Zawiadomienie o zakończeniu postępowania (08.11.2021r.):

POBIERZ (.pdf)


Obwieszczenie (30.09.2021r.):

POBIERZ (.pdf)


Obwieszczenie o złożeniu raportu (29.04.2021r.):

POBIERZ (.pdf)


Obwieszczenie o podjęciu postępowania (29.04.2021r.):

POBIERZ (.pdf)


Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie (16.11.2020r.):

UGiM.6220.2.6.2020

Wyszogród, dnia 16.11.2020 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020. Poz.256 t.j.), w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r. poz.283, ze zm ), Urząd Gminy i Miasta Wyszogród informuje strony oraz na podstawie art. 33 ust.1 pkt 1 i art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu prowadzonym z wniosku PCWO ENERGY PROJKET SP.     Z O.O.  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach zostało wydane postanowienie z dnia 12.11.2020r o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na : „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 114 w miejscowości Wilczkowo, gmina Wyszogród- Wilczkowo B”.  

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 52, lit.b  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839),przedmiotowa inwestycja polega na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 114 w miejscowości Wilczkowo, gmina Wyszogród- Wilczkowo B”.   kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w art. 59 ust.1 pkt 2 ustawy OOŚ, dla których, zgodnie z art. 63 ust.1 ustawy OOŚ obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Mając powyższe na względzie, zgodnie z art. 64 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r. poz.283, ze zm ), Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród zwrócił się o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do wymaganych podmiotów.:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie- opinia  znak:WOOŚ-I.4220.1403.2020.JC  z dnia 20.10.2020 r /wpłynęło 21.10.2020r/

- Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie – opinia  znak: ZS.7040.522.2020.PK z dnia 14.10.2020r/wpłynęło 19.10.2020r/

- Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku- opinia znak; WA.ZZŚ.7.435.1.308.2020.JB z dnia 22.10.2020r/wpłynęło 04.11.2020r/

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie uznał potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, po rozpatrzeniu przekazanej sprawy uznał, iż dla planowanego zamierzenia konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i określił szczegółowy zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku uznał brak potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z uzyskanymi opiniami, po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz nałożył na PCWO ENERGY PROJKET SP. Z O.O.  obowiązek opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko w pełnym zakresie  zgodnie z art. 66 cytowanej ustawy, w tym ze szczególnym uwzględnieniem elementów wskazanych w sentencji postanowienia.

Do czasu przedłożenia przez PCWO ENERGY PROJKET SP. Z O.O.   raportu o oddziaływaniu na środowisko organ prowadzący zawiesił postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach postanowieniem z dnia 16.11.2020r

Z treścią postanowień można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, przy ul.Rębowskiej 37( pokój nr 3), w godzinach pracy Urzędu.

Zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

/-/ Iwona Gortat


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (30.09.2020r.):

Wyszogród, dnia 30 września 2020roku

UGiM.6220.3.2020                                                             

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 

Na podstawie art. 49 oraz art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256.) w związku z art. 33 ust. 1 pkt 2, 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2020.283 ),

Burmistrz Gminy i Miasta  Wyszogród

zawiadamia

że w dniu 30 września 2020roku  na wniosek Inwestora wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 114 w miejscowości Wilczkowo, gmina Wyszogród- Wilczkowo B”.

Informuje osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 256.) polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Z dokumentacją w poniższej sprawie można zapoznać się w  Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, pok. nr. 3, w godzinach pracy urzędu  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach: 7:30 – 15:30 oraz środę w godzinach: 9:00 – 17:00.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w myśl zapisów §3 ust. 1 pkt. 52 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2020.283 ) postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu w Warszawie oraz organu właściwego do wydania oceny wodno prawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.Dz.U.2020.poz.310).Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 §5 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 256.) do terminów załatwiania sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonywania określonej czynności okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród https://ugimwyszogrod.bip.org.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Rębowo.

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

/-/ Iwona Gortat

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Pieniążek
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-09-30 14:34:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Pieniążek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-11-08 12:48:06
  • Liczba odsłon: 612
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671446]

przewiń do góry