UCHWAŁA NR 80/XI/2008

Rada Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 29.02.2008 roku.

W sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr.142 z 2001 roku poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 2 i 5 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 roku Nr.147 poz. 1231 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok w treści stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Nr16/III/2006 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28.12.2006 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                   Przewodniczący Rady GiM

                                                                        Wyszogród

                                                                      Józef Zbigniew Boszko

 

 

I. OGRANICZENIE DOSTĘPNOŚCI DO ALKOHOLU

Metodami służącymi realizacji tego celu na terenie Gminy i Miasta Wyszogród są:

 1. Ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu dla detalu w mieście i gminie na 2008 rok. Limit ten wynosi 33 punkty i jest utrzymany na tym samym poziomie od 1995 roku.
 2. Ustalenie liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu dla gastronomii w gminie i mieście w ilości 8 punktów.

 3. Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi napojami, a w szczególności:
  1. Zasad ich usytuowania wprowadzając zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w odległości 60 m od szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych, obiektów kultu religijnego, zakładów produkcyjnych.
  2. Sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych może odbywać się w godzinach otwarcia placówek, zaś w placówkach gastronomicznych najdłużej do godziny 22.00
  3. Kontrolę placówek pod względem posiadania zezwoleń oraz przestrzegania zasad ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w tym: zakaz sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, uwidacznianie wywieszek o szkodliwości spożywania alkoholu, zakaz reklamy itd.

 

II. ODDZIAŁYWANIE WYCHOWAWCZO-INFORMACYJNE

Metodami służącymi do realizacji tego zadania w 2008 roku będzie:

 1. Organizowanie i finansowanie szkolnych programów profilaktycznych.
 2. Organizowanie form spędzania wolnego czasu dla dzieci szkolnych w świetlicy socjo-terapeutycznej.
 3. Współpraca z różnymi organizacjami, których celem jest promocja zdrowia i trzeźwości, szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
 4. Organizowanie kolonii i obozów z programem terapeutycznym.
 5. Organizowanie turniejów i innych imprez sportowych z młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych.

 

III. WSPÓŁDZIAŁANIE Z ORGANIZACJAMI PROPAGUJĄCYMI TRZEŹWOŚĆ I ZAKŁADAMI FUNKCJONUJĄCYMI NA NASZYM TERENIE.

 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

 • Udzielanie pomocy finansowej i prawnej rodzinom z problemem alkoholowym;
 • Pomoc w kierowaniu na leczenie osób uzależnionych.

 1. Posterunek Policji:

 • Zapobieganie zakłóceniom porządku publicznego i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
 • Eliminowanie nielegalnej sprzedaży alkoholu;
 • Współudział w kontrolach placówek handlowych.

 1. Służba Zdrowia:

 • Szkolenie z zakresu rozpoznawania choroby alkoholowej i innych uzależnień oraz wczesne ich leczenie;

 1. Szkoła:

 • Realizacja programów profilaktycznych;

 1. Świetlica socjo-terapeutyczna:

 • Prowadzenie zajęć i realizacja programów profilaktycznych.

IV. POMOC I OCHRONA PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE

Problemy alkoholowe w równym stopniu dotyczą osób uzależnionych od alkoholu jak i członków ich rodzin.

Mając powyższe na uwadze, jednym z ważnych elementów pomocy tym rodzinom oprócz pomocy materialnej jest jej ochrona przed przemocą.

Realizacji tego celu służy realizacja tzw. NIEBIESKIEJ LINII PRZEZ POLICJĘ I OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ.

Ustalenia z realizacji tego zagadnienia przez Policję będą służyły KOMISJI jako podstawę do wzywania osób stosujących przemoc w rodzinie celem przygotowanie wniosku o poddanie się leczeniu.

Miejscami w których można uzyskać pomoc są:

  • Posterunek Policji;
  • Ośrodek Pomocy Społecznej i Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
  • Świetlica Socjo-terapeutyczna;
  • Punkt konsultacyjny.

V. ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są przez Burmistrza Gminy i Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) i poza miejscem sprzedaży (sklepy) wydaje się na następujące rodzaje napojów:

 • O zawartości do 4,5% alkoholu (piwo);
 • O zawartości od 4,5 do 18% alkoholu (wino);
 • O zawartości powyżej 18% alkoholu;

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (handel) wydawane są na dwa lata. Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (gastronomia) wydawane są na cztery lata.

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców;
 2. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
 3. pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
 4. decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:

 1. posiadanie zezwolenia;
 2. wniesienie opłaty;
 3. zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych.

Wygaśnięcie zezwolenia następuje na skutek:

 1. likwidacji punktu sprzedaży;
 2. upływu terminy ważności;
 3. zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;
 4. zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;
 5. niedokonanie opłat w terminie.

