Uchwała nr 169/XXVIII/2021 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 9 marca 2021r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Wyszogród.

POBIERZ


Uchwała nr 170/XXVIII/2021 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 9 marca 2021r. w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie i Mieście Wyszogród na lata 2021 - 2027.

POBIERZ


Uchwała nr 171/XXVIII/2021 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 9 marca 2021r. w sprawie: przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2021 - 2025.

POBIERZ


Uchwała nr 172/XXVIII/2021 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 9 marca 2021r. w sprawie: przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Wyszogród.

POBIERZ


Uchwała nr 173/XXVIII/2021 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 9 marca 2021r. w sprawie: przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

POBIERZ


Uchwała nr 174/XXVIII/2021 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 9 marca 2021r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

POBIERZ


Uchwała nr 175/XXVIII/2021 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 9 marca 2021r. w sprawie: przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy i Miasta Wyszogród na 2021r.

POBIERZ


Uchwała nr 176/XXVIII/2021 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 9 marca 2021r. w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy i Miasta Wyszogród na 2021r.

POBIERZ


Uchwała nr 177/XXVIII/2021 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 9 marca 2021r. w sprawie: zmiany WPF

POBIERZ


Uchwała nr 178/XXVIII/2021 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 9 marca 2021r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej nr 168/XXVII/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. na rok 2021.

POBIERZ


Uchwała nr 179/XXIX/2021 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie: zmiany WPF

POBIERZ


Uchwała nr 180/XXIX/2021 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej nr 168/XXVII/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. na rok 2021.

POBIERZ


Uchwała nr 181/XXX/2021 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród wotum zaufania.

POBIERZ


Uchwała nr 182/XXX/2021 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Wyszogród wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Wyszogród za 2020r.

POBIERZ


Uchwała nr 183/XXX/2021 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród z tytułu wykonania budżetu za 2020r.

POBIERZ


Uchwała nr 184/XXX/2021 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie: określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie i Mieście Wyszogród na rok szkolny 2021/2022.

POBIERZ


Uchwała nr 185/XXX/2021 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie: apelu do Prezesa Rady Ministrów o opracowanie rządowego programu regulacji i pogłębiania koryta rzeki Wisły na odcinku od Wyszogrodu do Włocławka.

POBIERZ


Uchwała nr 186/XXX/2021 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego położonego w Wyszogrodzie przy ul. Klasztornej na kolejne 3 lata obecnemu dzierżawcy.

POBIERZ


Uchwała nr 187/XXX/2021 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego położonego w Wyszogrodzie przy ul. Słonecznej na kolejne 3 lata obecnemu dzierżawcy.

POBIERZ


Uchwała nr 188/XXX/2021 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie: zmiany WPF

POBIERZ


Uchwała nr 189/XXX/2021 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie: zmiany budżetu na 2021r.

POBIERZ


Uchwała nr 190/XXX/2021 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie: odwołania Skarbnika Gminy i Miasta Wyszogród.

POBIERZ


Uchwała nr 191/XXX/2021 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie: powołania Skarbnika Gminy i Miasta Wyszogród.

POBIERZ


Uchwała nr 192/XXXI/2021 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 września 2021r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie nauki religii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.

POBIERZ


Uchwała nr 193/XXXI/2021 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 września 2021r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego położonego w Wyszogrodzie przy ulicy Słonecznej na kolejne 3 lata obecnym dzierżawcom.

POBIERZ


Uchwała nr 194/XXXI/2021 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 września 2021r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Wyszogród.

POBIERZ


Uchwała nr 195/XXXI/2021 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 września 2021r. w sprawie: ustalenia wysokości dopłaty z budżetu Gminy i Miasta Wyszogród do ceny 1 m3 wody ze zbiorczych urządzeń wodociągowych i do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków, na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego REMONDIS Aqua Wyszogród Sp. z o.o.

POBIERZ


Uchwała nr 196/XXXI/2021 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 września 2021r. w sprawie: wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i określenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

POBIERZ


Uchwała nr 197/XXXI/2021 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 września 2021r. w sprawie: zmiany WPF

POBIERZ


Uchwała nr 198/XXXI/2021 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 września 2021r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej nr 168/XXVII/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. na rok 2021

POBIERZ


Uchwała nr 199/XXXII/2021 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25 października 2021r. w sprawie: zmiany WPF

POBIERZ


Uchwała nr 200/XXXII/2021 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25 października 2021r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej nr 168/XXVII/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. na rok 2021

POBIERZ

Uchwała nr 201/XXXIII/2021 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Wyszogród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na ternie Gminy i Miasta Wyszogród na 2022 rok

POBIERZ

Uchwała nr 202/XXXIII/2021 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie: obniżenie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy i Miasta Wyszogród na 2022 rok

POBIERZ

Uchwała nr 203/XXXIII/2021 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie: określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień obowiązujących na terenie Gminy i Miasta Wyszogród na 2022 rok

POBIERZ

Uchwała nr 204/XXXIII/2021 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie: określenie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy i Miasta Wyszogród na 2022 rok

POBIERZ

Uchwała nr 205/XXXIII/2021 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie: zwolnienia z podatku leśnego na terenie gminy

POBIERZ

Uchwała nr 206/XXXIII/2021 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie: zmian WPF

POBIERZ

Uchwała nr 207/XXXIII/2021 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie: zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 168/XXVII/2020 z dnia 30 grudnia 2020 na rok 2021.

POBIERZ

Uchwała nr 208/XXXIV/2021 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie: pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

POBIERZ

Uchwała nr 209/XXXIV/2021 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie: WPF

POBIERZ

Uchwała nr 210/XXXIV/2021 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie: zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 168/XXVII/2020 z dnia 30 grudnia 2020 na rok 2021.

POBIERZ

Uchwała nr 211/XXXV/2021 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 128/XVIII/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku Rady Gminy i Miasta Wyszogród w sprawie uchwalenia wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2020 – 2022 Remondis Aqua Wyszogród Sp. z o.o.

POBIERZ

Uchwała nr 212/XXXV/2021 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie: uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody

POBIERZ

Uchwała nr 213/XXXV/2021 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Wyszogród na 2022 r.

POBIERZ

Uchwała nr 214/XXXV/2021 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie: poboru podatków w drodze inkaso i wyznaczenia inkasentów

POBIERZ

Uchwała nr 215/XXXV/2021 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie: ustalenia zasad przyznania i określenia wysokości diet przysługujących sołtysom Gminy i Miasta Wyszogród oraz Przewodniczących zarządów osiedli Miasta Wyszogród, wysokości wynagrodzenia dla sołtysów za pobór w drodze inkasa podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.

POBIERZ

Uchwała nr 216/XXXV/2021 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród

POBIERZ

Uchwała nr 217/XXXV/2021 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie: ustalenia diet dla radnych gminy i miasta Wyszogród

POBIERZ

Uchwała nr 218/XXXV/2021 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

POBIERZ

Uchwała nr 219/XXXV/2021 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie: zmian WPF

POBIERZ

Uchwała nr 220/XXXV/2021 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie: zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 168/XXVII/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. na rok 2021

POBIERZ

Uchwała nr 221/XXXV/2021 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej

POBIERZ

Uchwała nr 222/XXXV/2021 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2022

POBIERZ

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Pieniążek
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-03-17 12:29:06
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Pieniążek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-20 09:15:05
  • Liczba odsłon: 1363
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680804]

przewiń do góry