Protokół nr XII/2012

z obrad XXIII Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z  dnia 28 grudnia 2012 r.

__________________________________________

 

 

Porządek obrad:  

                                                                   

1.     Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

4.     Przyjęcie protokółu z obrad z poprzedniej Sesji.

5.     Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami. 

6.     Interpelacje i zapytania radnych.

7.     Przyjęcie budżetu Gminy i Miasta Wyszogród na 2013 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2023/podjęcie uchwał.

8.     Podjęcie uchwał w sprawie:

- Przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Wyszogród

- wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego obecnemu dzierżawcy na

okres 3 lat położonych w obrębie Wyszogród

- wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego obecnemu dzierżawcy na

okres 3 lat położonych w obrębie Wyszogród (Rębowo)

- wyrażenia zgody na wydzierżawienie zbiornika wodnego w Rębowie

- zmian w budżecie

9.     Sprawy różne.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

11.  Przedstawienie wniosków Komisji wniosków i uchwał.

12.  Zakończenie obrad.

 

Punkt 1.

 

O godz. 10-tej Pan Przewodniczący Rady GiM Maryś Maciej Mieszkowski otwiera obrady XXIII Sesji Rady GiM witając radnych, Burmistrza wraz z pracownikami Urzędu, sołtysów.

Obradach nie uczestniczą radni: Sławomir Ząbek, Wojciech Kuliński, Wojciech Janczak - obecność usprawiedliwiona. Listy obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Punkt 2.

 

Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do porządku otrzymanego porządku obrad?

Skarbnik Elżbieta Biernat poprosiła o wprowadzenie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu regulującego miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wyszogród, nie będących nauczycielami. Dodając, że była omawiana uchwała przez radnych na ostatniej komisji.

Przewodniczący wyjaśnił, iż  w wysłanym porządku obrad został wpisany niepoprawnie tytuł uchwały. Zamiast

 

- wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego obecnemu dzierżawcy na

okres 3 lat położonych w obrębie Wyszogród (Rębowo)

 

powinno być uchwała w sprawie:

- wyrażenia zgody na wynajem na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej garażem części działki o nr ewid. 488 w obrębie Rębowo gm. Wyszogród .

Dodał, że radni oraz sołtysi otrzymali poprawny projekt uchwały.

 

Nadmieniam, że wszyscy otrzymali poprawny projekt uchwały. Rada Gminy i Miasta Wyszogród przegłosowała porządek z wprowadzonymi zmianami:

Porządek obrad po zmianach:  

                                                                   

1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

4. Przyjęcie protokółu z obrad z poprzedniej Sesji.

5. Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Przyjęcie budżetu Gminy i Miasta Wyszogród na 2013 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2023/podjęcie uchwał.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

- Przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Wyszogród

- wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego obecnemu dzierżawcy na

okres 3 lat położonych w obrębie Wyszogród

- wyrażenia zgody na wynajem na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej garażem części działki o nr ewid. 488 w obrębie Rębowo gm. Wyszogród .

- wyrażenia zgody na wydzierżawienie zbiornika wodnego w Rębowie

- ustalenia wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu regulującego miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wyszogród, nie będących nauczycielami

- zmian w budżecie

- WPF

9. Sprawy różne.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

11.  Przedstawienie wniosków Komisji wniosków i uchwał.

12.  Zakończenie obrad.

 

Punkt 3.

 

W skład Komisji Wniosków i Uchwał weszli następujący radni:

 1. Radna Elżbieta Biernat
 2. Radny Marek Głowacki
 3. Radny Wiesław Tomkiewicz

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” powołali Komisję Wniosków i Uchwał w w/w składzie.

 

Punkt 4.

 

Przewodniczący przeszedł do przyjęcia  Protokół z obrad XXI i XXII. XXII Sesja była nadzywczajną, która została zwołana na 3 grudnia ze względu na uchylenie uchwały w sprawie opłaty targowej i wprowadzenie ponownie tej uchwały z uzupełnieniem. Nikt nie wniósł uwag, wobec tego Przewodniczący rozpoczął głosowanie.

