Wyszogród, dn. 31.07.2013 r

 

UGiM.6220.2.5.2014

                                                                                 

Zawiadomienie

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14  czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. 107 z 2000r. z późn. zm) zawiadamiam, że Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, dnia 7 grudnia 2011 r, w trybie art. 75 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm), wydał  decyzję o środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na realizację  przedsięwzięcia  polegającego  na „Rozbudowie istniejącego budynku inwentarskiego – obory” w m. Rębowo” znak UGiM.6220.2.5.2014

Z treścią w/w decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, pok. nr 3 w godzinach 8.00-15.00 w terminie 14 dni od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.

            Stronom postępowania służy odwołanie do Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego w Płocku  za pośrednictwem  Burmistrza  Gminy  i Miasta Wyszogród w terminie  14 od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

 

 

 

 

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-07-31 08:54:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-31 08:54:30
  • Liczba odsłon: 477
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673054]

przewiń do góry