Wyszogród, 10.02.2015 r

UGiM.6220.1.3.2015

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Działając na podstawie art. 33, art. 34 i art. 79 ust. 1 oraz w związku z art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm., dalej: ustawa OOŚ) informuje się o złożeniu w urzędzie raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa chlewni do 1900 sztuk tuczników i 2 zbiorników na gnojownicę o poj. 700m2  każdy  zlokalizowanej na działce o nr.ewid. 410, 409 , obręb wsi Rębowo, gmina Wyszogród.

 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach został złożony przez Pana Pawła Góreckiego, zam. Rębowo 51, 09-450 Wyszogród.

Zgodnie z §2 ust 1 pkt 51 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.nr 213, poz.1397) przedmiotowa inwestycja polegająca na budowie chlewni do 1900 sztuk tuczników i 2 zbiorników na gnojownicę o poj. 700m2  każdy kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy OOŚ, dla których, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest obligatoryjny.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, zaś organami biorącymi udział w ocenie jest:

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku.

 

W dniu 10 lutego 2015 r., na wniosek Pana Pawła Góreckiego, zam. Rębowo 51, 09-450 Wyszogród zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie chlewni do 1900 sztuk tuczników i 2 zbiorników na gnojownicę o poj. 700m2  każdy  zlokalizowanej na działce o nr.ewid. 410, 409 , obręb wsi Rębowo, gmina Wyszogród.

 

Podaje się do publicznej wiadomości, że postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa i każdy ma prawo składania uwag i wniosków.

Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, w tym raportem o oddziaływaniu na środowisko w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37 (pokój nr 3), w godzinach pracy Urzędu.

 

Uwagi i wnioski w ww. sprawie można składać w formie pisemnej i ustnej w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, pok. nr 3 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: a.wachaczyk@wyszogrod.pl w terminie 21 dni tj. od dnia 11.02.2015 r.(data wywieszenia obwieszczenia + 1 dzień) do dnia 06.03.2015 r.  

 

 

 

 

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wyszogród, na tablicy ogłoszeń sołectwa Rębowo oraz na stronie internetowej pod adresem: www.wyszogrod.pl

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

Wywieszono dnia …………………

 

Zdjęto dnia ………………………..

 

 

 

 

 

 

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty:

1.      Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, sołectwa: Rębowo

2.      Strony postępowanie wg rozdzielnika znajdującego się w aktach sprawy;

 

 

 

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-02-11 18:17:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-11 18:17:25
  • Liczba odsłon: 577
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673129]

przewiń do góry