 

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli  protokóły z obrad poprzednich Sesji bez uwag.

 

Punkt 5.

 

Burmistrz przedstawił prace urzędu pomiędzy sesjami od dnia 22.XI:

Wykonanie Remontu instalacji CO w budynku OSP w Wyszogrodzie – Burmistrz podkreślił, że strażacy z OPS Wyszogród od odebrania nowego samochodu wyjeżdżali już kilkakrotnie. Dodał, że remont instalacji CO w strażnicy jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania. W dniu 21.12.2012 dokonano odbioru technicznego w/w zadania.

 

Następny temat to wybór wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Urządzenie przestrzeni publicznej w Gminie i Mieście Wyszogród”, obejmujące:

CZĘŚĆ I * – „Urządzenie przestrzeni publicznej w Grodkowie”

CZĘŚĆ II * – „Urządzanie przestrzeni publicznej w Kobylnikach”

Zadanie to realizować będzie firma: AS BUD Albert Śpiewakowski z/s w Warszawie.

W chwili obecnej trwają prace projektowe placów zabaw.

Przewidywane zakończenie realizacji zadania to kwiecień 2013 roku.

 

Trwają prace projektowe dla zadania pn. „ Zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza w Wyszogrodzie wraz z budową wiaty z toaletą oraz budynku informacji turystycznej / poczekalni/" w ramach realizowanego projektu pn. „Urządzenie przestrzeni publicznej w Gminie i Mieście Wyszogród”.

 

Kolejny bardzo ważny temat to  zorganizowane 3 grudnia br. konsultacje społeczne  w związku z planowaną lokalizacją Farmy Wiatrowej „Wyszogród”, w spotkaniu uczestniczyła cała Rada.

Zaplanowana inwestycja składać się będzie z 13 elektrowni wiatrowych o mocy do 2 MW każda, o maksymalnej całkowitej wysokości do 150 m npt wraz z przyłączem kablowym oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą.

Dokonano uzgodnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Farmy Wiatrowej „Wyszogród”, składającej się z 13 elektrowni wiatrowych o mocy do 2 MW każda, o maksymalnej całkowitej wysokości do 150 m npt wraz z przyłączem kablowym oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą z Wójtem Gminy Mała Wieś.

W tym temacie wszczęto postępowanie administracyjne dla decyzji lokalizacyjnej dla budowy linii elektroenergetycznej 110 kV  na potrzeby budowy farmy wiatrowej – w chwili obecnej  trwają uzgodnienia z Organami zewnętrznymi.

Burmistrz poinformował radnych, sołtysów o otrzymywanych pismach protestujących na budowę farmy wiatrowej.

Radny Andrzej Dobaczewski podjął temat nie wyciągania konsekwencji z tego, że przeciwnicy inwestycji źle przedstawiają Samorząd, a dodatkowo oczerniają i nie przedstawiają prawdę.  

Burmistrz zgodził się, że jest  to  podważenie instytucji państwowych przedstawiając stanowisko urzędu o kontynuowaniu tej inwestycji.

 

Następnie Burmistrz przeszedł do przedstawienia inwestycji drogowych:

 

 1. Zrealizowano naprawę nawierzchni drogi gminnej (dawnej powiatowej ) – Wilczkowo / Marcjanka
 2. Dokonano  częściowego odwodnienia drogi  na Bzinach sołectwo – Kobylniki
 3. Rozpoczęto remont ciągu pieszego na ul. Kilińskiego
 4. Rozliczono pozytywnie dotację z byłego FOGR
 5. Przeprowadzono i wyłoniono wykonawców na zimowe utrzymanie dróg będących w Zarządzie gminy Wyszogród w roku  2013
 6. Przeprowadzono bieżące naprawy  dróg w sołectwach Wiązówka ,Chmielewo.