Cofnięcie zezwolenia następuje na skutek:

 1. nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych w szczególności sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw
 2. nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych;
 3. powtarzających się co najmniej dwukrotnie w okresie 6-m-cy zakłócanie porządku publicznego;
 4. wprowadzenie do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł;
 5. przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu.

 

VI. BUDŻET

W celu realizacji zadań wynikających z Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tworzy się budżet.

Budżet ten jest tworzony ze środków zgromadzonych na koncie Urzędu z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

Zakres zadań finansowych obejmujących budżet:

 1. Dofinansowanie programów profilaktycznych;
 2. Dofinansowanie obozów wypoczynkowo-terapeutycznych;
 3. Organizowanie różnych form spędzania czasu:

 • Wakacje;
 • Ferie;

 1. Dofinansowanie zajęć w świetlicy socjo-terapeutycznych;

 • Ulotki;
 • Plakaty;
 • Broszury;

 1. Zabezpieczenie finansowe dla osób, które prowadzą zajęcia w świetlicy;
 2. Dofinansowanie klubu abstynenta;
 3. Zakup sprzętu do prowadzenia zajęć w świetlicy;
 4. Dofinansowanie oddziału szpitali zamkniętych.

 

VII. Na rok 2008 planowane są wpływy w wysokości 60.000

Dział 851 Rozdział 85154

Podział środków wg kategorii:

851-85153 Zwalczanie narkomanii ogółem 2.000 zł

85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi ogółem 58.000 zł

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

4010-wynagrodzenia osobowe pracowników - 22.344 zł

4110-składki na ubezpieczenie społeczne - 3.841 zł

4170-wynagrodzenia komisji - 1.500 zł

4210- zakup materiałów i wyposażenia - 8.500 zł

- doposażenie klubu Grodkowo - 700 zł

- doposażenie klubu Rębowo - 700 zł

- doposażenie klubu Rakowo - 700 zł

- doposażenie klubu Drwały - 700 zł

- doposażenie klubu Słomin - 700 zł

- doposażenie klubu Ciućkowo - 700 zł

- doposażenie klubu Kobylniki - 700 zł

- doposażenie klubu Wyszogród - 1.400 zł

- wydatki związane z organizacją imprez i uroczystości okolicznościowych

w klubach - 2.200 zł

4260-zakup energii elektrycznej klub Wyszogród - 7.000 zł

4270-zakup usług pozostałych - 1.000 zł

- remont klubu w Wyszogrodzie - 1.000 zł

4300- zakup usług pozostałych - 12.415 zł

- utrzymanie Punktu Konsultacyjnego - 6.000 zł

- ferie -lato w mieście - 1.500 zł

- turniej” Dzikich Drużyn” - 415 zł

- wycieczki i inne imprezy organizowane przez Klub Środowiskowy

w Wyszogrodzie - 1.500 zł

- Programy profilaktyczne w szkołach - 2.000 zł

- psycholog, biegły sądowy - 1.000 zł

4410- delegacje i wyjazdy komisji, uzależnionych

i współuzależnionych na mitingi - 1.000 zł

4430- Różne opłaty i ubezp. - 400 zł

 

VIII. GMINNA KOMISJA DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I UZALEŻNIEŃ

Na podstawie art. 4 ust 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. nr 35 poz.230 z późn.zm./ Burmistrz Gminy i Miasta Zarządzeniem Nr 1 z dnia 20.01.2007 roku Powołał Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w następującym składzie:

Pielaciński Janusz

Błaszczyk Hanna

Koper Robert

Piotrowska Grażyna

Plichciński Klemens

Kondera Teresa

Wolski Ireneusz

Komisja działania swe ogranicza do realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień m.in.:

 • Podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu osób uzależnionych;
 • Opiniuje decyzje o wydaniu oraz cofnięciu zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;
 • Kontroluje placówki prowadzące sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

Członkom Gminnej Komisji za wykonywanie czynności oraz udział z posiedzeniach przysługuje wynagrodzenie Ustawa z dnia 23.12.1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej Dz.U. 110 poz. 1255 z 99r. i Dz.U. z 2000 r. nr 119 poz.239

Z członkami Komisji przewodniczącym, sekretarzem zawiera się „umowy-zlecenie” zawarte do czasu pełnienia obowiązków.

Wypłata następuje po przedstawieniu listy obecności i protokołu z posiedzenia komisji.

Ustalono kwotę za udział w posiedzeniu dla członka komisji 40.00 zł netto.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-03-28 10:15:26
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-03-28 10:15:26
 • Liczba odsłon: 591
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2672477]

przewiń do góry