i przekazać.

   Radny Z. Laskowski proponuje w tej sprawie przyjąć wniosek intencyjny, żeby w miarę możliwości zatrudniać w pierwszej kolejności osoby niepełnosprawne.

   Radny M. Mieszkowski stwierdza, że ta osoba pracowała 1 rok i jeśli były uwagi co do jej pracy to dlatego tak się stało.

   Pani B. Jasińska wyjaśnia, że nie dyskryminowane są osoby niepełnosprawne. Pyta dlaczego ta Pani pracując w Krubicach nie została

   -10-

   zatrudniona na czas nieokreślony. Poinformowała, że w jej szkole nie ma nowej osoby zatrudnionej na stanowisku nauczyciela matematyki. Nie było takiej sytuacji, że nauczyciel pracuje – nie przedłużam mu umowy a zatrudniam innego nauczyciela. Poinformowała również, że nadzór pedagogiczny podlega Kuratorium Oświaty.

   Radny J. Janczak proponuje, żeby omawiany wniosek skierować ponownie do rozpatrzenia przez Komisje Rady.

   Pan Przewodniczący zarządza głosowanie wniosku o ponowne skierowanie sprawy dot. zatrudniania osób niepełnosprawnych do rozpatrzenia przez Komisje Rady GiM.

   Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli wniosek o ponowne rozpatrzenie w/w sprawy przez Komisje Rady GiM.

   Wniosek dot. wystosowania pisma do GDDKiA uzyskał jednogłośną aprobatę radnych.

   Wniosek dot. przywrócenia ruchu w ul. Klasztornej i Ogrodowej skierowano na prośbę Pana Burmistrza celem jego uszczegółowienia do ponownego rozpatrzenia przez Komisje Rady GiM.

   Za wnioskiem Pana Burmistrza było 13 radnych, 1 głos „przeciw” /radny Z. Laskowski/ oraz 1 głos „wstrzymujący” /radny J. Boszko/.

   Wniosek dot. remontu ulicy Rybaki do Chmielewa.

   Pan Burmistrz proponuje, żeby wniosek ten przekazać do Komisji Rady w celu ustalenia harmonogramu modernizacji dróg gminnych.

   Pan Burmistrz proponuje również, żeby Rada GiM brała udział w konstruowaniu budżetu, żeby prace nad budżetem na 2008 rok rozpocząć w październiku. Informuje, że jest do zrobienia kilkanaście km dróg gminnych. Pan Burmistrz stwierdza, że na komisjach powinno się wypracować konkretne wnioski, żeby Rada GiM na Sesjach nie zajmowała się drobiazgami.

   Za wnioskiem dot. przekazania wniosku w sprawie remontu ulicy Rybaki w kierunku Chmielewa do ponownej analizy na Komisjach Rady głosowało 12 radnych , 1 głos przeciw /radny Z. Laskowski/, 2 głosy „wstrzymujące” /radni M. Mieszkowski, J.Boszko/.

   Radny J. Boszko zgłasza wniosek o wykonanie wodociągu i kanalizacji w ul. Rybaki w kierunku Chmielewa.

   W tym punkcie porządku obrad głos zabrała Pani T. Jarzyńska Koper – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobylnikach. Pani Dyrektor poinformowała, że jeżeli jest taka potrzeba to Dyrekcja Szkół zorganizuje naradę odnośnie zatrudniania nauczycieli i nadzoru pedagogicznego.

   Radny Z. Madany uważa, ze jest to dobry pomysł ale powinna taka narada odbyć się miesiąc przed rozpoczęciem roku szkolnego.

   -11-

    

   Pan Burmistrz poinformował, że radny Z. Madany kandyduje na posła i będzie mógł wiele spraw zmienić.

   Radny W. Łopatowski proponuje, żeby wniosek zgłoszony przez radnego J. Boszko w sprawie wykonania wodociągu i kanalizacji w ul. Rybaki przekazać do ponownego rozpatrzenia przez Komisje Rady GiM.

   Za przekazaniem w/w wniosku do rozpatrzenia przez Komisje Rady było 11 radnych , 3 głosy „przeciw” / radni Z. Laskowski, W. Baryt, J. Boszko/, 1 głos „wstrzymujący” / radny M. Mieszkowski/.

   Punkt 12.

   Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli protokół z obrad poprzedniej Sesji bez zmian i uwag.

   Punkt 13.

   W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący o godz. 14.20 zamyka obrady VIII Sesji Rady GiM Wyszogród.

    

   Protokołowała:                                  Przewodniczący Rady GiM

   Izabela Boszko                                         Wyszogród

                                                            Józef Zbigniew Boszko

    

  Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-11-28 08:41:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-11-28 08:41:42
  • Liczba odsłon: 686
  • Historia dokumentu:

  [Liczba odsłon: 2672197]

  przewiń do góry