 

Następnie Burmistrz podziękował za uczestnictwo podczas Kiermaszu świątecznego 9 grudnia w budynku Towarzystwa Naukowego Płockiego zorganizowanego przez Centrum Kultury „Wisła ” w Wyszogrodzie i Urząd Gminy i Miasta Wyszogród. Na stoiskach można było zakupić różnorodne ozdoby świąteczne przygotowane przez wszystkie szkoły z terenu gminy, a także Przedszkole, Dom Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie, Dom Pomocy Społecznej w  Zakrzewie, Fabrykę Róż w Witkowicach, a także swoje prace wystawiła p. Maria Kopera. W trakcie kiermaszu odbyły się  warsztaty teatralne, które poprowadził aktor Teatru Dramatycznego w Płocku p. Mariusz Pogonowski.  Przygotowane przez dzieci i młodzież przedstawienie mogliśmy oglądać pod koniec imprezy. Dzieci miały również możliwość udziału w warsztatach  plastycznych prowadzonych przez p. Alicję Browarską.

Kolejnym tematem przedstawionym przez Burmistrza było zaproszenie na uroczystą sesję podczas której dokonane zostanie rozstrzygnięcie plebiscytu dla „ZASŁUŻONYCH”. Poinformował, że szczegóły przedstawi Przewodniczący Rady GiM Wyszogród Pan Maryś Mieszkowski.

Następnie Burmistrz przedstawił radnym umowy partnerskie zawarte z powiatem w kwestii wspólnym budowaniu drogi powiatowej w Rębowie (tzw. Trakt Orszymowski). Treść porozumienia stanowi załącznik do protokółu.

 

 

Punkt 6.

 

Przewodniczący zapytał, czy ktoś z uczestników sesji chciałby zgłosić interpelacje, bądź   zapytania?

W związku z brakiem pytań, Przewodniczący zarządził 10 minut przerwy.

 

Po przerwie wznowiono obrady.

Punkt 7.

 

Ponieważ w obradach nie uczestniczy Radny Wojciech Kuliński – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i budżetu, Przewodniczący Rady Maryś Mieszkowski zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Marka Głowackiego o przedstawienie informacji o pracy Rady na projektem Budżetu.

Pan Marek Głowacki wyjaśnił, że Rada dyskutowała nad projektem dwie komisje. Radni rozważali przeniesienie głosowania nad budżetem na inny termin i przedyskutowanie ponownie pewnych zagadnień, ale ostatecznie zdecydowano o podjęciu głosowania w dniu dzisiejszym.

Skarbnik Elżbieta Biernat odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Treść stanowi załącznik do protokółu.

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z obecnych na Sali chciałby zabrać głos.

Radny Zbigniew Madany zapytał o planowaną modernizację drogi w Rębowie wspólnie z powiatem, ale która nie została wpisana do inwestycji na rok 2013.

Burmistrz wyjaśnił, iż rok 2013 to jest czas przygotowania projektu. W 2014 nastąpi realizacja. Burmistrz dodał, że zaplanowane inwestycje realizowane są krok po kroku. Powiat realizuje modernizację dróg w kilku gminach i zainaugurowane medialnie tego procesu nastąpiło 21 grudnia. Burmistrz odczytał artykuł ze strony internetowej powiatu.

W związku z brakiem dalszej dyskusji radni przeszli do głosowania. Przewodniczący zapytał:

Kto za przyjęciem uchwały – 12 radnych

Kto jest przeciw - 0

Kto się wstrzymał - 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli Uchwałę Budżetową Gminy i Miasta Wyszogród na 2013 rok Nr 178/XXIII/2012.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

W związku z brakiem dalszej dyskusji radni przeszli do głosowania. Przewodniczący zapytał:

Kto za przyjęciem uchwały – 12 radnych

Kto jest przeciw - 0

Kto się wstrzymał - 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 179/XXIII/2012 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

 

Burmistrz podziękował za przyjęcie przez radnych Budżetu Gminy na kolejny rok.  Podziękował również sołtysom i radnym za wyjątkowy charakter współpracy. Przedstawił także działania i inwestycje, które zostały już zrealizowane przez ostatnie dwa lata, a także które są już zaplanowane i które mają już zapewnione dofinansowane. Zaproponował postawienie wniosku, aby co kwartał monitorować realizację dochodów gminy.

