UGiM.271.17.2017                                                                              Wyszogród, 07.08.2017r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro, na podstawie art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U.2015.2164, z późn. zm.)

 

I.    ZAMAWIAJĄCY

Gmina i Miasto Wyszogród

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

NIP: 774-32-11-407, REGON: 611015508

 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1.      Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia sprzętu TIK do 3 szkół w gminie Wyszogród tj. Szkoły Podstawowej w Kobylnikach, Szkoły Podstawowej w Rębowie oraz Szkoły Podstawowej w Wyszogrodzie w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji najmłodszych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród”, które otrzymały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja Ogólna (w tym szkołach zawodowych) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wszystkie urządzenia powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dane urządzenie nie może być wcześniej używana. Zamawiający wymaga od wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów (urządzeń).

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia sprzętu TIK pod względem jakości, estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa z opisem zawartym w załącznikach do niniejszego zapytania.

 

2.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uwzględniający rodzaj i ilość asortymentu stanowiącego przedmiot dostawy znajduję się w załączniku Nr 2.

 

3.      Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

4.      Wspólny słownik zamówień (CPV):

30232100-5 Drukarki i plotery

30213100-6 Komputery przenośne

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

1.      Termin wykonania zamówienia: 14 dni od otrzymania zlecenia przez Wykonawcę.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

1. Oferta powinna być:

   - złożona na formularzu załączonym do niniejszego zapytania – Załącznik nr 2

   - opatrzona pieczątką firmową;

   - posiadać datę sporządzenia;

   - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres email;

   - podpisana czytelnie przez wykonawcę, złożona w formie pisemnej.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.    Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: k.caban@wyszogrod.pl , poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród ( z dopiskiem Oferta na zakup i dostawęsprzętu TIK), lub osobiście  w Kancelarii Ogólnej do dnia 17 sierpnia 2017r., do godz. 10:00 (liczy się data wpływu do urzędu), - na załączonym formularzu do zapytania.

2.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Kryterium: cena 90% (cena brutto)

Kryterium: gwarancja 10%

Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej, stosując zasadę, iż oferta nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma najwyższą punktację jest ofertą najkorzystniejszą. Ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

E = C+G

Gdzie : E – łączna liczba punktów jakie uzyskała oferta

C – liczba punktów w kryterium cena  G – liczba punktów w kryterium gwarancji

 

 

 

Punktacja w poszczególnych kryteriach:

Kryterium cena :

C = Cn / Cb x 90% x 100

Gdzie:

Cn – najniższa cena oferty brutto

Cb – cena brutto oferty badanej

 

Kryterium gwarancja :

• Gwarancja 12 miesięcy – 5 pkt.
• Gwarancja powyżej 12 miesięcy – 10 pkt.

 

Oferenci są zobowiązani do podania w ofercie producenta, typu i wersji oprogramowania wszystkich proponowanych urządzeń.

 

Zamawiający może wykonać testy zaproponowanych urządzeń przed podpisaniem umowy. Oferenci są zobowiązani  do dostarczenia zaproponowanych urządzeń we wskazane przez Zamawiającego miejsce oraz zestawienie ich w sposób umożliwiający przeprowadzenie testów.

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej  lub poczty tradycyjnej oraz poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz stronie BIP tutejszego urzędu.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

 

1.      Zapłata za usługę nastąpi w ciągu 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury przesłanej na adres Zamawiającego.

 

2.      Całość wydatków będzie finansowana w 100% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

3.      Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie - bez podawania przyczyn, w szczególności bez wyłonienia najkorzystniejszej oferty, a także po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty, a przed zleceniem realizacji zamówienia i/lub zawarciem umowy.

4.      Dodatkowych informacji udziela :

      - Kinga Caban pod numerem telefonu 24 267 26 31,

       oraz adresem email:  k.caban@wyszogrod.pl

 

 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

 

1.      Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.

2.      Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia- Załącznik nr 2.

3.      Oświadczenie o braku występowania powiązań – Załącznik nr 3.

 

 

 

                        

                           

                                                                          Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                                          Jan Boszko

 

 

zapytanie_ofertowe
zalacznik_nr_1-formularz_ofertowy
zalacznik_nr_2-specyfikacja_tik
zalacznik_nr_3-oswiadczenie

 

 

Wyszogród, dn. 09.08.2017r.

 

 

UGiM.271.17.2017   

                       

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Zakup i dostawa wyposażenia sprzętu TIK”.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

 Gmina i Miasto Wyszogród, działając w oparciu o  art. 93 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zawiadamia co następuje:

 

1.      W trakcie prowadzonego postępowania przetargowego o wartości poniżej 30 000,00 euro (zapytanie ofertowe) znak sprawy: UGiM.271.17.2017 z dnia 07.08.2017 r., w dniu 9 sierpnia 2017 r. Zamawiający w treści zapytania ofertowego wykrył istotne błędy, które w sposób znaczący wpływają na zakres zamówienia. Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania, posiłkując się wykładnią art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP.

 

2.      Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy”.

 

3.      W związku z zaistnieniem okoliczności wskazanej w pkt. 1. Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania.

 

 

 

 

   Burmistrz              

Gminy i Miasta Wyszogród

/-/ Jan Boszko                       

 

 


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-08-07 15:29:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-09 20:04:24
  • Liczba odsłon: 760
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2668905]

przewiń do góry