UGiM.6220.2.8.2015                                                                             Wyszogród, dnia  07.07.2015r

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. 2013 r. poz. 267, dalej: k.p.a.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm., dalej: ustawa OOŚ) Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa budynku inwentarskiego – obory o pow. 1700m2 do chowu bydła mlecznego w wielkości 165 DJP o obsadzie średnio 140szt krów dojnych, 25 szt jałówek cielnych, w systemie rusztowym, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, tj. zbiornikami na gnojowicę i ścieki oraz silosem na paszę treściwą na działce o nr.ewid. 576 w m. Rębowo”niniejszym zawiadamia strony postępowania o:

·         wydaniu postanowienia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród znak: UGiM.6220.2.5.2015 z dnia 07.07.2015r w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji

·         wystąpieniu w dniu 07.07.2015r do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o określenie warunków realizacji przedsięwzięcia oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku o wydanie opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Zgodnie z § 3 ust 1 pkt 102 Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.Nr 213, poz. 1397) przedmiotowa  inwestycja polegająca na „budowie budynku inwentarskiego – obory o pow. 1700m2 do chowu bydła mlecznego kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w art. 59 ust.1 pkt.1 ustawy OOŚ, dla których zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza , w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z uzyskanymi opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie – postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2015r. (znak: WOOŚ-II.4240.455.2015.BS z dnia 27 kwietnia 2015r) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku – pismo z dnia 28.04.2015r (znak: PPIS/ZNS/451/31/MW/2482/2015) po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz określił zakres koniecznego do przygotowania raportu o oddziaływaniu na środowisko – postanowieniem z dnia 05.05.2015r znak: UGiM.6220.2.2.2015

Do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko organ zawiesił postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach postanowieniem z dnia 06.05.2015r, znak: UGiM.6220.2.3.2015. W dniu 06.07.2015r Inwestor złożył wymagany raport o oddziaływaniu na środowisko. W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie wydał postanowienie z dnia 07.07.2015r o podjęciu zawieszonego postępowania.

Jednocześnie stosownie do wymogów art. 77 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy OOŚ Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród pismem z dnia 07.07.2015r zwrócił się o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz wydanie opinii w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku.

Z treścią wszystkich postanowień można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, przy ul. Rębowska 37 (pokój nr 3), w  godzinach pracy Urzędu. 

 

Zawiadomienie  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

                                                                                             

 

Wywieszono dnia …………………

 

Zdjęto dnia ………………………..

 

 

 

Otrzymują;

- Strony postepowania wg. rozdzielnika znajdującego się w aktach sprawy;

- Tablica ogłoszeń UGiM Wyszogród,  sołectwa Rębowo BIP GiM Wyszogród,


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-07-07 22:27:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-07 22:27:55
  • Liczba odsłon: 564
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2668989]

przewiń do góry