 

Do podziękowań włączył się Przewodniczący Rady, które skierował do Burmistrza i całego Urzędu.

Punkt 8

 

Burmistrz GiM Wyszogród przedstawił uczestnikom sesji projekt uchwały w sprawie Przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Wyszogród. Samorząd wyszogrodzki, gospodarkę odpadami rozwiązał za pośrednictwem ZGRP. Recykling, odzysk u szczebla regionalnego min 50% odpadów musi zostać ponownie przetworzony.

Ustawa nie standaryzuje jak samorząd powinien wykonać to zadanie, po prostu musi segregować śmieci. Za nie wdrożenia systemu segregacji śmieci w przypadku gminy miejsko-wiejskiej decyzją wojewody samorząd musi zapłacić 50 tyś złotych rocznie.

W taki sam system weszło 13 gmin. System ma połączenie rozwiązań, tak aby zminimalizować koszty. Burmistrz przedstawił zasady wprowadzanego Regulaminu utrzymania czystości dzieli śmieci. Wyjaśnił jakie ZGRP proponuje wprowadzenie ulg i opłat. Dodał, że Związek na najbliższym posiedzeniu powinien podjąć stawki.

Burmistrz przedstawił sołtysom propozycję ich wynajęcia do zbierania wypełnionych deklaracji o zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym, tak zostanie wprowadzone na całym terenie tych trzynastu gmin, które weszły w współpracę.

Po zakończeniu przedstawiania regulaminu Przewodniczący pyta, czy są jeszcze pytania w tym temacie?

Radna Mariola Olszewska pyta, w jaki sposób będzie pobierana opłata?

Burmistrz odpowiedział, że przelewem na konto inwestycji – Związku Gmin Regionu Płockiego.

Radna  Elżbieta Biernat pyta,  jaką mamy pewność, że wszyscy zapłacą, co z  tymi mieszkańcami co nie będą płacić?

Burmistrz odpowiedział, że opodatkować musi się każdy. Wypełnione deklaracje stanowić będą podstawę do naliczenia opłaty.

Związek Gmin Regionu Płockiego bierze na siebie odpowiedzialność i  to on egzekwować będzie opłaty.

 

Radny Wiesław Tomkiewicz zapytał, co z popiołem  na terenie Wyszogrodu? Burmistrz odpowiedział, że można wrzucać do worka „inne” - oddzielny worek.

Radny Wiesław Tomkiewicz kontynuował temat i zaproponował wprowadzenie miejskiego kompostownika.

Burmistrz odpowiedział, że jest to bardzo dobra sugestia, np. Zielony Ogród w Słupnie ma kompostownik i można byłoby porozmawiać z nimi w kwestii odbioru trawy, ponieważ na terenie Wyszogrodu jest duży procent mieszkańców, którzy byliby zainteresowani.

 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Pan Piotr Kafliński zadał pytanie Panu Burmistrzowi, kto dostarczy kosze?

Burmistrz odpowiedział, że nie ma koszy tylko trzy kolory worków. Posortowane śmieci oddzielne posegregowane w workach będą odbierane i wywożone. Nie ma obowiązku korzystania z koszy. Pojemniki będą wprowadzane tylko jeśli sami mieszkańcy będą chcieli je posiadać i sobie zorganizują na własny koszt. Burmistrz dodał, że jeśli będzie konieczność posiadania koszy, to zostaną one dostarczone przez firmę zabierającą śmieci.

