Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (02.03.2022r.):

POBIERZ (.pdf)


Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym (01.03.2022r.):

POBIERZ (.pdf)


Obwieszczenie o uzupełnieniu raportu (19.01.2022r.):

POBIERZ (.pdf)


Obwieszczenie o złożeniu raportu (08.09.2021r.):

POBIERZ (.pdf)


Obwieszczenie o podjęciu postępowania (08.09.2021r.):

POBIERZ (.pdf)


Obwieszczenie (25.06.2021r.):

IKR.6220.7.6.2021

Wyszogród, dnia 25.06.2021 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021. Poz.735 t.j.), w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021r. poz.247, ze zm ), Urząd Gminy i Miasta Wyszogród informuje strony oraz na podstawie art. 33 ust.1 pkt 1 i art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu prowadzonym z wniosku Elektrownia PV 61 Sp.z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach zostało wydane postanowienie z dnia 25.06.2021r o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na :  „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą „WYSZOGRÓD III, WYSZOGRÓD IV”, na działce nr.ewid. 140/1,145/1,150/1,155/1,162/1 (obręb 0001) w miejscowości Wyszogród, Gmina Wyszogród”.

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 52, lit.a  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839),przedmiotowa inwestycja polega na  „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą „WYSZOGRÓD III, WYSZOGRÓD IV”, na działce nr.ewid. 140/1,145/1,150/1,155/1,162/1 (obręb 0001) w miejscowości Wyszogród, Gmina Wyszogród” kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w art. 59 ust.1 pkt 2 ustawy OOŚ, dla których, zgodnie z art. 63 ust.1 ustawy OOŚ obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Mając powyższe na względzie, zgodnie z art. 64 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku   i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021r. poz.247, ze zm ), Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród zwrócił się o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do wymaganych podmiotów.

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie- opinia  znak:WOOŚ-I.4220.464.2021.IP z dnia 22.04.2021 r /wpłynęło 22.04.2021r/

-Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku- opinia znak; WA.ZZŚ.7.435.1.103.2021.WŁ z dnia 19.04.2021r/wpłynęło 28.04.2021r/

- Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Płocku  w ustawowym terminie nie wypowiedział się zgoda milcząca się;

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, po rozpatrzeniu przekazanej sprawy uznał, iż dla planowanego zamierzenia konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowiskoi określił szczegółowy zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku uznał brak potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z uzyskanymi opiniami, po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz nałożył na Elekrownia PV 61 Sp. z o.o. obowiązek opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko w pełnym zakresie  zgodnie z art. 66 cytowanej ustawy, w tym ze szczególnym uwzględnieniem elementów wskazanych w sentencji postanowienia.

Do czasu przedłożenia przez Elekrownia PV 61 Sp.z o.o. raportu o oddziaływaniu na środowisko organ prowadzący zawiesił postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach postanowieniem z dnia 25.06.2021r

Z treścią postanowień można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, przy ul.Rębowskiej 37 ( pokój nr 3), w godzinach pracy Urzędu.

Zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (25.03.2021r.):

Wyszogród, dnia  25 marca 2021roku

IKR.6220.7.2021

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 49 oraz art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256.) w związku z art. 33 ust. 1 pkt 2, 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2020.283 ),

Burmistrz Gminy i Miasta  Wyszogród

zawiadamia

że w dniu 25 marca 2021roku  na wniosek Inwestora wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą „WYSZOGRÓD III, WYSZOGRÓD IV”, na działce nr.ewid. 140/1,145/1,150/1,155/1,162/1 (obręb 0001) w miejscowości Wyszogród, Gmina Wyszogród”.

Informuje osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 256.) polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Z dokumentacją w poniższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, pok. nr. 3, w godzinach pracy urzędu  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach: 7:30 – 15:30 oraz środę w godzinach: 9:00 – 17:00.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w myśl zapisów §3 ust. 1 pkt. 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2020.283 ) postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego oraz organu właściwego do wydania oceny wodno prawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.Dz.U.2020.poz.310). Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 §5 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 256.) do terminów załatwiania sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonywania określonej czynności okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród https://ugimwyszogrod.bip.org.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wyszogród.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Pieniążek
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-03-29 07:25:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Pieniążek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-03 09:28:50
  • Liczba odsłon: 430
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2668981]

przewiń do góry