Burmistrz przedstawił, jak będzie przedstawił odbiór posegregowanych odpadów z domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, a także z terenów niezamieszkałych np. działek.

Uczestnicy Sesji jeszcze przez chwilę dyskutowali o szczegółach regulaminu, następnie Przewodniczący Rady GiM Wyszogród przeszedł do głosowania. Przewodniczący zapytał:

Kto za przyjęciem uchwały – 12 radnych

Kto jest przeciw - 0

Kto się wstrzymał - 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 180/XXIII/2012  w sprawie Przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Wyszogród. Treść uchwały stanowi załącznik do protokółu.

 

Pani Maria Panek odczytała projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego obecnemu dzierżawcy na okres 3 lat położonych w obrębie Wyszogród. Ponieważ projekt omawiany był na komisji Przewodniczący pyta, czy są pytania? W związku z brakiem dyskusji przeszedł do głosowania. Przewodniczący zapytał:

Kto za przyjęciem uchwały – 12 radnych

Kto jest przeciw - 0

Kto się wstrzymał - 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 181/XXIII/2012 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego obecnemu dzierżawcy na okres 3 lat położonych w obrębie Wyszogród.

Treść uchwały stanowi załącznik do protokółu.

 

 

Pani Maria Panek odczytała kolejny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej garażem części działki o nr ewid. 488 w obrębie Rębowo gm. Wyszogród. Dodała,  że dzierżawa nieruchomości wykorzystana będzie przez dzierżawcę na sklep Lewiatan.

Ponieważ projekt omawiany był na komisji Przewodniczący pyta, czy są pytania? W związku z brakiem dyskusji przeszedł do głosowania. Przewodniczący zapytał:

Kto za przyjęciem uchwały – 12 radnych

Kto jest przeciw - 0

Kto się wstrzymał - 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 182/XXIII/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej garażem części działki o nr ewid. 488 w obrębie Rębowo gm. Wyszogród

Treść uchwały stanowi załącznik do protokółu.

 

Pani Maria Panek odczytała następny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zbiornika wodnego w Rębowie.

Radny Wiesław Tomkiewicz podjął dyskusję stwierdzając, że w przypadku tej uchwały podjęcie na 3 lata  za mało.

Do dyskusji włączył się Radny Zbigniew Madany informując uczestników sesji, że Straż w ogóle nie chciała wydzierżawić zbiornika. Dopiero Pan Burmistrz ich przekonał – dodał radny Madany.

Burmistrz stwierdził, że po spotkaniu ze strażą w którym uczestniczył razem z Przewodniczącym Rady nie stwierdzili, aby ktokolwiek był przeciwko dzierżawie zbiornika wodnego.

Radny Wiesław Tomkiewicz dodał, że koło wędkarskie może otrzymać od okręgowego Związku, ale w przypadku tylko 3 lat może się to nie opłacać i koło wędkarskie może stracić szansę na dofinansowanie zarybienia stawu.

Pani Maria Panek wyjaśnił, że straż wydał pozytywną opinię.

Radni zaczęli dyskutować  na ile lat podjąć tę zgodę. Ostatecznie podjęto decyzję, aby zgodę wyrazić na 5 lat.

Przewodniczący pyta, czy są pytania? W związku z brakiem dyskusji przeszedł do głosowania. Przewodniczący zapytał:

Kto za przyjęciem uchwały – 12 radnych

Kto jest przeciw - 0

Kto się wstrzymał - 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 183/XXIII/2012 w wyrażenia zgody na wydzierżawienie zbiornika wodnego w Rębowie. Treść uchwały stanowi załącznik do protokółu.

 

Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu regulującego miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wyszogród, nie będących nauczycielami. Wyjaśniła, że najniższe wynagrodzenie zostaje podwyższone na 1 600,00 zł brutto. Przewodniczący zapytał:

Kto za przyjęciem uchwały – 12 radnych

Kto jest przeciw - 0

Kto się wstrzymał - 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 184/XXIII/2012 w sprawie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu regulującego miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wyszogród, nie będących nauczycielami..

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Pani Skarbnik odczytała kolejny projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie. Dodała, że zmiany wprowadzane są ze względu na zwiększenie subwencji ogólnej o kwotę 12.089,00. W związku z brakiem dyskusji radni przeszli do głosowania. Przewodniczący zapytał:

Kto za przyjęciem uchwały – 12 radnych

Kto jest przeciw - 0

Kto się wstrzymał - 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 185/XXIII/2012 w sprawie zmian w budżecie.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej, która jest konsekwencją zmian w budżecie.

W związku z brakiem dyskusji radni przeszli do głosowania. Przewodniczący zapytał:

Kto za przyjęciem uchwały – 12 radnych

Kto jest przeciw - 0

Kto się wstrzymał - 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 186/XXIII/2012 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

 

Punkt 9.

 

W sprawach różnych, jako pierwszy głos zabrał Sołtys wsi Ciućkowo Pan Wojciech Lubiszewski poinformował, że w Ciućkowie ponownie spotkała się komisja składająca się z przedstawiciela starostwa, policji, zarządu dróg z Bodzanowa oraz sołtysa Ciućkowa i została wydana decyzja pozytywna decyzja w kwestii zmiany lokalizacji przystanku w Ciućkowie, a wcześniejsza decyzja komisji, która odbyła się bez udziału sołtysa została wydana, jako bezzasadna. Sołtys Ciućkowa zapytał Burmistrza, dlaczego na wcześniejsze spotkanie w tej samej sprawie nie został zaproszony sołtys.

Burmistrz odpowiedział, że to nie urząd był organizatorem tego spotkania, ale poinformuje pracownika urzędu, aby w kolejnych podobnych sytuacjach dodatkowo informować sołtysa. Burmistrz pogratulował pozytywnej decyzji w tej sprawie.

 

Kolejny temat podjął Pan Przewodniczący Rady. Zaprosił w imieniu Burmistrza oraz swoim wszystkich radnych oraz sołtysów na uroczystą sesję 9 stycznia na godz. 9.00 podczas której zostanie rozstrzygnięcie plebiscytu „Zasłużeni dla Gminy i Miasta Wyszogród”.

 

Radny Andrzej Woźniak zapytał Burmistrza, jakie działania są podejmowane w kwestii budynku, a mianowicie mieszkań po dawnym ośrodku zdrowia.

Burmistrz odpowiedział, że jeden z lokatorów zostanie przeniesiony do innego lokalu zastępczego. Drugie mieszkanie zostanie odzyskane. Pełnomocnik obecnego właściciela jest w trakcie rozwiązywania umowy.

 

Na koniec Pan Piotr Kafliński poprosił, aby przyjrzeć się zawartym umowom na odśnieżanie miasta, ponieważ w święta nie było odśnieżone miasto i nie było bardzo ślisko.

Burmistrz odpowiedział, że sprawdzi warunki umowy.

 

Punkt 10.

 

Interpelacji i zapytań  nie było.

Punkt 11.

 

Podczas XXIII sesji został zgłoszone następujący wniosek:

1.       Monitoring realizacji dochodów i wydatków gminy raz na kwartał – wniosek zgłoszony przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród.

 

Radni jednogłośnie przegłosowali zgłoszony wniosek.

 

Punkt 12.

 

W związku z wyczerpaniem  porządku obrad Pan Przewodniczący o godz. 13.00 zamyka obrady XXIII Sesji Rady GiM Wyszogród.

 

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Maryś Mieszkowski

Protokołowała:

Agata Szczurowska


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-01-31 14:27:29
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-31 14:27:29
 • Liczba odsłon: 656
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2669070]

przewiń do góry